Marmara Üniversitesinden:

MARMARA ÜNİVERSİTESİ HALİT REFİĞ SİNEMA VE KÜLTÜR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Marmara Üniversitesi Halit Refiğ Sinema ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Marmara Üniversitesi Halit Refiğ Sinema ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Marmara Üniversitesi Halit Refiğ Sinema ve Kültür Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Marmara Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Marmara Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Marmara Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Millî kültürümüz ekseninde etkinlikler ve yayınlar aracılığıyla kültür birikimi oluşturmak.

b) Halit Refiğ’in sinema ve düşünce alanındaki katkılarını yapılacak çalışmalarla öne çıkarmak.

c) Sinema alanında bir bilgi birikiminin oluşturulmasına yönelik ulusal ve uluslararası sempozyum, çalıştay, sergi, kongre, film gösterimleri, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenlemek.

ç) Kitap, dergi, makale, katalog ve benzeri yayınlar çıkarmak.

d) Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kamu kurumları veya özel kuruluşlarla ortak çalışmalar, iş birlikleri ve protokoller yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Halit Refiğ hakkında bilgi birikimi oluşturmak, eserlerinin ve düşüncelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak, konuyla ilgili akademik çalışmaları desteklemek ve araştırmalar için paylaşım platformları oluşturmak.

b) Sinema çalışmalarına disiplinlerarası bir nitelik kazandırmak, bu amaçla tarih, sanat tarihi, mimarî, müzik, resim, fotoğraf ve edebiyat gibi kültür ve sanatın bütün alanlarında ortak etkinlikler planlamak.

c) Türk sinemasının başlangıcından günümüze kadar olan serüvenini dönemleriyle ve aktörleriyle birlikte ele alan etkinlikler ve yayınlar yapmak.

ç) Halit Refiğ’in eserlerinde yer alan tarihi gerçekçilik doğrultusundaki mesajların hem yurt içinde hem de yurt dışında tartışılmasını, anlaşılmasını ve yayılmasını sağlayarak daha geniş kitlelere ulaştırılması için sinema, kültür ve sanat alanlarında kamu kurumları ve özel kuruluşlarla iş birliği yaparak ilgili faaliyet alanlarında kongre, sempozyum, çalıştay, panel, sergi, film gösterimi, seminer, yarışma ve gezi gibi etkinlikler düzenlemek.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda projeler geliştirmek, katalog, kitap, film, belgesel, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder. Vekâletin altı aydan fazla sürmesi durumunda, Müdürün görevi sona erer. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevleri sona erer. Süresi dolan müdür yardımcısı tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezin idari işlerini yürütmek ve Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

c) Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim, araştırma ve danışmanlıkla ilgili plan ve programlarını hazırlamak.

d) Her yıl sonunda, Merkezin çalışmalarıyla ilgili faaliyet raporunu hazırlayıp bir sonraki yıla ait çalışma programını Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Yönetim Kurulu karar ve tutanaklarını ilgili birimlere sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üç ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun olarak çalışmasını sağlayacak esasları tespit etmek.

b) Müdür tarafından hazırlanan Merkezin faaliyet plan ve programlarını ve bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.

c) Merkezin faaliyetleriyle ilgili görevlendirmeleri karara bağlamak.

ç) Danışma Kurulunun tavsiyelerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

d) Müdür tarafından hazırlanan yıl sonu faaliyet raporlarını ve bu faaliyetlerle ilgili esasları görüşüp karara bağlamak.

e) Merkezin destek ve iş birliği faaliyetleriyle ilgili müracaat ve teklifleri değerlendirmek ve karara bağlamak.

f) Faaliyetlerle ilgili malî durumları görüşmek ve karara bağlamak.

 Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıllık süre için görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanır. Üç toplantıya üst üste katılmayan Danışma Kurulu üyesinin üyeliği sona erer.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Müdür tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulunca uygun görülen yıllık çalışma faaliyetlerini ve bir sonraki çalışma yılına ait programı değerlendirerek görüş bildirmek, yeni çalışma konularıyla ilgili önerilerde bulunmak, çalışma alanlarında gerekli görüldüğü durumlarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve ortak çalışmalar önermektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Marmara Üniversitesi Rektörü yürütür.