Ege Üniversitesinden:

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ege Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ege Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ölçme ve değerlendirme uygulamalarının niteliğini artırmak üzere çalışmalar yapmak.

b) Üniversiteye bağlı birimler ve kamu kurumu ile özel kuruluşların talepleri doğrultusunda araştırmalar yapmak, sınav hazırlamak ve/veya uygulamak, ölçme-değerlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteye bağlı birimler ile ulusal veya uluslararası kamu kurumları ile özel kuruluşların talepleri doğrultusunda seçme, sınıflama, yerleştirme, danışma ve rehberlik, öğretimi geliştirme ve benzeri amaçlarla kullanılan sınavları planlamak, bunları koordine etmek, uygulamak, puanlamak, sonuçlarını değerlendirmek ve verilerini çözümlemek.

b) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara soru ve test hazırlamak.

c) Üniversiteye bağlı birimlerde, kamu kurumları ile özel kuruluşlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları gerçekleştirmek; talep edildiğinde sınav ve benzeri yapılmakta olan ölçme ve değerlendirme çalışmalarının niteliğini artırmak amacıyla danışmanlık hizmetleri sunmak.

ç) Ölçme ve değerlendirme ile ilgili ulusal ve uluslararası nitelikte kongre, çalıştay, sempozyum gibi bilimsel toplantılar düzenlemek, araştırma projeleri yürütmek, kitap, broşür, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

d) Ölçme ve değerlendirme alanına yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması çalışmaları yapmak.

e) Merkez faaliyetlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için internet sitesi kurmak; sınav katılımcıları ve sınav hazırlayıcılarına yönelik açıklayıcı, basılı veya elektronik kitap, kitapçık, kılavuz, makale ve raporlar hazırlamak.

f) Eğitim ve ölçme-değerlendirme alanında yazılımlar geliştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmaları olan ve Üniversitenin daimi statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden ve Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden Rektöre karşı sorumludur. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkezin çalışmalarının düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin idari ve mali işlerini yürütmek.

ç) Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri, ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

d) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek.

e) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10- (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir.

(3) Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen tüm görevleri yerine getirir ve yaptığı bütün işlerde Müdüre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanlarına giren konularda çalışmaları olan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen üyeler dahil olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Geçerli mazereti olmadan üç kez art arda Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların üyeliği sona erer.

(4) Yönetim Kurulu ayda bir kez düzenli olarak toplanır ve karar alır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda faaliyet alanlarına ilişkin plan hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak.

b) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

c) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip önerilerde bulunmak.

ç) Gerek duyulduğunda Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışma grupları ve komisyonlar oluşturmak.

d) Danışma Kurulu tarafından sunulan önerileri değerlendirmek ve uygulanması için kararlar almak.

e) Merkezin bütçesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.

f) Müdürün belirleyeceği diğer konuları görüşerek karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; ihtiyaç halinde merkez faaliyetlerine katkısı olacak Üniversite öğretim elemanları ile merkezin amacına yönelik konularda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşların temsilcileri veya yurt dışından uzmanlar arasından belirlenen en fazla on iki üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevi sona eren üyenin yerine aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında çoğunluk koşulu aranmadan yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulu istişari bir organ olup görevi Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaş

MADDE 15- (1) Merkeze alınan veya bağışlanan her türlü alet ve ekipman merkezin demirbaş listesine kaydedilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 17/8/2017 tarihli ve 30157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ege Üniversitesi Rektörü yürütür.