Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin Kararı

Karar Tarihi : 12.04.2023

Karar No      : 869

İdari yaptırım kararlarına karşı yapılacak başvurulara ilişkin sulh ceza hâkimlikleri nezdinde ihtisas hâkimliklerinin yeniden belirlenmesi hususu görüşülerek;

26.09.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 9. maddesinin beşinci fıkrasında, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak daireler arasındaki iş dağılımının Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenebileceği düzenlenmiştir.

İdari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurulara bakacak sulh ceza hâkimlikleri Kurulumuz Birinci Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 1231 sayılı kararı ile belirlenmiştir. Mezkûr kararının uygulanmaya başlandığı 15.12.2021 tarihinden günümüze kadar sulh ceza hâkimliklerine gelen işlerin yoğunluğu ve nitelikleri dikkate alındığında; işlerin dengeli bir şekilde dağılımı ve makul sürede sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla ihtisas hâkimliklerinin sayısının artırılması gerektiği değerlendirilmiştir.

Bu itibarla;

1) Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 25.11.2021 tarihli ve 1231 sayılı kararının 24.04.2023 tarihi itibarıyla kaldırılmasına,

2)  Sulh ceza hâkimliklerine gelecek idari yaptırım kararlarına karşı yapılan başvurulara; a) Altı, yedi veya sekiz sulh ceza hâkimliği bulunan yerlerde 1, 2, 3 ve 4 numaralı,

b) Dokuz veya daha fazla sulh ceza hâkimliği bulunan yerlerde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı sulh ceza hâkimliklerinin bakmasına,  

(Örneğin sulh ceza hâkimliklerine bu kapsamda gelecek işlere;

a) Bakırköy’de yedi sulh ceza hâkimliği bulunması nedeniyle 1, 2, 3 ve 4 numaralı,

b) Ankara’da on sulh ceza hâkimliği bulunması nedeniyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı sulh ceza hâkimliklerinin bakmasına)

3) Görevlendirmenin 24.04.2023 tarihi itibarıyla faaliyette bulunan sulh ceza hâkimliklerinin sayısına göre yapılmasına, daha sonra faaliyete geçirilecek hâkimliklerin sayısının dikkate alınmamasına,

4) Bu kapsamda görülmekte olan başvuruların iş bölümüne dayanılarak mezkûr hâkimliklere gönderilmemesine, 24.04.2023 tarihinden itibaren gelecek yeni başvuruların ise anılan ihtisas hâkimliklerine tevzi edilmesine ve dosya sayısına göre genel tevziden de iş verilmeye devam edilmesine,

12.04.2023 tarihinde karar verildi.