"HAKKIMIZ OLAN ÜCRETİMİZ MAHKELER TARAFINDAN GASP EDİLMEKTE"

AHG Ankara'dan yapılan paylaşımda; "Hakkımız olan ücretimiz mahkemeler tarafından gasp edilmektedir. Yapılan değişikliğe rağmen, CMK beraat vekalet ücretleri tahsil edilemediği gibi, mağduriyetlerin giderilmesi ve içtihat birliği oluşturulması için başvuru yaptık!" denildi.

DEĞİŞİKLİĞE RAĞMEN

AHG Ankara ekibinden avukat Aybüke Uyma, yapılan başvuru üzerine hukukihaber.net'e özel açıklamalarda bulundu. 

Uyma, "21.09.2023 tarihinde yayımlanan ve yürürlüğe giren 2023-2024 dönemine ait Avukatlık Asgari Ücret Tarifisinde CMK beraat vekalet ücreti ve CMK Katılan vekili ücretinin hesaplanmasında değişikliğe gidilmişti. 

Yeni yöntemde CMK vekili yahut müdafinin ücreti artık kovuşturma sonunda yalnızca Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca değil Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen ücretten CMK Tarifesinde öngörülen ücretin mahsup edilmesi suretiyle hükme bağlanacak hale gelmişti.

Bu şekliyle meslektaşımız hem CMK Tarifesi gereği Hazineden CMK ücretini tahsil edebilmekte hem de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile arasındaki farkı alabilmektedir. 

"MESLEKTAŞLARIMIZ MAĞDUR EDİLDİ"

Ancak yapılan bu yeni değişiklik ilk derece mahkemeleri tarafından doğru bir şekilde uygulanmamıştır. Aynı şekilde istinaf mahkemeleri tarafından da konuya ilişkin farklı kararlar verilerek hem uygulamada bir çelişkiye neden olunmuş hem de meslektaşlarımız mağdur edilmiştir. 

"İÇTİHAT BİRLİĞİ OLUŞTURULSUN"

İstinaf mahkemeleri tarafından verilen kesin kararlar da ücretlerin tahsilatı ve hesaplaması noktasında adaletsizliğe yol açtığından konuya ilişkin olarak bir içtihat birliği oluşturulması adına Ankara BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna başvuruda bulunduk. Sürecin Yargıtay’a taşınarak nihai bir sonuca bağlanması için takipte kalacağız." ifadelerini kullandı.

BAM Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna yapılan başvuru şöyle;

T.C.

ANKARA

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

CEZA DAİRELERİ BAŞKANLAR KURULUNA

TALEP EDEN : Av. Aybüke UYMA - Ankara Barosu 

KONU : Aynı ve/ veya farklı bölgelerdeki Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasında 1168 Sayılı Avukatlık Kanunu m.168 hükmüne istinaden her yıl yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.14/1 ve m.14/4 hükmüne göre 21.09.2023 tarihinden itibaren zorunlu müdafi yahut katılan vekilliğinin icra edildiği durumlarda belirlenecek vekalet ücretinin tespiti noktasında içtihat ve uygulama farklılığı bulunması nedeniyle ilgili uyuşmazlığın 5235 sayılı Kanun m.35/1-3 hükmü uyarınca giderilmesi maksadıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına re'sen başvuru yapılması taleplerimizi havi gerekçelerimizin sunumudur.

AÇIKLAMALAR : Bilindiği üzere 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m.168 hükmü gereği her yıl Eylül ayı içerisinde baro yönetim kurullarınca hazırlanıp Türkiye Barolar Birliğine gönderilen yargı yerlerindeki işlemler ile diğer işlemlerden alınacak avukatlık ücretinin asgari tutarlarının gösterildiği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, teklifler göz önüne alınmak suretiyle Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanmakta ve son haliyle o yılın Ekim ayı sonuna kadar onay için Adalet Bakanlığına gönderilmekte; devamla da tarife, Adalet Bakanlığına gelişinden itibaren bir ay içerisinde karar verilmediği veya onaylandığı takdirde kesinleşerek Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. İlgili tarifede avukatın, vekalet ilişkisine istinaden hak ettiği ve talep edebileceği her türlü iş ve işlemine yönelik asgari ücretlendirmeleri ile birlikte mahkemelerce karşı tarafa yahut hazineye yükletilmesi gereken avukatlık ücreti de gösterilmektedir.

Bu kapsamda belirtmek gerekir ki 2023-2024 dönemine ait Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 21.09.2023 tarihinde 32316 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmakla yürürlüğe girmiş olup 21.09.2023 tarihli tarifenin "Ceza Davalarında Ücret" başlıklı 14. Maddesinde, önceki tarifelere kıyasen değişikliğe gidilerek Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında zorunlu müdafilik yahut zorunlu vekilliğin ifa edildiği ceza dava dosyalarında; beraat eden sanığın zorunlu müdafii lehine ve davayı katılan sıfatı ile takip etmek suretiyle sanığın aleyhine mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde zorunlu katılan vekilinin lehine Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ilgili kısım ve bölümlerinde gösterilen ücretten, Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından vekile ödenen ücretin mahsup edilmesi suretiyle ödenmesine, bu yolla avukatlık ücretinin belirlenmesine karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Zira 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.14/1'de: "Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekil ile temsil edilen katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. Bu hüküm, katılanın 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekili bulunması durumunda kovuşturma için ödenen ücret mahsup edilerek uygulanır." hükmü ile

m.14/4'te: "Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Bu hüküm, sanığın 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda kovuşturma için Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yapılan işbu yeniliğin akabinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve çeşitli Barolar tarafından; yerel mahkemelerin, tarifenin 14. Maddesinin bir ve dördüncü fıkralarına göre hükmedilecek avukat vekalet ücretinin belirlenmesi noktasında farklı kararlar vermesinin uygulamada sorunlara yol açtığı ve hak kayıplarına sebebiyet verdiği gözetilerek ilgili tereddütün giderilmesi için Adalet Bakanlığına başvuru yapılmıştır.

Başvuruları değerlendiren Adalet Bakanlığı tarafından 23.10.2023 tarih, E-92358809-045.02-60084/29116 sayı ve "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. Maddesinin Uygulanması Hk." konulu yazı ile özetle; 2023-2024 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla getirilen yeni düzenleme ile mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda vekaletname ile yetkilendirilen vekil ile temsil edilen katılan lehine sanığa yükletilecek vekalet ücreti uygulamasına devam edileceği, ayrıca katılan vekilinin Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekil olması ve vekillik görevinin devam ediyor olması halinde de vekalet ücretine hükmedileceği, ancak bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan avukatlık ücretinden Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından vekile ödenen ücret mahsup edilmek suretiyle belirleneceği, aynı şekilde Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan düzenleme ile beraat eden sanığın vekaletname ile yetkilendirilen müdafii bulunması halinde Hazine tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücretine hükmedilmesi uygulamasına devam edileceği, ayrıca sanık müdafisinin Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi olması ve müdafilik görevinin de devam ediyor olması halinde de vekalet ücretine hükmedilecek, ancak bu ücret Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan avukatlık ücretinden Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından müdafie ödenen ücret mahsup edilmek suretiyle belirleneceği belirtmiştir. (EK-1)

Bakanlık tarafından tanzim edilen işbu yazı Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarına, Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına ve tüm Baro Başkanlıklarına olmak üzere yargının tüm erklerini muhatap almak suretiyle gönderilmiştir. Anayasa m.138'de yer alan: "Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanı kanaatlerine göre hüküm verirler." hükmü ile m.138/2'de yer alan: "Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz." hükmü gereği Adalet Bakanlığı'nın hukuki görüşüne katılmakla birlikte mahkemelerin bağımsızlığına yapılan sair bir müdahaleyi, bu yönüyle Anayasa ihlalini kabul etmemizin mümkün olmadığını, mahkemelerin bağımsızlığının hukuk devletinin ve kuvvetler ayrılığının olmazsa olmazı olduğunun bilincinde olduğumuzu, başvurumuza konu uyuşmazlığın çözümünün idari hiyerarşi, yargı organları ile bunların iş ve işleyişi, yargının bağımsızlığı gibi mevcut düzeni koruyacağını, ayrıca sistemsel bir krizin de önüne geçeceğini düşündüğümüzü belirtiriz.

Ancak gelinen aşamada yerel mahkemeler tarafından tarifeye uygun bir vekalet ücreti hesaplaması yapılamadığı gibi ilgili hukuka aykırılığın giderilmesi için istinaf mahkemelerine yapılan başvuruların akabinde istinaf mahkemeleri tarafından da konuya ilişkin farklı kararlar verilmek suretiyle hareket edildiği; esas itibariyle de Bölge Adliye Mahkemeleri arasında farklı uygulamalarda bulunulduğu görülmekte ve yerel mahkemelerde konun çözümü için emsal gösterilecek bir Bölge Adliye Mahkemesi içtihat kararına da ulaşılamamaktadır. Dolayısıyla aşağıda bilahare detayları verilecek aynı ve farklı bölgede bulunan Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri'nin temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen avukat vekalet ücretine ilişkin kararları arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi maksadıyla 5235 sayılı Kanun m.35/3 hükmü gereği re'sen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili Yargıtay Ceza Dairesi Başkanlığına başvuru yapılması için talepte bulunulması için Başkanlar Kurulunuza başvuru yapma zorunluluğumuz hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Bilhassa zorunlu müdafilik yapmakla beraat eden sanık lehine Hazine üzerine bırakılmak suretiyle hükmedilecek avukatlık ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde yer alan avukatlık ücretinden Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından vekile ödenen ücret mahsup edilmek suretiyle belirlenmesi gerektiği noktasında;

- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi 2023/1665 E. 2024/344 K. Sayılı ve 07.03.2024 tarihli kararında "... Sanığın CMK ile görevlendirilen zorunlu müdafi ile temsil edilmesi nedeniyle 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 168. Ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife'nin 14. maddesi uyarınca Hazine tarafından SANIK MÜDAFİNE ÖDENEN MİKTAR MAHSUP EDİLMEK SURETİYLE SANIK LEHİNE 29.800,00 TL AVUKATLIK ÜCRETİNİN HAZİNEDEN ALINARAK SANIĞA VERİLMESİNE," paragrafının eklenmesi" demek suretiyle,

- Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi 2024/956 E. 2024/578 K. Sayılı ve 01.03.2024 tarihli kararında "...21.09.2023 tarihli AAÜT ile getirilen bu düzenleme nazara alınarak, baro tarafından tayin edilen müdafiye kovuşturma için Hazineden ödenecek ücretin tespit edilerek, bu ücretin AAÜT'de belirlenen maktu vekalet ücretinden mahsup edilerek geriye kalan miktarın sanıklar lehine vekalet ücreti olarak takdir edilmesi gerekirken bu hususta herhangi bir karar verilmemesi," demek suretiyle,

- 21.09.2023 tarihli AAÜT m.14 hükmü gereği CMK görevi ile atanan avukatın vekalet ücretinin mahsuplaşarak hesaplanması gerektiğinin vurgulanması suretiyle mevzuata uygun kararlar verildiği görülmüşse de (EK-2)

- Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi 2024/170 E. 2024/... K. Sayılı ve 13.03.2024 tarihli kararında: "...ilk derece mahkemesindeki yargılamaya ilişkin olarak vekalet ücretinin şahsi hak olduğu ve buna yönelik istinaf başvurusu bulunmadığından 21.09.2023 tarihli AAÜT 14/4 maddesi uyarınca kovuşturma evresinde Hazine tarafından ödenen 4.451 TL nin mahsubu ile bakiye 25.349,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine katılan mağdur vekili CMK uyarınca atanan vekil olduğundan istinaf aşaması için vekalet ücretine takdiren yer olmadığına" demek suretiyle 21.09.2023 tarihli AAÜT m.14/1 hükmüne göre CMK görevi ile atanan katılan vekiline aynı yöntem ile vekalet ücretine hükmedilmediği görülerek aynı ve/veya farklı bölgelerdeki Bölge Adliye Mahkemelerinin AAÜT m.14 hükmüne göre yapılacak hesaplamalar noktasında çelişen uygulamalara fırsat veren kararlar verdiği tespit edilmiştir. (EK-3)

Ayrıca konuya ilişkin olarak Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2023/20592 E. 2024/2497 K. Sayılı ve 26.02.2024 tarihli ilamında özetle: "...bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Kanun’un 303 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereği hüküm fıkrasına; “sanık kendisini müdafii ile temsil ettirdiğinden ve sanığın 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii bulunması sebebiyle kovuşturma için ödenen Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafii ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesinin 4/2 nci maddesi uyarınca belirlenen 861,00 TL ücretin mahsup edilmesi suretiyle karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin II. Kısmının II. Bölümü gereğince 28.939,00 TL vekalet ücretinin hazineden alınıp sanığa verilmesine," ibaresinin eklenmesi suretiyle, Tebliğname’ye kısmen uygun olarak, oy birliğiyle HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA," demekle (EK-4) doğru uygulamanın mahsuplaşma suretiyle bir vekalet ücreti hesabı yönünde olması gerektiğini belirtmişse de uygulamada Yargıtay yahut Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde bir içtihat birliği bulunmadığından özellikle temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen Bölge Adliye Mahkemesi kararları nedeniyle avukatlar halihazırda hak kaybı yaşamaktadır.

Bu kapsamda Bölge Adliye Mahkemelerinin aynı ve/ veya farklı bölgelerde bulunan yahut aynı bölgede olmakla birlikte ceza daireleri arasında aynı konuya ilişkin farklı uygulama ve kararlar ihtiva eden ilamlarının arasında; bir içtihat birliğinin oluşması maksadıyla uyuşmazlıklarının giderilmesinin zaruri olduğunu öngören 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un “Başkanlar kurulunun görevleri” başlıklı 35. maddesinin 1. fıkrasının 3. Bendinde yer alan: "Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet başsavcısının, veya Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemesi Kanununa göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında ya da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması halinde bu uyuşmazlığın giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtaydan bu konuda bir karar verilmesini istemek," hükmü ile 4. Bendinde yer alan: "(3) numaralı bende göre yapılacak istemler, ceza davalarında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, hukuk davalarında ise ilgili hukuk dairesine iletilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşmazlık bulunduğuna kanaat getirmesi durumunda ilgili ceza dairesinden bir karar verilmesini talep eder. Uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak dairece bu fıkra uyarınca verilen kararlar kesindir." hükmü gereği tarafımızca Başkanlar Kurulunuza iletilen işbu çelişkili uygulamalar içeren kararlar gereği re'sen yetkinin kullanılması suretiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına CMK görevi ile atanan vekil lehine avukat vekalet ücretinin AAÜT m.14/1 ve m.14/4 hükümleri uyarınca tarifede gösterilen ücretten Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife uyarınca Hazine tarafından vekile ödenen ücretin mahsup edilmek suretiyle ödenmesine karar verilmesi gerektiği görüşleriniz ihtiva eden bir başvuru yapılmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER : 1136 sayılı Avukatlık Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Yargıtay içtihatları ile sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Başkanlığınızca re'sen dikkate alınacak deliller ile birlikte;

1-) Adalet Bakanlığı'nın 23.10.2023 tarih, E-92358809-045.02-60084/29116 sayı ve "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. Maddesinin Uygulanması Hk." konulu yazısı (EK-1)

2-) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 2023/1665 E. 2024/344 K. Sayılı ve 07.03.2024 tarihli kararı ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi 2024/956 E. 2024/578 K. Sayılı ve 01.03.2024 tarihli kararı (EK-2)

3-) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi 2024/170 E. 2024/... K. Sayılı ve 13.03.2024 tarihli kararı (EK-3)

4-) Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2023/20592 E. 2024/2497 K. Sayılı ve 26.02.2024 tarihli ilamı (EK-4)

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle birlikte Başkanlığınızca gözetilecek sair hususlar doğrultusunda:

1-) Başvurumuzun KABULÜNE,

2-) Aynı ve/ veya farklı bölgelerdeki Bölge Adliye Mahkemeleri Ceza Daireleri arasında 1168 Sayılı Avukatlık Kanunu m.168 hükmüne istinaden her yıl yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi m.14/1 ve m.14/4 hükmüne göre zorunlu müdafi yahut katılan vekilliğinin icra edildiği durumlarda belirlenecek vekalet ücretinin tespiti noktasında içtihat ve uygulama farklılığı bulunması nedeniyle ilgili uyuşmazlığın 5235 sayılı Kanun m.35/1-3 hükmü uyarınca giderilmesi maksadıyla re'sen YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA BAŞVURU YAPILMASINA,

Karar verilmesini talep ederiz.

Talepte Bulunan

Av. Aybüke UYMA

EKLER : 1-) Adalet Bakanlığı'nın 23.10.2023 tarih, E-92358809-045.02-60084/29116 sayı ve "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 14. Maddesinin Uygulanması Hk." konulu yazısı (EK-1)

2-) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesinin 2023/1665 E. 2024/344 K. Sayılı ve 07.03.2024 tarihli kararı ile Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi 2024/956 E. 2024/578 K. Sayılı ve 01.03.2024 tarihli kararı (EK-2)

3-) Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi 2024/170 E. 2024/... K. Sayılı ve 13.03.2024 tarihli kararı (EK-3)

4-) Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2023/20592 E. 2024/2497 K. Sayılı ve 26.02.2024 tarihli ilamı (EK-4)