KDV Kanunu’nun 1/1 ve 20/2 maddeleri gereği, bir meblağ üzerinden KDV hesaplanabilmesi için;

- Teslim ve hizmet karşılığı olması,

- Kendisine hizmet verilen veya onlar adına hareket edenlerden alınan veya bunlar tarafından borçlanılan bir meblağ olması,

Şartlarının bir arada gerçekleşmesi gerekir.

Karşı taraf vekalet ücretlerinde, hem karşı tarafa herhangi bir hizmet verilmediğinden, hem de ödeme hizmet alanlarca yapılmadığından bu
tutarların KDV matrahına dahil olmaması gerektiği düşünülmektedir.

Ancak konuyla ilgili olarak Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu oyçokluğu ile karşı taraf vekalet ücretleri üzerinden de KDV hesaplanacağı yönünde karar vermiştir. (Danıştay VDDK, 17.01.2018 tarih ve E:2017/680, K:2018/2 sayılı kararı)

Buna göre 3065 sayılı KDVK md.20/4 uyarınca karşı taraf vekalet ücretleri üzerinden yukarıda belirtilen iç yüzde yöntemi ile KDV hesaplanması ve makbuzda gösterilmesi gerekir.

* TBB İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu Tarafından Hazırlanan "Avukatlar İçin Serbest Meslek Makbuzu Düzenleme Rehberi 2024" kitapçığından alınmıştır.