Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden:

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MİMAR SİNAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Mimar Sinan hakkında araştırmalar yapmak, yapılan araştırmalara destek vermek, Mimar Sinan ile ilgili arşiv oluşturmak, Mimar Sinan’ın yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

b) Mimar Sinan’ın çağdaşları ile dönemin mimarlık ortamı üzerine tespitlerde bulunmak.

c) Mimar Sinan’ın sanatı ve eserleri hakkında üslup, yapım teknikleri, malzeme kullanımı ve kaynakları ile ilgili çeşitli çalışmalar gerçekleştirilerek elde edilen bilgiler üzerine bilimsel yayınlar yapmak.

ç) Mimar Sinan’ın sanatı ve eserleri üzerine ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak, sergiler ve seminerler düzenlemek.

d) Ulusal ve uluslararası bilimsel ve akademik kuruluşların yanı sıra kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yarışmalar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Mimar Sinan ve dönemi ile ilgili her türlü bilimsel çalışma ve araştırmaları gerçekleştirmek, yapılan araştırmalara destek vermek ve bu konular ile ilgili bilimsel yayın yapmak.

b) Mimar Sinan’ın eserleriyle ilgili kapsamlı bir envanter çıkarmak, günümüzde mevcut olmayanları tespit etmek, mevcut olanların bugünkü durumlarını saptamak ve Mimar Sinan ile ilgili elde edilen tüm bilgileri Merkeze bağlı olarak oluşturulan internet sitesinde yayınlamak.

c) Mimar Sinan üzerine bütün dillerde yazılmış eserleri araştırarak tespiti ve temini için çalışmalar yapmak, kapsamlı bir Sinan Bibliyografyası hazırlamak.

ç) Referans kaynağı olabilecek bir kütüphane ve dokümantasyon birimi kurmak.

d) Türk mimarlık ve sanat tarihi bütünü içerisinde Mimar Sinan döneminin yeri ve önemini daha iyi irdelemek ve yorumlamak adına çalışmalar yapmak, elde edilen bulgularla her türlü bilimsel yayınlar üretmek ve bu yayınları çeşitli bilimsel platformlarda paylaşmak.

e) Mimar Sinan eserlerinin mevcut rölevelerini temin etmek, eksik olanları tamamlamak için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Mimar Sinan eserlerinin günümüzdeki durumlarını takip etmek.

g) Mimar Sinan ile ilgili araştırma yapan ulusal ve uluslararası kuruluş, üniversite, enstitü ve merkezlerle danışmanlık, eğitim, araştırma, geliştirme ve yapılandırma ilişkileri kurmak, bu kuruluşlar ile iş birliği yapmak.

ğ) Mimar Sinan hakkında yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı etkinliklerde bulunmak, bunun için eğitim kurumları ve diğer kuruluşlar ile iş birliği yapmak ve tüm bu etkinlikleri kamuoyunda paylaşmak için konferanslar, sempozyumlar düzenlemek ve sergiler açmak, araştırma gezileri tertip etmek.

h) Mimar Sinan hakkında gerçekleştirilecek etkinliklere katılmak veya danışmanlık hizmeti vermek ve her yıl 9 Nisan’da programlar düzenlemek veya düzenlenecek etkinliklere destek vermek.

ı) Dijital ortamda portallar oluşturarak Mimar Sinan hakkında tanıtıcı filmlerin yapılmasını ve yayınlanmasını sağlamak, eserlerine ilişkin bilgi föyleri oluşturmak.

i) Merkezin amaçlarına uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b)Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür tekrar görevlendirebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Üniversitenin doktora/sanatta yeterliliğini tamamlamış öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Süresi dolan müdür yardımcıları tekrar görevlendirilebilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi oluşturmak.

ç) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak ve çalışma programlarını yürütmek.

d) Her yıl Merkezin çalışmalarıyla ilgili geçmiş yılın faaliyet raporunu ve gelecek yılın çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

e) Merkezin eleman ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte tespit edip Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ile Merkezin çalışma alanına giren konularda akademik araştırmaları ve deneyimleri bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine başka bir üye aynı usulle görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyet alanları ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

b) Müdürün hazırlamış olduğu önerileri ve raporları inceleyerek Rektörün onayına sunmak.

c) Her faaliyet yılı sonunda, Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunun ve bir sonraki yıla ait çalışma programının hazırlanıp düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak.

ç) Rektörlükçe değerlendirilen faaliyet raporunu ve çalışma programını uygulamaya koymak.

d) Merkezin kadro ihtiyacını görüşmek ve karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli, Üniversitede görevli veya diğer kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarında görevli uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla on beş üyeden oluşur. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Süresi tamamlanmadan ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere aynı yöntemle yeni üyeler görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu; Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyet alanına giren tüm konularda görüş bildirmek ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13- (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, donanım ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Harcama yetkilisi

MADDE 14- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 13/1/1984 tarihli ve 18280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mimar Sinan Üniversitesi Mimar Sinan Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü yürütür.