Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞLİ, GÜÇ AKTARMA SİSTEMLERİ VE TİTREŞİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dişli, Güç Aktarma Sistemleri ve Titreşim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dişli, Güç Aktarma Sistemleri ve Titreşim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DİMER): Orta Doğu Teknik Üniversitesi Dişli, Güç Aktarma Sistemleri ve Titreşim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek ve yürütülen araştırma faaliyetlerini desteklemek.

b) Uzmanlaşmış, girişimci ve araştırmacı insan gücü yetiştirmek.

c) Dişli ve güç aktarma sistemlerine ait ürün ve teknolojilerin geliştirilmesi için gereken araştırma, geliştirme, fiziksel ve teknik altyapıyı sağlamak, eğitim, prototipleme ve danışmanlık desteği vermek.

ç) Mekanik titreşimler alanında teknolojilere ve titreşim problemlerinin çözümüne yönelik yöntemlerin ve/veya ürünlerin geliştirilmesi için gereken araştırma, geliştirme, fiziksel ve teknik altyapıyı sağlamak, eğitim, prototipleme ve danışmanlık desteği vermek.

d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve projeler geliştirmek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.

b) Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, akademik ve endüstriyel kümelenmeler ve organizasyonlara dahil olmak, bilimsel toplantılar, eğitim faaliyetleri ve yarışmalar düzenlemek.

c) Araştırma yapan Üniversite mensuplarına ve öğrencilerine fiziksel ve teknik altyapı desteği vermek.

ç) Kamu kurumlarına ve özel sektör kuruluşlarına ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, geliştirme, fiziksel ve teknik altyapı, eğitim, prototipleme, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek; tasarım, analiz, test, devreye alma ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak.

d) Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlenmek.

e) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumdaki ilgi ve farkındalığı artıracak çalışmalar yapmak.

f) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zaman müdür yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.

ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerini gözden geçirerek Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek.

c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları ve/veya mensupları, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dokuz üyeden oluşur. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu yılda bir defa toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık çalışma programları, araştırma projeleri, uygulama etkinlikleri ile ilgili görüş bildirmek.

b) Eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları konusunda önerilerde bulunmak.

c) Merkezin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yapmak, yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma birimleri

MADDE 14- (1) Merkezin faaliyet alanlarına ilişkin programların uygulanması ve projelerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu tarafından Merkeze bağlı çalışma birimleri kurulabilir. Programı tamamlanan çalışma birimlerinin görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Çalışma birimleri için Merkezde laboratuvar, atölye, mekân ve/veya personel tahsis edilebilir.

(3) Çalışma birimlerinin faaliyetleri çalışma birimi yürütücüsü tarafından yürütülür. Merkez personeli arasından Müdür tarafından çalışma birimi yürütücüleri görevlendirilir. Çalışma birimi yürütücüleri, birimin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.