Demiroğlu Bilim Üniversitesinden:

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 13/8/2006 tarihli ve 26258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Demiroğlu Bilim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “İstanbul” ibaresi “Demiroğlu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Demiroğlu Bilim Üniversitesi tıp fakültesi hariç, Demiroğlu Bilim Üniversitesine bağlı fakülteler ve yüksekokullarda uygulanacak öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan “İstanbul” ibareleri “Demiroğlu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Öğrencilere, Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri çerçevesinde başarı veya ihtiyaç bursları verilebilir.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- (1) Üniversitede eğitim-öğretim dili Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu İngilizce Hemşirelik bölümü dışında Türkçe’dir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13- (1) Ders muafiyeti işlemleri Senato tarafından çıkarılan yönerge hükümleri çerçevesinde yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Her yarıyıl sınavlar hariç (mazeret ara sınavlarının yapıldığı günler dahil) en az on dört hafta (yetmiş iş günü) olarak düzenlenir. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitim-öğretime iki hafta ara verilir. Akademik takvim, her akademik yılın başlamasından önce Senato tarafından belirlenir ve ilan edilir. Tıp fakültesi için ayrı düzenleme yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “stajlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “işletmelerde mesleki eğitim,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yabancı Dil dersi; zorunlu ve kredili ders olarak haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Mazeretli ya da mazeretsiz olarak bu sınırların altında kalan öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı ve bitirme telafi sınavına girme hakkı yoktur, o dersi tekrar etmeleri gerekir. Devamsız olmadığı halde başarısız olan öğrencilerde teorik dersler için devam mecburiyeti aranmaz.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna toplam katkısı %40, bitirme sınavının başarı notuna katkısı %60’tır. Bir dersi tekrar alan öğrenciler, dersin yarıyıl içi (ara sınav, uygulama, ödev ve benzeri) ve bitirme sınavlarına tekrar girmek zorundadırlar.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 27- (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

(2) Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, daha önce alınmamış dersler için bir devam iki (yarıyıl sonu ve bütünleme) sınav hakkı, başarısız oldukları bütün dersler için ise iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı); bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(3) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen 2,00 not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 28- (1) Üniversite Yönetim Kurulunca kabul edilen geçerli mazeretler aşağıdaki şekildedir:

a) Öğrencinin, sağlık kurulu raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması.

b) Mahallin en büyük mülki amirince belgelenmiş olması koşuluyla doğal afetlere maruz kalması.

c) Askere alınması ve bunu belgelendirmesi.

ç) Tutuklanması veya mahkûm olması ve bunu belgelendirmesi.

d) Birinci derece yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi.

e) Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer haller.

(2) Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin meydana çıkmasından itibaren en geç on beş gün içinde Dekanlığa/Müdürlüğe sunulması gerekir. Bu süre dışında yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvurunun ders bitimi tarihinden önce yapılması zorunludur.

(3) Öğrenciler, birinci fıkrada sayılan geçerli mazeretlerin bulunması halinde, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı ile bir defada en çok iki yarıyıl ve öğrenim süresi boyunda toplam en çok dört yarıyıl kayıt dondurabilirler. Bu süreler azami öğrenim süresinden sayılmaz. Ancak rahatsızlığı ve tedavi sürecinin devam etmesi nedeniyle kayıt dondurma talebinde bulunan öğrenciler ile hükümlü öğrenciler için mazereti ilgili birim yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek azami süresinden sayılmadan dört yarıyıldan fazla kayıt dondurulabilir. Kayıt donduran öğrenciler derslere devam edemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) Öğrenci, kayıt dondurma süresinin bitiminde, ayrıldığı öğretim durumundan başlayarak öğrenciliğe devam eder.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 35- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinde yer alan “İstanbul” ibaresi “Demiroğlu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.