Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinden:

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ AHMET KELEŞOĞLU DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim, kayıt, sınav ve mezuniyetlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim dalı kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalı kurulunu,

b) Avrupa kredi transfer sistemi (AKTS) kredisi: Bir programda tüm dersler ve uygulamalar için ders kredileri, teorik ve uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de dikkate alınarak iş yüküne dayalı olarak belirlenen krediyi,

c) Danışman: Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanının önerisi üzerine Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,

ç) Dekan: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

d) Ders kredisi: Bir dersin başarıyla tamamlanabilmesi için öğrencinin yapması gereken çalışmaların tümünü, teorik dersler, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, proje, stajlar ve benzeri çalışmaları ifade eden değeri,

e) Fakülte: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesini,

f) Fakülte Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Fakülte Kurulunu,

g) Fakülte Yönetim Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ğ) Klinik uygulama: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci akademik yıllarda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamaları,

h) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini,

ı) Rektör: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Senatosunu,

j) Staj: Beşinci akademik yılda intörn eğitimi olarak yapılan mesleki klinik uygulamaları,

k) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 4- (1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır. Fakülteye kayıt işlemi adayın bizzat kendisi tarafından yüz yüze veya e-Devlet yoluyla yapılır. Posta ile kayıt yapılmaz. Ancak mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar noter vekaletnamesini haiz vekilleri veya kanuni temsilcileri aracılığı ile yasal kayıt süresinde kayıt yaptırabilirler. Kayıt yaptıracak öğrencilerde aranan şartlar şunlardır:

a) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan sınav/sınavlar sonucunda, o öğretim yılında Fakülteye merkezî yerleştirme sistemiyle veya yabancı uyruklu öğrenci sınavı ile kayıt hakkı kazanmış olmak.

b) Kayıt için ÖSYM kılavuzunda belirtilen şartları sağlıyor olmak.

c) Kayıt hakkı kazanan kişi için aynı düzeyde başka bir örgün programda kayıtlı olmamak.

(2) Kayıt sonrası öğrencilere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca öğrenci belgesi ve öğrenci kimlik kartı düzenlenir.

(3) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır. Bu öğrencilere kayıt yapılmaz, yapılan kayıtlar da iptal edilir.

Öğrenci statüsü

MADDE 5- (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir.

Kayıt yenileme

MADDE 6- (1) Öğrenci, her eğitim-öğretim yılı/yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen süre içinde, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek ders kaydını yapmak ve danışmanına onaylatmak zorundadır.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ilgili şartları yerine getirmeyen ve ders kaydını yapmayan öğrenci, o eğitim-öğretim yılında öğrencilik haklarından yararlanamaz, derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre, 2547 sayılı Kanunda belirtilen eğitim-öğretim süresinden sayılır. Süresi içinde haklı ve geçerli bir mazerete dayalı olarak ders kaydını yapmayan öğrencinin; akademik takvimde mazeretli ders kayıtları için belirtilen son başvuru tarihine kadar mazeretini belirten dilekçe ile başvurması halinde kaydının yenilenmesine Fakülte Yönetim Kurulu karar verir. Kayıt yenileme işlemlerinin tamamından öğrenci sorumludur.

(3) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde öğrenci danışmanının onayı ile yeni ders seçilebilir ya da seçili ders bırakılabilir.

(4) Ders kaydını yapan öğrenci o yılın ders programına kaydolmuş sayılır ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalan öğrenci aynı sınıf için sadece başarısız olduğu derslere kayıt yapar ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri ile Üniversite tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 7- (1) Fakülte eğitim-öğretimi her biri bir akademik yılı kapsayan beş yıldan, her yıl ise güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Programı başarıyla tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 8- (1) Fakültede eğitim-öğretim; Fakülte Kurulunun kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim programları ve türleri

MADDE 9- (1) Dersler; teorik, pratik, laboratuvar uygulama, klinik uygulama, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir. Klinik uygulamalar, Fakülte bünyesinde bulunan kliniklerde yapılır.

(2) Fakültede yıl esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır. Mesleki zorunlu dersler ve seçmeli derslerden başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları dersleri tekrar eder, bir üst sınıftan ders alamazlar.

Eğitim-öğretim dönemleri ve planları

MADDE 10- (1) Eğitim-öğretim dönemleri güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl; 14 haftadan az, 19 haftadan fazla olamaz. Yarıyıl/yıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır.

(2) Diş hekimliği programındaki toplam AKTS kredisi en az 300’dür.

(3) Klinik uygulama programları, akademik takvimin teorik eğitim ve sınavlarla ilgili süresini aşabilir. Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile yarıyıl süreleri uzatılabilir.

(4) Fakülte Kurulunun önerisi, Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, klinik uygulama programı ve grupları akademik yıl başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir. Akademik takvim içerisinde devam şartını sağlamış, anabilim dalları tarafından belirlenen klinik uygulamaları yetersiz görülen öğrencilere yaz dönemi klinik telafi uygulama programları düzenlenir.

Öğretim dili

MADDE 11- (1) Eğitim-öğretim dili Türkçedir. Ancak ilgili kurulların önerisi, Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının onayı ile tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim-öğretim yapılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 12- (1) Dersler; mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, klinik uygulama dersleri ve stajlardan oluşur. Bunlara ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mesleki zorunlu dersler; öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir.

b) Ortak zorunlu dersler; 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

c) Seçmeli dersler; öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak danışman rehberliğinde belirlenen derslerdir. Bu dersler, mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli derslerdir.

ç) Uygulamalı dersler; mesleki zorunlu ders statüsündedir. Uygulamalı derslere ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayı ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Akademik yılın başında ilgili anabilim dalı verilecek telafi süresini, her bir uygulamalı çalışmanın sonunda veya dönem sonunda gerçekleştirmek üzere ilan eder.

2) Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur. Bu çalışmaları verilen süresinde tamamlayamayan öğrenci, yıl sonu sınavına katılamaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler için yeni bir telafi süresi verir. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına katılamaz ve o dersten başarısız sayılır. İlgili uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder.

d) Klinik uygulama dersleri; mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü akademik yılda bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca; diş hekimliği meslek eğitimi klinik çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Herhangi bir klinik uygulamadan devamsız olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim yılında bu klinik uygulama dersini tekrar ederler. Klinik uygulamalarda o akademik yıl içerisinde hasta üzerindeki uygulamalı çalışmalardan başarılı olan öğrenciler, klinik uygulama boyunca ve/veya sonunda klinik uygulama dersi sınavlarından da başarılı oldukları takdirde ilgili klinik uygulamadan başarılı olmuş sayılır. Başarılı olamayan öğrenciler başarısız oldukları klinik uygulamalı ders sayısı 4’ü geçmiyorsa yaz dönemi klinik telafi uygulamasına kalır. Yaz dönemi klinik telafi uygulamasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1) Yaz dönemi klinik telafi uygulamaları; akademik takvim içerisinde devam şartını sağlamış anabilim dalları tarafından belirlenen yükümlülüklerini yerine getiremeyen öğrencilere tanınan bir telafi uygulamasıdır. Dördüncü akademik yılında olup herhangi bir klinik uygulamanın devamını sağlamış, ancak uygulama süresince yükümlülüklerini tamamlayamamış öğrencilere en fazla 4 klinik uygulama için Dekanlık tarafından belirlenen program dâhilinde, yıl sonunda pratik uygulama programı düzenlenir. Yaz dönemi klinik telafi uygulamaları içerisinde de klinik sınavları gerçekleştirilir. Yaz dönemi klinik telafi uygulama süresi normal klinik uygulama süresinin yarısından az olamaz.

2) Öğrencinin yükümlülüklerini yerine getiremediği klinik uygulama sayısının 4’ten fazla olması hâlinde, ilgili klinik uygulama derslerinden başarısız olmuş sayılır. Öğrenci bir üst sınıfa geçemez. İlgili dersler bir sonraki yıl tekrarlanır.

e) Staj; beşinci akademik yılda mesleki klinik uygulamalar staj olarak kabul edilir. Her staj bir derstir. Başarısız olunan 4 staj için yaz döneminde telafi programı düzenlenir. 4’ten fazla stajdan başarısız olunması hâlinde, yaz döneminde telafisi yapılamayan ve başarısız olunan stajların yeni akademik yılda klinik uygulama grubuna intibakı yapılır.

Devam zorunluluğu

MADDE 13- (1) Öğrencilerin; teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir. Devamsızlık; yapılmış olan yoklamalara ve her imza bir ders saati kabul edilerek dersin o akademik yıldaki toplam saatine göre hesaplanır.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yıl sonu sınavlarından önce ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

(3) Sağlık raporu, devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(4) Başarısız olunan teorik derslerde devam şartı yerine getirilmiş ise bu derslerde yeniden devam şartı aranmaz. Ancak uygulamalı ders statüsünde olan bir dersten başarısız olan öğrenci ilgili dersin tekrarında devam şartını yerine getirmek zorundadır.

Ders muafiyetleri

MADDE 14- (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda başarmış olduğu dersler için her eğitim-öğretim yılının ilk haftası mesai bitimine kadar ders muafiyet talebinde bulunur. Eğitim-öğretim başladıktan sonra Üniversiteye kaydolan öğrenciler ise kayıt tarihinden itibaren 1 hafta içinde Dekanlığa muafiyet talebinde bulunur. Muafiyet talebi ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından en fazla 1 hafta içinde sonuçlandırılır. Muafiyet talebi Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

(2) Öğrencinin ders muafiyet talebi sonrasında intibak komisyonu ilgili dersin öğretim üyesi görüşü doğrultusunda karar alır ve öğrencinin ilgili döneme intibakını gerçekleştirir.

(3) Fakülte Yönetim Kurulu, öğrencinin muaf tutulacağı dersleri ve intibak durumunu karara bağlar ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 15- (1) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler için eğitim-öğretim yılı başında, Dekanlık tarafından danışman görevlendirilir.

(2) Danışman, öğrencinin eğitim-öğretimle ilgili her türlü işlerini takip eder, eğitim-öğretim çalışmaları ve üniversite yaşamı ile ilgili sorunların çözümünde öğrenciye yardımcı olur. Danışmanların görevlerine ilişkin diğer hususlarda ilgili yönerge hükümleri uygulanır.

Sınavlar

MADDE 16- (1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, klinik uygulama sınavı/staj sınavları, bütünleme sınavı, üç ders sınavı, muafiyet sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü, yazılı-sözlü ve uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına, uygulama ve benzeri klinik çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da anabilim dallarının önerisi ile Fakülte Kurulu karar verir.

(2) Sınav programı sınavlardan en az 2 hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, ilan edilen gün, saat ve yerde öğrenci kimlikleriyle sınavlara katılırlar. Resmî tatiller dışında gerekli görülen hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav; ilgili dersler için her yarıyılda belirlenen tarihlerde en az bir defa yapılan sınavdır. Pratik, preklinik uygulama/staj derslerinin ve klinik uygulama derslerinin sınavları tek bir yıl/yarıyıl sonu sınavı şeklinde olabilir veya Dekanlığın ilan edeceği şekilde ara sınav yapılabilir. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden 1 hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, klinik hasta başında tedavi ve değerlendirme sınavları, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca eğitim-öğretim yılı başında belirlenerek öğrencilere ilan edilir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok üç dersin ara sınavı yapılır. Ancak Fakülte Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

b) Yıl/yarıyıl sonu sınavı; ilgili dersin tamamlandığı yıl/yarıyıl sonunda veya akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılan sınavdır. Yıl/yarıyıl sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

c) Klinik uygulama/staj sınavları; sadece pratik uygulama, sadece teorik sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapıldığı sınavlardır.

ç) Bütünleme sınavı; ilgili dersin yıl/yarıyıl sonu sınavından sonra gerçekleştirilen sınavdır. Bu sınava yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, yıl/yarıyıl sonu sınavından başarısız olan veya klinik uygulama/staj derslerinde yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkına sahip olmayıp ilgili anabilim dalı tarafından eğitim-öğretim yılı başında ilan edilen kriterlere göre Dekanlıkça belirlenen telafi süresinde pratik uygulamalarına katılıp başarılı olan öğrenciler girebilir.

d) Muafiyet sınavı; Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim yılı başında Senatonun belirleyeceği ders/dersler için ilgili birim tarafından yapılan sınavdır.

e) Mazeret sınavı; Fakülte Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenci, mazeretini gösterir belgeyi aldığı tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçesi ile birlikte Dekanlığa teslim eder. Yıl/yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı Fakülte Kurulunca tespit ve ilan edilir. Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz.

f) Üç ders sınavı; mezun olabilmesi için devam koşulunu yerine getirmiş olduğu başarısız en fazla üç dersi kalan öğrencilere, dilekçe ile başvurmaları halinde bu dersler için ilgili birim tarafından belirlenen tarihlerde sınav hakkı verilir. Bu sınavdan 60 ve üzeri not alan öğrenciler başarılı sayılır. Sadece üç ders sınav hakkını kullanan öğrenci, katkı payı/öğrenim ücreti ödemez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Başarı notunun belirlenmesi

MADDE 17- (1) Bir dersteki başarı durumu, ara sınav ile yıl/yarıyıl sonu veya bütünleme sınavının not ortalamasının birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Buna göre bir dersin başarı notu; yarıyıl/yıl içi değerlendirmelerinin %40’ı ve yarıyıl/yılsonu sınavı veya bütünleme sınavı notunun %60’ının toplanması ile virgülden sonra iki basamak alınarak belirlenir.

(2) Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için; yılsonu/bütünleme sınavına girmesi, sınavdan en az 50 puan alması ve başarı ortalamasının 100 üzerinden en az 60 puan olması kaydıyla harf notunun en az “E” olması gerekir.

Değerlendirme

MADDE 18- (1) Dersin başarı notu, dersin başarı ortalaması esas alınmak suretiyle bağıl değerlendirme yöntemi kullanılarak hesaplanır.

(2) Harf notları ve başarı notu katsayıları aşağıda gösterilmiştir:

a) Puanlar, notlar ve başarı notu katsayıları şunlardır:

Not Aralıkları            Başarı Notu Katsayıları           Harf Notu Karşılığı         Açıklaması

    90-100                                 4.00                                       A                      Mükemmel

    85-89                                   3.50                                       B                          Çok iyi

    75-84                                   3.00                                       C                             İyi

    70-74                                   2.50                                       D                            Orta

    60-69                                   2.00                                        E                           Geçer

    50-59                                   1.50                                      FX                       Başarısız

    0-49                                     0.00                                        F                        Başarısız

                                                                                              DZ                      Devamsız

b) Yukarıdaki harf notlarının anlamları şunlardır:

1) “A”, “B”, “C”, “D” ve “E” başarılı.

2) “FX”, “F” başarısız.

3) “DZ” devamsızlık nedeniyle başarısız.

Not ortalaması

MADDE 19- (1) Genel ağırlıklı not ortalaması, öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere kayıt yaptırdığı derslerden aldığı en son başarı notlarının katsayılarının, dersin AKTS kredisi ile çarpılıp çarpımlarının toplanması ile elde edilen sayının, bu derslerin AKTS kredi toplamlarına bölünmesi ile hesaplanır.

(2) Yıl genel ağırlıklı not ortalaması; 1 yılda alınan her bir dersin AKTS kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının, o yıl alınan bütün derslerin AKTS kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen değerdir.

(3) Eşdeğerliği kabul edilerek harf notu belirlenen dersler intibak işleminin yapıldığı tarih itibarıyla genel not ortalamasına dâhil edilir.

Sınav sonucuna itiraz

MADDE 20- (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde maddi hata gerekçesiyle ders sorumlusu veya öğrenci, sınav sonuçlarının değiştirilmesini yazılı olarak isteyebilir. Dersi veren öğretim elemanı öğrencinin not değişiklik talebini en geç 2 iş günü içerisinde değerlendirir. Fakülte Yönetim Kurulu not değişikliği ile not düzeltmelerini en geç 10 iş günü içerisinde karara bağlar.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 21- (1) Öğretim elemanı, ara sınav sonucunu sınav tarihinden itibaren 15 gün, diğer sınavların sonuçlarını ise sınav tarihinden itibaren 7 gün içerisinde ilan etmek zorundadır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 22- (1) Sınavlara ilişkin belge ve tutanaklar ilgili öğretim elemanınca 2 yıl süreyle saklanır.

Bitirme semineri

MADDE 23- (1) Bitirme semineri, öğrencinin öğrenimiyle ilgili bir konuda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması amacıyla Dekanlık tarafından belirlenen ders sorumlusu gözetiminde yaptırılan çalışmalardır. Bu seminerin; öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda literatür taraması yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir. Bitirme semineri beşinci sınıf ikinci yarıyıl sonuna kadar hazırlanmış, sunulmuş ve Dekanlığa teslim edilmiş olmalıdır.

Kayıt dondurma, kayıt silme veya sildirme

MADDE 24- (1) Kayıt dondurma, kayıt silme veya sildirmeye ilişkin hususlarda 26/6/2009 tarihli ve 27270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Öğrenci değişim programları

MADDE 25- (1) Üniversite ile ulusal ve uluslararası bir üniversite arasında yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim programı kapsamında 1 veya 2 yarıyıl süre ile öğrenci gönderilebilir. Bu öğrencilerin kayıtları bu süre içerisinde Üniversitede devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır. Bu öğrenciler, o dönem için kendi bölümlerinde almaları gereken dersler yerine, okuduğu üniversitede aldıkları derslerden sorumlu sayılırlar. Bu derslerin seçimi, öğrenci danışmanlarının nezaretinde yapılarak ilgili bölümün teklifi, Fakülte Kurul Kararı ve Üniversitenin ilgili biriminin onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar 18 inci maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci bilgi sistemine işlenir ve akademik ortalamaya katılır. Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa öğrenci onların yerine kendi bölümünde almadığı dersler arasından, danışmanın uygun göreceği ve bölüm başkanının önerisi üzerine Fakülte Kurulunca onaylanan dersleri alır.

(2) Aynı değişim programı kapsamında üniversitelerden gelen öğrencilere de Fakültede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine transkript verilir. Uluslararası öğrenci değişim programı kapsamında giden öğrencinin almış olduğu derslerin orijinal isimleri transkriptte aynen yer alır.

Yatay geçişler

MADDE 26- (1) Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasında veya bu programlara diğer yükseköğretim kurumlarındaki diploma programlarından yatay geçişler; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen ilave koşullara göre yapılır. Yatay geçiş yapan öğrencilerin sınıf intibak ve ders muafiyet işlemleri Fakülte Yönetim Kurulunca yapılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mezuniyet ve diploma

MADDE 27- (1) Öğrenci diş hekimliği diplomasına hak kazanabilmesi için gerekli olan toplam en az 300 AKTS krediyi tamamlamak zorundadır. Mezuniyet işlemleri, öğrenci işleri kayıtlarının danışman tarafından kontrol edilip onaylanmasıyla tamamlanır.

(2) Diş hekimliği eğitimini başarı ile tamamlayan öğrencilere diş hekimliği diploması ile diş hekimi ünvanı verilir. Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2.00 genel ağırlıklı not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(3) Mezuniyetlerine karar verilen öğrencilere, başardığı dersleri gösteren mezuniyet transkripti, diploma eki ve diş hekimliği diploması verilir.

(4) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavı sonuçlarına göre mezun olanların ilgili sınav döneminin bitimini izleyen ilk iş günü, üç ders sınav sonucuna göre mezun olanların üç ders sınavını takip eden ilk iş günü, staj sonunda mezun olanların ise stajın bittiği günü takip eden ilk iş günü mezuniyet tarihi olarak belirlenir. Değişim programları, özel öğrencilik veya yaz okulu intibakı sonucunda mezun olanlara ise intibakın yapıldığı yönetim kurulu kararı tarihi mezuniyet tarihi olarak belirlenir.

(5) Diplomada başarı derecesi belirtilmez, sadece başarılı olduğu yazılır ve program adı açıklanmak suretiyle lisans diploması verilir. Diplomalar Rektör ile Dekan tarafından imzalanır.

(6) Diplomasını kaybeden öğrenciye, üzerinde diploma bilgileri ve kaçıncı kez düzenlendiği bilgisi bulunan diplomanın ikinci nüshası düzenlenir.

Onur ve üstün onur belgesi

MADDE 28- (1) Programın süresi sonunda, disiplin cezası almamış, mezuniyet genel not ortalaması 3.00 ile 3.49 arasında olan mezunlara onur belgesi, 3.50 ile 4.00 arasında olan mezunlara ise üstün onur belgesi verilir.

Disiplin işleri

MADDE 29- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre yürütülür.

(2) Üniversiteden süreli olarak uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim sürelerinden sayılır.

Tebligat

MADDE 30- (1) Öğrenciye her türlü tebligat 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öğrencinin resmî kayıtlarda yer alan posta adresine veya öğrenciye Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilerek ya da öğrenci bilgi sistemi aracılığı ile elektronik ortamda yapılır. Öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı telefon numarası bulunmayan öğrenciye tebligat işlemi; elden teslim edilerek veya adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu adrese posta yolu ile gönderilerek tamamlanmış sayılır. Öğrenci, Üniversite tarafından sağlanan e-posta/beyan edilen e-posta adresine gönderilen iletileri ve öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtları izlemekle yükümlüdür. Öğrenci otomasyon sistemine yapılan kayıtlar öğrenciye tebliğ yerine geçer.

(2) Yazışma adresi ya da e-posta adresinin değişmesi halinde öğrenci bu değişikliği öğrenci bilgi sistemi üzerinden güncellemek zorundadır. Aksi halde, önceki adrese yapılan tebligatlar geçerli tebligat sonuçlarını doğurur.

Öğrencilerin pratik ve klinik uygulamalardaki giyimi

MADDE 31- (1) Öğrenciler, pratik ve klinik uygulamalarda diş hekimliği mesleğinin şartlarına uygun kıyafetler giyer.

Demirbaşlar

MADDE 32- (1) Öğrenciler, Fakülte tarafından kendilerine verilen ve sağlanan her türlü laboratuvar ve diş hekimliği cihazlarının bakımından, temizliğinden ve korunmasından sorumludur. Fakülte, cihazların kullanımını kayıt altına alır ve periyodik olarak kontrol eder. Kayıtlarda hatalı kullanımdan doğan hasarlar ve kayıplar tespit edildiği takdirde, bu kayıp ya da hasarlar ilgili öğrenci ya da öğrenciler tarafından tazmin edilir.

Tedavi uygulamaları

MADDE 33- (1) Klinik öğrencileri, hastaların gerekli olan tedavilerini bulundukları anabilim dalının göstereceği düzen ve anlayışta yapmak zorundadır. Hastaların her türlü tedavi planlamaları ve gerekli malzemelerin temini ve talebi, ilgili anabilim dalı başkanlığı tarafından düzenlenir, öğrenciler buna uymak zorundadır.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 34- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 35- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 36- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.