Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden:

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, idari ve akademik organlarına, öğretim elemanlarına, görevlerine ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 119 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

b) Kurucu Vakıf: 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Abdullah Oğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakıflarını yöneten ve temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğünü,

c) Müdür: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili yüksekokul, meslek yüksekokulu, enstitü ve uygulama-araştırma merkezi müdürünü,

ç) Mütevelli Heyet Başkanı: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,

d) Mütevelli Heyet: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti,

e) Rektör: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesini,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Mütevelli Heyet ve Görevleri

Mütevelli Heyet

MADDE 5- (1) Üniversitenin en yüksek karar organı olan Mütevelli Heyet, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder.

Mütevelli Heyetin oluşumu

MADDE 6- (1) Mütevelli Heyet, Kurucu Vakıf yönetim organı tarafından Devlet memuru olma niteliklerine sahip ve en az üçte ikisi, yükseköğrenim görmüş adaylar arasından dört yıl süre ile seçilen en az yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Kurucu Vakıf Yönetim Kurulu ile Mütevelli Heyetin üyeleri ve bunların birinci derece kan ve kayın hısımları ile eşlerinden Mütevelli Heyette görev alacakların sayısı Mütevelli Heyetin yedi üyeden oluşması halinde ikiyi, yediden fazla üyeden oluşması halinde ise toplam Mütevelli Heyet üye sayısının üçte birini geçemez.

(2) Mütevelli Heyet kendi aralarından bir başkan seçer.

(3) Rektör, Mütevelli Heyetin tabii üyesi olup kendisi ile ilgili konularda toplantılara katılamaz.

(4) Mütevelli Heyet ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Rektör dışındaki Üniversite mensupları Mütevelli Heyette görev alamaz.

(5) Devlet üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanları, üniversitesinden gerekli iznin alınmış olması kaydı ile Mütevelli Heyette görev alabilirler.

(6) Mütevelli Heyet üyelerinin isimleri, Mütevelli Heyet Başkanlığınca süresi içinde Yükseköğretim Kuruluna bildirilir.

(7) Mütevelli Heyet üyeliği fahridir. Ancak; Kurucu Vakıf, yönetim kurulu kararı ile Mütevelli Heyet üyelerine toplantıya katılma yol ve huzur hakkı verilebilir. Verilecek miktar bir yılda on ikiyi geçmemek üzere katılacakları her toplantı için, 2547 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde Yükseköğretim Genel Kurulu üyeleri için öngörülen ücreti aşamaz. Mütevelli Heyet Başkan ve üyelerine bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmaz.

(8) Mütevelli Heyet üyelerinde hangi niteliklerin aranıp aranmayacağına ilişkin kararlar, seçime ilişkin usul ve esaslar ile seçilen veya ayrılan başkan ve üyeler Yükseköğretim Kuruluna en geç bir ay içinde bildirilir.

(9) Mütevelli Heyetin toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. Mütevelli Heyet kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Her üye oyunu kabul ve ret şeklinde verir, çekimser oy kullanılmaz.

(10) Mütevelli Heyet kararları usulüne uygun olarak karar defterine yazılarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri

MADDE 7- (1) Mütevelli Heyetin görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin geliştirilmesi yönünde hedefleri saptamak, gerekli yatırımları planlamak ve uygulamak.

b) Üniversitede görevlendirilecek yöneticiler ve öğretim elemanları ile diğer personelin sözleşmelerini yapmak, atamalarını ve öğretim elemanı dışındaki personelin terfilerini ve görevden alınmalarını onaylamak.

c) Rektör atanmasına ilişkin mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak.

ç) Üniversitenin bütçesini kabul etmek, gelir kaynaklarını planlamak ve uygulamaları izlemek.

d) Öğrencilerden alınacak ücretlerin ödeme miktarlarını, şekil ve zamanlarını tespit etmek.

e) Yükseköğretim Kuruluna sunmak üzere öğrenci kontenjan tekliflerini karara bağlamak.

f) Üniversitede birim/birimlerin kurulmasına, birleştirilmesine veya kapatılmasına ilişkin Yükseköğretim Kuruluna sunulacak önerileri inceleyerek karara bağlamak.

g) Üniversitenin taşınır ve taşınmaz mallarını denetlemek ve yönetmek.

ğ) Gerekli hallerde yetkilerini, sınırlarını açıkça belirtmek şartıyla Mütevelli Heyet Başkanına, Rektöre veya Üniversitenin diğer yönetici ve organlarına devretmeye karar vermek.

h) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yürütmek.

Mütevelli Heyet Başkanı

MADDE 8- (1) Mütevelli Heyet üyeleri kendi aralarından bir başkan ve iki başkan vekili seçer. Başkanın görev süresi dört yıldır. Görev süresi dolan Başkan ve başkan vekilleri yeniden seçilebilir. Rektör, Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilemez.

(2) Başkan, Üniversitenin harcama yetkilisi olup Mütevelli Heyetin kendisine verdiği yetkileri kullanır ve bu Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür.

(3) Mütevelli Heyet Başkanı, Mütevelli Heyetin onaylaması halinde, uygun gördüğü yetkilerini Rektöre devredebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Akademik, İdari Organlar ve Görevleri

Rektör

MADDE 9- (1) Rektör ilgili mevzuat hükümlerine göre atanır.

(2) Rektörün herhangi bir nedenle görevden ayrılması durumunda Mütevelli Heyet, yeni Rektör atanıncaya kadar Rektör kriterlerine uygun bir profesörü, rektör vekili olarak atanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna önerir.

(3) Rektör, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Rektör görevi başından iki haftadan fazla uzaklaştığında Yükseköğretim Kuruluna bilgi verilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Rektör atanır.

Rektörün görevleri

MADDE 10- (1) Rektörün görevleri şunlardır:

a) Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, Üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve Üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerin ve Üniversite Yönetim Kurulu ile Senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Mütevelli Heyete sunmak.

c) Gerekli gördüğü hallerde Üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek.

ç) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak.

d) 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

Rektör yardımcıları ve görevleri

MADDE 11- (1) Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi kendi Rektörlük görev süresiyle sınırlı olmak kaydıyla rektör yardımcısı olarak seçer. Rektör yardımcıları, Rektör tarafından atanır. Rektör yardımcıları aynı usulle değiştirilebilir.

Senato ve oluşumu

MADDE 12- (1) Senato Rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör, gerekli gördüğü hallerde Senatoyu toplantıya çağırır.

Senatonun görevleri

MADDE 13- (1) Senatonun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak.

b) Rektörün onayından sonra Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Üniversite veya Üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak.

c) Üniversitenin bütününü ilgilendiren düzenleyici işlemlere ilişkin yönetmelik, yönerge, usul ve esas ve benzeri taslakları hazırlamak ve bunlardan muhteviyatına göre gerekli olanı Mütevelli Heyet onayına sunmak.

ç) Üniversitenin yıllık eğitim ve öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

d) Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanları vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak.

e) Fakülte kurulları ile Rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak.

f) Üniversite Yönetim Kuruluna üye seçmek.

g) Üniversitelerarası Kurula temsilci seçmek.

ğ) İlgili mevzuatla kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Üniversite Yönetim Kurulu ve oluşumu

MADDE 14- (1) Rektörün başkanlığında dekanlardan, Üniversiteye bağlı değişik birim ve alanları temsil edecek şekilde Senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör, gerektiğinde Üniversite Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır. Rektör yardımcıları, oy hakkı olmaksızın Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 15- (1) Üniversite Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile Senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda Rektöre yardım etmek.

b) Faaliyet, plan ve programların uygulanmasını sağlamak, Üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte Mütevelli Heyete sunmak.

c) Üniversite yönetimi ile ilgili Rektörün getireceği konularda karar almak.

ç) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.

d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Sekreter

MADDE 16- (1) Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreterlik en çok iki genel sekreter yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.

(2) Genel Sekreter, Mütevelli Heyetin olumlu görüşü alınarak Rektör tarafından atanır.

(3) Genel Sekreter, kendisine bağlı birimler aracılığı ile 17 nci maddede belirtilen görevleri yerine getirir.

Genel Sekreterin görevleri

MADDE 17- (1) Genel Sekreterin görevleri şunlardır:

a) Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak.

b) Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarında oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılmasını, korunmasını, saklanmasını ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak.

c) Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak.

ç) Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek.

d) 2547 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatla verilen görevleri yapmak.

e) Rektör tarafından verilecek diğer idari görevleri yapmak.

Dekan

MADDE 18- (1) Dekan, fakültenin ve fakülteye bağlı birimlerin temsilcisi ve yöneticisidir. Dekan, Rektörün teklifi üzerine, Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir.

(2) Dekan, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, fakültenin kadrolu öğretim üyeleri arasından, en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. Dekanın görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine dekan yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır.

Dekanın görevleri

MADDE 19- (1) Dekanın görevleri şunlardır:

a) Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

b) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında Rektöre rapor vermek.

c) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile Rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

ç) Fakültenin birimleri ve personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek.

d) İlgili mevzuat uyarınca kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte kurulu ve oluşumu

MADDE 20- (1) Fakülte kurulu; dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile varsa, fakülteye bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar.

(3) Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulunun görevleri

MADDE 21- (1) Fakülte kurulu, akademik bir organdır. Fakülte kurulunun görevleri şunlardır:

a) Fakültenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program, eğitim ve öğretim takvimini kararlaştırmak.

b) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek.

c) İlgili mevzuat uyarınca verilen diğer görevleri yapmak.

Fakülte yönetim kurulu ve oluşumu

MADDE 22- (1) Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir doktor öğretim üyesinden oluşur.

(2) Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Fakülte yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim ve öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulunun görevleri

MADDE 23- (1) Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

a) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek.

b) Fakültenin eğitim ve öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak.

c) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak.

d) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim ve öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek.

e) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Enstitü, organları ve görevleri

MADDE 24- (1) Enstitü, lisansüstü eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan birimdir.

(2) Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü yönetim kurulu ve enstitü kurulundan oluşur. Bunlardan;

a) Enstitü müdürü;

1) Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

2) Müdür, Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından en çok iki kişiyi üç yıl için müdür yardımcısı olarak seçer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir müdür atanır. Müdür, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yerine getirir.

b) Enstitü kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüdeki anabilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşur.

c) Enstitü yönetim kurulu; müdür ve müdür yardımcıları ile müdürün teklif edeceği altı aday arasından enstitü kurulu üyelerince üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur.

ç) Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.

Yüksekokul, organları ve görevleri

MADDE 25- (1) Yüksekokullar; ön lisans veya lisans düzeyinde belirli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren birimdir.

(2) Yüksekokulların organları; yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Bunlardan;

a) Yüksekokul müdürü;

1) Yüksekokul müdürü, Rektör tarafından üç yıl süre ile atanır. Süresi biten müdür yeniden atanabilir.

2) Yüksekokul müdürü okulda görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcısını seçer. Müdüre, görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni bir müdür atanır. Müdür, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmiş olan görevleri yerine getirir.

b) Yüksekokul kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve yüksekokuldaki bölüm, anabilim veya ana sanat dalı başkanlarından oluşur.

c) Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesi veya üç öğretim görevlisinden oluşur.

ç) Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmiş görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler.

Bölüm başkanı ve görevleri

MADDE 26- (1) Fakülte veya yüksekokullardaki bölümler, bölüm başkanları tarafından yönetilir. Bölüm başkanı, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bölümün öğretim üyeleri arasından fakültelerde dekanın, yüksekokullarda müdürün teklifi ve Rektörün onayıyla üç yıl için atanır. Süresi biten bölüm başkanı tekrar atanabilir. Bölüm başkanı görevde bulunamayacağı süreler için, öğretim üyelerinden birini vekil olarak bırakır.

(2) Bölüm başkanının herhangi bir nedenle altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm başkanı atanır. Bölüm başkanı, bölümün her düzeyde eğitim ve öğretim ve araştırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Uygulama ve araştırma merkezleri

MADDE 27- (1) Üniversitede eğitim ve öğretimin desteklenmesi ve çeşitli bilim alanlarında araştırma yapmak üzere Yükseköğretim Kurulunun onayı ile araştırma ve uygulama merkezleri kurulabilir. Merkez müdürü, Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren müdür tekrar görevlendirilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Akademik Kurullar, Öğretim Elemanları ve İdari Teşkilat

Akademik kurullar

MADDE 28- (1) Akademik kurulların oluşturulması, çalışma düzeni ve diğer hususlarda; 18/4/1986 tarihli ve 19082 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanları

MADDE 29- (1) Öğretim elemanları; öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi), öğretim görevlileri ve araştırma görevlileridir. Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla verilen görevleri yapar. Öğretim elemanlarının atamalarında, devlet yükseköğretim kurumlarındaki atamalarda aranan şartlara ilaveten Üniversitenin akademik yönden gerekli gördüğü şartlar da aranabilir.

(2) Tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları ile en az bir yıl süreli sözleşme yapılır.

(3) Üniversitede görev alacak olan akademik ve idari personelin çalışma esasları, 2547 sayılı Kanunda devlet üniversiteleri için öngörülen hükümlere tabidir. Bu personelin aylık ve diğer özlük hakları bakımından ise 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Üniversite idari teşkilatı

MADDE 30- (1) Üniversitenin idari teşkilatını oluşturan birimler ve görevleri, Üniversitenin ilgili yönergesinde belirtilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mali Hükümler

Araştırma ve geliştirme, proje ve danışmanlık hizmetleri

MADDE 31- (1) Tam zamanlı öğretim elemanları ve idari personel tarafından yürütülecek araştırma ve geliştirme projeleri, Rektörlük ve/veya ilgili kurullar/komisyonlar tarafından incelenir, değerlendirilir ve karara bağlanır. Değerlendirme yapılırken, projenin Üniversiteye katkısı ve Üniversiteye sağlayacağı gelir göz önünde bulundurulur.

(2) Üniversitede görevli tam zamanlı personelin projelerden veya danışmanlık hizmetlerinden elde edilecek gelirlerden, telif hakları dâhil, ne ölçüde yararlandırılacakları ile ilgili usul ve esaslar, ilgili mevzuat hükümleri göz önünde bulundurularak Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Tam zamanlı personelin Üniversite içinde veya dışında danışmanlık yapmaları Rektörlük iznine bağlıdır.

Gelir kaynakları

MADDE 32- (1) Üniversitenin gelir kaynakları şunlardır:

a) Kurucu Vakıfça belirlenen tahsisat, bağış ve yardımlar.

b) Araştırma ve geliştirme projeleri, danışmanlık gibi hizmetlerden sağlanacak gelirler.

c) Üniversitenin yatırımlarından ve işletmelerinden elde edilecek gelirler.

ç) Öğrencilerden alınacak öğrenim bedelleri.

d) Devlet bütçesinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak yardımlar.

e) Ayni ve nakdi bağışlar, veraset yoluyla elde edilen gelirler, kira ve diğer gelirler.

f) Yayınlar ve satış gelirleri.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 33- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, 4857 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 34- (1) 27/8/2010 tarihli ve 27685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.