Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesinde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; lisansüstü programlara öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, devam, eğitim-öğretim, ölçme-değerlendirme ve mezuniyet süreçlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Lisansüstü eğitim ve öğretimde yarıyıl tarihlerini ayrıntılı içerecek şekilde Senato tarafından belirlenerek enstitüler için ilan edilen eğitim-öğretim dönemlerini ve süreçlerini,

b) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini (European Credit Transfer System),

c) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

ç) Azami süre: Bir programın tamamlanabilmesi için belirlenen en fazla süreyi,

d) Benzerlik Raporu: Jüri kararıyla intihale esas olabilecek benzerlik tespit programlarından (Turnitin, iThenticate ve benzeri) alınan ve benzerlik oranlarını özet (Benzerlik Özet Raporu) ve kapsamlı (Benzerlik Kapsamlı Raporu) olarak gösteren raporu,

e) Danışman: Enstitülerde kayıtlı öğrencinin eğitimine yönelik planlama ve kararları ile ilgili düzenlemeleri yapabilmesi, akademik yaşamı ile ilgili hedeflerini belirleyebilmesi ve karşılaştığı sorunları çözebilmesi için ders, proje ve tez/sanatta yeterlik çalışmalarında rehberlik etmek üzere atanan öğretim üyesini,

f) Dönem: Öğrencinin kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yarıyılından bir sonraki yarıyılın başlangıcına kadar olan süreyi,

g) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin hazırlayacağı proje çalışmasını,

ğ) Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi (EBYS): Üniversitenin eğitim-öğretim organizasyonuna ilişkin tüm verilerinin, yönetilmesi, depolanması ve raporlanmasını sağlayan elektronik bilgi yönetim sistemi yazılımının genel adını,

h) Enstitü: Ege Üniversitesine bağlı Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerini,

ı) Enstitü anabilim/anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde enstitü için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

i) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu: İlgili anabilim/anasanat dalı kurulunu,

j) Enstitü kurulu: İlgili enstitü kurulunu,

k) Enstitü yönetim kurulu: İlgili enstitü yönetim kurulunu,

l) GANO: Genel ağırlıklı not ortalamasını,

m) GMAT: Uluslararası Graduate Management Admission Test sınavını,

n) GRE: Uluslararası Graduate Record Examination sınavını,

o) İntihal: Başkalarının düşüncelerini, fikirlerini, uygulamalarını, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak veya farkında olmadan kısmen veya tamamen alıp kullanmak ve kendi görüşü ve eseri gibi sunmayı,

ö) Ortak lisansüstü program: Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile ortaklaşa yürütülen lisansüstü programını,

p) Program: Ege Üniversitesine bağlı enstitülerin tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora/sanatta yeterlik programını,

r) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

s) Seminer: Lisansüstü öğrencilerin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü olarak sunularak değerlendirilen yazılı/görsel bir metinden oluşan çalışmayı,

ş) Senato: Ege Üniversitesi Senatosunu,

t) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora tez çalışması ile sanatta yeterlik eserini,

u) TİK: Anabilim/anasanat dalının önerdiği enstitü yönetim kurulunun onayladığı, doktora/sanatta yeterlik tezini içerik olarak izleyen ve belirli aralıklar ile değerlendirme görevini üstlenen tez izleme komitesini,

ü) TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını,

v) Uzmanlık alan dersi: Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılmasına yönelik bilimsel temellerin oluşturulması amacıyla uygulanan teorik dersi,

y) Üniversite: Ege Üniversitesini,

z) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

aa) Yerel kredi: Yarıyıl boyunca devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile bir haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamını,

bb) Yerleştirme puanı: Adayın başvurduğu lisansüstü program için aranan şartlar kapsamında mezuniyet not ortalaması, ALES, TUS ve benzeri merkezi sınav puanları ile yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat puanından üretilen kesin kayıtta kullanılan puanı,

cc) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 4- (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeterliği kazanmasını sağlamaktır. Bu program toplamda 60 AKTS ve 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 adet ders, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Kredisi olmayan seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenci danışmanının önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslere de kayıtlanabilir. Öğrenci, danışman onayı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarından, asgari ders yükünden sayılmak üzere en fazla iki ders alabilir.

(3) YÖK kararı üzerine Üniversitede öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler, kredi ile AKTS kredileri, ders materyallerinin hazırlanması, sınavların yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar YÖK tarafından belirlenir.

(4) Tezli yüksek lisans programı ikinci öğretim programı olarak yürütülebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 5- (1) Tezli yüksek lisans programlarına, güz ve bahar yarıyılları için öğrenci alınabilir. Tezli yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler ve aday değerlendirme ölçütleri anabilim/anasanat dalı kurullarının önerileri dikkate alınarak enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulur. Bu bilgiler, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda; başvuru için istenen belgeler, başvuru tarihi ve koşulları, her bir program için aday öğrencilerde aranan nitelikler, aday değerlendirme ölçütleri ile adayların yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girecekleri tarih, saat, yer ve diğer hususlar belirtilir. Bir öğrencinin en fazla kaç programa başvurabileceği enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, en az lisans diplomasına sahip olmaları, başvurdukları programın puan türünde en az 55 ALES puanına veya GRE ya da GMAT sınavlarından buna eşdeğer bir puana sahip olduklarını belgelemeleri gerekir. Yüksek lisans programlarına başvurularda istenen ALES ve benzeri belgelerde asgari puanın altındaki küsuratlı puanlar tam sayıya tamamlanmaz. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puan şartı aranmaz. Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü kurulu kararı ile Senato tarafından belirlenir.

(3) Adaylar, ilanda detayları belirtilen esaslara göre kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda ve/veya şahsen beyan ederek başvurularını gerçekleştirirler.

(4) Adaylar, başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumludur. Başvuru için gerekli şartları taşımadığı, gerçeğe aykırı veya sahte belgelerle başvurduğu öğrenim süresi içinde belirlenen öğrencilerin bulundukları yarıyıla bakılmaksızın kayıtları silinir.

(5) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan ilgili anabilim dalı yabancı dil yeterliği koşulu arıyor ise adayların başvuru yapabilmeleri için son üç yıl içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından en az 60 puan veya YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 50 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 50 puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Son üç yıl içerisinde ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dillerden birinde tümüyle yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya programından mezun olduğunu belgeleyen adaylardan yabancı dil belgesi aranmaz. Tamamen yabancı dilde öğretim yapan veya bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların ise başvuracağı programın eğitim dilinde Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 70 ya da YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Son 3 yıl içerisinde tümüyle ilgili yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya programından mezun olduğunu belgeleyen adaylardan yabancı dil belgesi aranmaz.

(6) Tezli yüksek lisans programlarına güz döneminde yapılan başvurularda, bir önceki bahar döneminde yapılan derecelendirme sonucunda, öğrenim gördükleri lisans programını ilk 3 derece ile bitiren Üniversitemiz mezunlarının, programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda ve talepleri halinde mezun oldukları lisans programına ait herhangi bir aktif yüksek lisans programına kontenjan dışı kayıtları yapılır. Bu başvuru hakkı öğrencinin mezun olduğu yılı takip eden güz dönemi için geçerlidir.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde ALES puanı, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dalları hariç, lisans not ortalamasına ek olarak yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat yöntemi kullanılır. Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ölçme yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin kullanılacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(8) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dalları hariç, lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

 (9) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde görev alacak değerlendirme jürileri, tek sayı olmak üzere en az üç en fazla yedi asıl, iki yedek üyeden oluşur ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

(10) Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata alarak, 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılır ve yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

(11) Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde yerleştirme puanı sekizinci fıkrada belirtildiği şekilde hesaplanır. Değerlendirme jürisi başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen iki iş günü içinde enstitü müdürlüğüne iletir. Yerleştirme puanı hesaplanmasında kullanılan yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakatlara ilişkin evraklar ilgili EABD/EASD başkanlığı tarafından saklanır.

(12) Tezli yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 60 ve üzerinde olan adaylar, puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Tezli yüksek lisans programları için sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya; Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dallarının tezli yüksek lisans programlarında sıralamada eşitlik olması halinde ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(13) Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri ''yaygın gelişimsel bozukluk'' (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(14) Başvuran adayın mezuniyet notu 4'lük sistemde ise mezun olduğu üniversiteden not dönüşüm ile ilgili onaylı belge getirmemesi halinde YÖK’ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

Süre

MADDE 6- (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 4 yarıyıldır ve program en çok 6 yarıyılda tamamlanır.

(2) Öğrenci, tezli yüksek lisans programını ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile en az 2 yarıyıl tez çalışması yürütmek koşuluyla 3 yarıyılda tamamlayabilir.

(3) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

(4) Tezli yüksek lisans programının azami süresi 6 yarıyıldır. Azami süre içinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 7- (1) Tezli yüksek lisans programında, enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Danışmanlık görevi danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(2) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda tezin konusunu ilgilendiren alanlarda öğretim üyeleri ya da doktora derecesine sahip öğretim görevlileri ikinci danışman olarak anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanabilir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından en az doktora derecesine sahip kişiler arasından da seçilebilir. Tez konusu tespit edilmemiş öğrenci için ikinci danışman önerilemez.

(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez, 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koşuluyla danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilir.

(4) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, dönem projesinin yürütülmesini sağlama, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve diğer akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(5) Danışmanların nitelikleri, atanmaları, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Senato kararı ile belirlenir.

(6) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan aynı alandan bir öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(7) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

(8) Öğrenci tez çalışma konusunu belirlemesinin ardından etik kurul onayı gerektiren durumlarda ilgili etik kurula başvuru yapar. Etik kurul onay sürecini takip etmek tez önerisinde bulunan öğrenci ve danışmanın sorumluluğundadır. Etik onay ve araştırma izni gerektiren durumlarda, gerekli onay veya izinler alındıktan sonra tez çalışmasına başlanır.

(9) Öğrencinin tez konusu ve isim değişiklik talebi, danışmanın önerisi üzerine, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı aracılığı ile enstitüye bildirilir ve enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 8- (1) Tezli yüksek lisans programında eğitim alan bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından enstitü için belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazar. Öğrenci öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, danışman ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere 3 veya 5 öğretim üyesinden oluşur. Jürinin 3 kişiden oluşması durumunda ikinci danışman jüri üyesi olamaz.

(3) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı yüz yüze yapılır. Tez savunma sınavı enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(4) Yüksek lisans tezinin savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az dört hafta önce enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin benzerlik raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Benzerlik raporunda, özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar hariç en fazla %15 veya özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar dahil en fazla %20 benzerlik oranına izin verilir. Jüri değerlendirmesi sonucunda bir intihalin tespiti halinde jüri söz konusu intihalin gerekçesi ile birlikte hazırladığı raporu karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir. Tezin bilimsel yeterliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı birinci derecede sorumludur.

(5) Tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayan jüri üyeleri enstitüden gelen “Benzerlik Özet Raporunu” ve gerek duyarlarsa savunmanın hemen öncesi danışman tarafından paylaşıma hazır tutulan “Benzerlik Kapsamlı Raporunu” inceler. Jüri üyeleri en az oy çokluğu ile tezde intihal olduğu kararına varırsa savunmayı başlatmaz, durumu gerekçeli olarak tutanağa bağlar ve tez ile ilgili nihai kararın verilebilmesi için ilgili belgeler enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tezde intihal tespit edilmemişse ve jüri üyeleri en az çoğunluk kararıyla tezin savunulabilir olduğuna karar vermişse öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(6) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 45, en fazla 90 dakikadır. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık, danışmanın önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayıyla belirlenmiş koşullarda gerçekleştirilir.

(7) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tezle ilgili kişisel raporları ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen iki iş günü içinde ilgili enstitüye iletilir.

(8) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Düzeltme verilen tezlerin tesliminde intihal raporunun tekrar alınması gerekir.

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Tezli yüksek lisans diploması

MADDE 9- (1) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından her bir lisansüstü enstitü için ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş bir kopyası ile elektronik kayıtlı (USB bellek, CD, DVD) iki kopyasını tez danışmanının kabul yazısı ile birlikte tez savunma sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Öğrenci onaylanan tezinin ciltli veya elektronik birer kopyasını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu danışman önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı kararıyla talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının anabilim dalı başkanlığınca enstitüye iletildiği tarihtir.

(3) Tezin tesliminden itibaren üç ay içinde yüksek lisans tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere enstitü tarafından YÖK’e gönderilir.

(4) Üniversite enstitüleri bünyesinde tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için enstitüye tezin ilk teslimiyle birlikte tez konusuyla ilgili Üniversite adresli olarak en az ULAKBİM ve/veya TR Dizin'de taranan ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde öğrencinin ilk yazar olduğu bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayınlanmış öğrencinin ilk yazar olduğu bildirisinin olması zorunludur. Uluslararası kurum ve kuruluşlarla protokoller temelinde yürütülen yüksek lisans programlarındaki öğrenciler aksi belirtilmediği sürece bu madde dışında değerlendirilecektir. Belirtilen asgari şartların sağlanmasının yanı sıra konuyla ilişkili ek koşullar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenir. Bu şartı sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına alınmaz ve geçen zaman tez süresinden sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 10- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı; öğrenciye mesleki konularda gerekli bilgileri kazandırmak ve bu bilgilerin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programı; örgün öğretim, uzaktan öğretim ya da karma öğretim programı olarak da açılabilir ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülür. Bu program toplamda 30 krediden az olmayan, en az 10 adet ders ve dönem projesi dersi olacak şekilde en az 60 AKTS kredisinden oluşur. Dönem projesi dersi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır.

(2) Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı yapılabilir. Bu durumda ilgili anabilim dalı başkanlığı her bir öğrenci için sınav yeri, tarihi ve jürisini belirleyerek enstitü yönetim kurulu onayına sunar.

(3) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci öğretim olarak yürütülebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programlarında yeterlik sınavı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulunun onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 11- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarına en az lisans derecesine sahip olmak üzere, güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci alınabilir. Tezsiz yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ve aday değerlendirme ölçütleri enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi dikkate alınarak enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulur. Bu bilgiler, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda; başvuru için istenen belgeler, başvuru tarih ve koşulları, her bir program için aday öğrencilerde aranan nitelikler, aday değerlendirme ölçütleri ile adayların yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girecekleri tarih, saat, yer ve bir aday öğrencinin en fazla kaç programa başvurabileceği gibi hususlar belirtilir.

(2) Adaylar, ilanda detayları belirtilen esaslara göre kendilerinden talep edilen bilgi ve belgeleri elektronik ortamda ve/veya şahsen beyan ederek başvurularını gerçekleştirirler.

(3) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde lisans not ortalamasına ek olarak yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat yöntemi kullanılır. Yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat ölçme yöntemlerinden hangisinin ya da hangilerinin kullanılacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesi aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

 (5) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde görev alacak değerlendirme jürileri, tek sayı olmak üzere en az üç en fazla yedi asıl üye, iki yedek üyeden oluşur ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

(6) Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 50’nin altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılır ve yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan veya başarısız olan aday mülakata alınmaz.

(7) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde yerleştirme puanı dördüncü fıkrada da belirtildiği şekilde hesaplanır. Değerlendirme jürisi başkanı, adayların yerleştirme puan hesabını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen iki iş günü içinde enstitü müdürlüğüne iletir. Yerleştirme puanı hesaplanmasında kullanılan yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakatlara ilişkin evraklar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından saklanır.

(8) Tezsiz yüksek lisans programlarında yerleştirme puanı 60 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir ve ilan edilir. Sıralamada eşitlik halinde lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan adaya öncelik verilir.

(9) Başvuran adayın mezuniyet notu 4'lük sistemde ise mezun olduğu üniversiteden not dönüşüm ile ilgili onaylı belge getirmemesi halinde YÖK’ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

Süre

MADDE 12- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az 2 yarıyıl, en çok 3 yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Danışman atanması

MADDE 13- (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında; anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa ilgili eğitim programını kapsayan anabilim/anasanat dalı veya bilim dalında doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini ilk yarıyılın başında danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, dönem projesinin yürütülmesini sağlama, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(3) Danışmanların nitelikleri, atanmaları, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Senato kararı ile belirlenir.

(4) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir.

Tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 14- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Öğrenci dönem projesini hazırlayarak en erken ikinci yarıyıl sonunda danışmanına teslim eder. Projenin bilimsel yeterliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan danışman birinci derecede sorumludur.

(3) Öğrenci tarafından hazırlanan dönem projesi, danışman dışında ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanan üç öğretim üyesinden en az ikisinin olumlu görüşü ile başarılı kabul edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, Üniversitenin tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla ve öğrenim gördükleri alan ile ilgili tezli yüksek lisans programının bulunması durumunda; ilgili anabilim/anasanat dalının kurul kararı ve enstitü yönetim kurulu kararı ile tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 15- (1) Doktora programı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır.

(2) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise en az 42 kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 2, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla 4 ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları ikinci öğretim olarak açılamaz.

(6) Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

Başvuru ve kabul

MADDE 16- (1) Doktora programlarına güz ve bahar yarıyılları için öğrenci alınabilir. Alınacak öğrenci sayıları, aday öğrencilerde aranacak nitelikler ve aday değerlendirme ölçütleri enstitüyü oluşturan anabilim/anasanat dalı kurullarının önerisi dikkate alınarak enstitü kurulunca karara bağlanır ve Senatonun onayına sunulur. Bu bilgiler, enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ilan edilir. Bu ilanda, başvuru için istenen belgeler, başvuru tarih ve koşulları, her bir program için aday öğrencilerde aranan nitelikler, aday değerlendirme ölçütleri ile adayların yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girecekleri tarih, saat, yer ve diğer hususlar belirtilir.

(2) Temel tıp bilimleri dışındaki doktora programlarına başvurabilmek için adayların;

a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları ya da;

b) Tıp, diş hekimliği, veteriner ve 5 yıllık eczacılık fakülteleri ile hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli lisans diplomasına veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 60 ALES puanına sahip olmaları,

c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 80 ALES puanına sahip olmaları,

gerekir.

(3) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için;

a) Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve TUS’tan alınmış en az 50 temel tıp puanına veya ALES’in sayısal puan türünde en az 60 ALES puanına,

b) Tıp Fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına (diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) ve ALES’in sayısal puan türünde en az 60 ALES puanına,

sahip olmaları gerekir.

(4) Temel tıp puanı, TUS’ta temel tıp bilimleri Testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir.

(5) Hazırlık sınıfları hariç, 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi alanlar yüksek lisans derecesine sahip sayılır.

(6) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ve Konservatuvarın enstitülerdeki anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

(7) Doktora programına öğrenci kabulünde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınmış olması gerekir. Ancak tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 70 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

(8) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dil için YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 80 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

(9) Yüksek lisans derecesi ile mezun veren lisans programlarını ilk 3 derece ile bitiren Üniversitenin mezunlarının programın istediği asgari şartları sağlamaları durumunda ve talepleri halinde herhangi bir aktif doktora programına kontenjan dışı kayıtları yapılır. Bu başvuru hakkı öğrencinin mezun olduğu yılı takip eden güz dönemi için geçerlidir.

(10) Doktora, sanatta yeterlik çalışmaları ve temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde görev alacak değerlendirme jürileri tek sayı olmak üzere en az 3 en fazla 7 asıl ve 2 yedek üyeden oluşur ve ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

(11) Değerlendirme jürisi, adayları sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve yerde yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata alarak, kullanılan her ölçme yöntemi için ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar. Yazılı bilimsel değerlendirmeye ve/veya mülakata girmeyen veya yazılı bilimsel değerlendirme notu ve/veya mülakat notu 60’ın altında olan adaylar için yerleştirme puanı hesaplanmaz ve bu adaylar başarısız sayılır. Hem yazılı bilimsel değerlendirme hem de mülakat yapılması durumunda önce yazılı bilimsel değerlendirme sonra mülakat yapılır ve yazılı bilimsel değerlendirmeye katılmayan veya başarısız olan aday mülakata alınmaz. Jüri başkanı, adayların yazılı bilimsel değerlendirme puanı ve/veya mülakat değerlendirme puanı ve yerleştirme puanlarını içeren tutanağı anabilim/anasanat dalı başkanlığı kanalıyla yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat tarihini izleyen iki iş günü içinde enstitü müdürlüğüne iletir. Yerleştirme puanı hesaplanmasında kullanılan yazılı bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakatlara ilişkin evraklar ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından saklanır.

(12) Doktora ve sanatta yeterlik programlarına başvuran adayların değerlendirilmesinde kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında ALES puanının, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatuvara bağlı anabilim/anasanat dalları hariç, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının, yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat değerlendirmesinin katkıları aşağıda belirtilmiştir:

a) T.C. ve KKTC uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

b) T.C. ve KKTC uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

 (13) Yerleştirme puanı 65 ve üzerinde olan adaylar puanlarına göre en yüksekten başlayarak sıralanır. Kontenjan dâhilindeki adaylar başvurdukları programlara kesin kayıt hakkı kazanır. Sıralamaya giren diğer adaylar yedek olarak belirlenir. Sıralamada eşitlik olması halinde ALES puanı yüksek olan adaya öncelik verilir. Sonuçlar Üniversitenin elektronik bilgi yönetim sistemi üzerinden ilan edilir.

(14) Başvuran adayın mezuniyet notu 4'lük sistemde ise mezun olduğu üniversiteden not dönüşüm ile ilgili onaylı belge getirmemesi halinde YÖK’ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

Süre

MADDE 17- (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır. Bu sürenin, en az 3 yarıyılının tez çalışması için kullanılmış olması gerekir.

(2) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen 12 veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 18- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu her öğrenci için Üniversite kadrosunda bulunan bir öğretim üyesini, öğrencinin kesin kaydını takip eden 15 gün içinde danışman olarak enstitü müdürlüğüne önerir. Danışman, enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Birinci yarıyılın ilk ayı içerisinde danışman atanması zorunludur. Danışmanlık görevi danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(2) Diş hekimliği, eczacılık, tıp ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir.

(3) Danışman, öğrencisi ile birlikte belirleyeceği tez başlığı ve konusu önerisini üçüncü yarıyılın başında ilgili enstitüye teklif eder. Bu teklif, enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanır. İlgili tez başlığı ve konu önerisi, öğrencinin yeterlik sınavını başarı ile tamamladıktan sonra tez izleme komitesine sunacağı tez önerisi için yapacağı çalışmalara temel oluşturur.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci danışman, Üniversite içinden veya dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir. İkinci danışman, tez izleme komitesinin tez konusunu onaylamasından önce belirlenemez.

(5) Danışmanın; öğrencinin öğrenimi süresince alacağı dersleri belirleme, kayıt yenileme onayı vererek bu derslere devamını ve öğrenim durumunu izleme, dönem projesinin yürütülmesini sağlama, gerektiğinde idare ile ilişkilerinde aracılık etme ve akademik problemleriyle ilgilenme yükümlülüğü vardır.

(6) Danışmanların nitelikleri, atanmaları, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Senato kararı ile belirlenir.

(7) Bir öğrencinin danışmanı, öğrencinin veya danışman öğretim üyesinin talebi doğrultusunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile değiştirilebilir. Üniversiteden danışman atanamaması durumunda, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli teklifi üzerine, enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir.

(8) Danışman; enstitü yönetim kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren her yarıyıl ve yaz döneminde, tüm diğer akademik/idari yük ve görevlerine ek olarak, danışmanı olduğu öğrenciler için uzmanlık alan dersi adlı teorik bir ders açar. Uzmanlık alan dersine ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Yeterlik sınavı

MADDE 19- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde birinci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın yazısı ile başlayan süreçte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlilik sınavı yüz yüze yapılır. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı bilimsel değerlendirmede başarılı olan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ekinde sınav jürisi tutanağı olan doktora yeterlik komite tutanağı ile enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans mezunu olarak doktora programına kabul edilmiş ve en az 7 ders ve 21 kredi, 60 AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anabilim/anasanat dalında varsa aynı isimli tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 20- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın yazılı önerisi ile başlayan süreçte ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Çok disiplinli anabilim/anasanat dallarında gerekli durumlarda, danışmanın yazılı önerisi ile başlayan süreçte anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her iki üye anabilim/anasanat dalı dışından seçilebilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın yazılı önerisi ile başlayan süreçte enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21- (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine iletmiş olması gerekir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile birlikte enstitüye iletilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komite toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, danışman tarafından belirlenen tez izleme komitesi toplantı tarihini öğrenciye ve enstitüye bildirir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı ve ekleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini birinci fıkrada belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen iki iş günü içinde, danışmanın tez konusu değişikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez konusu değişikliği önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanarak kesinleşir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22- (1) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az 3 başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

(2) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senato tarafından kabul edilen enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazar. Öğrenci, öğretim planındaki tüm yükümlülükleri başarı ile tamamlaması ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları yerine getirmesi durumunda tezini jüri önünde sözlü olarak savunur.

(3) Doktora tez savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az dört hafta önce enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin benzerlik raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Benzerlik raporunda, özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar hariç en fazla %15 veya özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar dahil en fazla %20 benzerlik oranına izin verilir. Jüri değerlendirmesi sonucunda bir intihalin tespiti halinde jüri söz konusu intihalin gerekçesi ile birlikte hazırladığı raporu karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir. Tezin bilimsel yeterliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı birinci derecede sorumludur.

(4) Tez savunma sınavı tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayan jüri üyeleri enstitüden gelen “Benzerlik Özet Raporunu” ve gerek duyarlarsa savunmanın hemen öncesi danışman tarafından paylaşıma hazır tutulan “Benzerlik Kapsamlı Raporunu” inceler. Jüri üyeleri en az oy çokluğu ile tezde intihal olduğu kararına varırsa savunmayı başlatmaz, durumu gerekçeli olarak tutanağa bağlar ve tez ile ilgili nihai kararın verilebilmesi için ilgili belgeler enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tezde intihal tespit edilmemişse ve jüri üyeleri en az çoğunluk kararıyla tezin savunulabilir olduğuna karar vermişse öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(5) Doktora tez savunma sınavı jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil, 5 öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri 6 öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Tez savunma sınav tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Tez savunma sınavı, enstitü yönetim kurulu karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yapılmak zorundadır.

(7) Jüri üyeleri, savunma sınav tarihinde toplanarak öğrenciyi tez savunmasına alır. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavının süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Tez savunma sınavı yüz yüze yapılır. Tez savunma toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(8) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bu durumu tutanakla tespit eder. Jüri tutanağı ve jüri üyelerinin tez ile ilgili kişisel raporları enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye iletir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(9) Tez, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koşuluyla danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilir.

(10) Tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 14 üncü maddenin birinci fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 23- (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygun olduğunu belirten yazılı görüşünü ve tezin nüshalarını anabilim/bilim dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(2) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından her bir lisansüstü enstitü için ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş bir kopyası ile elektronik kayıtlı (USB bellek, CD, DVD) iki kopyasını tez danışmanının kabul yazısı ile birlikte tez savunma sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Öğrenci onaylanan tezinin ciltli ya da elektronik birer kopyasını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu danışman önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı kararıyla talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) Tez sınavında başarılı olmak ve her bir lisansüstü enstitü için Senato tarafından ayrı olarak belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş beş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan doktora öğrencisine doktora diploması verilir. Öğrenci, onaylanan tezinin ciltli kopyalarını, jüri üyelerine teslim eder. Teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne verir.

(4) Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın YÖK tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının enstitüye iletildiği tarihtir.

(6) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde doktora tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

(7) Doktora programlarından mezun olabilmek için öğrencilerin, enstitüye tezin ilk teslimi ile birlikte, doktora tez çalışma konusuyla ilgili danışmanı ile veya danışmanın onayı ile Üniversite adresli olarak AHCI, SCI-Exp, ESCI veya ÜAK tarafından kabul edilen alan indekslerince taranan dergilerde yayımlanmış/yayımlanmak üzere kabul edilmiş öğrencinin ilk yazar olduğu en az bir tam makale ya da Web of Science veya Scopus veri tabanları tarafından indekslenen veya ÜAK’ın doçentlik kriterleri kapsamında olan uluslararası kongre, konferans ve sempozyum kitabında öğrencinin ilk yazar olduğu yayımlanmış/yayıma kabul edilmiş tam metin bildiriye ilişkin bir belgeyi veya teziyle ilişkili ulusal/uluslararası patent/faydalı model tescili için başvuru belgesini enstitüye ibraz etmeleri gerekir. Belirtilen asgari şartların sağlanmasının yanı sıra konuyla ilişkili ek koşullar ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi, enstitü yönetim kurulu kararıyla Senato tarafından belirlenir. Bu şartı sağlamayan öğrenci tez savunma sınavına alınmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 24- (1) Sanatta yeterlik programı, özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora eşdeğeri bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik 14 ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

(3) Lisansüstü dersler, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

Başvuru ve kabul

MADDE 25- (1) Sanatta yeterlik programına başvurabilmek için adayların lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Konservatuvar mezunları ile diğer fakültelerin eşdeğer programlarından mezun olanlar dışında yüksek lisans derecesiyle başvuran adayların ALES sözel puan türünde en az 55 puandan, lisans derecesiyle başvuran adayların ise ALES sözel puan türünde en az 80 puandan az olmamak koşuluyla ilgili Senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

(2) Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması gerekir. Sanatta yeterlik programına başvuracak olanların sanatta yeterlik programlarına kabulünde, ALES puanı, yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyo incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden sanatta yeterlik yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri diğer belgelerin değerlendirilmesi ile ilgili ayrıntılar Senato tarafından belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir. Konservatuvar programları ile güzel sanatlar fakültelerinin sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlarının enstitülerdeki anasanat ve anabilim dallarındaki öğretim dili Türkçe olan programlarına başvurularda Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık raporu ile belgelenmesi şartıyla;

a) Düzeltilmemiş engeli en az %70 veya düzeltilmiş engeli en az %40 ve üzeri olan işitme engelli adaylarda,

b) Engel düzeyi %50 ve üzeri olmak üzere zihin yetersizliği bulunan engelli adaylarda,

c) Engel düzeyi %40 ve üzeri “yaygın gelişimsel bozukluk” (Otizm spektrum bozukluğu/çocukluk otizmi/atipik otizm, Rett Sendromu, Asperger Sendromu) tanısı bulunan engelli adaylarda,

başvuru yapabilmeleri için yabancı dil puanı aranmaz. Bu adaylar yabancı dil puanı olarak Üniversite tarafından aranan yabancı dil taban puanı şartını sağlamış sayılır.

(4) ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen ve YÖK’çe ilan edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir. Ancak enstitülerdeki, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Konservatuvarlara ilişkin anabilim/anasanat dallarına öğrenci kabulünde birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(5) Başvuran adayın mezuniyet notu 4'lük sistemde ise mezun olduğu üniversiteden not dönüşüm ile ilgili onaylı belge getirmemesi halinde YÖK’ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

Süre

MADDE 26- (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın 8 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 12 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 10 yarıyıl olup azami tamamlama süresi 14 yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 4 yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 6 yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami 12 yarıyıl veya 14 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Sanatta yeterlik programında başarılı olamayanlara talepleri halinde ilgili koşulları sağlamış olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman ataması

MADDE 27- (1) Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı, her öğrenci için danışmanlık yapacak Üniversite kadrosunda bulunan, ders ve uygulama seçimi ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların yürütülmesi için bir danışman ile danışman ve öğrencinin birlikte belirleyeceği tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmaların konusunu ve başlığını enstitüye önerir, bu öneri enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Danışmanlık görevi danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır. Danışmanın, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar atanması zorunludur. Sanatta yeterlik programının niteliğinin birden fazla danışman gerektirdiği durumlarda ikinci danışman atanabilir. Danışmanın sanatta yeterlik programlarında tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. İkinci danışman Üniversite kadrosu dışından doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip kişilerden de olabilir.

(2) Danışmanların nitelikleri, atanmaları, görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar Senato kararı ile belirlenir.

(3) Enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanan öğretim üyesi, danışmanı olduğu öğrencinin tez önerisini en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla enstitü müdürlüğüne gönderir. Tez önerisi enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun olmak koşuluyla danışmanın gerekçeli görüşü, anabilim dalı kurul kararı ve ilgili enstitü yönetim kurulunun onayı ile geniş bir Türkçe özet verilmek kaydıyla İngilizce yazılabilir.

Yeterlik sınavı

MADDE 28- (1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini başarı ile tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile Sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girebilir.

(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci yeterlik sınavına girmediği takdirde birinci yeterlik sınavından başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, danışmanın yazısı ile başlayan süreçte enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dâhil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlilik sınavı yüz yüze yapılır. Yeterlik sınavı; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı bilimsel değerlendirmede başarılı olan öğrenci sözlü sınava girmeye hak kazanır. Başarı için öğrencinin hem yazılı hem sözlü sınavdan 100 puan üzerinden en az 75 puan alması gerekir.

(5) Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç iş günü içinde ekinde sınav jürisi tutanağı olan Sanatta yeterlik komite tutanağı ile enstitüye bildirilir.

(6) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu sınav bölüm/bölümlerinden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Sanatta yeterlik programı ile ilişiği kesilir.

(7) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Öğrenci, ilgili enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(8) Lisans mezunu olarak Sanatta yeterlik programına kabul edilmiş ve en az 7 ders ve 21 kredi, 60 AKTS kredi yükünü başarıyla tamamlamış bir öğrenci anabilim/anasanat dalında varsa aynı isimli tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Tezli yüksek lisans programına geçiş; öğrencinin talebi üzerine anabilim/anasanat dalı kurulunun kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile gerçekleşir.

Tez izleme komitesi

MADDE 29- (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için danışmanın yazısı ile başlayan süreçte ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, danışmanından başka anabilim/anasanat dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci danışman, komite toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilir.

(3) Çok disiplinli anabilim/anasanat dallarında gerekli durumlarda, danışmanın yazısı ile başlayan süreçte anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile her iki üye anabilim/anasanat dalı dışından seçilebilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, danışmanın yazısı ile başlayan süreçte enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 30- (1) Sanatta yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan bir öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisi hazırlar ve tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunması yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Öğrencinin tez önerisini savunma tarihinden en az 15 gün önce yazılı olarak tez izleme komitesi üyelerine iletmiş olması gerekir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından işlemin bitişini izleyen üç iş günü içinde tez izleme komitesi toplantı tutanağı ile birlikte enstitüye iletilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kez olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Tez izleme komite toplantısı yüz yüze veya enstitü yönetim kurulu onayı alındıktan sonra uzaktan erişim aracılığıyla da yapılabilir. Anabilim/anasanat dalı başkanlığı, danışman tarafından belirlenen tez izleme komitesi toplantı tarihini öğrenciye ve enstitüye bildirir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesi toplantı tutanağı ve ekleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez izleme komitesi toplantı tarihini izleyen üç iş günü içinde enstitü müdürlüğüne üst yazı ile gönderilir.

(5) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(6) Enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan danışman tarafından belirlenen ve anabilim/anasanat dalı başkanlığınca onaylanan gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez konusunu değiştirmek isteyen bir öğrenci, yeni tez önerisini birinci fıkrada belirtildiği şekilde savunur. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, tutanak halinde anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından tez önerisi savunma tarihini izleyen iki iş günü içinde, danışmanın tez konusu değişikliğine ilişkin gerekçeli yazısı da eklenerek enstitü müdürlüğüne iletilir. Tez konusu değişikliği önerileri enstitü yönetim kurulunca onaylanarak kesinleşir.

(8) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlanması

MADDE 31- (1) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.

(2) Sanatta yeterlik çalışmasının savunulmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşünü ve tezi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla sınav tarihinden en az dört hafta önce enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin benzerlik raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Benzerlik raporunda, özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar hariç en fazla %15 veya özgeçmiş, ekler, kaynakça ve alıntılar dahil en fazla %20 benzerlik oranına izin verilir. Jüri değerlendirmesi sonucunda bir intihalin tespiti halinde jüri söz konusu intihalin gerekçesi ile birlikte hazırladığı raporu karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderir. Tezin bilimsel yeterliği ve ilgili yazım kılavuzuna uygunluğundan tez danışmanı birinci derecede sorumludur.

(3) Sanatta yeterlik çalışmasının savunulması tarihine kadar tezle ilgili kişisel raporlarını hazırlayan jüri üyeleri enstitüden gelen “Benzerlik Özet Raporunu” ve gerek duyarlarsa savunmanın hemen öncesi danışman tarafından paylaşıma hazır tutulan “Benzerlik Kapsamlı Raporunu” inceler. Jüri üyeleri en az oy çokluğu ile tezde intihal olduğu kararına varırsa savunmayı başlatmaz, durumu gerekçeli olarak tutanağa bağlar ve tez ile ilgili nihai kararın verilebilmesi için ilgili belgeler enstitü yönetim kuruluna gönderilir. Tezde intihal tespit edilmemişse ve jüri üyeleri en az çoğunluk kararıyla tezin savunulabilir olduğuna karar vermişse öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

(4) Sanatta yeterlik çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin istenen sayıda nüshasını danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğu yönünden görüşünü yazılı olarak belirtir ve tezleri anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığıyla ilgili enstitüye gönderir.

(5) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenir. Jüri, en az ikisi Üniversite dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda, jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca ikinci danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.

(6) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tarihi ve saati ile sınavın yapılacağı yer, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca belirlenir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi yüz yüze sınava alır. Tez savunma sınavının süresi en az 60, en fazla 120 dakikadır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunumu ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Sınav öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(7) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, öğrencinin tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi Sanatta yeterlik programı hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi ve Sanatta yeterlik programı kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirilir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi ve Sanatta yeterlik programı başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Sanatta yeterlik programı hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi Sanatta yeterlik programını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak Sanatta yeterlik programı kabul edilmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi Sanatta yeterlik programı başarılı olamayanlar için talepleri halinde 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik tezi/çalışması

MADDE 32- (1) Sanatta yeterlik programında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla YÖK tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Sanatta yeterlik savunma sınavında başarılı olmak ve Senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Sanatta yeterlik çalışmasının jüri tarafından onaylanmış biçiminin/tezin ciltlenmiş kopyası ile elektronik kayıtlı (USB bellek, CD, DVD) iki kopyasını danışmanının kabul yazısı ile birlikte Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye “Sanatta Yeterlik Diploması” verilir. Öğrenci onaylanan çalışmasının ciltli ya da elektronik birer kopyasını, jüri üyelerine teslim ettiğine dair belgeyi enstitü müdürlüğüne vermekle yükümlüdür. Enstitü yönetim kurulu danışman önerisi ve ilgili anabilim/anasanat dalı kararıyla talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere YÖK’e gönderilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 33- (1) Sanatta yeterlik çalışmasında başarılı olan öğrenciye, diğer koşulları da sağlamak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sanat dalının özelliğine göre alanı belirleyen bir diploma verilir. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.

(2) Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla sanatta yeterlik tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

(3) İlgili enstitü tarafından tezin tesliminden itibaren üç ay içinde sanatta yeterlik tezinin bir kopyası elektronik ortamda, bilimsel araştırma ve faaliyetlerin hizmetine sunulmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 34- (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programı kapsamında; bir yarıyılda en fazla 30 AKTS krediyi geçmemek üzere, yüksek lisans öğrencileri Fakülte/Yüksekokulların lisans programında yer alan derslere, doktora öğrencileri ise lisans ve/veya yüksek lisans programlarında yer alan derslere kayıtlanabilir. Öğrenciler bu dersleri yaz okulu eğitim-öğretim programı kapsamında da alabilir. Bu dersler, kayıtlı olunan lisansüstü programın ders yüküne sayılmaz. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile lisansüstü programa yönelik ders(ler) de alabilir.

(3) Bilimsel hazırlık dersleri seçmeli ders olarak önerilemez. Öğrenci bilimsel hazırlık programından aldığı derslerden muaf tutulamaz. Öğrenci başarısız olduğu bilimsel hazırlık derslerine, derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabileceği gibi bu derslerin yerine ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile enstitü yönetim kurulunun onayladığı başka derslere de kayıtlanabilir. Yüksek lisans programı için alınan bilimsel hazırlık dersleri, doktora/sanatta yeterlik programları için alınacak bilimsel hazırlık dersleri yerine sayılmaz.

(4) Öğrencilerin bilimsel hazırlık programları anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından hazırlanır ve anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından öğrencinin kayıt tarihini izleyen 15 gün içinde enstitü yönetim kurulunun onayına sunulur.

(5) Bilimsel hazırlık programı kapsamındaki derslere devam etme ile değerlendirme süreç ve işlemlerinde, öğrencinin ders aldığı programın mevzuat hükümleri geçerlidir.

(6) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dâhil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez.

Özel öğrencilik kabulü

MADDE 35- (1) Özel öğrenci kabulü Senato kararlarına göre yapılır.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 36- (1) Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış, tez konusu/dönem projesi almamış veya yatay geçiş yapacağı programda yeterlik sınavına tekrar gireceğini ve yeni bir tez/dönem projesi hazırlayacağını kabul eden öğrenci, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile lisansüstü programa yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Bir öğrencinin yatay geçiş başvurusunun kabul edilebilmesi için başvuru tarihine kadar kayıt yaptırmış olduğu derslerden başarılı olması, ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve ilgili programın başvuru koşullarını sağlıyor olması gerekir.

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci; başvurduğu programın başvuru koşullarını sağlaması, devam etmekte olduğu lisansüstü programı tanıtan ve kayıt olduğu derslerden başarı durumunu belirten belgeleri dilekçesine ekleyerek izleyen yarıyılın başlama tarihinden en az üç hafta önce enstitü müdürlüğüne başvurur.

(4) Enstitü müdürlüğü, başvuru belgelerini anabilim/anasanat dalı başkanlığına göndererek birinci fıkradaki koşullar bakımından anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşünü ve bu görüş olumlu ise öğrencinin programa intibakı için kayıtlanması gereken derslerin isimlerini talep eder.

(5) Anabilim/anasanat dalının görüş ve önerileri enstitü yönetim kurulunda incelenir ve öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı yarıyılın başlama tarihinden önce karara bağlanır.

(6) Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin ve yüksek lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerin, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en çok ikinci yarıyılının sonunda, lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş öğrencilerin ise en çok dördüncü yarıyılının sonunda olmaları durumunda yatay geçiş başvuruları kabul edilir.

(7) Yurt içi veya yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumunun uzaktan eğitim programından veya enstitü bünyesindeki uzaktan eğitim programlarından tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.

Yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adayların kabulü

MADDE 37- (1) Lisansüstü öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu veya lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan adaylardan tanınma ve denklik belgesinin talep edilip edilmeyeceği hususunda YÖK kararları uygulanır. Yabancı uyruklu ve lisans/yüksek lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu adayların kabulünde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Adaylar YÖK’ün belirlediği Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi aldıklarını veya Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını başardıklarını belgeledikleri takdirde Türkçe yeterlik koşulundan muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 70 almaları gerekir. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar.

b) Tezli yüksek lisans programına başvuran adaylardan ilgili anabilim dalı yabancı dil yeterliği koşulu arıyor ise adayların ana dilleri dışında Almanca, Fransızca veya İngilizce olarak yapılan ve YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 50 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 60 puan veya doktora programları için YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programına başvuracak adaylardan, son 3 yıl içerisinde tümüyle YÖK ve ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen dillerden birinde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya programından mezun olduğunu belgeleyenlerden yabancı dil belgesi aranmaz. Türk Cumhuriyetlerinden yüksek lisansa başvuran adaylardan (a) bendinde belirtilen Türkiye Türkçesi dil yeterlik belgesi ibraz edenlerden başka bir yabancı dil koşulu aranmaz.

c) Türkçe dil sınavından muaf olan yabancı uyruklu adaylar yazılı bilimsel değerlendirme ve/veya mülakata girebilirler.

ç) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan lisansüstü programlara başvuran adayların programın yürütüleceği dilde YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından tezli yüksek lisans programları için en az 60 puan veya Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yüksek lisans yabancı dil yeterlik sınavından 70 puan; doktora programları için YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 70 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından ilgili puanlara eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir. Bu adaylardan Türkçe yeterliği istenmez. Son 3 yıl içerisinde tezli yüksek lisans programının yürütüleceği tümüyle yabancı dilde eğitim veren bir yükseköğretim kurumundan veya programından mezun olduğunu belgeleyen adaylardan yabancı dil belgesi aranmaz.

d) Bilim alanı bir yabancı dil ve edebiyatı olan doktora programlarına başvuran adayların başka bir yabancı dilden YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavlarından en az 60 puan ya da ÖSYM eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

(2) Lisansüstü programlara başvuran adayların değerlendirilmesinde, kullanılacak yerleştirme puanının hesaplanmasında dikkate alınacak ve kullanılacak ölçütler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yabancı uyruklu adayların hem mülakat hem de yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

b) Yabancı uyruklu adayların sadece mülakat veya sadece yazılı bilimsel değerlendirme yapılması durumunda yerleştirme puanının hesaplanması aşağıda gösterilmiştir:

 (3) Yurt dışından alınmış lisans veya yüksek lisans diplomalarının denklik belgesinin gerekliliği konusunda YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir.

(4) Burslu olan veya ikili anlaşmalar ve değişim programları çerçevesinde Türkiye’de lisansüstü düzeyde öğrenim görmek üzere aday gösterilen öğrencilerin başvuruları için YÖK’ün belirlediği esaslar geçerlidir.

(5) Mezun durumda olan/olabilecek yüksek lisans öğrenci adayların başvurusuna ilişkin esaslar ile değerlendirme ölçütleri ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili enstitü kurulu kararı ile Senato tarafından belirlenir.

(6) Başvuran adayın mezuniyet notu 4'lük sistemde ise mezun olduğu üniversiteden not dönüşüm ile ilgili onaylı belge getirmemesi halinde YÖK’ün belirlediği not çevrim tablosuna göre hesaplanarak değerlendirmeye alınır.

Lisansüstü programlara kayıt

MADDE 38- (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan ve ilgili programın kontenjanı dâhilinde enstitü müdürlüğünce ilan edilen asıl aday listesinde yer alan adaylar; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, Senato tarafından belirlenen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Verilen süre içinde kaydını yaptırmayan adaylar yerine, ilgili enstitü tarafından bildirilen yedek listedeki adayların belirlenen tarihlerde, başarı sırasına göre kayıt yaptırırlar.

(2) Öğrenci, her yarıyıl başında kaydını yenilemek zorundadır. Öğrenci, kaydını yenilemediği dönemde öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilenmeyen dönemler azami öğrenim süresinden sayılır.

(3) Lisansüstü programlara elektronik ortamda başvuru yapıp kesin kayıt hakkı kazanan adaylar başvuruları sırasında beyan ettikleri bilgi ve belgeleri, kayıt hakkı kazanmaları halinde, kesin kayıt işlemi sırasında eksiksiz ibraz etmekle yükümlüdür. Başvuru sırasında beyan edilen bilgiler ile kesin kayıt aşamasında ibraz edilen bilgi ve belgelerde farklılıklar olması durumunda adayların kayıtları yapılmaz. Kayıtları yapılmış adayların olması durumunda ise kayıtları iptal edilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.

Eğitim-öğretim yılı, öğretim planları ve lisansüstü programların kapsamı

MADDE 39- (1) Bir eğitim-öğretim yılı, yarıyıl sonu sınav süreleri dâhil olmak üzere, her biri en az on altı haftalık iki yarıyıldan oluşur. Öğrencinin kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yarıyılı bir sonraki yarıyılın başlangıcına kadar olan süredir.

(2) Eğitim-öğretim yılı kapsamında yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda eğitim-öğretime ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(3) Bir eğitim öğretim yılındaki kayıt, ders, yarıyıl sonu sınavları ve benzeri faaliyetlerin tarihleri, akademik takvim ile düzenlenir.

(4) Enstitü anabilim/anasanat dallarındaki lisansüstü öğretim planlarında, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer, dönem projesi ve benzeri çalışmaları ile bu çalışmalara karşılık gelen krediler belirtilir. Öğretim planları enstitü kurulları tarafından onaylanır. Bir lisansüstü programın müfredatındaki değişiklikler ve programa kayıtlı öğrencilerin bu değişikliklere intibak ilkeleri, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı tarafından hazırlanır, ilgili enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı kurulu önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.

(6) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin tüm lisansüstü eğitim programlarına eklenmesi zorunludur.

(7) Öğretim planlarında yer alan seçmeli dersler içinden hangilerinin ilgili öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı tarafından yapılır.

(8) Öğrencinin bir başka üniversitenin lisansüstü programından aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıtlanması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(9) Her yarıyılın ikinci haftasında danışmanın onayıyla ders ekleme ve çıkarma işlemleri yapılabilir.

(10) Kayıt yenileme işlemi öğrenci tarafından yapılır ve kayıt yenileme onayından da danışman sorumludur. Kayıt yenileme işlemlerini süresi içinde yapmayan öğrencilerden belgelenebilir mazereti bulunanların, geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla beşinci hafta sonuna kadar ders ekleme ve çıkarma işlemlerinin yapılıp yapılmamasına ilgili enstitü yönetim kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin öğrenciden kaynaklanmayan nedenlerle yapılamaması durumunda, öğrencinin derse devamının belgelendirilmesi koşuluyla aynı eğitim-öğretim dönemi içerisinde ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının gerekçeli kurul kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ders ekleme ve çıkarma işlemleri yapılabilir.

(11) Öğrenci, kendi programı için belirlenmiş dersler dışında danışman onayı ile başka programlardan seçmeli ders alabilir. Tez aşamasında olan yüksek lisans/doktora öğrencisi uzmanlık alan ve tez çalışması haricinde açılmış olan derslerden olmak kaydıyla ders alabilir. Öğrenci aldığı derslerden başarısız olması durumunda kaydı silinir.

(12) Yurt dışı görevlendirme, hastalık, idari izin gibi danışmanın bulunamadığı durumlarda; danışmanın yerine ilgili anabilim/anasanat dalı başkanı süresi içinde ders değiştirme, ekleme, bırakma onayı işlemleri yapabilir. Ani gelişen mücbir sebebin anabilim/anasanat dalı kurulunda değerlendirilmesini müteakip enstitü yönetim kurulu onayı ile anabilim dalı başkanı doğrudan danışman olarak atanabilir.

Sınavlar, değerlendirme ve itiraz süresi

MADDE 40- (1) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve tüm adaylara eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir.

(2) Lisansüstü derslerin sınavları doğrudan değerlendirme yöntemi ile harf notu olarak değerlendirilir. Bir ders için geçme notu, o dersin ara sınav ve/veya varsa diğer yarıyıl/yıl içi değerlendirme amaçlı etkinliklerden alınmış olan notların ağırlıklı ortalaması ile final notu kullanılarak hesaplanır.

(3) Dersin öğretim elemanı, sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkı yüzdesini kayıt haftasından önce belirler ve en geç yarıyıl derslerinin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurur. Yarıyıl içi sınav ve değerlendirme amaçlı etkinliklerin geçme notuna katkısı % 40-70 aralığında, final sınav notunun katkısının % 30-60 aralığında olması gerekir.

(4) Uzaktan eğitim programlarındaki sınav ve değerlendirme işlemleri, YÖK’ün belirlediği esaslara göre yapılır.

(5) Not ortalaması hesaplamasına katılan harf notlarının katsayısı ve puanı aşağıda belirtilmiştir:

Harf Notu              4’lük Sisteme Göre Not           100’lük Sisteme Göre Not

    AA                                    4,00                                          90-l00

    BA                                    3,50                                           85-89

    BB                                    3,00                                           80-84

    CB                                    2,50                                           75-79

    CC                                    2,00                                           70-74

    DC                                    1,50                                           65-69

    DD                                    1,00                                           60-64

    FD                                    0,50                                           50-59

     FF                                     0,00                                            0-49

    DZ                                    0,00                      Devamsızlık nedeniyle başarısız

(6) Aşağıdaki notlar ortalamaya katılmaz:

 (7) Yüksek lisans programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az CC olması gerekir. Doktora veya Sanatta yeterlik programına kayıtlı bir öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için ders başarı notunun en az CB olması gerekir.

(8) Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin final sınavına girebilmesi için teorik ders saatlerinin en az %70’ine, tamamen veya kısmen uygulamalı ders saatlerinin ise %80’ine devam etmesi gerekir.

(9) Öğrenci başarısız olduğu zorunlu/seçmeli derslere, o derslerin açıldığı yarıyılda veya yaz okulunda tekrar kayıt yaptırabilir. Seçmeli dersler yerine danışmanının onayladığı başka bir seçmeli derse de kayıtlanabilir. Başarısız olunan ders transkriptinden silinmez.

(10) Sınav notları dersin öğretim elemanı tarafından, sınav tarihlerinin bitiminden itibaren en geç beş gün içinde öğrenci bilgi sistemine girilir.

(11) Sınav kağıtları ve sınav sonuç belgeleri öğretim elemanı tarafından iki yıl süreyle saklanır. Sınav sonuç belgelerinin bir nüshası ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenerek ilgili enstitü öğrenci işleri bürosuna gönderilir. İlgili enstitü öğrenci işleri bürosu tarafından sınav sonuç belgeleri 10 yıl süreyle saklanır.

(12) Sınav sonuçları birim için belirlenen tarihler arasında, sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(13) İlanını izleyen üç iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. İtiraz; ilgili enstitü müdürü tarafından, biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik oluşturulacak komisyon tarafından, itiraz süresini takip eden beş iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır. Kesin karara bağlanan not değişikleri aynı usul ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

(14) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, dersi veren öğretim elemanının başvurusu, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile sınav sonuçlarının ilanından itibaren bir hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

Mazeret sınavı

MADDE 41- (1) Mazeret sınavları, sadece ara sınav ve final sınavları için geçerlidir. Bütünleme sınavı yapıldığı takdirde mazeret sınavı final yerine bütünleme sınavı için yapılır. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını enstitü yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.

(2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, hastaneler tarafından verilen sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin tüm sınavları için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı enstitü yönetim kurulunda karara bağlanır.

(3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği tarihi izleyen beş iş günü içerisinde enstitü müdürlüğüne verilmesi gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

(4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Türkiye’yi, Üniversiteyi ve ilgili akademik birimi temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları her sınav için mazeret sınav hakkı verilir.

Öğrenime ara verme

MADDE 42- (1) Enstitü yönetim kurullarının kararıyla öğrenciler, öğrenime ara verme hakkından yararlandırılabilir. Kayıt dondurma işlemleri her dönem için ayrı ayrı yapılır. Askerlikte geçirilen süre hariç öğrenime ara verme hakkı, bir seferde bir yılı aşamaz. Ayrıca öğrenciye verilen öğrenime ara verme izinlerinin toplamı, normal eğitim ve öğretim süresinin yarısını geçemez. Öğrenime ara verme süreleri azami öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenime ara verilen yarıyıla/yıla ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödenmez.

(2) Öğrenime ara verme başvurusu, gerekçenin belirtildiği bir dilekçe ve belgelerle birlikte ilgili enstitü müdürlüğüne yapılır. Öğrenime ara verme isteklerinin dönem başlangıcından itibaren 3 hafta içerisinde yapılması esastır. Ani ve beklenmedik durumlar dışında, bu süreler bittikten sonra yapılacak başvurular işleme konulmaz. Öğrenime ara vermenin iptali için de aynı sürecin izlenmesi gerekir.

(3) Mazereti ya da raporları enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olan ve/veya öğrenimine ara veren öğrenciler, raporlu, mazeretli veya öğrenimine ara verilen süre içinde derslere ve ders sınavlarına ya da tez öneri, tez izleme, yeterlik, tez/proje savunma sınavlarına giremez. Bu süre içinde girilen dersler ve ders sınavları ile yapılan tez/proje savunma sınavları geçersiz sayılır.

Ek süre

MADDE 43- (1) Üniversite tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

Disiplin işlemleri

MADDE 44- (1) Lisansüstü öğrencilerinin disiplinle ilgili iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.

(2) Kendi isteği ile veya disiplin cezası alarak kaydı silinen öğrencilerin ödemiş oldukları katkı payı veya öğrenim ücretleri iade edilmez.

Tebligat

MADDE 45- (1) Enstitü tarafından, eğitim-öğretim, sınavlar ve benzeri konularda, enstitü veya Üniversite duyuru panolarında/internet sayfalarında ve benzeri yerlerde açık olarak yapılan ilan ve duyurular öğrencinin şahsına yapılmış sayılır.

(2) Öğrenci hakkındaki diğer bireysel işlemlerle ilgili her türlü tebligat, öğrencinin enstitüye bildirdiği adrese yazılı olarak veya elektronik yolla yapılır.

(3) Yanlış veya eksik adres bildiren veya adres değişikliklerini enstitüye bildirmeyen öğrencilerin, enstitüde bulunan adresine yapılan tebligat kendilerine yapılmış sayılır, öğrenci tebligat konusunda hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Öğrenci değişimi

MADDE 46- (1) Üniversite ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde değişim programları düzenlenebilir. Değişim programları, ilgili mevzuat, YÖK kararları, ikili anlaşmalar ve Senato kararlarına göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 47- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 48- (1) 15/12/2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası ile 23 üncü maddenin yedinci fıkrası hükümleri 5/7/2021 tarihinden önce kayıtlı olan öğrenciler için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 49- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 50- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.