Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME GELİŞİM EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÖGEM): Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Gazi Üniversitesini, 

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Erken çocukluk dönemi (0-3 yaş), okul öncesi dönem (3-6 yaş), ilköğretim birinci, ikinci kademe ve lise düzeyinde birlikte ve ayrı eğitim kurumlarına devam eden, gelişimsel ve akademik disiplin alanlarında akranlarına göre ek gereksinimlere ihtiyaç duyan bireylere yönelik değerlendirmeler yapmak ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek.

b) Uygun eğitsel ve gelişimsel önlemleri belirlemeye yönelik kararlar almak ve bu kararlar doğrultusunda, eğitim programı ve programa ilişkin eğitim materyalleri geliştirerek gerekli görülen bireylere eğitim vermek, aile ve öğretmen rehberliği yapmak ve uygun eğitim ortamlarına çocukların yönlendirilip uygun eğitsel ve gelişimsel düzenlemelerin yapılmasını desteklemek ve takip etmek.

c) Kamu ve özel kuruluşlar, şirketler, vakıf ve derneklerle birlikte veya bağımsız olarak programlar, projeler ve eğitimler geliştirmek ve uygulamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında eğitimci, yönetici, uzman ve ailelere danışmanlık hizmeti vermek.

d) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bu şekilde nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olmak.

e) İlgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile iş birliği yaparak hizmet içi eğitim programları, kurslar ve seminerler düzenlemek.

f) Ulusal ve uluslararası kongreler, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

g) Ailelerin, eğitimcilerin ve uzmanların gereksinimlerini karşılayacak her türlü yayın ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1)  Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Erken çocukluk dönemi (0-3 yaş), okul öncesi dönem (3-6 yaş), ilköğretim birinci, ikinci kademe ve lise düzeyinde birlikte ve ayrı eğitim kurumlarına devam eden, gelişimsel ve akademik alanlarda akranlarına göre ek gereksinimlere ihtiyaç duyan bireylere yönelik öğrenme ve gelişim değerlendirmesi ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında aile ve eğitimci danışmanlığı yapmak, eğitsel ve gelişimsel düzenlenmelerin yapılmasına destek vermek, akademik ve gelişimsel müdahale programı hazırlamak ve uygulamak.

b) Bilimsel araştırma çalışmaları, incelemeler ve uygulamalar gerçekleştirmek.

c) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, ortak çalışmalar yürütmek, kongre, konferans, panel, bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak.

ç) Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi ve diğer birimleri ile iş birliği yaparak ortak çalışmalar gerçekleştirmek, Merkez çalışmaları kapsamında geliştirilen programların ilgili mevzuat hükümleri kapsamında sertifikalı ve sertifikasız eğitim programlarını düzenlemek ve yürütmek.

d) Merkezin faaliyet alanlarında, kamu kurum ve özel kuruluşlara ilgili mevzuat hükümleri kapsamında danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür ve görevleri

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde yerine Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir kişi, Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

(3) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kuruluna ve Merkez birimlerine üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak.

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak.

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek.

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

g) Merkez birimleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak.

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara, bu Yönetmeliğe ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülüp yürütülmediğini denetlemek.

h) Merkezin, Üniversitenin Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümüyle koordinasyonunu sağlamak ve Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile Üniversite ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesini temin etmek.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 9- (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitenin Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer uzman ve akademik personeli oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usul ile yeni üye görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır.  Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Müdürün önerisi ile yeni çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programları yapmak.

b) Merkeze vaka kabulü ile ilgili ilkeleri tespit etmek.

c) Merkezin gereksinimleri doğrultusunda Müdürün önerisi üzerine oluşturulacak Merkez birimlerine karar vermek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Üniversitenin öğretim elemanları ile kamu kurum ve özel sektör kuruluşlarındaki uzman kişiler ve bu alanda uzmanlığı bulunan kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla beş üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye, yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu toplantılarına Müdür başkanlık eder. Müdürün yokluğunda Müdür Yardımcısı Danışma Kuruluna başkanlık eder. Danışma Kurulunun kararları tavsiye niteliğindedir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun tavsiye kararları almak.

b) Merkezin faaliyetlerine ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 11- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13- (1) 26/10/2015 tarihli ve 29514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.