Maltepe Üniversitesinden:

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesini,

ç) İdari Müdür: Merkezin İdari Müdürünü,

d) Merkez: Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

e) Müdür: Maltepe Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin Müdürünü,

f) Mütevelli Heyeti: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

g) Mütevelli Heyeti Başkanı: Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanını,

ğ) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Maltepe Üniversitesi Senatosunu,

ı) Tıbbi Direktör: Merkezin Tıbbi Direktörünü,

i) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

j) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta tıp fakültesi olmak üzere Üniversite bünyesindeki sağlıkla ilgili alanlarda ön lisans, lisans, lisansüstü öğrencilerin eğitimine akademik katkıda bulunmak, uygulama ve araştırma alanlarını geliştirmek ve genişletmek, yeni ve modern teknolojilerin kullanılmasını sağlamak, sağlık hizmetlerinin kalite ve çeşitliliğini artırmak, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak sağlık alanında disiplinlerarası ortak projelerde yer almak, toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmeye yönelik eğitimler düzenlemek, koruyucu hekimlik, fizik tedavi, sporcu sağlığı, ortopedik ve nörolojik hastalıklar sonrası rehabilitasyon hizmetleri ile onkolojik hastalıklar ve buna bağlı cerrahi işlemler sonrası verilecek olan rehabilitasyon hizmetlerinin etkin, kaliteli ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ve bu hizmetlerin yönetilmesi gibi konularda hizmet vermek üzere yeni birimler kurup işletmek.

b) Uluslararası kalite standartlarını sağlamış, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı hizmet sunmayı amaç edinecek olan bu merkez ile modern ve teknolojik altyapısı güçlü ekipmanlar ve akıllı bina konforu ile nitelikli sağlık hizmeti sunmayı hedeflemek.

c) Diğer sağlık kurum ve kuruluşları ve meslek odaları ile dayanışma ve iş birliği içinde sağlık hizmetinde bireye saygılı, yenilikçi, güvenilir hizmet vermeye odaklanmış olan merkez anlayışı ile etik kurallar çerçevesinde sunulacak hizmetlerle bu doğrultuda verimliliği arttırarak, ilgili mevzuat ve hizmet politikaları öncülüğünde etkin, kaliteli ve sürdürülebilir hasta bakımı ve tedavi hizmetlerini yerine getirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri başta olmak üzere toplum sağlığı için ulusal ve uluslararası sağlık standartlarında ihtiyaç ve beklentilere cevap veren, nitelikli, çağdaş, teşhis ve tedavi hizmeti sunmak.

b) Toplumun kas ve iskelet sistemi sağlığı öncelikli olmak üzere toplumun tüm yaş gruplarının sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesini ve olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

c) Fizik tedavi yöntemleri yoluyla sağlık hizmetleri vermek, muayene, teşhis ve tedavi ve bu hastalıklara yönelik rehabilitasyon hizmetleri sunmak, bireylerin kas iskelet sistemi ve diğer yönlerden yaşam kalitesi yüksek bir hayat sürdürmelerini sağlamak ve bu alanda danışmanlık hizmeti sunmak.

ç) Başta toplum sağlığı olmak üzere merkez bünyesinde farklı klinik dallar ve farklı disiplinler arası iş birliği sağlayarak sağlık alanında ortak AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmalarına imkân sağlamak.

d) Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

e) Tıp Fakültesi ve Üniversite bünyesindeki sağlık alanlarında eğitim-öğretim veren araştırmacılara uygulama, araştırma ve yayım yapma imkânları sunmak, mesleki gelişimleri için ileri seviyede eğitimler düzenlemek.

f) Üniversite öğrencilerinin Merkezin projelerinde etkin görev almalarına imkân sağlamak, ilgili mevzuat kapsamında yurt içi ve yurt dışı katılımlı öğrenci eğitim sertifika programları ve seminerler düzenlemek.

g) Eğitim faaliyetlerinde bulunmak ve bu alanlarda çalışmak isteyenlere destek vermek, sağlık alanındaki tüm öğrencilerin yabancı dil destekli ve eğitimlerine katkı sağlayacak, milli ve uluslararası düzeyde farkındalık oluşturacak disiplinlerarası ortak çalışmaları desteklemek ve bu konularla ilgili birimleri oluşturmak.

ğ) Araştırma projelerinden elde edilen yeni bilgiler ışığında nitelikli dergilerde yayımlar yaparak bilgiyi paylaşmak.

h) Toplumda sağlıklı yaşam bilincini oluşturmayı hedefleyen projeler planlamak, yazılı ve görsel basını kullanarak eğitici programları hazırlamak, seminer ve kongreler düzenlemek.

ı) Toplum sağlığının korunmasına yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, disiplinlerarası ortak projelerde yer almak.

i) Hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini artırmaya yönelik, sağlık araştırma-uygulama faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği altyapıyı oluşturmak, üst düzey teknolojik donanıma sahip uzaktan ve örgün eğitimin gerçekleştirilebileceği dahili ve cerrahi çalışma alanları oluşturmak.

j) Araştırma, eğitim ve uygulamalara destek olması amacıyla, merkeze bağlı olan tıbbi anabilim ve bilim dallarında ve sağlık hizmetleri alanında Merkez bünyesinde uluslararası hasta kabul edebilecek düzeyde kapsamlı uygulama birimleri, poliklinik birimleri ve sosyal hizmet birimlerini kurmak ve işletmek.

k) Mütevelli Heyeti, Rektörlük ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Görevin sona ermesi veya gerekli görüldüğü hallerde Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilebilir.

(2) Müdür, sağlıkla ilgili bağlı birimlerin de yöneticisidir ve yürütmekte olduğu görevlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

(3) Müdür yardımcısı, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun onayı ve Mütevelli Heyeti Başkanı kararıyla tıp fakültesinde görev yapan öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün belirleyeceği yetkilere göre Merkez hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olur. Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcısının görevi de sona erer. Görev süresi sona eren müdür yardımcısı yeniden görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez kapsamındaki tıbbi hizmetlerin planlanması, sağlık bakım hizmetlerinin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, takibi ve denetimi görevlerini yürütmek.

c) Eğitim-öğretim, uygulama ve araştırma etkinlikleri için gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapmak.

ç) Merkez bünyesindeki finans, idari ve teknik işlerin planlanması, çalışma esaslarının belirlenmesi, takibi ve denetimi ile ilgili görevleri yürütmek.

d) Merkezin bütçe ile ilgili önerilerini, kadro gereksinimlerini ve ilgili diğer konuları belirleyerek gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkez ve bağlı birimlerin ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak verimli bir şeilde çalışmasını sağlamak.

f) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını ve sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, sonuçlarını izlemek ve denetlemek.

g) Merkezin ve bağlı birimlerin çalışmaları hakkında hazırlayacakları yıllık faaliyet raorunu ve gerek duyulduğunda talep edilecek raporları Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) İdari Müdürün görevlendirilmesi için Mütevelli Heyeti Başkanına öneride bulunmak.

h) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projelerin hazırlanmasını sağlamak.

ı) Merkez bünyesindeki tüm birimlerin uyum içinde çalışmalarını sağlamak, Üniversitenin akademik birimleriyle iş birliği yapmak.

i) Merkezin nitelikli üst düzey sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli birimlerin, laboratuvarların, ameliyathanelerin, polikliniklerin, tedavi üniteleri ve eğitim birimlerinin kurulmasını planlamak, yönetim esaslarını ilgili birimler ile iş birliği yaparak hazırlamak.

j) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini hazırlamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Dekan, Müdür, Tıbbi Direktör, İdari Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları olan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından iki yıllığına görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Yönetim Kurulu, çalışmalarında Mütevelli Heyeti Başkanına karşı sorumludur. Görev süresi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde görevinden alınabilir veya yerine başka biri görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az dört kez önceden belirlenen gündem esas alınarak toplanır. Müdürün olmadığı durumlarda müdür yardımcısı başkanlığa vekâlet eder. Müdür gerekli gördüğünde veya en az üç üyenin talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır, üyeler çekimser oy kullanamazlar. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü İdari Müdür yapar. Yönetim Kurulu kararları, toplantı tutanak formuna yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Üç aylık periyodlar halinde bütçe bölümünü, kadro ve personel ihtiyaçlarını da içeren teknik değerlendirme raporu ve yılsonunda yıllık faaliyet raporu hazırlanır. Mütevelli Heyeti Başkanına sunulur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkezin yönetilmesi ve işletilmesi konusunda gerekli kararları almak, çalışma raporlarını değerlendirmek ve bilimsel, idari plan ve programlarının hazırlanmasına yardımcı olmak.

b) Merkezin eğitim ve araştırma alt yapısını ve imkânlarını geliştirici planlamaları yapmak.

c) Merkezin hizmet kalitesini artıracak olan birimleri kurmak, ilgili birimler ile iş birliği yaparak yönetim esaslarını hazırlamak.

ç) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapma ve ortak projeler geliştirme önerilerini karara bağlamak, protokollerini hazırlamak, Mütevelli Heyeti Başkanının onayına sunmak.

d) Merkezde gerçekleştirilmesi planlanan araştırma ve eğitim projelerini karara bağlamak, uygulanmalarına destek olmak.

e) Uygun gördüğü alanlardaki araştırma projelerine karar verme yetkisini Mütevelli Heyeti Başkanının onayıyla Müdüre ya da Tıbbi Direktöre devretmek.

f) Merkezin mali kaynaklarını değerlendirerek bütçe taslağını hazırlayarak Mütevelli Heyeti Başkanına sunmak.

g) Merkezin kadro ihtiyaçlarını değerlendirmek, yeni kurulacak birimlerle ilgili önerilerini karara bağlamak.

ğ) Merkezin faaliyetleri hakkında Müdür tarafından hazırlanacak yıllık faaliyet raporunu ya da gerek duyulduğunda talep edilecek raporları değerlendirerek sonuçlarını Rektöre bildirmek.

h) Uygun görülen durumlarda Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini almak.

ı) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları bulunan Üniversitenin içinden ya da kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Mütevelli Heyet Başkanı tarafından görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır.

(3) Müdür gerekli durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari planlarına amaç ve faaliyetlerine uygun olan konularda gerekli önerileri hazırlayarak Yönetim Kuruluna bildirmek.

b) Merkez ile ilgili sorunların çözüme bağlanmasına yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmak.

c) Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari Müdür ve görevleri

MADDE 14- (1) İdari Müdür; Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile iki yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi biten İdari Müdür yeniden görevlendirilebilir. İdari Müdüre, görevi başında olmadığı zaman en fazla 15 gün süreyle Müdürün belirleyeceği bir idari personel vekâlet eder. İdari Müdür Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından görevden alınabilir veya değiştirilebilir.

(2) İdari Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin ve Merkeze bağlı birimlerin altyapısının kurulmasına, işletilmesine, ihtiyaçların giderilmesine, kısa, orta ve uzun vadeli amaçların gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları yürütmek.

b) Personel sevk ve idaresinde, yönetim ve denetimlerde, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

c) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçe ile ilgili önerilerini gerekçeleri ile birlikte hazırlamak.

ç) Merkezin hizmet birimlerinin, etkili, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak ve fiziki şartların oluşturulması, personel ihtiyacının belirlenmesi ve giderilmesi için planlama, koordinasyon ve denetimi sağlamak.

d) Mevzuat hükümlerine uygun olarak mal ve hizmet satın alınmasını, hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmeleri hazırlamak, uygulanmasını ve denetimini sağlamak.

e) Merkez ile ilgili kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek

Tıbbi Direktör ve görevleri

MADDE 15- (1) Tıbbi Direktör, tıp fakültesinin doktor öğretim üyeleri arasından, Müdürün önerisi ve Mütevelli Heyeti Başkanının onayı ile iki yıl süreyle görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Tıbbi Direktörün görevi de sona erer. Görev süresi biten Tıbbi Direktör yeniden görevlendirilebilir. Tıbbi Direktöre, görevi başında olmadığı zaman Müdürün belirleyeceği bir öğretim üyesi vekâlet eder. Tıbbi Direktör Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından görevden alınabilir veya değiştirilebilir.

(2) Tıbbi Direktörün görevleri şunlardır:

a) Tıbbi hizmetlerin standartlarını oluşturmak ve uygulanmasını sağlamak.

b) Verilen hizmetlerin altyapısının oluşturulmasını sağlamak.

c) Tıbbi hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesini ve performansın artırılmasını sağlamak.

ç) Merkezde verilen hizmetlerin gereği doğrultusunda sağlık personelinin görev koordinasyonunu sağlamak.

Merkez birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 16- (1) Merkez birimlerinin çalışma düzen ve ilkeleri Müdür tarafından hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

(2) Merkezde ve bağlı birimlerde bulunan servis, poliklinik, ameliyathane ve laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olan kişiler, yürüttükleri hizmetler açısından Müdür ve İdari Müdüre karşı sorumludurlar.

(3) Merkezde hizmet kontrolü ve değerlendirilmesine yönelik verimlilik ve hizmet kalitesini artırma amaçlı proje grupları, kurullar, komisyonlar kurulabilir.

Araştırma ve uygulamalar

MADDE 17- (1) Yönetim Kurulu, sağlıkla ilgili alanlarda araştırma ve uygulamaların yapılabilmesi için programlar düzenler, araştırmacılara uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla gerekli tesisleri kurar, alt yapıyı oluşturur.

Eğitim hizmeti

MADDE 18- (1) Yönetim Kurulu, sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitim öğretimine devam eden öğrencilere eğitimlerine yönelik yardımcı hizmetleri sunmak üzere gerekli planlanmaları yapar. Sağlık bilimleri alanında kurslar, paneller, seminerler ve kongreler düzenler.

Uygulama birimleri

MADDE 19- (1) Yönetim Kurulu, Merkez sağlık hizmetleri alanında yapılan araştırma, eğitim ve uygulamalarına destek amaçlı uygulama birimleri kurar ve işletir.

Çalışmaların denetimi

MADDE 20- (1) Denetim, Rektörlük tarafından konu ile ilgili uzmanlardan oluşan koordinatör birimi aracılığıyla üç aylık dönemler halinde raporlama sistemi ile yapılır. Merkez idari, teknik ve mali açıdan denetlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 23- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.