Yargıtay Kararları Işığında

Suç Örgütleri

2.3.2024 Tarihli 7499 Sayılı Yasal Değişiklikler İşlenmiştir.

Doç. Dr. Cengiz Apaydın, Cenk Ayhan Apaydın

1. Baskı, Nisan 2024

Kitapta, suç örgütü, silahlı suç örgütü, Anayasayı ihlal suçu, örgüt kurmak, örgüt yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde suç işlemek, örgüt adına suç işlemek, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek, örgüte üye olmak ve hiyerarşik yapıya dâhil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek eylemleri tüm yönleriyle incelenerek Yargıtay kararları ışığında kavramların uygulamadaki yansımaları açıklanmıştır. TCK'nın 220. maddesindeki suç örgütü, TCK'nın 314. maddesindeki silahlı örgütlenme, Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesindeki terör amaçlı örgütlenme suçları, propaganda yapma suçu, darbeye teşebbüs suçu, siyasal veya askeri casusluk suçu unsurları tek tek incelenmek suretiyle problemli alanlara çözümler üretilmeye çalışılmıştır. Kimlerin örgüt kurucusu, kimlerin örgüt yöneticisi ve kimlerin örgüt üyesi olduğu açıklanmıştır. Örgütü yöneten kişinin örgütteki pozisyonunun emir veren niteliğinde olması şarttır. Belirli bir süre örgüt yönetici olup daha sonra örgütten ayrılan kişi, yönetici olduğu süreç içerisinde işlenen suçlardan örgüt yöneticisi olarak sorumlu tutulacaktır. Örgüt yöneticisinin talimatıyla aktif bir konumda olunması örgüt üyesi olmak için şarttır. Örgüte sempati duymak tek başına örgüt üyesi olunduğu anlamını taşımamaktadır. Örgüt üyeliği eylem ve söylemlerle ispatlanabilir hale gelmelidir. Örgütsel suçlarda delillendirme ile suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlendiğine ilişkin iddiaların çok ciddi ispat sorunlarıyla karşılaşacağı açık olup suç ve cezanın şahsiliği ilkesi doğrultusunda ceza hukukunun temel ilkelerine uygun yasaların yapılması suçla mücadelede etkinliği artırabilecektir. Tüm bu hususlar kitapta ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Kitabın Konu Başlıkları

- Suç Örgütü

- Silahlı Suç Örgütü

- Anayasayı İhlal Suçu

- Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

- Örgüt Kurmak

- Örgüt Yönetmek

- Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlemek

- Örgüt Adına Suç İşlemek

- Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek

- Örgüt Propagandası Yapmak

- Örgüte Üye Olmak

- Hiyerarşik Yapıya Dâhil Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Emek

Önsöz

Devlet milletin örgütlü hali olup bir devlette sadece bir örgüt olabilir. Hiçbir devlet paralel hiçbir yapıya göz yummaz, izin vermez, yardım veya yataklıkta bulunanları hukuki yargılamalarla cezalandırır. Devlet görevlileri kamu düzenini ve kamu barışını korumak amacıyla evrensel hukuk ilkeleri ışığında hareket etmek zorundadır. Devletin ideolojisi Anayasada belirlenmiş olup özellikle devletten maaş alan kişiler devleti ele geçirmeye veya yıkmaya çalışan kişilerle doğrudan veya dolaylı bir işbirliği içerisinde olamaz. Silahlı veya silahsız suç örgütleri çıkar amaçlı olup sistemin zaafları üzerinden egemenlik elde etmeye çalışmaktadır.

Suç örgütleri ile mücadele hukuk devletinin olmazsa olmaz kurallarından biridir. Öncelikle suç örgütlerinin oluşmasına, gelişmesine ve devlete sızmasına engel olunmalıdır. Örgütler yapıları gereği aidiyetler veya ideolojiler üzerinden gelişerek üye sayısını artırarak, para ve güç sahibi olmayı amaçlamaktadır. Her suç örgütü toplumsal barışa ve kamu güvenliğine yönelik eylem ve söylemler içerisinde hareket ederek bireylere ve topluma korku salmaktadır.

Anayasal ve yasal hakların kullanması kapsamında insanların bir araya gelerek gösteri veya yürüyüş yapması ya da basın açıklaması kapsamında bulunması örgütsel bir yapı olarak değerlendirilemez. Toplumsal ve bireysel gelişmenin yolu kişilerin düşünce ve düşüncelerini özgürce ifade etmeleri ile mümkün olabilmektedir.

Ceza muhakemesi hukuku, suç soruşturması ile başlayan yargılamada hukuk güvenliğinin hangi yöntemlerle korunduğunun usulünü düzenleyen bir kurallar bütünüdür. Soruşturmanın ve yargılamanın nasıl yapılacağını, soruşturma ve yargılama süjelerinin hak ve yükümlülüklerini, ceza muhakemesi hukukuna egemen ilkeler ışığında ortaya koyması nedeniyle hayati bir önem taşır. Ceza muhakemesi hukukunun bilimsel olmadığı bir hukuk düzeninde hukuk güvenliği, kamu düzeni, kamu güvenliği ve adalet gerçekleşemez. Ceza muhakemesi hukuku bireyleri haksız yakalama, tutuklama, yargılama ve mahkûmiyete karşı koruyan hukuk güvenliğinin en aktif uygulama alanıdır. Bir suç şüphesi altında olan bireylerin hangi koşullarda nasıl soruşturulacağı ve yargılanacağının kategorize edilmesi ancak ceza muhakemesi hukukunun temel ilkelerinin uygulanması ile mümkündür. Yer ve zamana göre değişen hukuk dışı toplumsal ve siyasi talepler hukukla çatıştığında evrensel hukuk kurallarının uygulanması ancak soruşturma ve yargılama makamlarının teminat altına alındığı, her türlü siyasi ve toplumsal baskıya karşı demokratik toplumun ilkeleri ışığında evrensel hukuk içinde kalabilen bir ceza muhakemesi hukuku ile mümkündür.

Adaletin işleyişine güven duyulması, demokratik toplumun gereklerine uygun bir ceza yargılaması ile mümkündür. Bu yargılama her türlü şüpheden uzak, iddia, savunma ve yargı makamlarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde adaletin gerçekleştirilmesi için eylemler ve deliller üzerinden ceza muhakemesine egemen ilkeler ışığından kolektif bir yargılama yapmaları ile mümkündür. İş yükü, medya baskısı, siyasi baskı veya ideolojik dayatmalardan soyutlanmış insanı önceleyen adalet makamları, her olayda kuyumcu titizliği ile çalışarak, şüphelinin/sanığın atılı suçu işleyip işlemediğini, işlemiş ise hangi koşullar altında işlediğini, işlenen suçla ilgili hüküm kurulurken cezanın bireyselleşmesinde yasaların öngördüğü tüm kurumların talep olmaksızın incelenmesi, insani bir ceza muhakemesinin temel amaçları arasında olmalıdır.

Soruşturma ve yargılama sürecindeki tüm işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması, iddia ve savunmalar ışığında hükme esas alınan tüm delillerin hukuka yöntemlerle elde edilerek duruşmada okunarak şikâyet ve savunmalara yönelik tespitlere ve beyanlara ilişkin taraflara diyeceklerinin sorulması gerekir. Yargılama aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların istinaf ve/veya temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve özleri değiştirmeksizin tartışılması gerekir. İddianamenin soruşturmaya, yargılamanın ise iddianameye uygun bir şekilde olması şarttır. İddianamede belirtilmeyen eylemlerden dolayı yargılama yapılarak hüküm kurulamaz. Mahkemelerce vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırılması ile sanıkların örgütlü suçlara katılma iradesini açıkça ortaya koyan eylemlerinin ve söylemlerinin, zaman, nitelik ve nicelik olarak yaptığı katkı itibariyle bir bütün olarak değerlendirilerek suç vasfının, sanığın suça iştirakinin ve sanığın manevi unsurunun titizlikle araştırılarak gerekçelendirilmesi gerekir. Bu kapsamda sanıkların veya müdafilerinin savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedilerek veya kabul edilerek verilen kararın tüm tarafları tatmin etmesi ve adalet duygusunu incitmemesi amaçlanmalıdır.

Kitap sadece hukukçulara yönelik olarak değil, tüm şahısların okuyup anlayabileceği tarzda açık bir şekilde yazılmış olup kitabın tüm okuyuculara yararlı olmasını dileriz.

Mart 2024

Doç. Dr. Cengiz APAYDIN Cumhuriyet Savcısı

Cenk Ayhan APAYDIN Hukukçu

---

İçindekiler

Birinci Bölüm

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAVRAMLAR VE TESPİTLER

I. SUÇ ÖRGÜTÜ 

19

II. ÖRGÜT KURMA 

22

III. ÖRGÜT YÖNETME 

23

IV. ÖRGÜT ÜYELİĞİ 

24

V. TANIKLIK 

25

A. Genel Olarak 

25

B. Çağrı ve Dinleme 

29

C. Gizli Tanıklık 

31

D. Etkin Pişmanlık Hakkından Yararlanan Sanıkların Tanıklığı 

34

VI. İLETİŞİMİN TESPİTİ, DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI 

36

VII. ETKİN PİŞMANLIK 

45

VIII. BANKA HESAP BİLGİLERİNİN DELİL OLMA NİTELİĞİNDEKİ KRİTER 

46

IX. ÖRGÜTSEL İLETİŞİM AĞI 

50

XI. ÖRGÜTLÜ SUÇLAR UYAP BİLGİ HAVUZU 

55

XII. ANKESÖRLÜ TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN DELİL NİTELİĞİ 

55

XIII. ANAYASAYI İHLAL SUÇUNDA HATA KAVRAMININ KAPSAMI VE SONUÇLARI 

60

XIV. GÖRÜNTÜ VEYA VİDEOLARIN DELİL NİTELİĞİ 

66

XV. BAĞLAYICI EMRİN YERİNE GETİRİLMESİ KAPSAMINDA ASTLARIN HUKUKİ SORUMLULUĞU 

67

XVI. DARBEYE TEŞEBBÜS VEYA SİLAHLI ÖRGÜT ÜYESİ OLMA SUÇLARININ AYIRIMI 

71

XVII. DARBEYE TEŞEBBÜS İLE DARBEYE TEŞEBBÜS SUÇUNA YARDIM ETMEK SURETİYLE İŞTİRAK SUÇLARININ AYIRIMI 

72

XVIII. YARGILAMAYA İLİŞKİN BİR İLKE OLAN ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 

73

XIX. TCK'NIN 314. MADDESİ BAKIMINDAN BİR OLUŞUMUN VEYA YAPILANMANIN, SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ SAYILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 

74

XX. DELİLLERİN ORTAYA KONULMASI VE REDDİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 

74

XXI. TEMYİZ NEDENLERİ VE İNCELEMENİN KAPSAMI 

76

XXII. TEMYİZ İSTEMLERİNİN SÜRESİNDE VE GEÇERLİ OLUP OLMADIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜRESİ İÇİNDE VERDİKLERİ TEMYİZ DİLEKÇELERİNDE GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNİ TALEP EDEN SANIK VE MÜDAFİSİNE, 5271 SAYILI CMK'NIN 295. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASI UYARINCA TEMYİZ NEDENLERİNİ BİLDİRİR EK DİLEKÇENİN GEREKÇELİ KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN İKİ HAFTA İÇERİSİNDE VERİLMESİ GEREKTİĞİNİN BİLDİRİLMESİNİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI MESELESİ. 

78

XXIII. GİZLİ SORUŞTURMACI 

79

XXIV. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 

87

XV. KAST YOKLUĞU VE HATA AYIRIMI 

90

XXVI. TERÖRİZMİN FİNANSMANI 

93

A. Genel Olarak 

93

B. Terörün Finans Kaynakları 

95

1. Örgüte Yapılan Mali Yardımlar 

95

2. Vakıf ve Derneklerin Kullanımı 

96

3. Basın ve Yayın Araçları 

96

4. Ticari Faaliyetler 

97

5. Sosyal Etkinlikler 

97

6. Örgütün Suç Faaliyetlerinden Elde Ettiği Gelirler 

98

XXVII. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU 

98

XXVIII. MÜSADERE 

105

XXIX. TEMYİZDE SEBEP GÖSTERME ZORUNLULUĞU 

118

XXX. ŞÜPHEDEN SANIK YARARLANIR İLKESİ 

122

XXXI. DERHAL BERAAT KARARININ KAPSAMI 

126

XXXII. ÖRGÜTLÜ SUÇLARDA MÜKERRERLİK VE İNFAZ 

128

XXXIII. HUKUKA AYKIRI DELİL VE İSPAT 

132

İkinci Bölüm

SUÇ ÖRGÜTÜ

I. GENEL OLARAK 

139

A. Korunan Hukuki Değer 

143

B. Fail 

144

C. Mağdur 

144

D. Örgütün Unsurları 

145

1. Üye Sayısının En Az Üç veya Daha Fazla Kişi Olmasının Gerekmesi 

145

2. Üyeler Arasında Gevşek de Olsa Hiyerarşik Bir Bağ Bulunması 

146

3. Suç İşlemek Amacı ile Fiili Bir Birleşmenin Yeterliliği 

148

4. Örgütün Devamlılığı 

149

5. Örgütün Elverişliliği 

151

6. Belirsiz Sayıda Suçları İşlemek İradesi 

152

E. Nitelikli Haller 

154

II. KORUMA TEDBİRLERİ 

154

III. EYLEM 

155

A. Örgüt Kurmak 

157

B. Örgüt Yönetmek 

158

C. Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Suç İşlemek 

162

D. Örgüt Adına Suç İşlemek 

164

E. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardımda Bulunmak 

164

F. Örgüt Propagandası Yapmak 

167

G. Örgüte Üye Olmak 

177

IV. MANEVİ UNSUR 

179

V. İŞTİRAK 

183

VI. TEŞEBBÜS 

186

VII. İÇTİMA 

188

VIII. GÖREVLİ MAHKEME 

189

VIX. ZAMANAŞIMI 

189

X. SORUŞTURMA VE DELİL DEĞERLENDİRME 

190

XI. ETKİN PİŞMANLIK 

198

Üçüncü Bölüm

SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTÜ

I. GENEL OLARAK 

207

A. Kavram 

209

B. Örgüt Kurma 

210

C. Örgüt Yönetme 

211

D. Örgüt Üyeliği 

212

II. KORUMA TEDBİRLERİ 

216

III. EYLEM 

218

A. Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme 

220

B. Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma 

225

C. Silahlı Örgüte Yardım Etme 

229

IV. MANEVİ UNSUR 

233

V. İŞTİRAK 

239

VI. TEŞEBBÜS 

239

VII. İÇTİMA. 

241

VIII. GÖREVLİ MAHKEME 

241

IX. ZAMANAŞIMI 

241

X. SORUŞTURMA VE DELİL DEĞERLENDİRME 

242

XI. ETKİN PİŞMANLIK 

249

XII. BAĞLANTILI SUÇLAR 

251

Dördüncü Bölüm

ANAYASAYI İHLAL SUÇU

I. GENEL OLARAK 

257

II. KORUMA TEDBİRLERİ 

260

III. EYLEM. 

261

IV. MANEVİ UNSUR 

263

V. İŞTİRAK 

266

VI. TEŞEBBÜS 

271

VII. İÇTİMA 

275

VIII. GÖREVLİ MAHKEME. 

278

IX. ZAMANAŞIMI 

278

X. SORUŞTURMA VE DELİL DEĞERLENDİRME 

278

XI. ETKİN PİŞMANLIK 

282

XII. BAĞLANTILI SUÇLAR 

283

Beşinci Bölüm

SİYASAL VEYA ASKERİ CASUSLUK SUÇU

I. GENEL OLARAK 

289

II. KORUMA TEDBİRLERİ 

295

III. EYLEM 

296

IV. MANEVİ UNSUR 

302

V. İŞTİRAK 

306

VI. TEŞEBBÜS 

308

VII. İÇTİMA 

308

VIII. GÖREVLİ MAHKEME 

311

IX. ZAMANAŞIMI 

311

X. SORUŞTURMA 

311

XI. BAĞLANTILI SUÇLAR 

312

Sonuç 

317

Altıncı Bölüm

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KARAR BOZMA NEDENLERİ

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KARAR BOZMA NEDENLERİ 

323

Kaynakça 

429

Kavram Dizini 

435

Yazar Hakkında 

439

Yayınlanmış Kitapları 

440

Yazar Hakkında 

445