T.C.

Yargıtay

9. Hukuk Dairesi

2021/4726 E., 2021/8890 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ : ... 15. Hukuk Dairesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK
İLK DERECE MAHKEMESİ : ... 6. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalı iş yerinde uzun yıllardır personel ve idari işler sorumlusu olarak çalıştığını, iş sözleşmesine herhangi bir sebep bildirilmeden son verildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle ; davalının kayyıma devredildiğini ve davacının iş sözleşmesine bu sebeple son verildiğini, davacının davalıya karşı işe iade davası açtığını ve bu davanın henüz derdest olduğunu, işe iade davasının sonucunun beklenilmesi gerektiğini, davacının alacaklarının zaman aşımına uğradığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:
İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu :
İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili tarafından istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti :
Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu :
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:
Taraflar arasında uyuşmazlık, davacının kıdem ve ihbar tazminatı talep edebilme şartlarının bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Dava dosyası içerisinde bulunan işe iade talepli dosyanın incelemesinde; davacı tarafından ... 7. İş Mahkemesinin 2016/119 esas ve 2016/536 karar sayılı dava dosyası ile işe iade davası açıldığı, yapılan yargılama sonucunda 11/10/2016 tarihinde “davalı tarafça yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının çalışma süresi dosya kapsamı ve olayın mahiyetine göre takdiren davacının 6 aylık ücret tutarı olarak belirlenmesine, davacının işe iadesi için süresi içinde işverene başvurması halinde kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aylık ücret ve diğer haklarının davalıdan alınarak davacıya ödenmesi gerektiğinin tespitine..." karar verildiği, kararın davalı vekili tarafından istinaf edildiği, ... Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından davalının istinaf talebinin esastan reddine karar verildiği, verilen kararın davalı tarafça temyiz edildiği, yapılan inceleme sonucunda (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 2017/44606 esas, 2017/28817 karar sayılı ilamı ile 18/12/2017 tarihinde onanmasına karar verildiği ve kararın kesinleştiği anlaşılmıştır.

İşe iade davası sırasında iş akdi askıda olduğu için kıdem ve ihbar tazminatı isteğine dair dava açılamaz. Eldeki alacak davasında dava 18/10/2016 tarihinde açılmış olup davanın açılma tarihi itibariyle işe iade davasının da henüz kesinleşmemiş olduğu anlaşılmıştır. Her dava açıldığı tarihteki şartlara göre değerlendirilmesi gerektiğinden iş akdinin askıda olduğu dönem içerisinde açılan kıdem ve ihbar tazminatı talepli davanın, dava tarihi itibariyle dava şartları oluşmadığından usulden reddi gerekirken kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan İlk Derece Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebepten BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin ise kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, peşin alınan temyiz karar harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.