İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinden:

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim ve öğretim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarını tercih eden öğrencilerin kayıt, kabul, devam, eğitim-öğretim, staj, sınav ve başarı değerlendirmelerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Fakülte: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin fakültelerini,

c) İlgili kurul: Fakülte/yüksekokul kurulunu,

ç) İlgili yönetim kurulu: Fakülte/yüksekokul yönetim kurulunu,

d) Mütevelli Heyeti: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

e) Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla Üniversitede eğitime devam etme imkânı tanınan öğrenciyi,

f) Rektör: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurduğu halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

h) Üniversite: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini,

ı) Yüksekokul: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinin iki yıllık meslek yüksekokulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretime İlişkin Esaslar

Kayıtlar

MADDE 5- (1) Üniversite Yönetim Kurulu, lisans bölümlerine veya yüksekokul programlarına kayıt olmaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerini yaptırabilecekleri süreci gösteren tarih aralığını, kayıt-kabul koşullarını ve kayıt için istenecek gerekli belgeleri belirler.

(2) Bu konudaki duyurular Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.

(3) Kayıt sırasında istenen belgeler olmadan kesin kayıt yapılmaz. Kesin kayıt işlemi öğrenci tarafından şahsen veya öğrencinin yasal temsilcisi veya usulüne uygun olarak yetkilendirdiği vekili tarafından yaptırılabilir. Posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez ve kesin kayıt yapılmaz. Kayıt süresi içinde başvurmayan adaylar Üniversite öğrencisi olma haklarını kaybeder.

(4) Özel yetenek sınavı sonucu öğrenci alan bölüm ve programlara belirtilen gün ve saatte kesin kaydını yaptırmayan aday öğrenciler kayıt haklarını kaybeder ve yerlerine yedek adaylar alınır.

(5) Kayıt yaptırmış olmasına rağmen kayıt sırasında verdikleri belgelerin yanlış veya sahte olduğunun belirlenmesi durumunda ilgili öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.         

Eğitim-öğretim takvimi

MADDE 6- (1) Eğitim-öğretim takvimi fakülte ve yüksekokulların özellikleri dikkate alınarak Senato tarafından haziran ayı sonuna kadar belirlenir. Bu takvim, en geç yeni eğitim-öğretim yılının başlama tarihinden bir ay önce ilan edilir.

(2) Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan bölüm ve programlarında bir eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar dönemleri olmak üzere, her biri on dört hafta süren iki yarıyıldan oluşur. Yarıyıl sonu sınav günleri bu sürenin dışındadır. Senato gerekli gördüğü hallerde yarıyıl sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir.

(3) Üniversitenin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri eğitim-öğretim takvimi, ilgili fakültelerin yönergelerine göre belirlenir.

(4) Türk dili, yabancı dil ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri ile fakülte yönetim kurulu ve yüksekokul müdürlüğü kararı ile belirlenmiş dersler, gerektiğinde ilgili birim kurullarının kararı ile mesai saatleri dışında veya ulusal bayram ve genel tatil günleri dışındaki cumartesi veya pazar günleri de yapılabilir. Bu dersler açık veya bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak uzaktan öğretim ile de verilebilir.

(5) Senato, YÖK’ün izni ile yaz öğretimi yapılmasına karar verebilir. Yaz öğretimine ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7- (1) Üniversitenin Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan lisans bölüm ve programlarında öğretim süresi dört yıldır. Lisans bölüm veya programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en fazla yedinci yılın sonuna kadar ders programlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(2) Üniversitenin Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğretim süresi beş yıldır. Fakültelerin birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en fazla sekizinci yılın sonuna kadar ders programlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(3) Üniversitenin Tıp Fakültesinde öğretim süresi altı yıldır. Fakültenin birinci yılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en fazla dokuzuncu yılın sonuna kadar ders programlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(4) Meslek yüksekokullarında sürdürülen ön lisans programlarında öğretim süresi iki yıldır. Meslek yüksekokulu programlarının birinci yarıyılına kayıtlı öğrenciler bu yarıyıla başladıkları tarihten itibaren en çok dördüncü yılın sonuna kadar ders programlarındaki dersleri almak ve başarmak zorundadır.

(5) Yabancı dil hazırlık programı öğrenimi bu maddede belirtilen sürelerin hesaplanmasında göz önüne alınmaz.

(6) Lisans diploma programından azami öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer. Uzatmalı öğrenciler, diledikleri dönemlerde, Üniversite tarafından belirlenen mali yükümlülükleri yerine getirerek derslere kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder.

Ders programları, kredili sistem ve dersler

MADDE 8- (1) Bir bölüm veya programda açılacak derslerin yıllara/yarıyıllara dağıtıldığını göstermek amacı ile ders programları hazırlanır. Fakülte bölümlerine ilişkin ders programları ilgili akademik bölüm kurulu tarafından; yüksekokul programlarına ilişkin ders programları ise ilgili kurul tarafından her yıl ve en geç mayıs ayı sonuna kadar hazırlanır. Ders programları ilgili kurul kararlarının Senato tarafından onaylanması ile gelecek ilk akademik yılda uygulanır.

(2) Üniversitenin bütün bölüm ve programlarında AKTS uygulanır.

(3) Öğrenci bir yarıyılda toplam 30 AKTS’lik ders alabilir. Alınacak ders kredisi; genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2,00-2,99 olan öğrenciler için 36 AKTS, GANO’su 3,00 ve üzeri olanlar ile yandal, çift anadal yapanlar ve yatay, dikey geçiş yapan öğrenciler için toplam 45 AKTS olabilir. Üst yarıyıldan ders alabilmek için o döneme kadar tüm derslerin başarıyla tamamlanmış olması gerekir. Eğitimin birinci yılında (birinci ve ikinci yarıyıllarda) üst yarıyıldan ders alınamaz.

(4) Dersler, zorunlu ve seçmeli dersler olmak üzere iki grupta toplanır. Senato seçmeli dersleri niteliklerine göre gruplandırır. Her öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil derslerini zorunlu dersler kapsamında almak zorundadır. Öğrenciler bu dersler yanında, kayıtlı olduğu bölümden/programdan mezun olabilmek için bölüm/program ders programları gösterilmiş dersleri de almak ve başarmak zorundadır.

(5) Seçmeli dersler bölümle/programla ilgili olabileceği gibi genel kültür veya farklı alanlarla da ilgili olabilir. Bir bölümün/programın seçmeli dersleri arasına başka bölümlerin/programların ders programlarında yer alan dersler de katılabilir. Fakülte öğrencileri yüksekokuldan ders seçemez. Seçmeli derslerin AKTS toplamı, ilgili fakülte/yüksekokulda verilen tüm derslerin AKTS toplamlarının en az %25’ini teşkil eder. Seçmeli derslerin tespitinde ilgili yönetim kurulu yetkilidir.

(6) Ders programlarında ön koşullu dersler de belirlenebilir. Ön koşullu bir dersi alabilmek için ders programlarına göre önceki yılda/yarıyıllarda alınması gereken bir veya daha çok dersin başarılmış olması gerekir. Hangi dersin veya derslerin ön koşul olduğu ilgili kurulun önerisi ve Senatonun kararı ile ayrıca belirlenir.

(7) Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesinde ders seçim işlemleri fakültelerin ilgili yönergelerine göre yapılır.

Eğitim-öğretim dili ve yabancı dil hazırlık programı

MADDE 9- (1) Üniversitenin öğretim dili Türkçedir. Ancak bölüm altyapılarının hazır olması durumunda Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Türkçe öğretim yapan fakülte bölümlerinin yanında veya ayrı olarak yabancı dil ile öğretim yapacak bir eş veya farklı bölüm açılabilir. Ayrıca Senato kararı ile bazı dersler Türkçe veya belirli bir yabancı dille karma olarak verilebilir. Türkçe yapılan derslerde yabancı dildeki kaynaklardan yararlanılabilir. Ödev, proje ve raporların İngilizce hazırlanması istenebilir.

(2) Hazırlık programı eğitim dili İngilizce olan bölümler için zorunlu, eğitim dili Türkçe olan fakülte ve yüksekokullar için isteğe bağlı olarak yürütülür.

(3) Yabancı dil hazırlık okulunda yabancı dil İngilizcedir. Ancak, Senatonun kararı ve ilgili mevzuata göre diğer dillerde de öğretim yapılabilir.

(4) Eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt oldukları dönemden başlayarak ve ara vermeden güz ve bahar yarıyılında ve bu yarıyılları takip eden yaz eğitim-öğretimi döneminde isteğe bağlı olarak yabancı dil hazırlık okulu programına devam edebilir. Bu öğrenciler bu eğitimden başarısız veya devamsız olsalar bile yerleştirildikleri bölümün/programın birinci yarıyılına koşulsuz olarak devam edebilir ancak herhangi bir başarı sertifika belgesi alamaz.

(5) Eğitim dili İngilizce olan bölümlerin öğrencileri hazırlık programından başarılı olmak koşulu ile lisans eğitim-öğretimine başlayabilir. Yabancı dil hazırlık programında başarısız olanlar, birinci yarıyıl derslerine başlatılmaz. Başarısız öğrenciler, bir sonraki akademik yılda bu programı son kez tekrar eder. Yabancı dil hazırlık programında ikinci kez başarısız olanların okulla ilişiği kesilir. Bu öğrenciler talep etmeleri durumunda 23/3/2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilebilir.

(6) Yabancı dil hazırlık programı, 20/6/2020 tarihli ve 31161 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yabancı dil hazırlık programından muafiyet

MADDE 10- (1) Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerden zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık programına devam edecekler, bu konuda belirlenen esaslara göre yabancı dil yeterlik sınavına alınır. Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar yerleştirildikleri lisans bölümleri/ön lisans programlarının birinci yarıyıl derslerine başlatılır. Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ise yabancı dil hazırlık programına kayıt olur.

(2) Hazırlık yeterlik ve seviye tespit sınavı haricindeki muafiyet başvurusu değerlendirmeleri İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır.

Koordinatörlük ve öğrenci danışmanlığı

MADDE 11- (1) Ders programlarının hazırlanmasına, haftalık ders programlarının tasarlanmasına ve eğitim-öğretime ilişkin konularda bölümler veya programlar arası ilişkilerin yürütülmesine yardımcı olmak üzere, fakülte dekanı/yüksekokul müdürü tarafından bir öğretim üyesi, fakülte/yüksekokul eğitim-öğretim koordinatörü olarak atanabilir.

(2) Öğrencilerin akademik ve sosyal sorunlarının çözümüne eğitim-öğretim süresi içinde yardımcı olmak; öğrencilerin devam ve başarı durumlarını izlemek ve derslere yazılma, ders bırakma, dersten çekilme, ders ekleme işlemlerinde rehberlik yapmak üzere fakültelerde ilgili bölüm başkanlarının, yüksekokullarda yüksekokul müdürlerinin önerdiği öğretim elemanları ilgili kurullar tarafından öğrenci danışmanı olarak görevlendirilir. Her öğrenci için bir danışman atanır. Buna ilişkin usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

Derse yazılmak, dersi bırakmak ve dersten çekilmek

MADDE 12- (1) Öğrenciler, her yıl/yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde, o dönemde alacakları dersleri belirler ve 8 inci maddedeki esaslar çerçevesinde danışman onayından sonra derslere yazılır. Öğrenciler, birinci ve ikinci yarıyılların ders programları gösterilen bütün zorunlu derslere yazılmak zorundadır.

(2) Bir öğrenci haklı ve zorunlu nedenlerden dolayı, başvurusu üzerine, yazıldığı seçmeli bir dersi yazılma tarihini takip eden iki hafta içinde danışman onayı ile bırakabilir ve bir başka derse yazılabilir.

(3) Öğrencilerin yazıldıkları seçmeli bir dersten çekilme istekleri, danışmanlarının onayı ve çekilmek istenilen dersin öğretim elemanının izni ile yerine getirilir. Öğrencilerin dersten çekilmelerinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Dersten çekilme başvurusu yarıyılın ilk iki haftası içinde yapılır.

b) Öğrenciler birinci ve ikinci yarıyılların ders programlarında gösterilen zorunlu derslerden çekilmek için başvuru yapamaz. Öğrenci; ancak daha önce başarılı olmasına karşın, not ortalamasını yükseltmek amacı ile tekrarlanan ilk iki yarıyılın derslerinden çekilebilir.

c) Başarısızlık nedeni ile tekrarlanan derslerden çekilme olmaz.

ç) Bir yarıyılda en çok iki seçmeli dersten çekilme onayı verilebilir.

Kayıt dondurma ve izinli sayılma

MADDE 13- (1) Tam teşekküllü sağlık kuruluşlarından alınmış bir raporla belgelenmesi koşuluyla sağlık nedenleri, askerlik görevi, mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler, öğrencilik statüsünün ortadan kaldırılması sonucunu doğurmayan bir fiil nedeniyle kesinleşmiş mahkûmiyet alması hali, öğrencinin tutukluluk hali, öğrencinin öğrenimine devam etmesini engelleyecek düzeyde ekonomik zorluk içinde bulunması gibi geçerli mazeretleri olan ve bu durumlarını kanıtlayan belgeleri ilgili kurullara getiren öğrencilerin mazeretlerinin ilgili kurullarca kabul edilmesi halinde bu öğrenciler kayıt dondurabilir.

(2) Üniversitenin Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan lisans bölümlerinin öğrencileri birinci ve dördüncü yarıyıl sürecinde en fazla iki yarıyıl, beşinci ve sekizinci yarıyıl süreci arasında da en fazla iki yarıyıl süre ile kayıtlarını dondurabilir.

(3) Üniversitenin Eczacılık Fakültesi öğrencileri birinci ve altıncı yarıyıl sürecinde en fazla iki yarıyıl, yedinci ve onuncu yarıyıl süreci arasında da en fazla iki yarıyıl süre ile kayıtlarını dondurabilirler.

(4) Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri birinci ve üçüncü yılları arasında en fazla bir yıl, dördüncü ve beşinci yılları arasında en fazla bir yıl süre ile kayıt dondurabilir.

(5) Üniversitenin Tıp Fakültesi öğrencileri birinci ve üçüncü yılları arasında en fazla bir yıl, dördüncü ve altıncı yılları arasında en fazla bir yıl süre ile kayıt dondurabilir.

(6) Meslek yüksekokulu programı öğrencileri birinci ve ikinci yarıyıllarında en fazla bir yarıyıl, üçüncü ve dördüncü yarıyıllarında en fazla bir yarıyıl süreyle kayıt dondurabilir.

(7) Öğrencilerin öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak Üniversite dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması veya uluslararası antlaşmalardan doğan eğitim imkânlarının sağlanması durumunda, ilgili kurulların kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere bir yıla kadar izin verilebilir.

(8) Kaydın dondurulduğu süre boyunca öğrenciye, katılamadığı sınavlar için tekrarlama hakkı verilmez, mazeret sınavları açılmaz. Öğrencilerin katılamadığı sınavlara ait hakları saklı tutulur. Kayıt dondurma süresi sona eren öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı yarıyılın başından itibaren öğrenciliğine devam eder.

(9) Kayıt dondurma ve izinli sayılmada geçen süreler, 7 nci maddede gösterilen azami öğrenim süresine dahil değildir. Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrencilerin ödemek zorunda olduğu eğitim-öğretim ücreti, Mütevelli Heyeti tarafından her yıl belirlenir. Bu ödemeyi yapmayan öğrencilerin talepleri işleme konulmaz

(10)Yabancı dil hazırlık programı öğrencileri bir defaya mahsus bir yıl kayıt dondurabilir.

Derslere devam zorunluluğu

MADDE 14- (1) Öğrencilerin derslere devam durumu, ilgili fakülte veya yüksekokul kurullarının belirlediği ilkeler doğrultusunda dersin öğretim elemanı tarafından dönem başında ders izlencesi ile ilan edilir.

(2) Öğrencilerin derse devam durumu dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Derse yazıldığı tarihten itibaren yapılan yoklamalarda; ders ve uygulamalarda öğretim elemanının belirlediği devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler ilgili derse devam etmemiş sayılır, bu dersin sınavlarına alınmaz ve bu dersten başarısız kabul edilir.

Ders tekrarı

MADDE 15- (1) Ders tekrarı; Üniversitenin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışında kalan bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır.

(2) Ders programlarında yer alan bir dersi normal yılında/yarıyılında almayan veya bir derse yazıldıktan sonra o dersten çekilmiş öğrenciler ile herhangi bir dersten herhangi bir nedenle başarısız olan öğrenciler, o dersi açıldığı ilk yılda/yarıyılda almak ve o ders için o yarıyılda belirlenmiş tüm koşulları yerine getirmek zorundadır.

(3) 12 nci maddeye göre yazılmış olduğu tüm derslerden geçer not almış olmasına rağmen, yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) veya genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) bu Yönetmelikte belirlenmiş düzeyde olmayan öğrenciler, YANO ve GANO’larını bu Yönetmelikte belirtilen düzeye çıkarıncaya kadar daha önce aldıkları dersler arasından seçtikleri derslere yeniden yazılarak bu dersleri tekrar eder. Öğrencilerin seçtikleri bu derslere devam zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler, 16 ncı ve 18 inci maddelerde belirtilen koşulları yerine getirmek zorundadır.

(4) Tekrarlanan derslerde, öğrencinin bu sınavlardan aldığı en yüksek not geçerlidir.

Sınavlar

MADDE 16- (1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, tek ders sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve ek sınavdan oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili dersin izlencesinde belirtilir ve ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde öğrencilere duyurulur.

(2) Öğrenciler; yarıyıl/yıl içi ara sınav ve çalışmalarından başka, yarıyıl/yıl sonu sınavı ile yapılması halinde bütünleme sınavına tabi tutulur. Bu takdirde bir dersten yarıyıl/yıl içi çalışmalarının birbirlerine göre ağırlıklarının nasıl değerlendirileceği ilgili kurullarca karara bağlanır. Ara sınav/sınavların, varsa laboratuvar ve derse bağlı benzeri çalışmaların, ödevlerin ve kısa süreli sınavların dersin başarı notuna etkisi %20-%50, yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavının etkisi ise %50-%80 aralığında belirlenir. Üniversitenin Tıp fakültesi yıl sonu ve bütünleme sınavının etkisi %40’tır.

(3) Herhangi bir sınava girmeyen öğrenci, o sınav hakkını kullanmış ve o sınavdan sıfır puan almış sayılır. Ayrıca, öğrencilerin, puanlamaya tabi tutulan ödev, seminer, panel gibi yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden yapmadıkları veya katılmadıkları da aynı şekilde değerlendirilir.

(4) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Kısa süreli sınav: Yarıyıl/yıl içinde haberli veya habersiz olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınav/sınavlardır.

b) Ara sınav: İlgili eğitim ve öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için yarıyıl/yılda en az bir ara sınav yapılır. Bitirme/Mezuniyet projesi ve seminer için ara sınav yapılmayabilir. Ayrıca, bir ders içindeki projeler, ödevler, kısa süreli sınavlar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların yarıyıl/yıl içi değerlendirmeleri ara sınav notu yerine geçebilir. Yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanlarının ortalaması, etkinliğin yapılmasını takip eden yedi gün içinde ilan edilir.

c) Yarıyıl/yılsonu sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yılsonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınavlara kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak varsa devam şartlarını yerine getiren ve/veya uygulamalarda başarılı olan öğrenciler girebilir. Uygulamalı derslerde başarı kriterleri birimlerin uygulama esas ve usullerinde belirtilir.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl/yılsonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yılsonu sınavlarına girmeyen, bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınavı notu yerine geçer.

d) Mazeret sınavı: İlgili birim yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Sağlıkla ilgili mazeretlerin; Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir. Raporlu olunan süre içerisinde girilen sınavlar geçersiz sayılır ve mazeret hakkı tanınır. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını akademik takvimde belirlenen tarihler arasında kullanır. Yarıyıl sonu, bütünleme ve kısa süreli sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.

e) Muafiyet sınavı: Muafiyet sınavı sadece yabancı dil okulunda İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

f) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Yarıyıl/yıl bakılmaksızın bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda girer. Tek ders sınav hakkı her yarıyılda bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin güz ve bahar yarıyılı sonlarında ve yaz okulu sonunda bu derse ait tek ders sınavına girebilir. Mesleki stajını ve bitirme projesini başarıyla tamamlamış olma koşulu hariç mezuniyet koşulunu sağlayan öğrenciler de tek ders sınav hakkından yararlanabilir. Tek ders sınav tarihlerini takip etme hususunda sorumluluk öğrenciye aittir. Sınavda, ders ile ilgili başkaca bir geçer not belirtilmemiş ise asgari geçer not 100 üzerinden 50 puandır. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz.

g) Mezuniyete üç ders sınavı: Kayıtlı olduğu programın, devamı alınarak başarısız olunan en çok üç ders dışındaki derslerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve programa ilişkin tüm yükümlülükleri yerine getiren son sınıf öğrencileri mezuniyete üç ders sınavına girebilir. Mezuniyet ve/veya bitirme projeleri dersleri, mezuniyete üç ders sınav kapsamında değildir. Mezuniyete üç ders sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

1) Mezuniyete üç ders sınavı, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra, takip eden dönem başlamadan önce fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile yaz okulundan önce ve yaz okulundan sonra olmak üzere iki defa yapılabilir. Ancak bu haktan yararlanmak isteyen öğrenciler bu sınavlardan sadece birine girebilir.

2) Mezuniyete üç ders sınavına girebilmek için öğrenciler son iki yarıyılın birinde ilgili derse/derslere kayıt yaptırmış olmalıdır. İlgili yönetim kurulu kararıyla değişim programı, kayıt dondurma gibi izinli sayılan süreler bu süreye dâhil değildir. Daha önce alınmamış veya devamsızlıktan kalınan ders/dersler için üç ders sınavı hakkı yoktur.

3) Mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanıp başarısız olan öğrenciler, tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilmeleri için söz konusu ders/derslere açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırabilir. Devamı alınarak başarısız olunan dersler için öğrenciler tekrar mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanabilir.

4) Mezuniyete üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş gün içinde ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçeyle başvurur. Öğrencinin durumu incelendikten sonra, öğrenciye ve dersin öğretim elemanına/elemanlarına mezuniyete üç ders sınavı açılacağı ilgili birim tarafından bildirilir.

5) Mezuniyete üç ders sınav tarihlerini takip etmede sorumluluk öğrenciye aittir. Sınavda, ders ile ilgili başkaca bir geçer not belirtilmemiş ise asgari geçer not 100 üzerinden 60 puandır. Başarı notu hesaplamasında yıl içinde o dersle ilgili ara sınav notu ve diğer notlar değerlendirmeye alınmaz. Mezuniyete üç ders başarı not aralıkları aşağıdadır:

    Başarı Notu                Sayısal Eşdeğer               Yüzlük Sistem Puan Aralıkları

           AA                                4,00                                          89-100

           BA                                3,50                                           77-88

           BB                                3,00                                           71-76

           CB                                2,50                                           65-70

           CC                                2,00                                           60-64

           FF                                0,00                                            0-59

6) Ders sayısını tek derse indiren öğrenciler üç ders sınavını takip eden tek ders sınavına girebilir.

ğ) Ek sınav: Azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrası gereğince yapılacak olan sınavdır. Azami öğrenim süresi sonunda mezuniyet koşullarını sağlayamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar şöyledir:

1) Öğrencilere daha önce alıp başarısız oldukları bütün dersler için akademik takvimde ya da ilgili birimlerce belirlenerek makul süre öncesinde ilan edilen tarihlerde iki ek sınav hakkı verilir.

2) İlgili birimin internet sayfasında ilan edilen tarihte sınava girmeyen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez.

3) Sınavda alınan not tek başına değerlendirilir ve harf notuna çevrilir. Dönem içinde alınan notlar hesaba katılmaz.

4) İki ek sınav sonunda en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere bu dersler için üç yarıyıl ek süre verilir.

5) İki ek sınavı kullanmadan en fazla beş başarısız dersi olan öğrencilere dört yarıyıl ek süre verilir.

6) Azami öğrenim süresi ya da iki ek sınav sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın, başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır.

7) Eğitim-öğretim programında yer alan bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde mezuniyet için gereken ortalamayı sağlayamayanlara diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

8) Sınırsız ek süre hakkı tanınanlardan, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı kayıt yaptırmayan öğrenciler sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

9) Ek süre hakkı kazananlar öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti yükümlülüklerini yerine getirerek yarıyıl/yıl kayıtlarını yaptırmak zorundadır.

(5) Tek ders sınavı, mezuniyete üç ders sınavı ve ek sınav dışındaki tüm sınavlarda öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınır.

(6) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılmasını takip eden yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde duyurulur.

(7) Engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunca özel eğitim-öğretim programı ve sınav yöntemleri uygulanabilir.

Sınavlar ve başarı değerlendirme esasları

MADDE 17- (1) Öğretim elemanları derslerine yazılan öğrencileri; tutum ve davranışları, derse devamları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları konusunda izlemek, tanımak ve değerlendirmekle sorumludur.

(2) Ara sınav, final, ödev ve benzeri notların değerlendirilmesinde oranlar öğretim elemanının takdirindedir.

(3) Fakülteler ve meslek yüksekokullarında ilgili mevzuat hükümleri ve YÖK kararları çerçevesinde, ilgili yönetim kurulu kararıyla öğrencilerin başarı notları belirlenir.

(4) Tekrarlanan derslerde, öğrencinin bu sınavlardan aldığı en yüksek not geçerlidir.

Notlar ve sayısal eşdeğerleri

MADDE 18- (1) Öğretim elemanları/ders kurulu koordinatörleri, derslerine yazılan her öğrenciyi; 16 ncı madde uyarınca kısa süreli sınav, ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı, bütünleme sınavı veya sınav yerine geçen benzeri çalışmaları da göz önünde tutarak değerlendirir. Bu değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki başarı notlarından birini öğrencinin o dersteki başarı notu olarak takdir eder:

      Başarı Notları               Sayısal Eşdeğer                      Yüzlük Sistem

              AA                                4,00                                     90-100

               BA                                3,50                                      82-89

               BB                                3,00                                      74-81

               CB                                2,50                                      68-73

               CC                                2,00                                      62-67

               DC                                1,50                                      56-61

              DD                                1,00                                      50-55

               FF                                 0,00                                       0-49

               DZ                                0,00                                       0,00

(2) Üniversitenin tüm bölüm ve programlar ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notları dersin başarıldığını gösterir. (FF) notu başarısız öğrenciler için takdir edilir. (FF) notu almış bir öğrencinin ağırlıklı not ortalaması başarı için yeterli olsa bile bu ders tekrarlanır.

(3) Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesinde başarı notları ve sayısal eşdeğerleri, ilgili fakültelerin yönergelerine göre yapılır.

Başarı notu dönüşüm tablosu

MADDE 19- (1) Yatay geçiş, intibak ve benzeri durumlarda notların değerlendirilmesi yönerge ile belirlenir.

Not ortalamaları, hesaplanması ve başarılı öğrenciler

MADDE 20- (1) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı her öğrencinin YANO ve GANO’larını sürekli olarak takip eder.

(2) YANO, bir öğrencinin bir yarıyılda yazıldığı derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır.

(3) GANO, bir öğrencinin ortalama hesaplama tarihine kadar geçen yarıyıllarda yazıldığı tüm derslerdeki başarı notlarının ağırlıklı ortalamasıdır. Bu ortalamanın hesaplanmasına ikinci yarıyıl başarı notları belli olduktan sonra başlanır.

(4) Ağırlıklı not ortalamasının hesabında önce her ders için; o dersin AKTS kredisi ile öğrencinin o dersten aldığı başarı notunun sayısal eşdeğeri çarpılır ve o dersin ağırlığı tespit edilir. Daha sonra ders ağırlıkları toplanır, YANO toplam ağırlık ve GANO toplam ağırlık kümeleri ayrı ayrı belirlenir. YANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin yarıyıl AKTS kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin YANO’su hesaplanır. GANO toplam ağırlık verisi, kümede yer alan derslerin toplam AKTS kredi yükü verisine bölünerek öğrencinin GANO’su hesaplanır.

(5) Ortalamaların hesabında; öğrencinin yazılmış olduğu kredili dersler ile bu derslerden 18 inci maddeye göre alınmış başarı notları ve sayısal eşdeğerleri göz önünde tutulur. GANO hesabına tekrar edilen derslerden alınmış en yüksek başarı notu katılır.

(6) Bölüm veya programlarını GANO 3,50-4,00 ile tamamlayan öğrenciler, Üniversitenin yüksek onur öğrencisi, GANO 3,00-3,49 ile tamamlayan öğrenciler ise onur öğrencisi olarak mezun olur ve Üniversitenin onur listesinde yer alır. Bu durum ayrıca öğrencinin diplomasında da belirtilir.

Genel ağırlıklı not ortalaması 2,00’ın altında olan öğrenciler

MADDE 21- (1) Bu madde hükümleri; Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi dışında kalan bölüm ve programları ile 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde sayılan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili ve yabancı dil dersleri ile genel kültür dersleri için uygulanır.

(2) Dördüncü yarıyıl sonunda GANO’su 2,00’ın altında olan öğrenciler üst yarıyıllardan ders alamaz. Bu durumdaki öğrenciler GANO’sunu 2,00 veya üzerine çıkarana kadar önce (FF) ve şartlı başarılı olduğu (DC) ve (DD) derslerini tekrar eder.

(3) Ders tekrarı ile GANO’sunu 2,00’ın üzerine çıkaran öğrenciler normal eğitim-öğretime devam eder.

Sınav sonuçlarının duyurulması ve sınav evrakının teslimi

MADDE 22- (1) Kısa süreli sınav sonuçları, ara sınav sonuçları, yarıyıl sonu sınavı sonuçları ve bütünleme sınavı sonuçları dersin öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü tarafından duyurulur.

(2) Öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınavı veya bütünleme sınavından en geç 10 iş günü içinde takdir ettiği başarı notlarını bilgisayar ortamında tamamlayarak, sınav evrakını; otomasyon sisteminden alınan öğrenci listesi sınav imza tutanağı, sınav kâğıtları, öğrenci listesine işlenen sınav sonuçları (öğretim elemanı tarafından ıslak imzalı), yoklama kâğıtları, sınav soruları ve cevap anahtarı veya değerlendirme kriterlerini, varsa ödevler ile birlikte sınav zarfı içinde eksiksiz olarak imza karşılığında dekanlık/müdürlük aracılığıyla arşiv birimine teslim etmek zorundadır. Uygulamalı derslerde evraklar, dijital ortamda muhafaza edilerek dekanlık/müdürlük aracılığıyla arşiv birimine teslim edilir.

(3) Başarı notları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz ve öğretim elemanının sorumluluğu

MADDE 23- (1) Öğretim elemanları; derslerine yazılan öğrencileri tutum ve davranışları, derse katkı ve ilgileri, yarıyıl içi çalışmaları, sınav sonuçları ile izlemek, tanımak ve öğrencilerini nesnel ölçeklerle tarafsız, eşit ve adil değerlendirmekle sorumludur.

(2) Ön lisans ve lisans öğrencileri, sınav sonuçlarına (proje dersleri ve bitirme projeleri dahil), sonucun ilanını takip eden 2 iş günü içinde, ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçe vermek suretiyle itiraz edebilir.

(3) Öğretim elemanı ya da ders kurulu koordinatörü konunun kendisine intikal ettirilmesinden itibaren 3 iş günü içinde ivedilikle incelemesini yapar, sonucu ilgili dekanlık/müdürlüğe bildirir ve sonuç ilan edilir.

(4) İtiraz üzerine sonuç ilanından sonra ikinci defa itiraz edilmesi halinde dekan/müdür, dersin öğretim elemanı dışında ilgili alanlardan ivedilikle en az üç kişilik komisyon kurarak, sınav evrakını yeniden incelettirir. Bu inceleme 3 iş günü içerisinde tamamlanarak sonuç ilan edilir.

(5) Not değişikliği, ilgili yönetim kurulunun kararı ile ivedi olarak Rektörlüğe ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilir.

(6) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca gerekli düzeltme işlemleri yapılır ve öğrenci bilgilendirilir.

(7) Bütün bu itiraz işlemleri bütünleme sınavı öncesinde tamamlanmak zorundadır.

İşaretler

MADDE 24- (1) Öğrencilerin bir dersteki özel durumları aşağıdaki harflerle tanımlanır:

a) BI (başarılı): Kredisiz veya not ortalamalarına katılmayan bir dersten öğrencinin başarılı olmasıdır.

b) BZ (başarısız): Kredisiz veya not ortalamasına katılmayan bir dersten öğrencinin başarısız olmasıdır.

c) DZ (devamsız): Öğrencinin devam koşulunu yerine getirmemesidir. Devamsızlık işareti not ortalamalarının hesaplanmasında (DZ) notu olarak işlem görür.

ç) MUAF: Bu Yönetmeliğe göre muafiyet tanınmış olduğunu gösterir.

d) TK (tekrar): Başarısızlık nedeni ile bir dersin tekrar edildiğini gösterir.

Muaf ve transfer işareti uygulaması

MADDE 25- (1) Muafiyet sınavı uygulaması yalnızca her yıl dil hazırlık okulu tarafından düzenlenen yabancı dil muafiyet sınavı için geçerlidir. Zorunlu yabancı dil derslerinin muafiyet uygulaması İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dil Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yapılır ve öğrencinin muaf olduğu puanın harf notu karşılığı transkripte işlenir.

(2) Muafiyet hakkı tanınmış derslerden alınmış başarı notları not ortalamalarının hesabında işleme katılır. Bu işleme ilişkin usul ve esaslar yönerge ile belirlenir.

Mezuniyet projesi

MADDE 26- (1) Mezuniyet projelerine ilişkin usul ve esaslar, ilgili kurullar tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 27- (1) Kayıt oldukları lisans bölümleri veya yüksekokul programlarının ders programlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, bu Yönetmelikte gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2,00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılır.

(2) Lisans bölüm veya programları mezunlarına lisans diploması, ön lisans programları mezunlarına ön lisans diploması verilir.

(3) Üniversite yüksek onur veya onur öğrencisi olanların durumu diplomalarında belirtilir. Lisans diplomasında dekan ve Rektör imzaları, ön lisans diplomasında yüksekokul müdürü ve Rektör imzaları bulunur.

(4) Gerekli durumlarda öğrencinin durumunu açıklayan uluslararası standartlarda bir diploma eki de hazırlanır.

(5) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin ön lisans diploması almaları veya yüksekokula intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Stajlar

MADDE 28- (1) Zorunlu stajlara ilişkin usul ve esaslar, fakülte bölümleri ve yüksekokul programlarının özellikleri göz önünde tutularak ilgili kurullar tarafından hazırlanan yönerge ile belirlenir.

Yaz eğitim-öğretimi

MADDE 29- (1) Yaz eğitim-öğretimine ilişkin usul ve esaslar, yönerge ile belirlenir.

(2) Yaz öğretimi Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile başlatılır ve bu program ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci değişim programları ve özel öğrenci olarak ders alma

MADDE 30- (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir.

(2) Öğrencinin özel öğrencilikte ve değişim programında geçirdiği süre, öğretim süresine dahildir.

(3) Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki yarıyıl yararlanılır. Bu süre, öğrencinin talebi ve ancak aşağıdaki şartlar çerçevesinde Yükseköğretim Kurulunun kararıyla uzatılabilir:

a) Öğrencinin, yükseköğretim kurumuna yerleşmesinden sonra eğitimi sebebiyle ikamet edilen ilde tedavisi mümkün olmayan ciddi bir hastalık teşhisi konulduğunun ya da var olan hastalığın ilerlediğinin Devlet hastanesi veya Devlet üniversitesi hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelenmiş olması.

b) Öğrencinin, maruz kaldığı darp, şiddet gibi fiiller sebebiyle öğrenimini kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda devam ettirmesinin mümkün olmadığına ilişkin Üniversite Yönetim Kurulunun teklifinin olması.

(4) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim alan Türk vatandaşı öğrenciler, özel öğrencilik imkânından en fazla iki dönem yararlanabilir.

(5) Özel öğrenci veya değişim programına katılan öğrencilerin kurumlar arası yatay geçiş yapmaları halinde sadece kayıtlı oldukları diploma programında kabul edilmiş olan dersleri transfer edilebilir.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 31- (1) Üniversiteye, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından tam burslu olarak yerleştirilen öğrenciler dışındaki öğrenciler ve özel öğrenciler, her yıl eğitim-öğretim ücreti öder. ÖSYM tarafından kısmi burslu kontenjanla Üniversiteye yerleştirilen öğrenciler, Üniversiteye yerleştirildikleri yılda ilân edilmiş kısmi burs oranı dışında kalan tutarda eğitim-öğretim ücreti öder. Bu öğrencilerden bursu kesilenler; burs kesilme tarihinden sonraki eğitim-öğretim ücretini tam olarak ödemek zorundadır.

(2) Eğitim-öğretim ücreti, Mütevelli Heyeti tarafından her akademik yılın sonunda bir sonraki akademik yılda uygulanmak üzere belirlenir ve ilan edilen ödeme süresi içinde ödenir.

(3) Eğitim-öğretim ücretini süresi içinde ödemeyen öğrenciler; kayıt yaptıramaz, kayıt yenileyemez, derslere yazılamaz, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

(4) 7 nci maddede belirtilen normal sürelerde mezun olamayan öğrenciler kendilerine mezun olabilmeleri için tanınan ek sürelerde yazılacakları derslere ve sınavlara ilişkin eğitim- öğretim ücretini ödemek zorundadır.

(5) Yan dal veya çift ana dal programlarına kabul edilen öğrencilerin ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, alacakları derslerin sayısı ve kredi saati göz önünde tutularak belirlenir.

(6) Yaz öğretiminde açılacak derslerin ücreti Mütevelli Heyeti tarafından, dersin haftalık saati göz önünde tutularak belirlenir.

(7) Öğrenciler, 13 üncü maddeye göre kayıt dondurma hakkına sahiptir. Kayıt donduran veya izinli sayılan öğrencilerin ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(8) Özel yetenek sınavlarına girmek için başvuracak adaylar, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenmiş ön kayıt ücretini ödemek koşulu ile bu sınavlara kabul edilir.

(9) Burslarla ilgili gerekli şartlar, yönerge ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yan Dal, Çift Ana Dal ve İntibak

Yatay geçiş

MADDE 32- (1) Yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

Dikey geçiş

MADDE 33- (1) Ön lisans mezunlarının Üniversitenin lisans bölümlerine kabul edilebilmeleri için dikey geçiş sınavına girmeleri ve ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen dikey geçiş için yeterli puanı almaları zorunludur. Bu koşulları yerine getirenlerden Üniversiteyi tercih edenler ÖSYM tarafından lisans bölümlerine yerleştirilir.

(2) Dikey geçiş muafiyet işlemleri, ilgili yönerge hükümlerine göre yapılır. Dikey geçiş yapan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümlerine göre öğrenimlerine devam eder.

Yan dal programları

MADDE 34- (1) Yan dal programının amacı; ana dal lisans programını başarı ile sürdüren öğrencilerin ilgi duydukları bir başka bilim veya sanat dalında bilgilenmelerini sağlamaktır.

(2) Yan dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Tıp Fakültesi, yan dal uygulamasının kapsamı dışındadır.

Çift ana dal programları

MADDE 35- (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarı ile sürdüren öğrencilere bu öğrenimleri sırasında ikinci bir lisans diploması alabilme imkânı yaratmaktır.

(2) Çift ana dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) Üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve Tıp Fakültesi, çift anadal uygulamasının kapsamı dışındadır.

İntibak programı uygulaması

MADDE 36- (1) Muafiyet ve intibak işlemlerinin usul ve esasları yönerge ile belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 37- (1) Yabancı uyrukluların Üniversite öğrencisi olmaları halinde bu öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Kimlik kartı

MADDE 38- (1) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran veya kayıtlarını yenileyen öğrencilere Rektörlük tarafından resimli bir öğrenci kimlik belgesi verilir.

Disiplin

MADDE 39- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre yürütülür.

İlişik kesme

MADDE 40- (1) Aşağıdaki hallerde öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin kendi isteği ile kaydını sildirmek istemesi.

b) Öğrencinin, Üniversiteden çıkarılma cezası alması.

c) Öğrencinin ruhsal hastalığı nedeniyle öğrenimine devam edemeyeceğinin sağlık raporu ile belgelenmesi.

ç) Öğrencinin herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapması.

(2) Üniversiteden kesin olarak ayrılmak isteyen öğrencilerin, ilgili dekanlık ya da yüksekokul müdürlüğüne dilekçeyle başvurması gerekir. İstenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

(3) Kayıt sildirme istemi kabul edilen öğrenciye, öğrenim durumunu gösteren bir belge verilir. İstek halinde öğrenciye lise diplomasının aslı verilir; diplomanın tasdikli örneği ile kayıtta alınan diğer belgeler geri verilmez.

(4) Kayıt sildirme halinde öğrenim bedeline ilişkin usul ve esaslar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 41- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42- (1) 29/4/2013 tarihli ve 28632 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü yürütür.