İbn Haldun Üniversitesinden:

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ TASARRUF FİNANSMAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İbn Haldun Üniversitesi Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İbn Haldun Üniversitesi Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: İbn Haldun Üniversitesi Tasarruf Finansman Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: İbn Haldun Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: İbn Haldun Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Tasarruf finansman sistemi, tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve çalışma esasları, tasarruf finansman yöntemleri, araçları ve ürünleri, tasarruf finansman modeline ilişkin yenilikler ve teknolojiler, tasarruf finansman sözleşmeleri, finans hukuku ve benzeri alanlarda her türlü bilimsel, teorik ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışmaları yapmak, belirtilen alanlarda yeni yöntem, araç ve ürünlerin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve kurumsallaşması; toplumda tasarruf bilincinin ve tasarruf finansmana yönelik farkındalık ve finansal okur-yazarlığın artırılıp geliştirilmesi için danışmanlık dahil gerekli her türlü faaliyeti yürütmek.

b) Tasarruf finansman sistemi ile benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak inceleme ve araştırmalarda bulunmak, araştırmaları ve araştırmacıları desteklemek, araştırmaların sonucu ışığında ilgililere politika önerilerinde bulunmak.

c) Tasarruf finansman sisteminin geliştirilmesi, ilgi duyan kişilere tasarruf finansman sistemi ve benzer alanlara ilişkin bilgi ve becerilerin kazandırılması ve toplumda tasarruf finansman sistemine ilişkin bilinç ve farkındalığın artırılması için gerekli eğitim, öğretim ve sertifika programlarını düzenlemek.

ç) Tasarruf finansman sistemi ve finans hukuku alanlarında lisansüstü programların açılmasına katkı sunmak, bu alanlarda farklı disiplinlerde yapılacak lisansüstü tezlere destek vermek ve bu konularda lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler açılmasını teşvik etmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Tasarruf finansman sistemi ve finans hukuku alanlarında araştırma, yayın, rapor, proje ve benzeri çalışmalar yapmak, yaptırmak, yapılan çalışmalara katılmak veya destek olmak.

b) Tasarruf finansman sistemi ve benzer alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde arama toplantıları, tanıtım faaliyetleri, konferans, seminer, panel, çalıştay, sempozyum, kongre, şura ve benzeri her türlü bilimsel, sanatsal ve kültürel etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenmesine katkıda bulunmak, bunların sonuç ve ürünlerini görsel, basılı veya elektronik ortamda paylaşmak.

c) Tasarruf finansman sistemi ve ortak faaliyet alanlarına sahip diğer finansal sistem ve kurumlara ilişkin çalışmaları bulunan yurt içi ve yurt dışı üniversiteler, enstitüler, merkezler, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları ile iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmaları desteklemek.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda Üniversite bünyesindeki birimler ve merkezler ile ortak faaliyetler yürütmek.

d) Öğrencilerin finans  hukuku alanına ilgilerini artırmak için gerekli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, öğrencileri bu alanda araştırma yapmaya özendirmek ve yapılan çalışmalara destek olmak.

e) Merkez faaliyetleri ile ilgili Merkezin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı nitelikte arşiv, veri tabanı, internet sitesi, danışma merkezi kurmak.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kurumlara ve kişilere danışmanlık hizmetleri vermek.

g) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün herhangi bir sebeple altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunmadığı durumlarda görevi sona erer.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında olmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısı, Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. 

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkez birimlerinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim Kurulunun ve Danışma Kurulunun gündemini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve bunu Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

e) Sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak.

f) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

g) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun diğer görevleri yürütmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcısı ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine altı ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usullerle internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık, yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda kararlar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim programlarını planlamak.

d) Gerek görülmesi halinde Merkez bünyesinde çalışma birimleri ile çalışma ve proje grupları kurmak, bu birimlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetlere ilişkin fiyatlandırma ve ödeme usullerini belirleyip Rektöre sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların esas ve usullerini tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Üniversite içinden veya dışından Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili konularda deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen en fazla on üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Danışma Kurulu toplantılarında salt çoğunluk aranmaz. Toplantılara katılım video konferans ve benzeri usullerle internet üzerinden de yapılabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmalarını değerlendirmek ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 14- (1) Merkez faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İbn Haldun Üniversitesi Rektörü yürütür.