T.C.

Yargıtay

2. Hukuk Dairesi

2014/24654 E., 2014/23984 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ :Menfi Tespit

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; tarafların ... Aile Mahkemesinin 2004/35 esas 2004/22 karar sayılı kararı ile Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına, kararın kesinleşmesinden itibaren 2004 yılının sonuna kadar kocanın eşinden borç olarak aldığı 300 dolar ile kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl içinde 20.000 TL maddi tazminatın kadına ödenmesine karar verilmiş, karar 05.02.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Taraflar yeniden 19.03.2007 tarihinde evlenmişler ve yeniden açılan boşanma davasında, ... Aile mahkemesinin 27.04.2009 tarihinde kesinleşen 2008/736 esas 2009/94 karar sayılı ilamı ile Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmalarına, tarafların birbirinden maddi ve manevi tazminat, eşya alacağına ilişkin talepleri bulunmaması nedeniyle bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Davalı kadın tarafından 05.02.2004 tarihinde kesinleşen, ... Aile Mahkemesinin 2004/35 esas 2004/22 karar sayılı ilamı ile hüküm altına alınan 300 dolar için ... 2. İcra Müdürlüğünün 2003/1670 esas sayılı icra dosyası ile 20.000 TL maddi tazminat için ... 1. İcra Müdürlüğünün 2013/1359 esas sayılı dosyası ile ilamlı icra yolu ile takip başlatılmış,davacı tarafından açılan iş bu dava ile takiplerin iptaline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Mahkemece davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve ilk ilamda lehine hükmedilen alacakları istemeksizin ikinci kez anlaşmalı boşanması zımnen davalının davacıyı ibra ettiği şeklinde kabul edilmiş, davacı hakkındaki icra dosyasındaki takiplerin ayrı ayrı iptaline ve davaya konu takiplerdeki miktarlar kadar davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiştir. Davalı tarafından takibe konu edilen alacaklar, tarafların ilk evliliği ile ilgili hüküm altına alınan alacaklarla ilgili olup incelenen ... Aile Mahkemesinin 2008/736 esas 2009/94 karar sayılı dosyasında davalının bu alacak haklarından feragat etmediği, davalının ikinci kez evliliği ile ilgili maddi ve manevi tazminat talebinin bulunmadığı anlaşılmaktadır. Davalının davacı ile ikinci kez evlenmesi ve anlaşmalı olarak boşanması hükmedilen alacaklarla ilgili davacıyı ibra ettiğini göstermez. Davacı tarafından gösterilen icranın geri bırakılmasını gerektiren bir sebep de bulunmamaktadır (İİK md 33). O halde, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 26.11.2014 (Çrş.)