Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 1/2/2021 tarihli ve 31382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 5- (1) Merkezin amacı; hastalara bilimsel ölçütler ve gelişmeler doğrultusunda ayaktan veya yatırılarak kaliteli ve ulaşılabilir ağız, diş ve çene sağlığı tedavi ve sağlık hizmetlerini sunmak, ağız, diş ve çene sağlığını ilgilendiren konularda bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, eğitim-öğretim programları kapsamında klinik uygulamalara ve araştırmalara olanak sağlamak, faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmaktır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

b) Diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında tüm disiplinlerle toplum ağız, diş ve çene sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

ç) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilecek toplum ağız, diş ve çene sağlığı birimini oluşturmak ve toplumun ağız, diş ve çene sağlığı konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

d) Toplumun ağız, diş ve çene sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarında faaliyetlerde bulunmak.

e) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız, diş ve çene sağlığıyla ilgili konularda kamu ve/veya özel sektör kurum ve kuruluşları ile ortak proje geliştirilmesine imkân sağlamak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurumlar ile eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, sempozyumlar, kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim); ilgili alan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim), süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir. Müdür (Başhekim)’ün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

 (2) Müdür (Başhekim)’e çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı (Başhekim yardımcısı) olarak Rektör tarafından görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim)’ün görevi başında olmadığı zamanlarda yardımcılardan birisi Müdür (Başhekim)’e vekâlet eder. Müdür yardımcılarının (Başhekim yardımcılarının) görev süresi en çok üç yıldır. Müdür (Başhekim)’ün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının (başhekim yardımcılarının) da görevi sona erer.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Müdür (Başhekim)’ün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki yıla ilişkin raporunu hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Merkezin verimli ve düzenli çalışması için gerekli tedbirleri almak, mevzuatına uygun olarak hastane hizmetlerini yürütmek, Merkezin çalışmalarının geliştirilmesini sağlamak ve yılda en az iki defa olmak üzere Rektöre rapor sunmak.

g) Merkez hizmetlerinin gelir-gider dengesini korumak, takip etmek ve buna göre performans değerlendirmesi yapmak.

ğ) Bütçe ve idari personel ihtiyaçları ile ilgili önerileri gerekçesiyle birlikte hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

h) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek, yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetlenmesini sağlamak.

ı) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

i) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

j) İlgili mevzuat hükümlerinin verdiği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

(2) Müdür yardımcılarının (Başhekim yardımcılarının) görevleri şunlardır:

a) Vekâlet verildiğinde Merkezi temsil etmek, Yönetim Kurulu toplantılarının sekretaryasını ve Müdür (Başhekim)’ün gözetim ve denetimi altında Merkez işlerini yürütmek.

b) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli amaçları ile stratejik planının hazırlanmasında ve uygulanmasında Müdür (Başhekim)’e yardımcı olmak.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; üçüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıl olup süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden görevden ayrılan ya da Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilen üyelerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.”

“(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Merkezin personel ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için tasarruf ve/veya teşvik yönünde tedbirler almak ve bütçe çalışmalarını yürütmek.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve/veya dışından Müdür (Başhekim) tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az yedi en fazla on beş üyeden oluşur.”

“(3) Danışma Kurulu, Müdür (Başhekim)’ün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Merkezin faaliyet alanlarında görevli anabilim dalı başkanları, laboratuvar ve klinik sorumluları; sorumluluk alanlarına giren bölgelerde hizmetlerin en verimli ve en iyi şekilde gerçekleştirilmesinden Merkez yönetimi ve Dekanlık ile iş birliği ve koordinasyon içinde olmakla yükümlü ve sorumludurlar.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Personel ihtiyacı

EK MADDE 1- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.