Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

ORMAN, ORMAN ENDÜSTRİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE SERBEST MESLEK BÜROLARININ ÇALIŞMA ALANLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1- 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d), (l), (p), (s) ve (çç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ağaç malzeme konservasyonu, restorasyonu ve rekonstrüksiyonu: Ahşap esaslı tarihi kültür varlıklarında, denetleme, orman ve orman ürünleri biyolojik zararlılarının tespiti, bu zararlılarla mücadele, koruma, stabilizasyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon işlemlerini,”

“d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“1) İdare: Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,”

“p) Kesme: Ağaçların dikili haldeyken kesilerek devrilmesi, ürün gruplarına göre boylanarak işaretli yerlerden kesilmesi ve sanayi kuruluşlarında; tomruk, prizma, kereste, kaplama, tabakalı ağaç malzeme ve benzeri odun esaslı malzemelerin değişik şekillerde kesilmesini,”

“s) Liflere ayırma: Odun ya da yongaların, lif levha, yonga levha, OSB, odun/ahşap - plastik kompozitleri ve benzeri gibi imalatlarda kullanılmak üzere özel makinelerde termomekanik yolla liflere ayrılmasını,”

“çç) Ruhsat: Sınavlarda başarılı olan meslek mensuplarıyla, Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca kazanılmış haklara sahip olan meslek mensuplarına; ormancılık ve/veya orman ürünleri büroları açmak amacıyla Oda tarafından verilen izin belgesini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisiyle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri, mesleki faaliyetler kapsamındaki hizmetleri, Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensuplarını istihdam ederek veya ormancılık ve/veya orman ürünleri büroları ya da bu konularda çalışan şirketlerden satın almak zorundadır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Kamu tüzel kişileri mesleki konularda yurt içi serbest piyasadan satın almaya ihtiyaç duydukları; mal, yapım, danışmanlık ve hizmet alımlarını, kamu ihale mevzuatına uygun olarak Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensuplarınca oluşturulan ormancılık ve orman ürünleri büroları ya da şirketlerinden satın alabilirler. Ayrıca mesleki konularda mal, yapım ve hizmet alımlarını kamu ihale mevzuatına uygun olarak Odaya kayıtlı ve ruhsatlı meslek mensuplarını istihdam ederek veya ormancılık ve orman ürünleri büroları ya da şirketlerden hizmet sözleşmesi imzalayan şirketlerden de satın alabilirler. İhalelerde, uzmanlık alanlarına, uzmanlığa ve ortak alanlara dikkat edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ee) Ağaçların dikili haldeyken kesilerek devrilmesi, ürün gruplarına göre boylanarak işaretli yerlerden kesilmesi, kabuklarının soyulması, sınıflandırılması, ölçülmesi ve tutanaklara bağlanması, istif, tasnif ve odun zararlılarıyla mücadeleye yönelik iş ve işlemlerin kontrol ve denetiminde 30.000 m3’e kadar bir, sonraki her 30.000 m3 için bir meslek mensubu istihdam edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“a) İşletme kapasitesi 5000 m3/yıl olan ya da yıllık üretimi 2500 m3/yıl’a kadar kereste ve odun esaslı yapısal panel levhalar ve kompozit keresteler ve benzeri üreten işletmelerde bir, kapasitesi 5000 m3/yıl ya da yıllık üretim kapasitesi 2500 m3/yıl kereste üzerinde üretim yapan işletmelerde ise bu miktarlar katlanarak hesaplanacak sayıda meslek mensubu çalıştırılır.”

“c) Ahşap kaplama levha, ahşap lif ve yonga levha, kontrplak, kağıt, kağıt ambalaj, temizlik kağıtları, filtre kağıtları, selüloz, selüloz türevleri, hemiselüloz, lignin, ekstraktif madde ve benzeri yarı mamulleri üreten işletmelerden; 25'e kadar işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.”

“d) Odun dışı orman ürünleri, biyoyakıt, biyokütle, pelet, reçine, lignosülfonat, tedariki ile bunları işleyen tesislerde, üretim, kalite kontrol, maliyet hesaplama, stok kontrolü, pazarlama ve benzeri işlerde görevlendirilmek üzere en az bir meslek mensubu çalıştırılır.

e) Emprenye, ahşap koruma, kurutma-buharlama, ısıl işlem, yüzey işlemleri, palet, ahşap ambalaj, kağıt ambalaj, odun ve atık peletleri, levha ürünleri ve selüloz-kağıt üreten işletmelerden; 25 işçiye kadar işçi çalıştıranlar bir, 25'in üzerinde işçi çalıştıranlar ise her 50 işçi için bir olmak üzere belirlenecek sayıda meslek mensubu istihdam ederler.”

“f) Ağaçların dikili haldeyken kesilerek devrilmesinden sonra ürün gruplarına göre boylanarak işaretli yerlerden kesilmesi, kabuklarının soyulması, sınıflandırılması, ölçülmesi ve tutanaklara bağlanması, istif, tasnif ve odun zararlılarıyla mücadeleye yönelik iş ve işlemlerin kontrol ve denetiminde 30.000 m3’e kadar bir, sonraki her 30.000 m3 için bir meslek mensubu istihdam edilir.

g) Orman ürünleri endüstrisi ve ahşapla ilgili bilirkişilik, eksperlik, hakemlik, danışmanlık ve benzeri iş ve işlemleri meslek mensubu tarafından yürütülür. Her türlü, elverişlilik belgesi, kontrol mühendisliği, proje mühendisliği, üretim kontrolü, ekspertiz ve bilirkişilik faaliyetleri meslek mensubu tarafından yürütülür.

ğ) Orman ürünleri sanayi tesislerinin, hammadde, yarı mamul veya mamul orman ürünü kullanan sanayi tesislerinin ve ahşap türevlerini kullanan sanayi tesislerinin fizibilite raporları ve kapasite raporları meslek mensubu tarafından hazırlanır.

h) İthal veya ihraç edilen/edilecek tomruk, kereste, odun cipsi, ahşap palet ve her türlü ahşap türevlerini kontrol etmek, belge düzenlemek ve benzeri iş ve işlemleri meslek mensubu tarafından yürütülür.

ı) Orman ve orman ürünleri bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması iş ve işlemleri meslek mensubu tarafından yürütülür.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ç) Ağaç işleri endüstrisi ve ahşapla ilgili bilirkişilik, eksperlik, hakemlik, danışmanlık ve benzeri iş ve işlemleri meslek mensubu tarafından yürütülür. Her türlü, elverişlilik belgesi, kontrol mühendisliği, proje mühendisliği, üretim kontrolü, ekspertiz ve bilirkişilik faaliyetleri meslek mensubu tarafından yürütülür.

d) Ağaç işleri endüstrisi tesislerinin, hammadde, yarı mamul veya mamul orman ürünü kullanan sanayi tesislerinin ve ahşap türevlerini kullanan sanayi tesislerinin fizibilite raporları, kapasite raporları, yerli malı belgesi, ekspertiz raporu, mücbir sebep belgesi düzenlemesi, sürdürülebilirlik analizleri ve EPD (Çevresel Ürün Beyanı) iş ve işlemleri meslek mensubu tarafından yürütülür.

e) İthal veya ihraç edilen/edilecek tomruk, kereste, odun cipsi, ahşap palet ve her türlü ahşap türevlerini kontrol etmek, belge düzenlemek ve benzeri iş ve işlemleri meslek mensubu tarafından yürütülür.

f) Orman ve orman ürünleri bitki koruma ürünlerinin satışı ve depolanması iş ve işlemleri meslek mensubu tarafından yürütülür.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Orman ve orman ürünleri bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışı, depolanması ve uygulama işlemleri yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ağaçların dikili haldeyken kesilerek devrilmesinden sonra ürün gruplarına göre boylanarak işaretli yerlerden kesilmesi, kabuklarının soyulması, sınıflandırılması, ölçülmesi ve tutanaklara bağlanması, istif, tasnif ve odun zararlılarıyla mücadeleye yönelik iş ve işlemlerin kontrol ve denetimi.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma, koruma ve emprenye etme sanayi işlemleri”

“(2) Orman ve orman ürünleri bitki ürünlerinin karantina ve fumigasyon işlemleri ve bu ürünlerin yurt dışına çıkış ve yurda giriş işlemlerine ait eksperlik ve onaylarının verilmesi iş ve işlemleri yapılır.

(3) Ahşap binaların/yapıların ve ahşap ile ahşap esaslı yapı elemanlarının çürüklük, böcek zararı, rutubet etkisi, açık hava etkisi, kimyasal etkiler, mekanik yüklenmeler, fiziksel etkenler ve benzeri zararlar açısından incelenmesi yapılır, ilgili tetkik raporları hazırlanır ve uygulamaları yapılır.

(4) Orman ve orman ürünleri bitki koruma ürünlerinin toptan veya perakende satışı ve uygulama işlemleri yapılır.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kereste, ahşap ambalaj malzemesi, ahşap yapı elemanları, ağaç kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yan mamul ve mamulleri üretmek

MADDE 71- (1) Odun hammaddesinden kereste, ahşap ambalajlar, ahşap yapı elemanları, ahşap kaplama levha, kağıt, selüloz ve benzeri yarı mamul ve mamuller üretilir ve bunlara ilişkin sanayi tesisleri işletilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 74 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 74- (1) Ahşap ve ahşap türevleri kullanılarak, deniz araçları, mobilya, sabit ve hareketli mobilya, kapı, pencere, yer döşemesi, prefabrik ev, sauna, karavan, doğrama ve evlerin ahşap bölümleri ve benzeri ürünlerin imalatı yapılır.

(2) Tamamı veya bir kısmı ahşap olan yapılarda ve binalarda ahşaba dayalı taşıyıcı elemanların yük taşıyan ve aktaran bölümleri ile doğramalar, döşeme, çatı ve benzeri bölümlerinde kullanılan ahşap yapı elemanlarının imalatı yapılır.

(3) Ahşap eşyalar, ahşap araç-gereçler, ahşap oyuncak, ahşap eğitim araçları, ahşap müzik aletleri, ahşap takı aksesuar, ahşap hediyelik eşya, ahşap el sanatları ürünleri ve benzeri ürünlerin imalatı yapılır.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 84- (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin fizibilite raporu, plan ve projeler hazırlanır ve bu projeler uygulanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 92 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi tesisleri ile hammadde, yarı mamul veya mamul orman ürünü kullanan sanayi tesislerinin veya ahşap ve ahşap türevlerini kullanan sanayi tesislerinin ve bu tesislere ait her türlü ahşap malzemeyi işleyen, şekil değiştiren, buharlama, kurutma, ısıl işlem ve zararlı organizmalara karşı koruma işlemi yapan tesis, makine ve fırınlara ait fizibilite raporları ve kapasite raporları düzenlenmesine ilişkin ekspertiz işlemleri yerine getirilir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104- (1) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisi alanında yapılan ithal/ihraç orman bitkisi ve orman bitkisel ürünleri üzerinde karantina ve fümigasyon hizmetleri yürütülür. Bu hizmetler yürütülürken 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uyulur.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 109- (1) Serbest orman endüstri mühendislerince veya serbest ağaç işleri endüstri mühendislerince kurulan orman ürünleri büroları, ortaklık büroları veya şirketler; bu Yönetmeliğin beşinci, altıncı ve yedinci bölümlerinde yer alan konularda çalışmalar yapmak hak, yetki ve sorumluluğuna sahiptirler.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 112 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ormancılık, orman endüstrisi ve ağaç işleri endüstrisine ilişkin işlerle uğraşan gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri; kurulu kapasitelerini, kapasite kullanım miktar ve oranlarını, istihdam ettikleri meslek mensuplarını, Odanın belirleyeceği çizelgeyi hazırlayıp yılda bir kez Oda genel merkezine elektronik ortamda bildirirler.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.