İstanbul Kent Üniversitesinden:

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde kayıt, kabul, öğrenci işleri, eğitim-öğretim, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kent Üniversitesinde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına öğrenci kabul ve kayıt işlemleri ile ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi, çift ana dal ve yan dal programı ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağırlıklı not: Bir dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı notu katsayısının çarpımı sonucunda bulunan değeri,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

c) Başarı notu katsayısı: Öğrenciye dörtlük not sistemi üzerinden verilen başarı notuna karşılık gelen katsayıyı,

ç) Çift ana dal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

d) Eğitim-öğretim yılı: Bir dönemin en az on dört hafta eğitim süresi olan ve güz ve bahar dönemlerinden oluşan iki yarıyılı veya fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun ihtiyaç ve özelliklerine göre dönem tatili hariç en az yirmi sekiz haftadan oluşan tek öğretim yılını,

e) Fakülte: İstanbul Kent Üniversitesi fakültelerini,

f) Fakülte Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesi fakülte kurullarını,

g) Genel ağırlıklı not ortalaması (GANO): Öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen değeri,

ğ) Mütevelli Heyeti: İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

h) MYO: İstanbul Kent Üniversitesi Meslek Yüksekokulunu,

ı) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

i) Senato: İstanbul Kent Üniversitesi Senatosunu,

j) SHMYO: İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunu,

k) Üniversite: İstanbul Kent Üniversitesini,

l) Yan dal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin belirlenen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir alana yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, yan dal sertifikası alabilmelerini sağlayan programı,

m) Yarıyıl: En az on dört haftalık öğretim süresini,

n) Yarıyıl sonu not ortalaması (YANO): İçinde bulunulan yarıyıldaki derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına bölünmesiyle elde edilen değeri,

o) Yaz okulu: Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun öğretimi amaçlayan en az yedi haftalık öğretim süresini,

ö) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

p) Yönetim Kurulu: İstanbul Kent Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,

r) YÖS: Yabancı uyruklu öğrenci sınavını,

s) Yıllık ağırlıklı genel not ortalaması (YAGNO): Aynı eğitim-öğretim yılı içindeki güz ve bahar dönemlerindeki ağırlıklı genel not ortalamasını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyi ve Süresi

Hazırlık eğitimi

MADDE 5- (1) Hazırlık eğitimi, İngilizce hazırlık sınıfı ve Türkçe hazırlık sınıfı olarak ikiye ayrılır. Öğrencilerin durumlarına göre İngilizce ve Türkçe bilgisini artırmak için verilen eğitimdir.

(2) İsteğe bağlı olarak öğrencilerin dil eğitimi alabileceği gibi zorunlu eğitim dili yetersiz olan öğrencilere de eğitim verilmektedir.

(3) Ön lisans ve lisans programlarında eğitim dili %100 İngilizce veya kısmi İngilizce olanlarda zorunlu İngilizce dil bilgisi aranır. Dil bilgisi yeterli olmayanlara zorunlu hazırlık eğitimi verilir.

Öğrenim süreleri

MADDE 6- (1) Normal öğrenim süresi; yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, lisans programı dört yıl olanlar için sekiz yarıyıl, beş yıl olanlar için on yarıyıl, altı yıl olanlar için on iki yarıyıldır. Ön lisans programlarında ise dört yarıyıldır.

(2) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak Senato kararı ile yaz okulu açılabilir. Yaz okulu, ilgili yönerge hükümlerine göre yürütülür. İlgili yönerge hükümlerine uygun olarak yaz okulunda açılacak ders/derslerin seçimi, Senato tarafından kabul edilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilir.

(3) Azami öğrenim süresi; bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği yarıyıldan başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın, ön lisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz ve altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır. Bu süreler içinde mezun olamayanlar hakkında 2547 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu sürelere yabancı dil hazırlık programlarında geçen süreler dâhil edilmez. Kayıt dondurma süresi, azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(4) Üniversiteden belirli bir süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza aldıkları süre birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen öğrenim süresinden sayılır.

(5) Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler, takip eden dönemde alacakları derslerin AKTS başına düşen eğitim ücretini öderler.

(6) Eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı dil olan programlarda uygulanan zorunlu hazırlık sınıfının azami öğrenim süresi iki yıldır.

(7) Zorunlu hazırlık sınıflarında azami süre sonunda başarısız olan öğrencilerin öğrenim gördüğü programdan ilişikleri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler ilgili kurul kararı ile Üniversitenin eğitim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilir. Eşdeğer program bulunmaması durumunda, talep etmeleri halinde ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla eğitim dili Türkçe olan programlardan birine yerleştirilebilir.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7- (1) Üniversitenin eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde zorunlu hazırlık sınıfı ve isteğe bağlı hazırlık sınıfı açılabileceği gibi, öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde olan program/bölümler de açılabilir.

İngilizce yeterlik

MADDE 8- (1) Üniversitenin eğitim dili İngilizce olan programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce yeterliklerini belgelemeleri zorunludur. İngilizce sınavlarıyla belgelendirilen veya YÖK ya da Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen ulusal veya uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirenler doğrudan kabul edilen programlarına başlar. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru veya kayıt sırasında sunmak zorundadır.

(2) İngilizce yeterlik düzeyini belgelemeyen öğrenciler İngilizce hazırlık programında öğrenim görürler. İngilizce hazırlık programı öğretiminde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

(3) Bu madde hükümleri yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler hakkında da uygulanır.

İsteğe bağlı hazırlık eğitimi

MADDE 9- (1) Zorunlu hazırlık sınıfı bulunmayan program/bölümlerde okuyan öğrenci isteğe bağlı olarak, başarı şartı aranmaksızın hazırlık sınıfına devam edebilir. İsteğe bağlı hazırlık programı ücretlidir.

(2) İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler başarısız olmaları halinde de kayıtlı oldukları programa devam eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kabul ve Kayıt Esasları, Kontenjanlar ve Öğrenim Ücreti

Öğretim programları ve kontenjanlar

MADDE 10- (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokulları/yüksekokulları/ fakültelerin program/bölümlerine alınacak öğrenci sayıları, ilgili birimlerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir ve Mütevelli Heyetinin onayından sonra YÖK’e teklif edilir.

(2) Bir lisans programının en az iki yarıyılının bütün derslerinden veya o lisans programının en az yüzde altmışından başarılı olup da lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayanlar, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince kurumları ile ilişkilerinin kesildiği tarihten itibaren 6 ay içinde müracaat etmek şartıyla yüksekokulların benzer ve uygun programlarına intibak ettirilebilirler.

Öğrenci kabulü

MADDE 11- (1) Öğrencinin; kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı, kayıt sildirme, ilişik kesme, izinli sayılma ve kayıt dondurma, intibak, kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş, dikey geçiş, ÇAP, yandal, Üniversite dışından ders alma, özel öğrenci, Erasmus hareketliliği, sınavlar, stajlar ve benzeri her türlü işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri ve/veya Senato kararları doğrultusunda ilgili birimler ve Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından yürütülür. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlara başvuran adaylar, YÖK tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde Üniversite tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre kabul edilir.

(2) Üniversiteye kabulle ilgili olarak bu Yönetmelikte yer almayan konularda 2547 sayılı Kanun, 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ve 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

Kesin kayıt

MADDE 12- (1) Üniversiteye kabul edilen adaylar, şahsen veya kanuni temsilcileri veya belirledikleri vekilleri aracılığıyla akademik takvimde kayıtlar için ilan edilen tarihler arasında, istenen belgeleri sağlayarak ve öğrenim ücretlerini ödeyerek Üniversiteye kayıt yaptırabilir.

(2) Elektronik ortamda yapılacak kayıtlarda, kayıt işleminin kesinleşebilmesi için mali hususların yerine getirilmiş olması ve Üniversitenin internet sayfasında duyurmuş olduğu diğer evrakların belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Direktörlüğüne teslim edilmesi gerekir.

(3) Üniversiteye kayıtlarda, kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Kayıt için gerekli evraklar kayıt dönemi öncesi ilan edilir.

(4) Eksik belge ve posta yoluyla kesin kayıt yaptırılmaz. Süresi içinde kayıt işlemlerini tamamlamayanlar Üniversiteye kayıt haklarını kaybeder. Kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılan veya bu şartları sonradan kaybeden öğrencilerin kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(5) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı beyan ve belgelerle kabul edildiği tespit edilen adayların kayıtları yapılmaz; yapılmış ise bulundukları döneme bakılmaksızın kayıtları iptal edilir. Bu kişiler, mezun olsalar dahi kendilerine verilmiş olan diploma dâhil tüm belgeler geçersiz sayılır ve haklarında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem başlatılır. Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.

Akademik kayıt

MADDE 13- (1) Her öğrenci kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içinde başvurarak kaydını yaptırır. Bu kayıt sırasında birinci sınıf ya da hazırlık sınıfı öğrencileri, sınav sonuç belgesini, yabancı dil başarı belgesini ve mali yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren belgeyi sunmak, diğer tüm öğrenciler de mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Aksi halde akademik kayıt yapılmaz ve bu öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Öğrencinin, dönem kaydı yaptırmadığı dönemler öğrenim sürelerinden düşülür ve bunlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler; o dönemin belirtilen tarihlerinde dönem kaydı yaptırmak için geçmiş dönemlerden kalan ve kayıtlı olup da ödenmeyen borçları ile ilgili döneme ait eğitim ücretini ödeyerek kayıtlarını yenileyebilir. Tam burslu öğrencilerin ise kayıt yenileme işlemleri için ders kaydı yapmaları yeterlidir.

(3) Mazeretleri nedeniyle ilan edilen süreler içinde kayıt yenilemeyen öğrencilerin başvuruları ilgili birimin yönetim kurulunca incelenip mazeretleri geçerli kabul edilenlerin kayıtları yapılır. Mazeretler; tabii afet, anne, baba, kardeş, eş veya çocuğunun ölümü, heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti, trafik kazası durumunda sağlık raporu ve diğer belgeler ile belgelendirilmesi halinde geçerlidir.

Öğrenim ücreti

MADDE 14- (1) Üniversitede öğrenim ücrete tabidir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından öğrenimine devam etmekte olan ve yeni kaydolacak öğrenciler için belirlenir ve ilan edilir. Öğrenciler, her güz ve bahar dönemleri başında, akademik takvimde belirtilen süreler içinde öğrenim ücretini ödemekle yükümlüdür. Öğrenim ücretlerini belirlenen süreler içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları yapılmaz, yenilenmez veya dondurulmaz. Bu öğrenciler, hiçbir şekilde öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(2) Üniversiteye girişte veya eğitime devam ederken sağlanacak öğrenim ücreti muafiyet bursları ve ek bursların; kapsam, koşul ve sürelerine ilişkin esaslar Senato kararı ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

(3) Öğrenci kayıt yaptırdığı yıl Üniversitece kendisine taahhüt edilen süre ve koşullarla burs hakkından faydalanabilir. Üniversiteden herhangi bir sebeple ilişiği kesilen öğrencinin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tekrar Üniversiteye kayıt yaptırması halinde daha önceki burs ve indirimler geçersiz sayılır.

(4) Yaz okulu öğrenimi, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen eğitim-öğretim ücreti dışında öğrenim ücretine tabidir. Bu ücret, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 15- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler hakkında ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

(2) Yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin ödeyeceği ücretler, Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetinin onayı ile belirlenir.

Yatay geçiş

MADDE 16- (1) Üniversite içinden ya da başka üniversitelerden yatay geçişlerde, Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik, ilgili yönerge ve Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Dikey geçiş

MADDE 17- (1) Dikey geçişlerde, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ve ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Çift ana dal programları

MADDE 18- (1) Öğrenciler kendi bölümlerine konu bakımından yakın olan başka bir lisans programında öğrenimini aynı zamanda takip edebilir. Çift ana dal programının uygulanması, YÖK kararları çerçevesinde ilgili yönerge ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yan dal programları

MADDE 19- (1) Bir bölümün öğrencilerinden isteyenlere, aynı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu içinden veya dışından, başka bir bölümün ön lisans/lisans programında yer alan temel dersleri aynı zamanda izleme izni verilebilir. Bu öğrencilerin izledikleri programa yan dal programı denir. Yan dal programı, ayrı bir ön lisans/lisans programı anlamını taşımaz. Yan dal programları ile ilgili hususlar ilgili yönerge ile Senato tarafından tespit edilir.

Özel öğrenciler

MADDE 20- (1) Özel öğrenci, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi ifade eder. Özel öğrenciler, Üniversitesinin öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik statüsüne ilişkin haklarından yararlanamaz.

(2) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri, aldıkları notları ve AKTS kredisini gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci statüsünde alınan dersler hakkında muafiyet hükümleri, ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.

(3) Özel öğrenci olarak ders alabilmek için; öğrencinin kendi üniversitesinden aldığı uygunluk kararını, not çizelgesini (transkript) ve dersi alacağı üniversitenin ilgili biriminin yönetim kurulu kararını dilekçesine ekleyerek başvuru yapması gereklidir.

(4) Öğrencinin özel öğrencilikte geçirdiği süre, öğrenim süresine dahildir.

(5) Özel öğrencilerin ilgili mevzuat hükümlerine göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen AKTS kredisi başına ders ücretini ödemeleri gerekir.

(6) Özel öğrencilere, bu Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenci kimlik kartı

MADDE 21- (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Üniversitenin Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından fotoğraflı kimlik kartı verilir. Kaybedilen ya da yıpranan kimlik kartının yerine öğrenci, kimlik kartının kaybolduğuna dair beyanda bulunarak ve kimlik kartı yenileme ücretini ödeyerek kaybolan öğrenci kimlik kartının yenisini alabilir. Öğrenci kimlik kartı yenileme ücreti Mütevelli Heyeti tarafından son belirlenen kredi başına ders ücretinin onda biridir.

(2) Öğrenci Üniversite içerisinde öğrenci kimliğini yanında bulundurmak ve gerektiğinde ilgili kişilere göstermekle yükümlüdür.

(3) Mezun olan ya da Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin kimlik kartını iade etmesi gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Akademik takvim

MADDE 22- (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetleri kapsar, ikinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla kesinleşir. Akademik birimler, öğretim elemanları ve öğrenciler bu takvime uymak zorundadır.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Akademik yıl birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar dönemleri olmak üzere iki yarıyıl ya da bir öğretim yılı olarak planlanabilir.

b) Eğitim süresi bir dönemde en az on dört hafta, bir öğretim yılında en az yirmi sekiz haftadır.

c) Güz ve bahar dönemlerine ek olarak Senato kararı ile yaz okulu açılabilir.

Öğretim programı

MADDE 23- (1) Her bir lisans ve ön lisans öğretim programı; ders, laboratuvar, uygulama, atölye, stüdyo, staj, bitirme projesi, seminer ve benzeri çalışmalardan ve bu çalışmaların yarıyıllara göre dersler şeklinde dağılımından oluşur. Ders tipleri aşağıdaki şekildedir:

a) Zorunlu ders; ders programında öğrencinin kayıtlı olduğu bölümden mezun olması için alması gereken derstir.

b) Seçmeli ders; ders programında seçmeli ders olarak açılan derstir. Öğrencilerin Senato tarafından kabul edilmiş sekiz yarıyıllık müfredatında yer alan seçmeli dersleri başarılı olarak tamamlaması gerekir. Başarısız olunan seçmeli dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir. Seçmeli dersler, Üniversite seçmeli, alan dışı ve alan içi olarak gruplandırılır.

c) Ön koşullu ders; öğrencinin derse kayıt yaptırması için önceki yarıyıllarda yer alan belirli bir dersten başarılı olunması gereken derstir. Bu dersler, ilgili yetkili kurullar tarafından belirlenerek ilgili bölüm/programın müfredatında belirtilir.

(2) Staj zorunluluğu olan ön lisans ve lisans programlarında stajlara ilişkin esaslar, Senato tarafından belirlenir.

Danışmanlık

MADDE 24- (1) Kesin kaydı yapılan yeni öğrenciye Üniversiteyi tanıtmak amacıyla derslerin başladığı hafta Rektörlük, dekanlık ve müdürlükler tarafından oryantasyon programları düzenlenir.

(2) Öğrenim gören her öğrenciye, öğrencinin akademik durumunu izlemek ve akademik konularda rehberlik etmek amacıyla ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul, meslek yüksekokul müdürlüğü tarafından programına başlayacağı ilk dönem ders kayıtları öncesinde Üniversite öğretim elemanları arasından biri akademik danışman olarak atanır.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi, ilgili mevzuat ve akademik performansı hakkında bilgilendirir ve yönlendirir. Öğrencinin derslere kaydolma, ders ekleme, bırakma ve dersten çekilme ve benzeri işlemleri danışman onayı ile yapılır. Danışmanlık süreçleri ilgili yönergeye göre yürütülür.

Eğitim-öğretim kapsamı

MADDE 25- (1) Lisans ve ön lisans programlarında yıllara veya yarıyıllara göre yer alacak ders ve uygulamalar, bunlara ilişkin AKTS değerleri ve saat sayıları, zorunlu, seçmeli ya da ön koşullu olup olmadıkları bölüm önerileri esas alınarak ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarınca belirlenir ve Senatonun onayıyla kesinleşir.

(2) İşletmede mesleki eğitim, staj, uygulamalı ders, tez gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin esasları ve varsa AKTS değerleri 17/6/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği esaslarına uygun olarak akademik programda belirlenir.

Öğrenci ders programının belirlenmesi

MADDE 26- (1) Üniversitede ders veya sınıf geçme ile ilgili esaslar ilgili akademik birimlerin yetkili kurullarının kararları ve Senatonun onaylayacağı esaslar çerçevesinde belirlenir.

Öğrenim programları

MADDE 27- (1) Bir ön lisans/lisans diploma programının öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul, meslek yüksekokul yetkili kurullarının kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, programdan mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşul ve yan koşulları, derslerin dönem başına toplam otuz AKTS kredisi olmak üzere normal öğrenim süresine dağılımı belirtilir.

(2) Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için intibak işlemleri ile geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya alınır.

(3) Öğrenciler başarısız dersleri açıldığı ilk dönem alttan alabilir.

Ders yükü

MADDE 28- (1) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir dönemde aldığı derslerin toplam AKTS kredisidir.

(2) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde normal ders yükü otuz AKTS’dir. Öğrencilerin akademik durumlarına göre alabilecekleri en fazla ders yükleri bu maddede belirtilmiş olup, belirlenen ders yükünün üzerinde artırım yapılamaz.

(3) Muafiyeti olan öğrenciler, bulunduğu sınıftaki derslerinden muafiyeti olmaları durumunda otuz AKTS krediyi geçmemek şartı ile danışmanın onayı ve ilgili kurul kararıyla üst dönemlerden ders alabilir.

(4) Yatay veya dikey geçiş ile gelen öğrenciler muafiyet kurallarına göre alamadığı dersleri telafi etmek için ilk yılında danışmanın onayı ile en fazla kırk beş AKTS kredisine kadar alt dönemlerden veya üst dönem seçmeli derslerinden fakülte yönetim kurulu kararı ile çakışmayan derslerini alabilir.

(5) Çift ana dal ve yan dal yapan öğrenciler iki programdan, ders programında çakışma olmaması halinde danışmanın onayı ile toplam en fazla kırk beş AKTS kredisine kadar ders alabilir.

(6) Devam yükümlülüğü yerine getirilen ancak başarısız ve şartlı geçilmiş dersleri olan öğrenciler, danışman onayı ile an fazla kırk beş AKTS kredisine kadar ders alabilir.

(7) Üçüncü fıkra dışında üst dönemden ders almak için öğrencinin GANO’suna bakılır. GANO’su 3,00 ve üzeri olanlar beş AKTS kredisi, 3,50 ve üzeri olanlar ise sekiz AKTS kredisi fazladan üstten ders alabilir. Üst dönemden ders alma kriteri 30 AKTS kredisi üzerinden hesaplanır. Hiçbir koşulda bir öğrencinin bir dönemde aldığı AKTS kredisi 45'i geçemez.

(8) Kayıt türü yatay geçiş veya dikey geçiş olmayan lisans öğrencileri en erken üçüncü yarıyıldan ön lisans öğrencileri en erken ikinci yarıyıldan itibaren üstten ders alabilir.

(9) Bir yaz döneminde Üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan alınabilecek toplam ders sayısı ilgili yönergeye uygun olarak belirlenir.

Derse devam

MADDE 29- (1) Öğrenciler kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmasına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve akademik çalışmalara katılmakla yükümlüdür.

(2) Bir yarıyıl içinde, teorik derslere %70, laboratuvar ve atölye gibi uygulamalı derslere %80 oranında devam zorunludur.

(3) Devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenci o dersten devamsızlık sebebiyle başarısız sayılır.

(4) Bir dersin devam zorunluluğunu bir kere yerine getiren öğrenci, bu dersi tekrar aldığında derse devam şartı aranmaz.

Muafiyet

MADDE 30- (1) Daha önce bir yükseköğretim programında öğrenci olarak kayıtlı olan ve ÖSYM tarafından yapılan sınav ya da yatay/dikey geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrenci, geldiği yükseköğretim kurumunda, daha önce alıp başardığı derslerden muafiyet isteğinde bulunabilir. Söz konusu derslerin, YÖK tarafından tanınan bir yükseköğretim kurumundan alınmış olması gerekir. Bunun için öğrenci Üniversiteye ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren beş gün içinde, tasdikli transkriptleri, ders içerikleri ve bir dilekçe ile müdürlüklere/dekanlıklara başvurur. Yükseköğretim kurumlarından aldıkları ve eşdeğerlikleri ile harf notu karşılıkları ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen dersler genel ağırlıklı not ortalamasına katılır ve ayrı yarıyılda belirtilir.

(2) Yatay geçiş yoluyla Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, intibak ettirildiği yarıyıla uygulanan yönetmelik hükümlerine tabidir.

Uygulamalı eğitim

MADDE 31- (1) Uygulamalı eğitim içeren program/bölümlerde uygulamalı eğitime ilişkin esaslar, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde meslek yüksekokulu/yüksekokul/fakülte tarafından belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav ve Değerlendirme Esasları

Sınav esasları

MADDE 32- (1) Her ders için en az bir defa ara sınav yapılır. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde; ödev, laboratuvar, proje, kısa sınav, sunum ve benzeri çalışmaları ara sınav olarak değerlendirebilir. Bu çalışmaların ara sınav notundaki ağırlıkları öğretim üyesi tarafından belirlenip dönem başında ders çıktılarına işlenerek duyurulur.

(2) Yarıyıl sonu sınavı; her öğretim yarıyılında, o yarıyılın öğretim planında yer alan ve açılan derslerden, yarıyıl dersleri tamamlandıktan sonra akademik takvimde belirlenen süre içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir defa yarıyıl sonu sınavı yapılır. Proje, laboratuvar, atölye, uygulama ve staj dersleri gibi niteliği gereği ilgili yönetim kurulunca sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl sonunda final sınavı yapılır.

(3) Ara sınav ve yarıyıl sonu (final) sınavları, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır.

(4) Haklı ve geçerli nedenlerle yarıyıl içi değerlendirme sınavlarına giremeyen öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirme sınavları bitimini izleyen üç iş günü içerisinde mazeretlerini yazılı olarak ilgili dekanlığa ya da yüksekokul müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

(5) Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli bulunan öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirme sınav haklarını belirlenecek bir tarihte kullanır.

(6) Raporlu olunan süre içinde girilen sınavlar geçersiz sayılır.

(7) Yarıyıl sonu (final) sınavlarında mazeret kabul edilmez. Yarıyıl sonu sınavlarına girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir.

(8) Sınavlarda kopyaya teşebbüs ettiği, kopya çektiği tespit edilen, uyarılara uymayan öğrenciler hakkında tutanak düzenlenir. Bu öğrenciler sınavda başarısız sayılırlar ve haklarında 2547 sayılı Kanunun disipline ilişkin hükümleri uygulanır.

(9) Zorunlu hallerde mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında sınav yapılabilir.

Bütünleme sınavı

MADDE 33- (1) Bütünleme sınavları; ilgili yarıyıl veya yıl sonunda, almış oldukları ders veya derslerin yarıyıl sonu sınavına girme hakkı elde edenlerden, yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlar ile sınava girme şartlarını sağladığı halde yarıyıl sonu sınavına giremeyenler, başarısız olduğu her ders için yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın ilgili yarıyıl sonlarında tanınan sınav hakkıdır.

(2) Bütünleme sınavları akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilir.

(3) Devamsızlık sebebiyle başarısız olan öğrencilerin bütünleme sınav hakkı bulunmaz.

(4) Bütünleme sınavından alınan not, yarıyıl sonu sınavı notu yerine geçer ve bütünleme sınavına giren öğrencinin başarı notu değerlendirmesi bütünleme sınav notuna göre yapılır.

(5) Bütünleme sınavında mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.

Tek ders sınav hakkı

MADDE 34- (1) Mezuniyet aşamasına gelmiş ve mezuniyet için tüm derslerini başarı ile tamamlayıp tek dersi kalan öğrencilerden bu dersi daha önce almış ve devam şartını sağlamış olanlara her yarıyılın sonunda tek ders sınav hakkı verilir.

(2) Tek ders sınavı her yarıyılın sonunda sadece bir defa açılır. Başarısızlık halinde, ders açılacak ilk yarıyılda tekrarlanır. Öğrenci dersten tekrar başarısız olursa tek ders sınavına girebilir. Dersi hiç almadan bir sonraki dönem tekrar tek ders sınavına girilmez.

(3) Tek ders sınav hakkı, yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.

(4) Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile akademik takvimde belirtilen başvuru süresi içerisinde ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu sekreterliğine başvurarak tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.

(5) Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için yüz üzerinden en az elli puan alması gerekir.

Ek sınav

MADDE 35- (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları tüm dersler için Senato kararları doğrultusunda ek sınav hakkı uygulanır.

(2) Ek sınavda mazeret sınavı uygulaması yapılmaz.

Not yükseltme sınav hakkı

MADDE 36- (1) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not ortalamalarının 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri en fazla üç dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav hakkı verilir. Sınav sonucunda alınan not eski notun yerine geçer. Not yükseltme sınavında başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar. Bu fıkra uyarınca yapılan not yükseltme sınavlarında mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı hükümleri uygulanmaz.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 37- (1) Ders notları, dersi veren öğretim elemanı tarafından akademik takvimde belirtilen tarihlerde açıklanır.

(2) Not döküm belgeleri; ara sınav, yarıyıl sonu ve bütünleme sınav sonuçlarını da kapsayacak şekilde bütünleme sınavlarının bitiminden itibaren 20 iş günü içinde sınav evrak zarfıyla birlikte akademik birim sekreterliğine imzalı olarak teslim edilir.

Sınav evraklarının saklanması ve imhası

MADDE 38- (1) Not verilen her türlü ölçme değerlendirme ve sınav evrakı ait olduğu akademik yılı takip eden iki yıl süre ile müdürlük/dekanlık tarafından arşivlenir ve muhafaza edilir.

(2) Arşivleme ve muhafaza etme süresi dolan sınav evrakı ile ilgili işlemler, ilgili yönerge hükümlerinde belirtilen hususlara uygun olarak yürütülür.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 39- (1) Öğrenciler, yarıyıl içi değerlendirmelerine veya yarıyıl sonu sınavlarının ya da bütünleme sınavlarının sonuçlarına, maddi hata yönünden sonuçların ilan edildiği tarihi izleyen üç iş günü içinde kayıtlı bulunduğu programın bağlı olduğu dekanlıklara veya yüksekokul/meslek yüksekokulu müdürlüklerine yazılı olmak kaydıyla itiraz edebilir.

(2) İtiraz dilekçelerinin, ilgili öğretim elemanına gönderilerek üç iş günü içerisinde sonuçlandırılması sağlanır. İlan edilecek notlarda yapılacak herhangi bir değişiklik ancak ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

Sınavların değerlendirilmesi

MADDE 40- (1) Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarında verilen derslerde öğrencilerin değerlendirilmesi yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı olarak iki bölümden oluşur.

(2) Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavları yüz üzerinden hesaplanır.

(3) İlgili derse ait yarıyıl sonu genel değerlendirmesinde yarıyıl içi değerlendirme puanı %40 ve yarıyıl sonu sınavı %60 olarak değerlendirilir. İlgili akademik birimlerin yetkili kurul kararlarıyla yarıyıl sonu genel değerlendirmesine ilişkin oranlar Senato kararı ile yeniden belirlenebilir.

Notlar

MADDE 41- (1) Öğrencilere, aldıkları her ders için ilgili öğretim elemanı tarafından yarıyıl içi değerlendirme çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavının sayısal değerlerinden oluşan başarı notu olarak bir harf notu verilir.

(2) Ders değerlendirmelerinde bağıl değerlendirme kullanılmaz, doğrudan etki oranlarına göre değerlendirme yöntemi kullanılır.

(3) Harf notlarının yüzlük ve dörtlük sistemdeki puan karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

100’lük Sistemde

Dörtlük Sistem

Başarı Derecesi

Harf Notu

Karşılığı

Puanı

Pekiyi

AA

90-100

4,00

İyi-Pekiyi

BA

85-89

3,50

İyi

BB

80-84

3,00

Orta-İyi

CB

70-79

2,50

Orta

CC

60-69

2,00

Şartlı Geçer

DC

55-59

1,50

Şartlı Geçer

DD

50-54

1,00

Başarısız

FF

00-49

0,00

Devamsızlıktan Başarısız

DZ

-

0,00

Final Sınavına Girmedi

FG

-

0,00

Tamamlanmamış/Eksik

E

-

-

Not ortalamaları

MADDE 42- (1) Öğrencilerin başarı durumları her dönem ya da yıl sonunda hesaplanan not ortalamaları ile belirlenir.

(2) Öğrencinin bir dersten aldığı puan, o dersin AKTS değerinin dönem sonu notu katsayısının çarpımı ile elde edilir.

(3) Dönemin not ortalaması, o dönemde öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam puanın, aldığı derslerin AKTS değerleri toplamına bölünmesi yoluyla hesaplanır. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir; üçüncü hanede yer alan rakam beş veya üstü ise ikinci hanedeki rakam bir üste tamamlanır.

(4) Genel not ortalaması, hazırlık sınıfı hariç öğrencinin Üniversiteye girişinden itibaren almış olduğu ve kayıtlı bulunduğu bölüm programında geçerli olan derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen dersten alınan en son not katılır.

Başarısızlık durumu ve ders tekrarı

MADDE 43- (1) Danışman öğretim elemanı, ders tekrarı yapan öğrencinin bu Yönetmelik hükümlerine göre ders kaydı yaptırmasına rehberlik eder.

(2) Tekrar alınan derslerin başarı notu, kronolojik transkriptte ders aldığı yarıyıla işlenir ve o yarıyılın yarıyıl ağırlıklı not ortalaması hesabında dikkate alınır. Önceki sınav notları dikkate alınmaz.

(3) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim kurulunca belirlenen derslerde başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa da devam koşulu ile dersi tekrar alması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Mezuniyet, Diploma, Kayıt Silme ve Kayıt Dondurma

Başarı durum belgesi/transkript

MADDE 44- (1) Öğrencinin eğitim-öğretim süresinde almış olduğu derslerin başarı durumu, öğrencinin transkriptine yarıyıl esasına göre işlenir.

(2) Öğrencinin ders başarı durumunun düzenlenmesi, kayda alınması, güncellenmesi ve güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden Öğrenci İşleri Direktörlüğü sorumludur.

Mezuniyet notu

MADDE 45- (1) Aşağıdaki koşulları yerine getirmiş öğrenciler, öğrenimlerini tamamlayarak mezun olmuş sayılırlar:

a) İki yıllık ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, lisans ve yüksek lisans derecelerini birlikte veren beş yıllık programlar için 300, altı yıllık programlar için 360 AKTS kredisini tamamlamak.

b) Eğitim ve öğretim programının gerektirdiği tüm zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olmak.

c) En az 2,00 GANO sağlamış olmak.

ç) Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.

(2) Mezuniyet hakkını kazanan öğrenci, öğrenim ücretlerinin ve diğer ücretlerin tamamını ödemek ve üzerine kayıtlı bulunan demirbaşları teslim etmek koşulu ile diploma alma hakkını kazanır.

(3) Dereceye girecek öğrenciler, Senato tarafından kabul edilen yönerge veya esaslar hükümlerine göre belirlenir.

(4) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanlar hakkında; Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Ancak öğrencilerin ön lisans diploması alabilmeleri için yabancı dil hazırlık programları dışında lisans programlarında en az dört yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekir.

Onur ve yüksek onur ile mezuniyet

MADDE 46- (1) Öğrenimlerini, normal öğretim süresini en çok bir yarıyıl fazlasıyla, disiplin cezası almamış olmak kaydıyla tamamlayan öğrencilerden GANO’su 3,50-4,00 arasında olanlar için yüksek onur, 3,00-3,49 arasında olanlar için onur belgesi düzenlenir.

(2) Çift ana dal programı öğrencileri için ikinci dal programına başladığı yarıyıl; yükseköğretim kurumu içi ve kurumlar arası yatay veya dikey geçiş yapanlar için başlanılan yarıyıl gözetilerek aynı düzenlemeler yapılır.

Diploma/geçici mezuniyet belgesi

MADDE 47- (1) Kayıtlı olduğu ön lisans veya lisans programını 6 ncı maddede belirlenen sürede ve 34 üncü, 35 inci ve 36 ncı maddeler hükümlerine göre tamamlayan öğrencilere ilgili akademik birimlerin yönetim kurulu kararı ile diploma verilir.

(2) Diplomalarda dekan veya yüksekokul müdürü ile Rektörün imzası bulunur. Diplomalar, Türkçe ve İngilizce düzenlenir.

(3) Diploma, öğrencinin bizzat kendisine teslim edilir. Ancak bizzat gelememesi durumunda, öğrencinin noter onaylı vekâletname ile belirlediği kişiye verilebilir.

(4) Diplomaların şekli ve içeriği ilgili yönerge hükümlerine göre düzenlenir.

(5) Diplomaların basımına kadar öğrencilere mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Üniversiteden ayrılma

MADDE 48- (1) Kayıt sildirme (ilişik kesme) başvurusu, Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak yapılır. Bu maddede öngörülen usul ve esasların uygulanmasında kayıt sildirme başvurusunun yapıldığı tarih esas alınır. Kayıt sildirmede öğrenim ücretine ilişkin hükümler şunlardır:

a) Kayıt sildirme başvurusunu, güz yarıyılı (birinci yarıyıl) ders başlangıç tarihinden itibaren ilk dört hafta içerisinde yapan öğrenciler, yıllık öğrenim ücretinin %25’ini ödemekle yükümlüdür.

b) Kayıt sildirme başvurusunu güz yarıyılı (birinci yarıyıl) ilk dört haftası bitiminden sonra, ancak bahar yarıyılı (ikinci yarıyıl) ders başlangıç tarihinden önce yapan öğrenciler yıllık öğrenim ücretinin %50’sini ödemekle yükümlüdür.

c) Kayıt sildirme başvurusunu bahar yarıyılı (ikinci yarıyıl) başlangıç tarihinden sonra yapan öğrenci yıllık öğrenim ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

(2) Farklı bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapan öğrenciler için; yatay geçiş yapılan yükseköğretim kurumuna kaydın yapıldığı tarihte, Üniversiteye kayıt sildirme başvurusu yapılmış gibi kabul edilerek birinci fıkra hükümleri uygulanır.

(3) Bu maddede belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin kayıt sildirme başvuruları işleme konulmaz.

(4) Yaz okulu öğrenim ücretini ödeyerek derslere kayıt yaptıran öğrenciye, Üniversiteden ayrılma veya yaz okulundan çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

(5) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan eşya ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(6) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür.

Kayıt dondurma

MADDE 49- (1) Öğrencinin talebi üzerine, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen geçerli bir mazeretinin olması durumunda bir veya iki yarıyıl kayıt dondurmasına izin verilebilir.

(2) Ön lisans programlarında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl, lisans programlarında ise bir kerede iki yarıyılı geçmemek üzere en çok dört yarıyıl kayıt dondurulabilir.

(3) Kayıt dondurma süresi, normal ve azami öğrenim süresine dâhil değildir. Kayıt donduran öğrenciler, sürenin bitiminde, yarıyıl kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Kayıt dondurulan süreler zarfında öğrenci hiçbir ders veya sınava giremez ve burslardan yararlanamaz.

(4) Kayıt dondurmak isteyen öğrenciler, gerekçeli bir dilekçe ve gerekçelerini destekleyen belgeler ile kayıtlı oldukları fakülte dekanlığı/yüksekokul/MYO müdürlüğüne başvurur. Başvurular ilgili fakülte/yüksekokul/MYO yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(5) Öğrenci kayıt dondurduğu süre içinde Üniversite tarafından verilen burs imkânlarından yararlanamaz.

(6) Yapılacak kayıt dondurma işlemi için ücret ödeme zorunluluğu yoktur. Kayıt dondurma başvurusu öncesinde ödenmiş olan öğrenim ücreti, öğrenime başlanacak bir sonraki yarıyıl/yıla aktarılır. Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ücretsiz olarak dondurulabilir:

a) Derse devam zorunluluğunu yerine getiremeyecek kadar uzun süreli sağlık problemlerinin ortaya çıkması ve bu durumun tam teşekküllü bir hastane tarafından belgelendirilmesi ile talepte bulunulması.

b) Öğrencinin hangi nedenle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması.

c) Mahallin en büyük mülki idare amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması.

ç) Öğrencinin yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almasını gerektirmeyen mahkûmiyet halinin olması.

d) Öğrencinin tutukluluk hali.

e) Başvurunun ilgili durumun belgelendirme tarihini takiben en geç bir hafta içinde gerçekleştirilmiş olması.

(7) Öğrenciler, altıncı fıkrada belirtilen nedenler dışında, ilgili yönetim kurulunca kabul edilecek diğer nedenlerle de kayıt dondurabilir. Ancak kayıt dondurmasına izin verilen öğrenciler ilgili yarıyıl/yılın öğrenim ücretinin tamamını yatırmak zorundadır. Ödenen öğrenim ücreti bir sonraki yarıyıl/yıl ödeyeceği öğrenim ücretinden mahsup edilir. Kayıt donduran öğrencinin bir sonraki yarıyıl/yıla mahsup edilirken ödediği ücretten %30 kesinti yapılır.

(8) Kayıt dondurma ara sınav tarihlerine kadar yapılabilir. Öğrencilerin kayıt dondurma başvurularını akademik takvimde belirlenen süre içinde yapmaları zorunludur. Bu süre geçtikten sonra altıncı fıkra kapsamında bir mücbir sebebe dayanarak yapılacak başvurular için süre, sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren on beş gündür.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 50- (1) Üniversitede öğrencinin disiplin iş ve işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 51- (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Üniversiteye kayıt işlemi sırasında bildirdiği adrese, kargo veya PTT aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Üniversiteye kayıt esnasında adreslerini yanlış veya eksik olarak bildiren öğrenci ile adres değişikliğini Öğrenci İşleri Direktörlüğüne yazılı olarak bildirmeyen öğrencinin, Üniversiteye kayıtlarındaki mevcut adreslerine yapılan tebligatlar geçerlidir.

(3) Üniversitenin internet sitesinden veya ilan panolarından yapılan duyuru ve ilanlar tebligat niteliği taşır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 52- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile YÖK kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 53- (1) 1/3/2021 tarihli ve 31410 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Kent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 54- (1) Bu Yönetmelik 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 55- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü yürütür.