LL.M. ÜNVANI VE ÖNEMLİ AÇIKLAMALARIMIZ

LL.M. ünvanının, İngilizce karşılığı olan “Master of Laws” ifadesinin Türkçe karşılığı, “hukuk yüksek lisansı”dır. İngilizce “master” kelimesinin Türkçe karşılığı “usta” olup; Latince “legum” kelimesinin karşılığı “kanunlar” şeklindedir. Latince “master” kelimesinin karşılığı da, Türkçe’ye “usta” şeklinde çevrilmektedir.

Latince’de “Legum Magister” ifadesinin Türkçe karşılığı, Kanunlar Ustası olup; her iki kelimenin baş harfleri olan L ve M harfleri ile kanunlar kelimesinin çoğul hali olmasından ötürü çift L yazılması suretiyle Legum Magister ifadesi, LL.M. kısaltmasına karşılık gelmektedir.

Hukuk fakültesi mezunu olan kişiler, gereken şartları taşımaları ile gerek ülkemizde gerekse başka ülkelerde yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmektedir. Üniversiteler ile başvurulan bölüm ve programlara göre, Ales sınavına katılma ve sınavdan başvuru şartlarında aranan puanı aşma, yazılı sınav, mülakat sınavı, üniversite lisans puanı ve başarısı, yabancı dil ve benzeri nitelikte başkaca şartlar aranabilmektedir. Yine gerek başvuru sonrası yazılı ve/veya mülakat sınavlarına katılmaya hak kazanma gerekse başvuru yapılan yüksek lisans programını kazanma/programa yerleştirilme bakımından kontenjan sınırı söz konusu olmaktadır.

Ülkemizde Özel Hukuk ve Kamu Hukuku anabilim dallarında ve söz konusu ABD içerisinde bir çok hukuk alanında çeşitli yüksek lisans programları açılmaktadır.

Yüksek lisans programları, tezli yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere iki şekildedir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin “Genel esaslar” başlıklı 4. maddesinde, “Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir” hususu açık bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kapsamda akademik çalışmalara devam edilerek akademik kariyer planının olması ve doktora başvurusunun yapılmasının istenmesi halinde, tezli yüksek lisans programlarının tercih edilmesi gerekmektedir. Zira yönetmeliğin “Geçiş hükümleri” başlıklı geçici maddesinin 3. bendinde, “6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilir.” hususu düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, 6/2/2013 tarihi ve sonrasında yapılan tezsiz yüksek lisans kayıtları sonucu mezun olanlar bakımından, tezli yüksek lisans yapılmadan, doğrudan doktora başvurusu yapılmasına imkan bulunmamakta ve 3. bentte belirtilen şartları taşımayan tezsiz yüksek lisans diplomaları, doktora başvurusu yapmaya hak kazandırmamaktadır. Bu kapsamda doktora, devamında doçentlik ve profesörlük yolunda ilerleme niyetinin bulunması halinde, tezli yüksek lisans başvurusunun yapılması ve lisansüstü eğitimin tamamlanması gerekmektedir.

Her ne kadar doktora başvurusunun yapılması için tamamlanan yüksek lisans programının tezli yüksek lisans programı olması gerekli ve zorunluysa da; yüksek lisans mezunu olunduğunu gösterir akademik ünvan olan LL.M. ünvanının kullanımı için, tamamlanan yüksek lisans programının tezli yüksek lisans ya da tezsiz yüksek lisans olması arasında bir farklılık bulunmamaktadır. Tezli ya da tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olunması halinde; kişiye, yüksek lisans mezunu olunduğuna dair Yüksek Lisans Diploması verilmekte ve kişi, LL.M. ünvanını ve ayrıca avukat ünvanı ile birlikte LL.M. ünvanını kullanmaya hak kazanmaktadır. Zira söz konusu ünvan ile avukat, başka bir iş yapmamakta, alanında yetkinliğini ortaya koymakta ve başarıyla tamamlayarak hak kazandığı ünvanını kullanmaktadır. Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddeleri de, işbu açıklamalarımızı doğrulamakta olup; belirtilen yasal düzenlemeler, LL.M. ünvanının, avukat ünvanı ile birlikte kullanımının yasal ve hukuki dayanaklarıdır. Elbette burada ünvanların kullanımına ilişkin mevzuat hükümleri ile avukatlıkla birleşebilen ve birleşemeyen işler ve birden fazla işten gelir elde edilmesine yönelik yasaklayıcı ve istinai hükümlerin birbiriyle karıştırılmaması gerekli olup; bu noktada mevzuat hükümlerine son derece hakim olunması zorunluluk arz etmektedir.

LL.M. ünvanı, hukuk alanında yüksek lisansın tamamlanmış olduğunu gösterir ve alanında yetkinliği ortaya koyan bir akademik ünvan olup; akademik çalışmalar yapıldığını ortaya koymakta ve hukuk alanında ileri düzeyde araştırma ünvanı olarak karşımıza çıkmaktadır. LL.M. ünvanı, bir akademik ünvan olup; alanında uzmanlaşılmış olduğunu göstermektedir. Yüksek lisans mezunu olan hukukçular/avukatlar, elbette hak kazandıkları LL.M. ünvanını kullanma haklarına sahiptir. Söz konusu ünvan, hukukta yüksek lisansını tamamlamış hukukçuların, yasal olarak kullanmaya hak kazandıkları ve başarıyla tamamladıkları eğitimlerin sonucunda aldıkları diplomanın kendilerine verdiği yetkiye istinaden kullandıkları bir akademik ünvandır. Burada avukatlıktan ayrı bir iş olmayıp, ünvan söz konusudur. Ayrı bir iş olmaması sebebiyle, burada Avukatlık Kanunu’nun 11. ve 12. maddelerinin uygulanma alanı ve yeri olmayıp, doğrudan Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi uygulama alanı bulmaktadır. Avukatlık Kanunu madde 55’e bakıldığında, akademik ünvan bakımından sınırlı bir sayım söz konusu değildir.

LL.M. ünvanı, gerek akademik kariyer bakımından hukuk lisans eğitiminden sonrası için ilk önemli adımın tamamlanması açısından önemli hem doktora başvurusunun yasal şartı hem de hukuk sektörü çalışma alanları ile özel sektör iş başvuruları ve şirket vekillikleri, kurum vekillikleri, serbest avukatlık faaliyetleri ve sair avukatlık hizmetleri bakımından, avukatların alanlarında uzman olduklarının önemli bir göstergesidir. LL.M. ünvanı, avukatlar için özel ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlara doğrudan ispatı mümkün uzmanlık bilgisinin verilmesi ve alanında uzmanlığın doğrudan kanıtlanarak çalışma hayatında alınan eğitimlerle bir adım öne çıkılması ve fark yaratılması ile uzmanlık arayan kişi ve kurumlar bakımından fark edilme imkanı, iş başvuru yapılması ve mesleki uzmanlığın ön planda tutulması bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu durum alanında uzman olan avukatların tercih edilmeleri yönünden önemli olup; çok sayıda iş başvurusunda özellikle yüksek lisans yapılmış olması başvuru şartı olarak ilanlarda yer almaktadır. Bu kapsamda avukatların söz konusu iş başvurularında, LL.M. ünvanını kullanmaları ve basılı ya da yazılı belge ve kağıtlarda işbu ünvana yer vermeleri, hukuka uygun olup, aksi abesle iştigal ile tamamen hukuksuzdur.

LL.M. ünvanını kullanmak, yüksek lisansını tamamlamış olan avukatlar için bir haktır. Aynı zamanda uzmanlıkların belirtilmesi, müvekkil adaylarının ve danışmanlık hizmeti almak isteyen kişilerin, avukatlık bürolarına bu durumu bilerek gelmelerine vesile olmakta; kişi ve kurumların avukatlarını seçme hakları kapsamında büyük önem ve yüksek yarar sağlamaktadır.  

Yine avukatlık mesleği ile birleşebilen işler bakımından değerlendirme yapıldığında; Avukatlık Kanunu madde 12’de düzenlenen hususlarda, aynı anda iki farklı iş ya da faaliyetin yapılabilmesi ve her iki işten ayrı ayrı gelir elde edilmesi söz konusudur. Avukatlık Kanunu madde 11 ve 12, akademik ünvanların kullanımını düzenlememektedir.

LL.M. ünvanı, bir akademik ünvan olup; burada sadece akademik ünvan kullanımı söz konusudur ve bu halde ayrı bir mesleğin ya da avukatlık mesleğinden başkaca farklı bir işin yapılması ve farklı işlerden ayrı ayrı gelir elde edilmesi söz konusu değildir. Burada avukatlık mesleğine ek ve meslekten ayrı, bağımsız başkaca bir iş yapılmamakta ve başka bir yerden ayrı bir ücret alınmamaktadır. Burada ünvanın kullanımı, ayrı bir meslek ya da iş bahşetmemekte; sadece hukuk alanında uzman ve yetkin olunduğunu ortaya koymaktadır.

Avukatlıkla birleşebilen işlerde ise, aynı anda birden fazla faaliyetin icrası ve avukatlık mesleği ile diğer işten ayrı ayrı birden fazla gelir elde edilmesi durumu söz konudur. Her iki müessesenin birbirine karıştırılmaması zorunluluk arz etmektedir.

Özetle; Avukatlık Kanunu madde 11, ünvan kullanımını düzenlememektedir. Aksine ünvan kullanımı bakımından, avukatlık ünvanı ile akademik ünvanların birlikte kullanılabileceği hususunu, Avukatlık Kanunu madde 55 ile Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği madde 5 ve 6 düzenlemektedir.

LL.M. (Master of Laws) ünvanı, uluslararası kabul görmüş bir lisansüstü hukuk derecesi ve bir akademik ünvan olduğundan, elbette ki avukatlık ünvanı ile birlikte kullanılabilmektedir. Ünvanların birlikte kullanımı hukuka uygun olup; bu ünvanları kullanmak, hak sahibi bakımından kazanılmış haklardır. Hatta ünvanların kullanılması, kişi ve kurumlar bakımından, müvekkil adayları ve müvekkil kitlesi yönünden gerekli ve faydalıdır. Özellikle iş başvurularında bu ünvanların kullanımı, adeta zorunluluk arz etmekte ve çoğu halde iş başvurusu şartı olarak karşımıza çıkmakta ve ilanlarda LL.M. ünvanlarının arandığı belirtilmektedir. Aslolan gerçek durumun belirtilmesi olup; olan bir hususun gizlenmesi ve alınan eğitimler ile tamamlanan lisansüstü eğitimin gizlenmesi, hukuksuz ve yanıltıcı bilgi ile yanlış beyandır. Çoğu iş başvurularında, hatta e-devlette ve Cimer başvurularında okul mezuniyet bilgisi istendiğinde, yüksek lisans mezunu olduğu belirtilmekte ya da yüksek lisans mezunu butonu işaretlenmektedir. Hatta doktora mezunu kişiler bakımından, hakimlik ve savcılık yazılı sınavlarından dahi muafiyet söz konusu olup; doktorasını tamamlamış kişiler, hakimlik ve savcılık yazılı sınavlarına katılmadan doğrudan mülakata katılabilmektedir.

Elbette konunun iyi anlaşılabilmesi için; Avukatlık Kanunu’nun farklı hükümlerinin ve yönetmelik ile kanunda yer alan farklı düzenlemelerin birbirine karıştırılmaması; avukatlık mesleğiyle birleşebilen ve birleşemeyen işler ile ünvan kullanımlarının farklı hukuki konu ve farklı düzenlemeler olduğunun bilinmesi, farklı müesseselerin birbirinden ayırt edilmesi ve elbette kanun ve yönetmelik dahil mevzuat hükümlerine hakim olunması gerekmektedir. Burada önemli olan; yapılan birden çok meslek ya da işin olmadığı ile avukatlık mesleğinin icrası ile beraberinde akademik çalışmalar yapıldığının bilinmesi ve avukatlık ünvanı ile birlikte akademik ünvan olan LL.M.’nin kullanılabilmesinin, kazanılmış hak ile yasal olduğu hususlarıdır.

Avukatlık ünvanı ile birlikte akademik ünvan kullanımının yasal dayanakları; Avukatlık Kanunu’nun 55. maddesi, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 5. ve 6. maddeleri ile kazanılmış hakka ilişkin evrensel ilkedir. Söz konusu kanun ve yönetmelik maddelerinde tahdidi bir sayım yoktur. Tahdidi sayımın olduğu madde, avukatlıkla birleşebilen işler bakımındadır ve Avukatlık Kanunu madde 12, ünvan kullanımını değil; aksine birden fazla işin yapılması ile birden fazla işten gelir elde edilmesini düzenlemekte olup; işbu maddenin konumuzla ilgisi ve alakası bulunamamaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ

1136 sayılı Avukatlık Kanunu

“Reklam yasağı:

Madde 55 – Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kâğıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.

Bu yasak, ortak avukatlık bürosu ve avukatlık ortaklığı hakkında da uygulanır.

Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar Türkiye Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği

“Tabela

Madde 5. Bu Yönetmelik kapsamında olanlar kullanacakları tabelada; avukatlık unvanı ile ad ve soyadı, varsa akademik unvanı, büronun bulunduğu kat ve büro/daire numarası telefon numarası, internet adresi ile e-posta adresi yer alabilir. Tabelada bu Yönetmelik’te belirlenenlerin dışında unvan, deyim, şekil, amblem ile Türkçe dışında yabancı dillerde ifade ve sair şekiller, işaret, resim, fotoğraf ve benzerlerine yer verilemez.

Aynı büroda birlikte çalışma halinde, avukatlardan birinin veya bir kaçının adı ve soyadı veya sadece soyadı yanında “avukatlık bürosu” ibaresinin ve avukatlık ortaklığı halinde de; ortaklık sözleşmesinde belirtilen ortaklığın adı ve unvanı yanında “avukatlık ortaklığı” ibaresinin de yer alması zorunludur.

Tabela, fiziki imkansızlık hallerinde bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine asılabilir. Fiziki imkansızlık halleri dışında, büronun bulunduğu binanın giriş kapısının yanına, giriş holü veya koridoruna, büro giriş kapılarının yanına asılabilir.

Bina cephelerine, büro balkonu ve pencerelerine birden fazla tabela asılamaz, benzeri yazılar yazılamaz. Tabela yerine ışıklı pano kullanılamaz, tabela ışık verici donanımla süslenemez. Tabelada en çok iki renk kullanılabilir.

Tabela (70 cm x 100 cm) boyutunu geçemez. Ancak birden fazla avukata ya da avukatlık ortaklığına ait tabelalar ile yüksek katlarda kullanılacak tabelalarda bu boyut (100 cm x 150 cm) ye kadar arttırılabilir.

“Basılı Evrak

Madde 6. Başlıklı kağıtlar, kartvizitler ve diğer basılı evrak, reklam niteliği taşıyacak aşırılıkta olamaz.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; sadece avukatlık unvanı, varsa akademik unvan, adı ve soyadı, adres, telefon-faks numaraları, internet ve eposta adresleri ile bağlı bulunulan; baro ve Türkiye Barolar Birliği sicil numaraları, vergi dairesi ile vergi sicil numarası Türkiye Barolar Birliği ve/veya kayıtlı bulunduğu baronun amblemi yer alabilir.

Birlikte çalışma halinde; “avukatlık bürosu” ibaresi, avukatlık ortaklığı halinde “avukatlık ortaklığı” ibaresi ve ortaklıkta yer alan avukatların ad ve soyadlarının yer alması da zorunludur.

Ortaklığa mensup avukatların, başlıklı kağıtlarında, kartvizitlerinde ve diğer basılı kağıtlarında; büro ya da ortaklığın adı yanında, kendi ad ve soyadlarını da kullanmaları zorunludur.

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı kağıtta avukat unvanı ve akademik unvan dışında; emekli yargıç, emekli savcı, emekli noter, hukuk uzmanı, marka-patent vekili, sigorta uzmanı, bilirkişi, bakan, milletvekili ve benzeri sıfatlar kullanılamayacağı gibi kamu kurum ve kuruluşu ile özel kurum ve kuruluşlardaki, siyasi partilerdeki geçmiş ve mevcut görevler belirtilemez. Barolar ve Türkiye Barolar Birliği organlarında geçmişte görev alan avukatlar bu unvanlarını kullanamazlar. Halen görevli olanlar bu unvanlarını; ancak bu görevin ifasında ve bu görevleri ile sınırlı olmak kaydıyla kullanabilirler.

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu

“Avukatlıkla birleşemeyen işler:

Madde 11 – Aylık, ücret, gündelik veya kesenek gibi ödemeler karşılığında görülen hiçbir hizmet ve görev, sigorta prodüktörlüğü, tacirlik ve esnaflık veya meslekin onuru ile bağdaşması mümkün olmayan her türlü iş avukatlıkla birleşemez.

“Avukatlıkla birleşebilen işler:

Madde 12 – Aşağıda, sayılan işler 11 inci madde hükmü dışındadır:

a) Milletvekilliği, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği,

b) Hukuk alanında profesör ve doçentlik,

c) Özel hukuk tüzelkişilerinin hukuk müşavirliği ve sürekli avukatlığı ile bir avukat yazıhanesinde ücret karşılığında avukatlık,

d) Hakemlik, arabuluculuk, tasfiye memurluğu, yargı mercilerinin veya adli bir dairenin verdiği herhangi bir görev veya hizmet,

e) Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede başka iş veya hizmetle uğraşmaları yasaklanmamış bulunmak şartıyla; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamına giren İktisadi Devlet Teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları ve bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ve iktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi kuruluşları dışında kalıp sermayesi Devlete ve diğer kamu tüzelkişilerine ait bulunan kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği, denetçiliği,

f) Anonim, limited, kooperatif şirketlerin ortaklığı, yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği ve komandit şirketlerde komanditer ortaklık,

g) Hayri, ilmi ve siyasi kuruluşların yönetim kurulu başkanlığı, üyeliği ve denetçiliği,

h) Gazete ve dergi sahipliği veya bunların yayım müdürlüğü, Milletvekilleri hakkında, 3069 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliği ile Bağdaşmayan İşler Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

(e) bendinde gösterilenlerin, Hazinenin, belediye ve özel idarelerin, il ve belediyelerin yönetimi ve denetimi altında bulunan daire ve kurumların, köy tüzel kişiliklerinin ve kamunun hissedar olduğu şirket ve kuruluşların aleyhinde; il genel meclisi ve belediye meclisi üyelerinin de bağlı bulundukları tüzel kişilerin ve yüksek öğretimde görevli profesör ve doçentlerin yüksek öğretim kurum ve kuruluşları aleyhindeki dava ve işleri takip etmeleri yasaktır.

Bu yasak, avukatların ortaklarını ve yanlarında çalıştırdıkları avukatları da kapsar.

Bir kadroya bağlı olarak aylık veya ücreti Devlet, il veya belediye bütçelerinden yahut Devlet, il veya belediyelerin yönetimi ve denetimi altındaki daire ve müessese yahut şirketlerden verilen müşavir ve avukatlar, yalnız bu daire, müessese ve şirketlere ait işlerde avukatlık yapabilirler.

KONU HAKKINDA YAPILAN ARAŞTIRMALAR SONUCU FARKLI KAYNAKLARDAN EDİNİLEN İÇERİKLER VE DETAYLI BİLGİLER

LLM, Hukuk Yüksek Lisansı, ileri düzeyde araştırma ünvanıdır ve genel olarak LL.M. ya da LLM olarak kısaltılır. Latince "legum magister" anlamına gelen kısaltmadır. İngilizcesi ise Master of Laws şeklindedir. Genelden başlayarak uzmanlaşmaya doğru kademelendirilebilen farklı LL.M. programları bulunmaktadır. Yeni programlar en çok rağbet görenlerdir: Bankacılık ve Finansman Hukuku, Deniz Hukuku, Vergi Hukuku, Rekabet Hukuku bunlara örnek gösterilebilir. Londra'daki University College London ve Londra Üniversitesi'nde ya da Saarbrücken'deki Saarland Üniversitesi Avrupa Hukuku Bölümü'nde bu programlar bulunmaktadır.

Türkiye'de ise LL.M programları başlıca Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımında ele alınıp, çalışılacak konular bu ayrıma tabi alt dallar kapsamında görülmüştür. Yakın tarihlerde ise, çeşitli vakıf üniversitelerinde İnsan Hakları alanında yüksek lisans programları açılmış ve bazı üniversitelerin LLM programları hukuk dışında lisans yapmış öğrencileri de kabul edilmiştir.”

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/LLM, Erişim Tarihi: 02.03.2024

LLM Nedir? Açılımı Nedir?

LLM, “Hukuk Masterı”dır, yani “Hukuk Yüksek Lisansı”dır. Latincedeki “Legum Magister” teriminin kısaltmasıdır. Hukuk alanında, akademik unvan olarak kullanılır. Çoğunlukla LL.M. ya da LLM olarak geçmektedir. İngilizcede de “Master of Laws” şeklinde kullanılmaktadır. Hukuk alanında uzman kişidir anlamına geldiğini söylememize gerek yok sanırım. Hukuk alanında rekabetin yüksek olması nedeniyle uzmanlaşmak, rakipleri arasından sıyrılmak veya akademik olarak yükselmek isteyen avukatların, hukukçuların alması gereken derecedir.

LLM Programları Nelerdir?

Amerika’da LLM programları ikiye ayrılmaktadır: Genel LLM ve Spesifik LLM.

Genel LLM programı lisans eğitimini Amerika dışı bir ülkede tamamlamış uluslararası öğrencilere Amerikan hukuk sistemini tanıtmak için dizayn edilmiştir.

Spesifik programlar ise Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet gibi seçtiğiniz bir alana odaklanılan LLM türüdür.

Genel LL.M. programına katılarak Amerikan hukuk sistemini daha yakından tanıyabilir veya konsantre programlara katılarak hukukun ilgi duyduğunuz alanında kendinizi geliştirmeyi düşünebilirsiniz.

Hangi Hukukçular LLM Ünvanını Kullanır?

Hukuk lisansı derecesini tamamlayan her hukukçu LLB derecesini tamamlamış olur. Akademik ilerlemesine devam eden hukukçular, hukuk yüksek lisansını tamamlamalarının ardından LL.M. ünvanını kullanmaktadırlar. LLM Avukat Ahmet Mehmet, LLM Av. Ahmet Mehmet gibi isimleri mutlaka görmüşsünüzdür. Amerika’da “Barney Stinson, LL.M.” şeklinde görebilirsiniz.

LLM Candidate Nedir, Ne Demektir?

Hukuk yüksek lisans programından kabul almış, eğitimini tamamlamakta olan LLM derecesini alacak olan aday demektir.

Türkiye’de LLM programının denkliği var mı?

Güzel bir soru. Bu sorunun iki yönü var. Bir yönü akademik kariyer, diğer yönü de özel sektör. LLM sonrası Türkiye’de akademik kariyer, uzun vadeli plan isteyen bir konu. ABD’de LLM programları çoğunlukla tezsiz programlardır. Bu da Türkiye’ye döndüğünüzde bir sorun oluşturabilir. Türkiye’de akademik kariyer düşünüyorsanız, LLM programı tercihinizi tezli olandan yana kullanmalısınız. Tabi öncesinde ÖSYM’ye sorup bilgi almanızı da öneririz.

Özel sektör yönü ise aslında gayet açık. Yurtdışında LLM yapmış, bir konuda uzmanlaşmış, İngilizcesi çok iyi seviyede bir avukat, rahatlıkla parlayabilir ve rakipleri arasından sıyrılabilir. Türkiye’de avukatlık yapma şartlarını karşılıyor olduğunu varsayıyoruz.”

Kaynak: https://www.amerikadahukuk.com/llm-nedir-hukuk-masteri-nasil-yapilir/

 

“İngilizce kısaltma: law licence masters.

Türkiye'de Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde, Ekonomi Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Bilişim Hukuku üzerine olmak üzere üç farklı alanda verilen akademik yüksek lisans unvanı…” “…esasında, "ad soyad, ll.m." biçiminde kullanılır.”

“Latince Legum Magister’in kısaltması, ikinci L harfi, Latincedeki çoğul kullanımdan kaynaklanmaktadır, bir L kilise hukuku icin, bir L ise genel hukuk için. İngilizcedeki Master of Laws kısaltması olarak da kullanılır.”            

Kaynak: https://eksisozluk.com/llm--249166

“LLM Nedir ?

LLM; hukuk yüksek lisans anlamına gelir. Hukuk dalında akademik veya araştırmacı ünvanı olarak kullanılır. Latince “Legum Magister” olarak adlandırılan LLM ifadesi İngilizce olarak Master of Laws şeklinde ifade edilir. Hukuk dalında uzman kişi olarak nitelendirilir. Özellikle 2000 yılı sonrasında hukuk fakültesi mezunlarının yoğunlukla hukuk yüksek lisans yaptığını ve yoğun rekabetin yaşandığı hukuk sektöründe bir adım öne geçmek için çaba harcadıklarını rahatlıkla gözlemleyebiliriz.

LLM Programları

Hukuk yüksek lisans yapabilmek için, ülkemizdeki bir çok üniversite sadece hukuk fakültesi mezuniyetini yeterli görüyor. Ancak bazı okullar okul derecesi, yabancı dil ve ek sınavlar uygulayabiliyor. Yurt dışı LLM Programları için ise ek olarak yabancı dil sınavlarından derece talep edebiliyorlar. LLM programları için net bir uygulama olmadığı için sadece şu adımları atmanız yeterli olacaktır gibi bir ifade kullanmamız pek olası olmuyor. Ama net bir şekilde hukuk fakültesi mezunu olmanızın zorunlu olduğunu hatırlatalım.

Ülkemizde LLM programları çok fazla çeşitli değil. Hukuk yüksek lisans kapsamında Kamu Hukuku ve Özel Hukuk ayrımları genel olarak yer almaktadır. Son yıllarda bazı özel üniversiteler İnsan Hakları Hukuku programını da aktif hale getirmişlerdir.

Dünyada ise bir çok LLM programı yer almaktadır. Dünya çapında en fazla talep gören LLM programlarını aşağıda inceleyebilirsiniz.

Bankacılık ve Finansman Hukuku,

- Deniz Hukuku,

- Vergi Hukuku,

- Rekabet Hukuku,

- Fikri ve Sınai Haklar Hukuku,

- Teknoloji Hukuku,

- Avrupa Hukuku gibi bir çok program yer almaktadır.

Yukarı yer alan her programın kendine ait bir unvanı daha LLM unvanına eklenir. Örneğin; Avrupa Hukuku bölümü mezunu olan bir avukat, LLM unvanını LLM Eur. Av. Ali Veli olarak güncelleyebilir.

LLM unvanına sahip olmak pek tabi ki genel anlamda en üst noktayı ifade etmiyor. Doktor, dünya çapında geçerli sıfatı ile LLD ve profesör gibi unvanları da elde ederek hem kendinizi geliştirebilir hem de hukuk alanında adeta bir üstat halini alabilirsiniz.”

Kaynak: https://www.hukukihaber.net/llm-nedir-ve-hangi-hukukcular-bu-unvani-kullanir

“LLM Master programlarına katılabilmek için hukuk lisans derecesine sahip olma şartı bulunmaktadır. Ek olarak dil yeterliliğin üst düzeyde olması, not ortalaması, erken başvuru vb. koşullar bulunmaktadır.

Öğrencilerin LLM programlarında en çok tercih ettikleri ülkeler arasında Amerika, Kanada, Almanya, Avustralya ve İrlanda bulunuyor. LLM programını alan adaylar solicitor, legal consultant, advisor yada barristor olarak çalışabilirler.

Mezuniyet sonrasında ise public servant, academic / lecturer, management consultant gibi alanlarda çalışabilirler.”

https://www.unitedtowers.com/yurtdisinda-universite/llm-hukuk-yuksek-lisansi/

“Program Sonrası Olanaklar

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisansı LL.M. alan öğrenciler için. Diploma ortalaması yüksek olan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışmak isteyenlere, New Orleans'ta bulunan Loyola Hukuk Fakültesi, 3 yıllık JD Programını 2 yılda tamamlayarak JD Diplomasını alma fırsatı sunuyor. Baro Sınavlarına katılmak için.

Diploma

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü "Hukuk Yüksek Lisans" (LL.M.) Programını başarıyla tamamlayan öğrencilere "Hukuk Yüksek Lisans" (LL.M.) diploması verilir. Notları 3,65-3,74 arasında olan öğrencilere Yüksek Onur derecesi, 3,75-4,00 arası olan öğrencilere ise Yüksek Onur derecesi verilir.”

Kaynak: https://sbe.yeditepe.edu.tr/en/masters-program-law

“Legum Magister veya LL.M. derecesi hakkında temel bilgiler

LL.M. (Master of Laws) uluslararası kabul görmüş bir lisansüstü hukuk derecesidir. Bir LL.M. genellikle bir yıllık tam zamanlı bir programın tamamlanmasıyla elde edilir. Hukuk öğrencileri ve profesyoneller sıklıkla LL.M.'yi takip ederler. Vergi hukuku veya uluslararası hukuk gibi özel bir hukuk alanında uzmanlık kazanmak. Birçok hukuk firması LL.M mezunu iş adaylarını tercih ediyor. Çünkü bu, bir avukatın ileri düzey, uzmanlaşmış bir hukuk eğitimi aldığını ve çok uluslu bir hukuk ortamında çalışmaya yetkili olduğunu gösterir.

LL.M. Latince Legum Magister'ın kısaltmasıdır , yani Kanun Ustası anlamına gelir. Latince'de bir kelimenin çoğulu, harfi tekrarlanarak kısaltılır. Dolayısıyla "LL." "kanunlar" kelimesinin kısaltmasıdır. Legum, juris kelimesinin ve modern İngilizce "adalet" kelimesinin türetildiği jus kelimesinde yer alan daha genel kavramın aksine, "belirli yasalar" anlamına gelen Latince lex kelimesinin iyelik çoğul halidir.”

Kaynak: https://llm-guide.com/what-is-an-llm

“Kısaca LL.M. hukuk yüksek lisansını ifade eder…” “…unvan olarak kullanılır. Latince “Legum Magister“ın kısaltmasıdır. İngilizce de hukuk yüksek lisansı “Master of Laws” olarak ifade edilse de B.A., B.S., M.A., M.Sc. gibi uluslararası anlam bütünlüğü için hukuk da lisansta LL.B., yüksek lisansta LL.M. olarak kısaltılır.”

Kaynak: https://ynesilavukat.com/2021/03/01/ll-m-nedir-neyin-kisaltmasidir/

“Llm Nedir, Nasıl Yapılır? Llm Avukat Olmak İçin Ne Gereklidir?

LLM, hukuk alanının yüksek lisansı anlamına gelmektedir. Yani hukuk alanında yapılan eğitim ve uzmanlık sonucu LLM unvanına sahip olunmaktadır.

LLM Nedir, Nasıl Yapılır?

Hukuk alanının ileri seviye durumuna LLM adı verilmektedir. LLM, Latince olan “Legum Magister” ifadesinin kısaltmasıdır. İngilizcede de bu ifadeye "Master of Laws" adı verilmektedir. Dilimizde ise ileri seviye hukuk anlamına gelmektedir. Hukuk sektöründe bulunan hukukçuların, yüksek lisans yaparak kazanmaya çalıştıkları bir basamaktır.

LLM Avukat Olmak İçin Ne Gereklidir?

Türkiye'de bu programa başvurmak için hukuk fakültesi mezunu olmak yeterli olmaktadır. Ancak bazı bölümler ilave olarak derece, dil ve başka sınav koşullarının da yerine getirilmesini istemektedir. LLM programlarına yurt dışında başvurmak için ise yabancı dil koşulu bulunmaktadır.

LLM avukat olmak için üniversitelerin farklı uygulamamaları olduğundan net bir ilke bulunmamaktadır. Tek belli olan kriter hukuk fakültesi mezunu olmaktır. Diğer şartlar için ise bizzat üniversite programları irtibata geçmek yeterli olacaktır. LLM alanında en çok talep edilen ve uygulanan hukuk dalları şu şekilde sıralanabilir:

- İnsan Hakları Hukuku

- Kamu Hukuku

- Rekabet Hukuku

- Teknoloji Hukuku

- Sınai Haklar Hukuku

- Avrupa Hukuku

- Özel Hukuk”

 

Kaynak:https://www.milliyet.com.tr/egitim/llm-nedir-nasil-yapilir-llm-avukat-olmak-icin-ne-gereklidir-6653708

 

LL.M. Av. Uzm. Arb. AYŞEN GÜZEL