6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 316.maddesi uyarınca kiracının kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak konusunda yükümlülüğü bulunmaktadır. Mezkur Kanun’un 334.madesine göre ise kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Kiracının kiralananın özenle kullanılması konusunda yükümlülüğü bulunmakla birlikte Yargıtay İçtihatları kiralananın kullanma süresi ve kullanım amacı hususları kapsamında olağan kullanım sonucu kiralananda eskimelerin meydana gelebileceği yönündedir.

Emsal kararlardan kiracının sözleşmeye uygun olağan kullanımı sonucu meydana gelen eskime ve yıpranmalardan sorumlu olmadığı;ancak özellikle kötü kullanması nedeniyle oluşan zararlardan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Kiralananın olağan kullanımında kiracının sorumluluğuna ilişkin kararlardan bazıları ise şöyledir:

T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2022/327 E.,2022/1496K.,10.11.2022 T.

“...Kiralananın özenle kullanılmasından anlaşılması gereken; kiralananın, sözleşmede şekilde kullanılmasıdır. Kiracının, kiralananın cins, nitelik ve mahiyetine göre kendi malı gibi tam bir özen içinde kullanması; kendi malına gösterdiği özeni kiralanana da göstermesi beklenir. Bu özen, makul ve dürüst bir kiracının göstermesi gereken objektif bir özen olarak kabul edilmelidir.(Kanık, Hikmet: Yargıtay Uygulamasında Kira Hukuku Davaları, Ankara 2022, s. 754).

Kiracının olağan kullanmadan doğan yıpranma ve değer düşmesi hariç, teslim aldığı hâliyle kiralananı iade yükümlülüğüne aykırılığı, temelinde BK’nın 96. maddesi (TBK m. 112) anlamında “borcun gereği gibi ifa edilmemesi” hâli teşkil eder ve kiraya veren bundan dolayı bir zarara uğrarsa bu zarar bunda kusuru bulunan kiracı tarafından karşılanmak zorundadır...”

T.C. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2021/8376 E.,2022/54 K., 17.01.2022 T.

“…Kiracının olağan kullanımdan kaynaklı yıpranma ve eskimelerden sorumlu olmayacağı gözetilerek talep konusu hasar kalemleri bakımından her bir kalem hasarın olağan kullanımdan mı hor kullanımdan mı kaynaklandığı konusunda alanında uzman bilirkişi heyetinden rapor alınarak hor kullanımdan kaynaklı hasarın tazmini için gereken bedelin belirlenmesi ve ulaşılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, bilirkişi raporunun hüküm vermeye yeterli olmadığı gözetilmeden eksik incelemeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektimiştir…”

T.C. Yargıtay 3.Hukuk Dairesi 2019/2596 E.,2109/4308K.,08.05.2019 T.

“T.B.K.nun 316. (B.K.nun 256) maddesi hükmü uyarınca kiracı kiralananı tam bir özenle kullanmak ve aynı kanunun 334. (B.K.nun 266) maddesi gereğince sözleşme sonunda aldığı hali ile kiralayana teslim etmekle yükümlüdür.

Ancak kiracı sözleşmeye uygun  olağan kullanma dolayısıyla oluşan eskime ve bozulmalardan sorumlu olmayıp münhasıran kötü kullanım nedeniyle oluşan zarar ve hasardan sorumludur. Davalının kiralananı kullandığı süre ve kullanma amacı gözetildiğinde olağan kullanımdan kaynaklanan yıpranma ve eskimelerin olacağı kuşkusuzdur…”

Av. Işıl SAĞER

 

KAYNAKÇA

https://karararama.yargitay.gov.tr/

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6098.pdf