İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/12/2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) Danışan: Merkeze başvuran bireyleri,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerinin, personelinin ve Üniversite dışından danışanların yaşadıkları duygusal, zihinsel ve sosyal sorunlar karşısında onlara yardım etmek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (d), (e) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Sağlıklı insan modelinden hareket ederek öğrencilerin ve danışanların var olan içsel potansiyellerinin farkına varmalarını sağlamak, içsel potansiyellerini var olan kaynakları en iyi şekilde kullanarak kendilerini gerçekleştirmelerine ve hedeflerine ulaşmalarına yardım etmek.”

“ç) Gündelik yaşamında sorun yaşayan, zorlanan öğrenciler ve danışanlar için bireysel danışmanlık hizmetleri vermek, gerektiğinde öğrencileri ve danışanları daha ileri düzeyde yardım alabilecekleri kurum ve kişilere yönlendirmek.

d) Merkeze gelen öğrencileri ve danışanları tanımak ve sorunlarına daha net bir bakış açısı getirmek, iyileştirme planı hazırlamak ve ihtiyaçlarını belirlemek için psikolojik testler, ölçekler, tarama anketleri, test dışı teknikler kullanmak, psikolojik testler kullanılarak yapılan değerlendirmeyi bu alanda eğitim almış psikolojik danışman ve psikologlar vasıtasıyla yapmak.

e) Öğrencilere ve danışanlara sunulacak hizmetleri, sorunun doğasına bağlı olarak bireysel görüşmeler, bireysel rehberlik ya da grup danışmanı ve grup rehberliği formatında yürütmek.”

“ğ) İleri düzeyde ruh sağlığı sorunları yaşayan öğrencileri ve danışanları tedavi ve takibinin sağlanabilmesi için ilgili psikiyatrist-hekimlere yönlendirmek, bu hekimlerle iş birliği içerisinde gerektiğinde eş zamanlı olarak psikososyal destek sağlamak ve tedavilerini takip ederek izleme çalışması yapmak.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.