Elinizdeki eser, 20 yılı aşkın mesleki süreçte, vergi mahkemesi hakimliği ve başkanlığı ile son olarak da istinaf daire başkanlığı şeklinde vergi yargılamasının çeşitli kademelerinde görev almış bir idari yargı hakiminin, yoğun bir emek ve çalışma temposu ile hazırladığı ve büyük çoğunluğu Danıştay kararlarından oluşan 1500 civarındaki yargı kararından ve 6183 sayılı Kanun ile ilgili literatürdeki eserlerin pek çoğundan yararlanılarak hazırlanmıştır. Eserde, kanun maddelerine ilişkin kapsamlı olarak konu anlatımı ve açıklamalara yer verilmiş, gerek literatür gerekse yargı uygulamasında yaşanan çok sayıda hukuki tartışma konuları üzerinde durulmuş ve kişisel değerlendirmeler yapılarak naçizane çözüm önerileri sunulmuştur. (ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
I. KAMU İCRA HUKUKU KAVRAMI
II. KAMU ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNİN AYRI BİR KANUN İLE DÜZENLENMESİ GEREKSİNİMİ


BİRİNCİ KISIM
Genel Esaslar


BİRİNCİ BÖLÜM
Kanunun Şümulü, Terimler, Vazifeliler ve Salahiyetliler
Madde 1 Kanunun Şümulü
Madde 2 Tahsili, Tahsili Emval Kanununa Atfedilen Alacaklar
I. KAMU ALACAĞI KAVRAMI
II. KAMU ALACAĞININ KAPSAMI
III. KAMU ALACAKLARININ SINIFLANDIRILMASI
Madde 3 Kanundaki Terimler
I. KAMU ALACAĞI TERİMİ
II. KAMU BORÇLUSU TERİMİ
III. ALACAKLI AMME (KAMU) İDARESİ TERİMİ
IV. TAHSİL DAİRESİ TERİMİ
V. MAL TERİMİ
VI. PARA CEZALARI TERİMİ
VII. TAHSİL EDİLEMEYEN VE TAHSİL EDİLEMEYECEĞİ ANLAŞILAN AMME ALACAĞI TERİMLERİ
VIII. TAKİBAT GİDERLERİ TERİMİ
Madde 4 Salahiyetliler ve Mesuliyetleri
Madde 5 Takibata Salahiyetli Tahsil Dairesi
I. TAKİBE YETKİLİ TAHSİL DAİRESİ
II. TAKİP İŞLEMLERİNİN NİYABETEN YAPTIRILMASI
Madde 6 Yardım Mecburiyeti
Madde 7 Borçlunun Ölümü
I. MİRASIN REDDEDİLMESİ VE MİRASIN HÜKMEN REDDİ
II. MİRASÇILARIN MURİSİN KAMU BORCUNDAN SORUMLULUĞU
III. MURİS ADINA TESİS EDİLEN İŞLEMLERİN MİRASÇILARA TEBLİĞ EDİLMESİ VE YAŞANAN HUKUKİ SORUNLAR
IV. MURİSİN YARGILAMA SIRASINDA VEFAT ETMESİ
Madde 8 Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması
I. SÜRELERİN HESAPLANMASINDA 213 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI
II. TEBLİGAT UYGULAMASINDA VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI


İKİNCİ BÖLÜM
Amme Alacaklarının Korunması
Madde 9 Teminat İsteme
Madde 10 Teminat ve Değerlenmesi
Madde 11 Şahsi Kefalet
Madde 12 Teminat Hükmünde Olan Eşya
I. TEMİNAT İSTEME
II. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLEBİLECEK VARLIKLAR
III. ŞAHSİ KEFALET
IV. TEMİNAT HÜKMÜNDE OLAN EŞYA
Madde 13 İhtiyati Haciz
Madde 14 İhtiyati Hacizde Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminat
Madde 15 İhtiyati Hacze İtiraz
Madde 16 İhtiyati Haczin Kaldırılması
I. İHTİYATİ HACİZ
Madde 17 İhtiyati Tahakkuk
Madde 18 İhtiyati Tahakkukun Neticeleri
Madde 20 İhtiyati Tahakkuka İtiraz
I. İHTİYATİ TAHAKKUK
Madde 21 Amme Alacaklarında Rüçhan Hakkı
Madde 22 Amme Alacaklarını Kesip Ödemek Mecburiyetinde Olanlar
Madde 22/A Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler İle İşlem Yapanların Sorumlulukları
Madde 23 Tahsil Edilen Amme Alacaklarından Yapılacak Reddiyat Sebebiyle Mahsuplar
I. KAMU ALACAKLARINDA RÜÇHAN HAKKI
II. KAMU ALACAKLARINI KESİP ÖDEMEK MECBURİYETİNDE OLANLAR
III. KAMU ALACAĞI ÖDENMEDEN YAPILAMAYACAK İŞLEMLER VE YAPANLARIN SORUMLULUĞU
IV. TAHSİL EDİLEN KAMU ALACAKLARINDAN YAPILACAK REDDİYAT SEBEBİYLE MAHSUPLAR (TAKAS)
Madde 24 İptal Davası Açılması
Madde 25 İptal Talebinde Muhatap
Madde 26 Hükümsüz Sayılmada Zamanaşımı
Madde 27 İvazsız Tasarrufların Hükümsüzlüğü
Madde 28 Bağışlama Sayılan Tasarruflar
Madde 29 Hükümsüz Sayılan Diğer Tasarruflar
Madde 30 Amme Alacağının Tahsiline İmkan Bırakmamak Maksadiyle Yapılan Tasarruflar
Madde 31 Üçüncü Şahısların Hakları ve Mecburiyetleri
I. KAMU BORÇLUSUNUN HÜKÜMSÜZ SAYILAN TASARRUFLARI
II. İPTAL DAVASI
Madde 32 Tasfiye Halinde Vazifeliler
Madde 33 Tasfiye Halinde Mesuliyet
I. TASFİYE HALİNDE GÖREVLİLER
II. TASFİYE HALİNDE GÖREVLİLERİN SORUMLULUKLARI
Madde 34 Ortaklığın Feshini İsteme
I. ORTAKLIĞIN FESHİNİ İSTEME
Madde 35 Limited Şirketlerin Amme Borçları
Mükerrer Madde 35 Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
I. MÜTESELSİL SORUMLULUK
II. LİMİTED ŞİRKET ORTAKLARININ KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
III. KANUNİ TEMSİLCİLERİN KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
Madde 36 Birleşme, Devir, Bölünme ve Şekil Değiştirme Halleri
Madde 36/A Yurt Dışı Çıkış Tahdidi


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme
Madde 37 Ödeme Zamanı ve Önce Ödeme
Madde 38 Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi
Madde 39 Ödeme Yeri
Madde 40 Ödeme Şekli, Makbuz
Madde 41 Hususi Ödeme Şekilleri
Madde 42 Çekle veya Münakale Emri ile Ödemeye Ait Hususi Hükümler
Madde 43 Çeklerde Tanzim Tarihi
Madde 44 Hususi Ödeme Şekillerinde Ödeme Tarihi
Madde 45 Vergi Cüzdanları
Madde 46 Ödemenin İspatı
Madde 47 Ödemenin Mahsup Edileceği Alacaklar
I. KAMU ALACAĞININ TAHAKKUKU, KESİNLEŞMESİ VE VADESİNDE ÖDENMEYEN BORÇ KAVRAMLARI
II. KANUNDA BELİRTİLEN SÜREDEN ÖNCE ÖDEME
III. ÖDEME YERİ
IV. ÖDEME ŞEKİLERİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
Madde 48 Tecil
Madde 48/A Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili
Madde 49 İcranın Kaza Mercilerince Tehiri
Madde 50 Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması
I. TECİL
II. VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ
III. TAHSİLATIN GERİ BIRAKILMASI
IV. ÖLÜM HALİNDE TAKİBİN GERİ BIRAKILMASI
Madde 51 Gecikme Zammı, Nispet ve Hesabı
Madde 52 Gecikme Zammında Tatbik Müddeti ve Diğer Hükümler
Madde 53 Köylerde Gecikme Zammı
I. GECİKME ZAMMI
II. GECİKME ZAMMININ UYGULAMA SÜRESİ
III. KÖYLERDE GECİKME ZAMMI UYGULAMASI


İKİNCİ KISIM
Amme Alacağının Cebren Tahsili


BİRİNCİ BÖLÜM
Cebren Tahsil ve Takip Esasları
Madde 54 Cebren Tahsil ve Şekilleri
Madde 55 Ödeme Emri
Madde 56 Teminatlı Alacaklarda Takip
Madde 57 Kefil ve Yabancı Şahıs veya Kurumlar Mümessillerini Takip
I. CEBREN TAHSİL ŞEKİLLERİ
II. ÖDEME EMRİ
III. TEMİNATA BAĞLANMIŞ KAMU ALACAKLARININ TAKİBİ
IV. KEFİL VE YABANCI ŞAHIS VEYA KURUMLARIN MÜMESSİLLERİNİ TAKİP
Madde 58 Ödeme Emrine İtiraz
I. ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA SEBEPLERİ
II. ÖDEME EMRİNE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ
III. ÖDEME EMRİNE KARŞI DÜZELTME-ŞİKAYET YOLU
IV. GÖREVLİ MAHKEME
Madde 59 Mal Bildirimi
Madde 60 Mal Bildiriminde Bulunmıyanlar
Madde 61 Mal Edinme ve Mal Artmaları
I. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU
II. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA ŞEKLİ VE SÜRESİ
III. MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMA HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ
Madde 62 Haciz
Madde 63 Diğer Hakların Paraya Çevrilmesi
Madde 64 Haciz Varakası
Madde 65 Köylerde Haciz
I. HACİZ SAFHASI
II. HACİZ VARAKASI
III. KÖYLERDE HACİZ UYGULAMASI
IV. DİĞER HAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ
V. HACİZ İŞLEMİNİN DAVA KONUSU YAPILMASI
Madde 66 Borçlu Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları
Madde 67 Üçüncü Şahıs Elinde Haczedilen Mallara Karşı İstihkak İddiaları
Madde 68 İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler
Madde 69 Amme İdareleri Arasında Hacze İştirak
I. HACİZDE İSTİHKAK İDDİALARI VE DAVALARI
II. KAMU İDARELERİ ARASINDA HACZE İŞTİRAK
Madde 70 Haczedilemiyecek Mallar
Madde 71 Kısmen Haczedilebilen Gelirler
Madde 72 Yetişmemiş Mahsullerin Haczi
I. HACZEDİLEMEYECEK MALLAR
II. KISMEN HACZEDİBİLECEK GELİRLER
III. HENÜZ YETİŞMEMİŞ MAHSULLERİN HACZİ
Madde 73 Haczin Neticeleri
Madde 76 Paraya Çevirme
Madde 74/A Baz Hallerde Haczin Kaldırılması
Madde 75 Aciz Hali
Madde 76 Aczin Neticeleri
I. HACZİN BORÇLUNUN TASARRUF YETKİLERİNE ETKİSİ
II. HACZEDİLEN MALIN PARAYA ÇEVRİLMESİ
III. HACZİN KALDIRILACAĞI BAZI HALLER
IV. ACİZ HALİ VE NETİCELERİ


İKİNCİ BÖLÜM
Menkul Malların Haczi ve Satışı
Madde 77 Menkul Malların Haczi
Madde 78 Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Zaptı
Madde 79 Üçüncü Şahıslardaki Menkul Malların, Alacak ve Hakların Haczi
Madde 80 Zor Kullanma
I. MENKUL MALLARIN HACZİ
Madde 81 Hacizde Değerleme
Madde 82 Haczedilen Menkul Malların Korunması
Madde 83 Menkul Malları Koruyacak Olanların Mecburiyet ve Mesuliyetleri
I. HACZOLUNAN MENKUL MALLARIN DEĞERLEMESİ
II. HACZOLUNAN MENKUL MALLARIN KORUNMASI
III. KENDİLERİNE MENKUL MAL BIRAKILANLARIN SORUMLULUĞU
Madde 84 Menkul Malların Satışı
Madde 85 Satış Şekli, Artırma ve İlan
Madde 86 Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi
Madde 87 Satılamıyan Menkul Mallar
I. MENKUL MALLARIN SATIŞA ÇIKARILMASI
II. HACZEDİLEN MENKUL MALLARIN SATIŞ ŞEKLİ İLE ARTIRMA VE İLANI
III. İHALEYİ KAZANAN ALICININ VAZGEÇMESİ VEYA ÖDEME YAPMAMASI
IV. SATILAMAYAN MENKUL MALIN BORÇLUYA GERİ VERİLMESİ
V. MENKUL MAL SATIŞ İŞLEMİNE KARŞI DAVA AÇILMASI


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
Madde 88 Gayrimenkul Malların, Gemilerin Haczi
Madde 89 Haczin Rehinli Alacaklılara Bildirilmesi
I. GAYRİMENKUL MALLAR
II. GEMİLER
III. GAYRİMENKULLERİN BÜTÜNLEYİCİ PARÇALARI VE EKLENTİLERİ
IV. GAYRİMENKULLERİN HASILAT VE MENFAATLERİNİN DURUMU
V. HACİZ YÖNTEMİ
Madde 90 Satış ve Satış Komisyonları
Madde 91 Gayrimenkullere Değer Biçme
Madde 92 Gayrimenkullerin Satış Şartnamesi
Madde 93 Gayrimenkul Satışında İlan
I. GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONUNUN OLUŞUMU
II. GAYRİMENKULUN RAYİÇ DEĞERİNİN TESPİTİ
III. SATIŞ ŞARTNAMESİNİN DÜZENLENMESİ
IV. SATIŞ İLANI VE ŞEKLİ
Madde 94 Gayrimenkul Mallarda Artırma ve İhale
Madde 95 Artırmanın Uzatılması
Madde 96 İhalenin Yapılamaması
Madde 97 Gayrimenkul Satış Bedelinin Tahsili
Madde 97/A Menkul ve Gayrimenkul Malların Elektronik Ortamda Satışı
Madde 98 Gayrimenkullerin Teferruğu ve Geri Verilmesi
Madde 99 İhalenin Neticesi Fesih ve Tescil
I. GAYRİMENKUL MALLARIN SATIŞA ÇIKARILMASI
II. ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ İHALESİNE KATILMA KOŞULLARI
III. GAYRİMENKULÜN ARTIRMA İLE SATIŞ İHALESİ
IV. ARTIRMANIN UZATILMASI
V. GAYRİMENKULÜN SATILMASI VE SATIŞ BEDELİNİN TAHSİLİ
VI. GAYRİMENKULÜN ELEKTRONİK ORTAMDA SATILMASI
VII. GAYRİMENKULÜN TEFERRUĞU VE GERİ VERİLMESİ
VIII. GAYRİMENKUL ARTIRIM İHALESİNİN MAHKEMECE FESHİ


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
Madde 100 İflas Yoliyle Takip
Madde 101 Konkordato
I. KAMU BORÇLUSUNUN İFLAS YOLUYLA TAKİBİ
II. İFLASIN ERTELENMESİ
III. KONKORDATO
IV. KAMU ALACAKLARINDA KONKORDATO


ÜÇÜNCÜ KISIM
Zamanaşımı, Terkin, Yasaklar, Cezalar ve Son Hükümler


BİRİNCİ BÖLÜM
Zamanaşımı ve Terkin
Madde 102 Tahsil Zamanaşımı
Madde 103 Zamanaşımının Kesilmesi
Madde 104 Zamanaşımının İşlememesi
Madde 105 Tabii Afetler Sebebiyle Terkin
Madde 106 Tahsil İmkansızlığı Sebebiyle Terkin
I. TAHSİL ZAMANAŞIMI
II. KAMU ALACAĞININ TERKİNİ


İKİNCİ BÖLÜM
Yasaklar ve Cezalar
Madde 107 Sırrın İfşası
Madde 108 Artırmalara Katılamıyacak ve Artırmalardan Mal Satınalamıyacak Olanlar
Madde 109 Takdir Muamelelerine ve Kararlara İştirak Edemiyecek Olanlar
Madde 110 Amme Alacağının Tahsiline Engel Olanlar
Madde 111 Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar
Madde 112 Mal Edinme ve Artmalarını Bildirmiyenler
Madde 113 Amme Borçlusuna Ait Ellerinde Bulundurdukları Malları Bildirmiyenler
Madde 114 İstenecek Bilgileri Vermiyenler
Madde 115 Suçların Takibi
I. KAMU ALACAĞINI KORUMA VE TAHSİLİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK YASAKLAR VE YAPTIRIMLAR


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Madde 116 Kaldırılan Kanun ve Hükümler
Ek Madde 1 Erken Ödemede İndirim
Geçici Madde 1
Geçici Madde 2
Geçici Madde 3
Geçici Madde 4
Geçici Madde 5
Geçici Madde 6
Geçici Madde 7
Geçici Madde 8
Geçici Madde 9
Madde 118 Yürütmeye Memur Olanlar
Madde 117 Yürürlük
1) 13/6/1963 Tarihli ve 251 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
2) 3/12/1988 Tarihli ve 3505 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
3) 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi
4) 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanunun Geçici Maddeleri ve 27 nci Maddesi
5) 31/5/2012 Tarihli Ve 6322 Sayılı Kanunun Geçici Maddesi


KAYNAKÇA