T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2020/6966 E., 2020/8782 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ: İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklı tarafından ihtiyati haciz kararı ve bir adet bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibinde, borçlunun icra mahkemesine yaptığı 18.11.2015 tarihli başvuruda ödeme emri tebliğ edilmeksizin ve takip kesinleşmeksizin banka hesaplarına haciz konulmasına ilişkin 6.11.2015 tarihli müdürlük işleminin iptalini istediği, mahkemece ödeme emri tebliğ edilmese de borçlunun 17.11.2015 tarihinde haczi öğrendiği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği, bu kararın onanması üzerine borçlunun karar düzeltme isteminde bulunduğu ve Dairemizce borçluya yapılmış bir tebligat bulunmadığından öğrenme tarihinin tebliğ tarihi olarak kabul edilemeyeceği gerekçesi ile borçlunun şikayetinin esası hakkında bir karar verilmek üzere kararın bozulduğu, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde şikayetin kabulü ile icra dosyasında borçlunun banka hesabı üzerine haciz konulmasına ilişkin 6.11.2015 tarihli memur işleminin iptaline karar verildiği görülmüştür.

İİK'nun 264/son maddesi gereğince ihtiyati haczin icrai hacze dönüşmesi için müddeti içinde ödeme emrine itiraz edilmemesi, itirazın icra mahkemesinde kesin olarak kaldırılması veya mahkemece itirazın iptal edilmesi gerekir.

Somut olayda, icra dosyasının incelenmesinde; alacaklının 6.11.2015 tarihinde, borçlunun ... Bankası ... Şubesinde bulunan banka hesaplarının haczine yönelik talepte bulunması üzerine aynı tarihte borçlunun banka hesaplarının haczi ile haczedilen paranın borca yeter miktarının dosyaya gönderilmesi için haciz müzekkeresi yazıldığı, ihtiyaten haczedilen paranın 17.11.2015 tarihinde icra dosyasına gönderildiği, ödeme emrinin 30.11.2015 tarihinde borçlu vekiline tebliğ edildiği ve paranın 2.12.2015 tarihinde alacaklıya ödendiği anlaşılmış olup, takip ihtiyati haciz kararına dayalı olarak başlatıldığından ve borçlunun banka hesaplarındaki paranın ihtiyaten haczedilebilmesi için borçluya ödeme emri tebliğine gerek bulunmadığından icra müdürlüğünün 6.11.2015 tarihli işleminde bu yönü ile isabetsizlik bulunmamakta ise de ihtiyaten haczedilen paranın ihtiyati haciz icrai hacze dönüştürülmedikçe bankadan istenemeyeceği açıktır.

O halde, mahkemece, borçlunun 6.11.2015 tarihli müdürlük işlemine yönelik şikayetinin yukarıda açıklanan nedenlerle kısmen kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.10.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.