İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü): Merkezin Başhemşiresini,

b) Dekan: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) İdari Direktör: Merkezin İdari Direktörünü,

ç) Merkez: İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

e) Mütevelli Heyeti: İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Arel Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Tıp Fakültesi: İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları; sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim ve öğretim ile bilimsel araştırma imkânlarını hazırlamak, her düzeyde tıp ve sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Üniversite bünyesindeki diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ile yurt içindeki veya yurt dışındaki diğer kurumlarla iş birliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde, eğitim ve sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmak, modern sağlık tesisi yönetimi ilkeleri doğrultusunda ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Halk sağlığının geliştirilmesi, sağlık bilincinin ve sağlık okuryazarlığının artırılması için projeler geliştirmek, ulusal sağlık politikalarına katkı yapmak.

b) Toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bu kurum ve kuruluşlara bilimsel destek sağlamak.

c) Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki sağlık ve araştırma standartlarını izleyerek nitelikli sağlık hizmeti sunmak.

ç) Merkeze bağlı olarak çalışan, kapsamlı sağlık hizmeti vermek üzere yataklı tedavi hizmetlerinin yanı sıra ağız ve diş sağlığı, fizik tedavi ve rehabilitasyon, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum gibi bütün tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlıkla ilgili diğer alanlarda Merkez ünite ve poliklinik birimleri kurmak ve işletmek, bu tesisleri satın almak, bağış veya sair suretlerde devir almak ve işletmek, sağlıkla ilgili bakım evi, kreş, huzurevi gibi çeşitli sosyal hizmet birimlerinin ve benzeri işletmelerin kurulmasını ve işletilmesini desteklemek, gerekirse bunları işletmek, evde bakım hizmetleri sunmak ya da bu konuda hizmet satın almak ve satmak.

d) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren tıp ve sağlık personeli yetiştiren fakülte ve yüksekokullar başta olmak üzere, eğitim ve öğretim birimlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık uygulama ve araştırma faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak, ulusal ve uluslararası bilimsel kongre, çalıştay, kurs ve seminerler düzenlemek.

e) Üniversite öğrencilerinin sağlıklı yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici faaliyetlerde bulunmak.

f) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, süreli ve süresiz yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basında programlar düzenlemek, bilimsel görüş sunmak.

g) Sağlıkla ilgili tüm işlem ve fonksiyonlarda dijitalleşmek ve yapay zekânın kullanımından faydalanılması hususunda çalışmalar yapmak.

ğ) Mütevelli Heyetinin, Rektörün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), sağlık işletmeleri konusunda deneyimli, Üniversitede tam zamanlı çalışan uzman tıp doktoru öğretim üyeleri arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden görevlendirilebilir. Müdür (Başhekim) sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir. Müdür (Başhekim), gerektiğinde aynı usulle iki yıllık süre dolmadan da görevinden alınabilir. Müdürün (Başhekim) önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları) görevlendirilebilir.

Müdürün (Başhekim) görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün (Başhekim) görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) İdari Direktörün görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak, alt yönetici ve birim sorumlularını görevlendirmek.

c) Merkezin amaç ve hedefleri doğrultusunda araştırma, sağlık, idari, teknik destek hizmet üniteleri ile bağlı birimlerinin düzenli, uyumlu, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

ç) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak ve gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

d) Merkez ve bağlı birimlerinde oluşturulan proje grubu, ünite, komite ve komisyonların işleyişini denetlemek.

e) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

f) Çalışmaları ile ilgili yıllık raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Tıbbi hizmetlerin politika, prosedür ve standartlarının oluşturulmasına ve uygulamaya geçirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Tıbbi hizmetlerin hedef ve stratejilerini oluşturmak ve gerekli planlama, koordinasyon ve bilgilendirmeyi gerçekleştirmek.

h) Bilimsel veriler, klinik rehberler ve Merkezin amaçları doğrultusunda sunulan tıbbi hizmetlerin performansını izleyerek yönlendirmek.

ı) Sunulan sağlık hizmetlerinin altyapısının oluşturulmasına ve teknolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak.

i) Merkez bünyesinde ve Merkeze bağlı birimlerde tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamak.

j) Hizmetin gerekleri doğrultusunda sağlık personelinin sevk ve idaresini sağlamak.

k) Rektör ve Mütevelli Heyeti tarafından Merkez ile ilgili olarak verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Dekan, Müdür (Başhekim), İdari Direktör ile Rektörün teklifi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından iki yıl için görevlendirilen Üniversitede görevli iki öğretim üyesi olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Dekanın başkanlığında ayda en az bir kez önceden belirlenen gündem ile toplanır. Dekanın olmadığı durumlarda Müdür (Başhekim) başkanlığa vekalet eder. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu çalışmalarında, Rektör ve Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yıllık akademik çalışma raporu, plan ve programları karara bağlamak.

b) Merkez bünyesinde kurulacak proje grubu, ünite, komite veya komisyonların çalışma usul ve esaslarını belirlemek.

c) Merkezin amaçlarına uygun çalışma alanlarında kararlar almak.

ç) Sağlık alanında yeni ünite veya birimlerin kurulması konusunda Mütevelli Heyetinin onayına sunmak üzere teklif hazırlamak.

d) Merkezin yıllık bütçesini, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektöre ve Mütevelli Heyetine sunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Direktör

MADDE 12- (1) İdari Direktör; en az lisans düzeyinde eğitim almış kişiler arasından, Müdürün (Başhekim) önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Müdürün (Başhekim) görevi sona erdiğinde İdari Direktörün de görevi kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten İdari Direktör yeniden görevlendirilebilir. İdari Direktör gerektiğinde iki yıllık süre dolmadan da aynı usulle görevinden alınabilir. İdari Direktörün önerisi üzerine Rektör tarafından idari direktör yardımcıları görevlendirilebilir.

İdari Direktörün görevleri

MADDE 13- (1) İdari Direktörün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre (Başhekim) yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü)

MADDE 14- (1) Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) en az beş yıllık hemşireler arasından Müdürün (Başhekim) teklifi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) tekrar görevlendirilebilir. Başhemşire (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) gerektiğinde iki yıllık süre dolmadan da aynı usulle görevinden alınabilir. Müdürün (Başhekim) görevi sona erdiğinde Başhemşirenin (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) görevi de kendiliğinden sona erer. Başhemşirenin (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) önerisi üzerine Rektör tarafından başhemşire yardımcıları (hemşirelik hizmetleri direktör yardımcıları) görevlendirilebilir.

Başhemşirenin (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) görevleri

MADDE 15- (1) Başhemşirenin (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) görevleri şunlardır:

a) Merkezde çalışan başhemşire yardımcıları, servis sorumlu hemşireleri ile kendisine bağlı diğer hizmet birim amir ve sorumlularının birinci derecede amiri olup hasta bakımı hizmetlerinde görevli personelin verimli çalışmalarını sağlamak ve kontrol etmek, gerekli noksanlıkları tıbbi konularda Müdüre (Başhekim); idari konularda İdari Direktöre bildirmek.

b) Hizmetlerin gerçekleştirilmesinde tespit edilen aksaklıkları gidermek için gerekli çalışmaları yapmak.

c) Kendisine bağlı hizmetlerdeki personelin çalışma yerlerinin belirlenmesi ve bunların yerlerinin değiştirilmesi ile ilgili hususlarda görüş ve isteklerini Müdüre (Başhekim) iletmek ve verilen kararları uygulamak.

ç) Hemşirelerin mesleki bilgi ve tecrübelerinin gelişmesine yardımcı olmak amacıyla hizmet içi eğitimini sağlamak.

d) Hasta bakım hizmetlerinin çağdaş normlarda ve kalite kriterleri doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

Merkez ünitelerinin ve bağlı birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 16- (1) Merkeze bağlı birimlerde bulunan ameliyathane, servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar yürüttükleri hizmetler açısından Müdür (Başhekim), İdari Direktör ve Başhemşireye (Hemşirelik Hizmetleri Direktörü) karşı sorumludur.

(2) İlgili akademik birimler, sorumluluk alanlarına giren Merkez bölgelerinde hizmetlerin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından Merkez yönetimi ile iş birliği ve koordinasyon içinde bulunur.

(3) Merkezin verimlilik ve hizmet kalitesinin arttırılması, hizmet kontrolünün sağlanması ve değerlendirilmesi amacıyla proje grubu, kurul, komisyon ve komite ya da bağlı birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 17- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Mütevelli Heyeti kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.