Son günlerde Cumhuriyetimizin 100. Yılı Referans alınarak Genel Af söylemi bir çok mecrada dile getirilmekte ve hatta giderek artan bir oranda kamuoyu gündemini de meşgul etmeye başladı.

Bu bağlamda biz de konuyu avukat meslektaşlarımız yönünden kısaca ele almayı uygun gördük.

Umulur ki bu sayede destekleri özgül ağırlık teşkil eden savunma temsilcilerinin genel af konusu ile yakın ilgileri tesis olunur.

Hemen ifade edelim ki, günümüz itibariyle bir çok avukatın özellikle mesleklerini icra ederken çok fazla dava ve soruşturma ile karşı karşıya kaldığı ve çoğu zaman bu dava ve soruşturmaların kendi yaşam konforunu çok fazla bozmaktan öte mesleklerini sağlıklı bir şekilde icra etmeye engel olacak düzeye geldiği gözlemlenmektedir.

Buna göre, olası Genel Af kapsamına … tarihine kadar adli ve idari soruşturmaları henüz başlamamış, devam eden veya tamamlanmış olan eylemleri sebebiyle avukatların, disiplin suçları dahil olmak üzere, kişisel olarak işlemiş oldukları suçların dahil olacağından şüphe duyulmamalıdır.

Ayrıca, affın kapsamına avukatların meslekleri sebebiyle işlemiş oldukları suçlar da dahildir. Bundan başka aşağıda belirtilmiş olan hususların da, geçmiş af kanunları da emsal alınarak, af kapsamında olması gerekmektedir.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 11 nci maddesinde belirtilmiş olup, meslek onuru ile bağdaşması mümkün olmayan bir işle uğraşma dışındaki bir nedene dayanılarak:

1- Yapmış oldukları stajın geçerli olmamasından dolayı adları baro levhasından silinmiş bulunanlarla staj bitim belgesi almış oldukları halde ayın nedenle baro levhasına yazılma istemleri reddedilenler, levhaya yazılmalarına ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararları Adalet Bakanlığınca onaylanmayanlar veya baro levhasına yazılmamış olanlar başvurdukları takdirde başka engelleri yoksa baro levhasına yazdırılmalıdırlar.

2- Meslek onuru ile bağdaşmayan uğraş dışında mevcut stajı geçersiz kılan nedenlerle levhadan silinmeleri gerekenler hakkında da silme işlemi yapılmaz. Adlan staj listesinden silinmiş olanlar, başkaca engelleri bulunmadığı takdirde üç ay içinde başvurmaları halinde yeniden staj listesine yazılırlar ve silme kararından önce yaptıkları staj geçerli sayılarak kaldıkları yerden ilk yazılma tarihinde tabi oldukları staj hükümlerine göre stajlarına devam ederler.

3- Meslek onuru ile bağdaşmayan bir uğraş dışında stajla bağdaşması mümkün olmayan bir görev veya işte bulunmalarından dolayı staj listesinden silinmeleri gerekenler hakkında, bu nedenin an itibariyle ortadan kalkmış olması halinde, geçmiş sebebiyle silme işlemi yapılmaz.

4- Çıkarılacak Af Kanunundan faydalanarak işledikleri suçları bütün sonuçlarıyla affedilmiş olan avukatlar haklarında, bihakkın veya meşruten tahliye tarihlerinden itibaren, bu mahkûmiyetlerinin tabiî neticesi olan, kanunî kısıtlılık halinde bulundurulmaya ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun avukatlığa kabul edilmeme ve ruhsatnameleri Baro Yönetim Kurulunca geri alınarak iptal ye adlan bir daha yazılmamak üzere levhadan silinir hükümleri, yani avukatlık mesleğini icra edemeyeceklerine dair hükümleri tatbik olunmaz.

Meslektaşlarımızdan, barolardan ve Türkiye Barolar Birliğinden gelecek önerilerle bu kapsam daha iyi bir çerçeveye oturtulabilir.