Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) YEKA için yapılacak başvurular hariç olmak üzere TEİAŞ, Kanunun 23 üncü maddesi çerçevesinde, her yıl, 1 Ekim tarihine kadar, takip eden beş yıl için ve takip eden on yıl için olmak üzere, bağlantı noktasına göre ve/veya bölgesel bazda, sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerine ilişkin raporu Bakanlık ile Kuruma bildirir ve internet sitesinde yayımlar. Söz konusu raporda rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için tahsis edilen kapasite ayrıca belirlenir. Bu kapsamda, TEİAŞ tarafından Kuruma bildirilen toplam bağlanabilir kapasiteden;

a) Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı bağlanabilir kapasitenin; rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla yapılacak önlisans başvurularına, rüzgar veya güneş enerjisine dayalı olan üretim lisansı sahipleri tarafından yapılan elektriksel kapasite artış taleplerine, birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan başvurular ile 12/5/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi kapsamında iletim seviyesinden sisteme bağlanacak üretim tesisi başvurularına tahsisi,

b) (a) bendi dışında kalan bağlanabilir kapasitenin, depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki önlisans başvuruları ile depolamalı elektrik üretim tesisi kapsamındaki üretim lisansı tadil başvuruları için tahsis edilecek kapasite,

Kurul kararı ile belirlenir. Bu fıkra kapsamında başvuruların alınacağı tarih Kurul kararı ile belirlenir. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için belirlenecek kapasite, ana kaynağı rüzgâr veya güneş olan proje veya tesisler ile yardımcı kaynağı rüzgâr veya güneş olmayan proje veya tesisler için uygulanmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “kendi arazisi” ibaresi “veya kullanım hakkı sahibinin bu arazi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının elde edilmesi.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “bir ay” ibareleri “kırk beş gün” şeklinde, on üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(13) Önlisansa konu üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi eklenmesi kapsamında yapılan tadil başvurusu;

a) Önlisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması,

b) Önlisansa derç edilmiş elektriksel ve/veya mekanik kurulu gücün değişmemesi,

c) Önlisansa derç edilmiş mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi,

ç) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili şebeke işletmecisinden alınan görüşün olumlu olması,

d) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş alınması,

kaydıyla uygun bulunabilir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması için ilgili kurumlara başvuru yapıldığına ilişkin belgenin, uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde, Kuruma sunulması kaydıyla önlisans tadili yapılır.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde yer alan “alınması gerekli olan kararın” ibaresi “gerekli olan kararın alınması için kırk beş gün içerisinde ilgili kuruma başvurulması ve söz konusu kararın” olarak, aynı maddenin on sekizinci ve on dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(18) Üretim lisansına konu tesise elektrik depolama ünitesi eklenmesi kapsamında yapılan tadil başvurusu;

a) Lisansa derç edilmiş sahanın dışına çıkılmaması,

b) Lisansa derç edilmiş elektriksel ve/veya mekanik kurulu gücün değişmemesi,

c) Lisansa derç edilmiş mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişmemesi,

ç) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca ilgili şebeke işletmecisinden alınan görüşün olumlu olması,

d) Söz konusu elektrik depolama ünitesinin gerekli teknik kriterlere uygunluğu hakkında TEİAŞ’tan görüş alınması,

kaydıyla uygun bulunabilir. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması için, uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde ilgili kurumlara başvurulması ve Kurul kararında belirlenen süre içerisinde söz konusu kararın Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili yapılır. Bu kapsamdaki ünite için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz.

(19) Tedarik lisansı sahibi tüzel kişiler, müstakil elektrik depolama tesisi kurmak istemeleri halinde söz konusu tesisin lisansına eklenmesi için Kuruma lisans tadil başvurusunda bulunur. Bu kapsamda talepte bulunulması halinde, söz konusu elektrik depolama tesisinin sisteme bağlantısı ve sistem kullanımı hakkında 15 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Talebin Kurul tarafından uygun bulunması halinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması için, uygun bulma Kurul kararının tebliğ tarihinden itibaren kırk beş gün içerisinde ilgili kurumlara başvurulması ve Kurul kararında belirlenen süre içerisinde söz konusu kararın Kuruma sunulması kaydıyla lisans tadili yapılır. Üçüncü fıkra hükmü kapsamında; üretim tesislerinin süre uzatımına ilişkin lisans tadil talepleri için uygulanan hükümler, müstakil elektrik depolama tesisleri için de uygulanır. Bu kapsamdaki tesis için sermaye yeterliliği ile teminat yükümlülüğü aranmaz. Tedarik lisanslarına eklenecek her bir müstakil elektrik depolama tesisi için ayrı lisans tadili başvurusunda bulunulur.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Lisans yenileme talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken 12 ay, en geç dokuz ay, tedarik lisansı için en geç 1 ay, dağıtım şirketi ile görevli tedarik şirketi için en erken 15 ay, en geç 12 ay önce olmak üzere, lisans sahibinin Kuruma yazılı olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Lisans yenileme bedelinin Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin başvuru ekinde sunulması zorunludur.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“s) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulumu gerçekleştirilen yardımcı kaynak ünitelerine ilişkin olarak temini, tesisi ve OSOS entegrasyonu ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sağlanan ölçüm sistemlerinden elde edilen yıllık üretim verilerini bir sonraki yılın Ocak ayının onuna kadar Kuruma, piyasa işletmecisine ve ana kaynağın hidrolik olması durumunda DSİ Genel Müdürlüğüne bildirmek,”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“aa) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulumu gerçekleştirilen yardımcı kaynak ünitelerine ilişkin olarak temini, tesisi ve OSOS entegrasyonu ilgili üretim lisansı sahibi tüzel kişi tarafından sağlanan ölçüm sistemlerinden elde edilen yıllık üretim verilerini bir sonraki yılın Ocak ayının onuna kadar Kuruma, piyasa işletmecisine ve ana kaynağın hidrolik olması durumunda DSİ Genel Müdürlüğüne bildirmek,”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “onayına tabidir” ibaresi “onayına tabi olup yüzde dördün altını temsil eden doğrudan pay değişikliklerinin ise değişikliklerin gerçekleştirildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma bildirilmesi zorunludur” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Orman izinleri

GEÇİCİ MADDE 40- (1) 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde yükümlülüğü bulunan tüzel kişiler tarafından 31/12/2025 tarihine kadar sunulan orman ön izinleri önlisans kapsamında alınan orman izni olarak değerlendirilir.

Bölgesel üretim tesisi kapasitelerinin yayımlanması ve başvuruların alınması

GEÇİCİ MADDE 41- (1) TEİAŞ, 2023 yılını takip eden beş yıl ve takip eden on yıl için sistemlerine bağlanabilecek bölgesel üretim tesisi kapasitelerini 1/4/2024 tarihine kadar Bakanlık ile Kuruma bildirir ve internet sitesinde yayımlar.

(2) 12 nci maddenin yedinci fıkrası uyarınca Kurul tarafından karar alınıncaya kadar, 12 nci maddenin on dördüncü fıkrası ile 24 üncü maddenin yirmi birinci fıkrası kapsamındaki depolamalı elektrik üretim tesislerine ilişkin başvuru alınmaz.”

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.