İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada "Günün ekonomik koşullarına uygun olarak 01.07.2023-31.12.2023 tarihleri arası Avukat-Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi İstanbul Barosu Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına karar verilmiştir." denildi.


İSTANBUL BAROSU

01.07.2023 - 31.12.2023 DÖNEMİ

AVUKAT - VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 26.000,00 TL

2 Mirasçılık belgesinin alınması 16.000,00 TL
Noterden alınması halinde 8.000,00 TL

3 Tahliye Davası 27.300,00 TL ’den az olmamak üzere yıllık kira bedelinin %10’u

4 İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davası 36.400,00 TL ‘ den az olmamak üzere dava konusu malın/malların muhammen bedelinin vekiledenin payına düşen miktarının %10’u

5 Vesayet ve Kayyım davaları 26.000,00 TL

6 Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin davalar 22.000,00 TL

7 Mirasçılık belgesinin iptali davası 22.000,00 TL

8 Mirasta defter tutulması 27.500,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

9 Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı davaları

a) Davacı Vekilliğinde 35.000,00 TL ’den az olmamak üzere artan yıllık kira değerinin % 15’i (Kira farkına ilişkin icra takibinde ayrıca %10’u)

b) Davalı Vekilliğinde 20.000,00 TL ‘ dan az olmamak üzere talep edilen ile hükmedilen arasındaki farkın yıllık değerinin %15’i

10 Delil tespit istemi 20.000,00 TL

11 Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi) 15.000,00 TL

B- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERiNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tapu veya nüfus kayıtlarında isim düzeltme ve değiştirme, yaş düzeltme, kaza-i rüşt davaları 35.000,00 TL
İdari yoldan düzeltilmesi halinde 16.000,00 TL

2 Tenkis ve mirasta iade davası 52.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

3 Muvazaa nedeniyle tapu iptal davası 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

4 Vasiyetnamenin iptali davası 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

5 Men’i müdahale (Elatmanın önlenmesi) Davası 40.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

6 Tapu iptali ve Tescili Davaları 60.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

7 Şuf’a Davası 52.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

8 Geçit Hakkı Davası 52.000,00 TL

9 Ecrimisil Davası 42.000,00 TL ‘den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

10 Alacak Maddi ve Manevi Tazminat davaları 40.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

11 Tezyid-i (Bedel Arttırımı) davası, Kamulaştırmasız El Atma davaları* 40.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

12 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası 39.000,00 TL

13 Tespit davası 26.000,00 TL

14 Şirket kararları hakkında ortaklar adına açılacak davalar 35.000,00 TL

15 Kooperatif üyeliğinden çıkarma kararının iptaline ilişkin dava 35.000,00 TL

16 Tenfiz ve Tanıma davaları 43.000,00 TL

17 Zayi ve kambiyo senedi İptali Davaları 35.000,00 TL

*2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu›nun ‹›Yasak İşlemler Ve Eylemler›› Kenar Başlıklı 31/e Bendi;››Kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının Avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılması››

C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Evlenmeye izin, İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin Davalar 23.000,00 TL
2 Nişan bozulmasından doğan Davalar (Hediyelerin geri verilmesi, maddi ve manevi tazminat vb) 35.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %10’u

3 Boşanma davaları

a) Anlaşmalı 35.000,00 TL

b) Çekişmeli 52.000,00 TL

c) Çekişmeli ve maddi, manevi tazminat istemli 52.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

4 Nesebin reddi, tashihi ve babalık davaları 40.000,00 TL

5 Nafaka davası 30.000,00 TL

6 Evlat edinme davası 36.000,00 TL

7 Ailenin Korunmasına dair 6284 Sayılı Kanundan Doğan Davalar 20.000,00 TL

8 Tenfiz davası 43.000,00 TL

D- TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Tüketici Mahkemeleri 25.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 Tüketici Hakem Heyetleri 7.500,00 TL

E- İCRA İFLAS HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR

1 Menfi tespit ve istirdat davaları 36.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 İstihkak Davaları 36.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

3 İcra Mahkemeleri’nin görevine giren Davalar (İmzaya ve borca itiraz, Şikayet vd)

a) Duruşmalı 29.000,00 TL

b) Duruşmasız 23.000,00 TL

c) İcra Ceza 23.000,00 TL

4 İcra İflas Kanunu’ndan doğan İptal davaları 36.000,00 TL

5 İhlalenin feshi davası

a)Taşınabilir mal ihaleleri 26.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

b)Taşınmaz mal ihaleleri 43.000,00 TL ‘den az olmamak üzere malın muhammen bedelinin %15’i

b) Değeri parayla ölçülemeyen icra takipleri 27.000,00 TL

7 Genel mahkemelerde ihtiyati hacze itiraz davaları 25.000,00 TL

F- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVA VE İŞLER

1 Hukuk Davaları** 39.000,00 TL

2 Ceza Davaları

a) Şikayet ve takibi 33.000,00 TL

b) Sanık müdafiliği / Müdahil Vekilliği 48.000,00 TL

**Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde görülen dava ve işlerde, konusuna göre diğer mahkemelerde görülen benzeri dava ve işler için öngörülen çizelge hükümlerine bakılmalıdır.

G- İŞ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Değeri parayla ölçülebilen Davalar 39.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

2 Değeri parayla ölçülemeyen Davalar 39.000,00 TL

H- İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 İptal Davası

a) Duruşmalı 48.000,00 TL

b) Duruşmasız 38.000,00 TL

2 Tam yargı Davası

a) Duruşmalı 48.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız 38.000,00 TL

3 Vergi uyuşmazlığından doğan Davalar

a) Duruşmalı 48.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız 38.000,00 TL

4 4483 sayılı Kanun uyarınca yapılan itirazlar

a) Bölge İdare Mahkemesinde 25.000,00 TL

b) Danıştay’da 30.000,00 TL

5 Danıştay’da ilk derecede görülen davalar

a) Duruşmalı 60.000,00 TL

b) Duruşmasız 45.000,00 TL

I- CEZA MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

1 Ağır/Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi

a) Sanık Müdafiliği 90.000,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği 58.000,00 TL

2 Asliye Ceza / Çocuk Mahkemesi

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 60.000,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği 40.000,00 TL

a) Sanık/SSÇ Müdafiliği 60.000,00 TL

b) Mağdur/Katılan Vekilliği 40.000,00 TL

3 Sulh Ceza ve İnfaz Hakimliği 26.000,00 TL

4 Disiplin Mahkemesi 28.000,00 TL

J- DİĞER HUKUKİ YARDIMLAR

1 Büroda sözlü danışma

İlk bir saat için 5.200,00 TL

Bir saati aşan her saat için 3.500,00 TL

2 Yazılı danışma 10.000,00 TL

3 Sesli ve görüntülü iletişim araçları ile danışma 4.500,00 TL

4 Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma

İlk bir saat için 8.500,00 TL

Bir saati aşan her saat için 4.500,00 TL

5 İdari Mercilerde Vekillik 15.000,00 TL

6 İhtarname, İhbarname, Protesto düzenleme 11.000,00 TL

7 C.Sav. Şikayet Dilekçeleri 11.000,00 TL

8 Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler 11.000,00 TL

9 İstinaf, Temyiz ve Karar düzeltme Dilekçeleri 15.000,00 TL

10 Miras Sözleşmesi, İstisna Akdi, Taksim Sözleşmesi vb düzenlemeler 50.000,00 TL

11 Diğer her türlü Sözleşme düzenlenmesi 30.000,00 TL

12 Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay’da Temyiz Duruşmalarına katılma (masraf dışında) 45.000,00 TL

13 İstinaf Mahkemelerinde Duruşmalara katılma 32.000,00 TL

14 Şirket ana sözleşmesi, dernek Tüzüğü, vakıf senedi, yönetmelik, vasiyetname, yönetim planı vb. düzenlemeler 55.000,00 TL

15 Ceza yahut idari soruşturmada müdafilik, vekillik 25.000,00 TL

16 Avukatın yanında çalışan Avukatlar 15.000,00 TL

17 Şirketlerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak ve aylık)

a) Adi, kollektif, komandit, limited şirketler 27.000,00 TL

b) Anonim Şirket

ba) 250.000 TL.den az sermayeli 28.000,00 TL

bb) 250.000 TL.den yukarı sermayeli 30.000,00 TL

18 Kooperatif

a) 100’den az üyeli 23.000,00 TL

b) 100’den yukarı üyeli 28.000,00 TL

19 Ticari olmayan tüzel kişiliklerde sürekli danışmanlık (Dava ve takip ücretleri ayrı tutularak, aylık) 23.000,00 TL

20 Ana sözleşme değişiklikleri ve Sermaye arttırımı

a) Adi, Kollektif, Komandit, Limited Şirketler 22.000,00 TL

b) Kooperatif 27.000,00 TL

c) Anonim Şirket 29.000,00 TL

21 Şirket Genel Kurul İşlemleri

a) Ortak sayısı 10’a kadar A.Ş. 20.000,00 TL

b) Ortak sayısı 10’dan fazla A.Ş . 27.000,00 TL

22 Kooperatif Genel Kurul İşlemleri

a) Ortak sayısı 100’ye kadar 28.000,00 TL

b) Ortak sayısı 100’den fazla 33.000,00 TL

23 Şirket Pay Devri 22.000,00 TL

24 Şirket, Kuruluş, Tür değiştirme ve Birleşmeleri 54.000,00 TL

25 Sayıştay Davaları 54.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin % 15’i

26 Vergi Uzlaşma Komisyonu İşlemleri 36.000,00 TL

27 Arabuluculuk da Taraf Vekilliği 18.000,00 TL ’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin % 15’i

28 Anayasa Mahkemesi

a) Yüce Divan Sıfatıyla Bakılan İşler 67.000,00 TL

b) Bireysel Başvuru

Duruşmalı işlerde 48.000,00 TL

Duruşmasız İşlerde 41.000,00 TL

29 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Yargı Yerleri

a) Duruşmalı 145.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

b) Duruşmasız 100.000,00 TL ’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i

30 Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulub ile ihtiyatı haciz, ihtiyatı tedbir, fikir ve sinai mülkiyet hukukuna göre toplatma işleri 27.000,00 TL

Çizelgede yazılı olmayan dava, takip ve hukuki yardımlar için işin özelliği gözetilerek benzeri işlere göre ücret belirlenebilir.