İçişleri Bakanlığından:

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ GİRİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine alınacak öğrencilerin niteliklerini, giriş, eğitim-öğretim ve dikey geçişe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine alınacak adaylarda aranacak nitelikleri, adayların başvuru ve seçme sınavları esaslarını, seçme ve değerlendirme komisyonlarının kuruluşunu, öğrencilerin kayıt işlemleri ile eğitim-öğretimlerini, sınavları ve değerlendirme esaslarını, başarı durumlarını, stajlarını, öğrencilere verilecek izinleri, mazeret durumlarını, dikey geçiş esaslarını, öğrenciliğin sona ermesi, öğrencilikten çıkma, çıkarılma, mezuniyet ve diploma işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 15 inci, 19 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine müracaat edenlerden henüz kesin kaydı yapılmamış olanları,

b) Akademi: Polis Akademisini,

c) Akademik genel not ortalaması (AGNO): Öğrencilerin Fakültede almış oldukları tüm program derslerinden hesaplanan ağırlıklı not ortalamasını,

ç) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

d) Bakan: İçişleri Bakanını,

e) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

f) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,

g) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,

ğ) Bölüm: Akademinin, eğitim-öğretiminde Emniyet Teşkilatının hizmet konularına göre amaç, kapsam ve nitelik yönünden bir bütün teşkil eden, bilim, teknik ve uygulama dallarından oluşan, eğitim, araştırma ve uygulama yapan akademik birimi,

h) Dekan: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Dekanını,

ı) Dekanlık: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Dekanlığını,

i) Dönem: Eğitim-öğretim yarıyılını,

j) Dikey geçiş sınavı: Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesine dikey geçiş yolu ile alınacak Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğrencilerine yönelik yapılacak sınavı,

k) Eğitim-öğretim yılı: Eğitim-öğretim iki dönemini,

l) Eğitim sonu sınavı: 3/6/2015 tarihli ve 29375 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği kapsamında yapılan sınavı,

m) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını,

n) Erasmus+ öğrencisi: Erasmus+ Programına kabul edilen öğrenciyi,

o) Erasmus+ Programı: Yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesini,

ö) EÖYK: Polis Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Öğretim Yüksek Kurulunu,

p) Fakülte: İç Güvenlik Fakültesini,

r) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,

s) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,

ş) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması: İlgili mevzuata göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını,

t) İntibak eğitimi: Mesleki disipline uyum sağlamak için verilen eğitimi,

u) Kredili ders: Öğrencilerin bilgi ve analiz düzeylerini ölçen, teorik ve/veya uygulamalı olarak işlenen ve bir değerlendirme sistemine göre değerlendirilen AKTS değerine sahip akademik program derslerini,

ü) Mutlak değerlendirme sistemi: Her bir öğrencinin notunu diğer öğrencilerden bağımsız olarak belirli mutlak standartlara göre ölçen değerlendirme sistemini,

v) OBS: Öğrenci Bilgi Sistemini,

y) Öğrenci: Fakülte öğrencisini,

z) PMYO Müdürlüğü: Akademiye bağlı Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerini,

aa) PMYO öğrencisi: PMYO Müdürlüklerinde eğitim-öğretim gören öğrencileri,

bb) Rütbeli personel: Komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, dördüncü sınıf emniyet müdürü, üçüncü sınıf emniyet müdürü, ikinci sınıf emniyet müdürü, birinci sınıf emniyet müdürü ve sınıf üstü emniyet müdürü rütbesindeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli,

cc) Sınav merkezi: Başvuru ve sınavların yapılacağı Akademi ve bağlı eğitim kurumlarını,

çç) Şartlı geçer not: DC (Zayıf-Orta) ve DD (Zayıf) harf notlarını,

dd) Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,

ee) Ulusal kredi: Teorik ve uygulamalı ders saatlerine göre hesaplanan krediyi,

ff) Uzaktan eğitim: İletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak yürütülen ve yüz yüze olmayan eğitimi,

gg) Yazılı sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavını, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Öncesi Hususlar

Öğrenci kaynakları

MADDE 5- (1) Fakültenin esas öğrenci kaynağı lise ve dengi okul mezunlarıdır.

(2) Başkanlıkça yapılacak dikey geçiş sınavında başarılı olan PMYO öğrencileri Fakülteye kabul edilebilir.

(3) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak denkliği tanınan en az lise ve dengi okul mezunu yabancı uyruklu öğrenciler Bakan onayı ile Fakülteye ücretli/ücretsiz olarak kabul edilebilir.

Alınacak öğrenci sayısının belirlenmesi

MADDE 6- (1) Fakülteye alınacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenci sayısı; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı ve Fakültenin kapasitesi dikkate alınarak erkek ve kadın sayıları ayrı ayrı olmak üzere her yıl Genel Müdürlük Personel Başkanlığı ile koordineli olarak tespit edilir. Alınacak öğrenci sayısı başvuru tarihinden önce Başkanın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ise ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakan tarafından belirlenir.

(3) Dikey geçiş ile Fakülteye alınacak PMYO öğrencilerinin sayısı her eğitim-öğretim yılı için Dekanın teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir. Bu usul ile alınacak öğrenci sayısı her eğitim-öğretim yılı için Fakülteye alınacak öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

Duyuru, başvuru zamanı ve şekli, adayların çağrılması

MADDE 7- (1) Fakülteye giriş sınavına ilişkin duyurular, Resmî Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir. Başvuruların hangi tarihler arasında ve nereye yapılacağı ile başvuru tarihlerinin değiştirilmesi veya süresinin uzatılmasına ilişkin hususlar Başkanlıkça belirlenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrenci alımına ilişkin duyurular, Başkanlık tarafından ilgili ülke makamlarına gönderilen davetiye yazısı ile duyurulur.

(3) Adayların ön başvuruları, elektronik ortam üzerinden alınır. Giriş sınavına başvurular her yıl için, Başkanlık tarafından belirlenen yerde ve ilan edilen tarihler arasında şahsen yapılır.

(4) Fakülte için sıralamaya esas yazılı sınav taban puanı ve puan türü Bakanlık onayıyla belirlenir. Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere yazılı sınav puanı en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o eğitim-öğretim yılı için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır.

(5) Eksik bilgi ve belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmez.

(6) Şahsen müracaatlar, müracaat kabul komisyonunca değerlendirilir ve aranılan şartları taşıdığı tespit edilenlerin müracaatları kabul edilir.

(7) Başvuruda bulunan adaylardan Başkanlıkça belirlenen miktarda sınav ücreti alınır. Ücretler, Başkanlık Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına yatırılır. Şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından sınav ücreti alınmaz.

Adaylarda aranılan şartlar

MADDE 8- (1) Fakülteye başvuru yapacak adaylarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okullardan mezun olmak,

c) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla yirmi iki yaşından gün almamış olmak,

d) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ilgili mevzuat hükümlerine göre olumlu olmak,

e) 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

g) Yazılı sınavdan Bakan onayı ile belirlenen taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun Genel Ahlaka Karşı Suçlar başlıklı yedinci bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan dolayı hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adlî soruşturma/kovuşturma veya idarî soruşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

j) 5237 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamak,

şartları aranır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları/öğrencilikleri sona erdirilir.

(3) Yabancı uyruklu adaylarda aranacak şartlar ilgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak Bakan onayı ile belirlenir.

Başvuruda istenen bilgi ve belgeler

MADDE 9- (1) Adaylar;

a) T.C. kimlik numarasını,

b) Adli sicil ve arşiv kaydı olmadığı beyanını,

c) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme beyanını,

ç) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyanını,

d) Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları olmaları halinde, şehit veya vazife malulü beyanını,

içeren ve biyometrik fotoğrafın yer aldığı yazılı veya Başkanlık tarafından kabul edilen elektronik ortamda düzenlenen sınav başvuru formu ile başvuru yapar.

(2) Emniyet Teşkilatı dışında şehit veya vazife malullerinin eş veya çocuklarından başvuru yapacak adaylar, onaylı şehit veya malullük belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptığı başvurusuna ekler. Elektronik ortamda başvuru yapılmış ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını ibraz eder.

(3) Aday tarafından verilen bilgilerin doğrulamasının yapılamaması veya ilave bilgilere ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibinden ayrıca bilgi veya belge talep edilebilir.

(4) Başvuru ile ilgili olarak istenen bilgi ve belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

(5) Yabancı uyruklu öğrencilerden istenecek belgeler Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavla İlgili Hususlar

Sınav tarihi ve sınav yerlerinin belirlenmesi

MADDE 10- (1) Fakülteye giriş sınavlarının yapılacağı tarihler ve sınav yerleri Başkanlıkça belirlenir ve ilan edilir.

(2) Sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip ilan edildikten sonra değiştirilemez. Adayların kendilerine tahsis edilen tarihte sınava girmeleri zorunludur. Adaylar; hastalık, yaralanma gibi mücbir sebeplerle belirtilen tarihte sınava katılmamaları durumunda, Devlet hastanelerinden aldıkları raporu ibraz etmeleri halinde, sınav takvimi içerisindeki uygun görülen başka bir tarihte sınava alınabilirler. Ancak rapor bitiş tarihi aday ile ilgili açıklanmış olan müracaat kabul, ön sağlık kontrolü ve sınav aşamaları için ayrı ayrı ilan edilen takvim dışına denk gelmesi durumunda sınav tarihi değiştirilmez.

Sınav komisyonlarının oluşturulması

MADDE 11- (1) Mülakat sınav komisyonu başkan ve üyeleri Bakan onayıyla, diğer komisyonların başkan ve üyeleri Başkan tarafından aşağıdaki şekilde belirlenir:         

a) Müracaat kabul komisyonu: Müracaat kabul işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla görevli olan komisyon, biri en az emniyet müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu: Adayların ön sağlık kontrolü işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla görevli olan komisyon, iki rütbeli personel ve bir doktor olmak üzere üç personelden oluşur.

c) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu: Adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını değerlendirmek amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ile Başkanlıkta görevli veya Başkanlık dışından iki beden eğitimi öğretim elemanı/öğretmeni olmak üzere beş personelden oluşur.

ç) Mülakat sınav komisyonu: Bakanın, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere görevlendireceği beş personelden oluşur. Bakan tarafından üyeler arasından biri başkan olarak görevlendirilir. İhtiyaca göre aynı usulle birden fazla sınav komisyonu kurulabilir.

d) Soru hazırlama komisyonu: Sınav sorularının hazırlanması amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

e) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu: Hazırlanan sınav sorularını denetlemek ve soru bankası oluşturmak amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

f) Merkezi sınav komisyonu: Üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanı olmak üzere beş personelden oluşur.

g) Sınav değerlendirme komisyonu: Sınavları değerlendirmek amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ve iki öğretim elemanından oluşur.

(2) Mülakat sınav komisyonu hariç, Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon kurulabilir.

(3) Oluşturulacak komisyonlarda görev alacak yardımcı personel sayısı her komisyon için yirmiyi geçmeyecek şekilde Başkan tarafından belirlenir.

(4) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

Ön sağlık kontrolü

MADDE 12- (1) Şahsen başvuru için çağrılan adaylar sınavlara girmeden önce ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından kontrolden geçirilir. Ön sağlık kontrolü aşağıda belirtilen şekilde yapılır:

a) Ön sağlık kontrolü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

b) Ön sağlık kontrolü komisyonu, adaylar hakkında “Fakülte öğrenci adayı olur” veya “Fakülte öğrenci adayı olamaz” şeklinde karar verir. “Fakülte öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

c) Hakkında “Fakülte öğrenci adayı olamaz” kararı verilen adaylar, sınav aşamalarına geçemezler.

(2) Ön sağlık kontrolü komisyonu kararları kesindir.

Sınav aşamaları

MADDE 13- (1) Fakülteye giriş sınavları, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavı olmak üzere iki aşamalı yapılır.

Fiziki yeterlilik sınavı

MADDE 14- (1) Ön sağlık kontrol komisyonu tarafından “Fakülte öğrenci adayı olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

(2) Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

a) Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere oluşturulan parkurda uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları ayrı ayrı değerlendirilir. Fiziki yeterlilik sınavına ilişkin kriterler ve açıklayıcı diğer hususlar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmayacak şekilde Başkanlıkça hazırlanan Talimatla belirlenir.

b) Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavı sonuçları Başkanlıkça belirlenen yer ve zamanda ilan edilir ve bu sınavda başarılı olanlar, duyurulacak yer ve zamanda mülakat sınavına alınırlar.

(3) Fiziki yeterlilik komisyonu kararları kesindir.

Mülakat sınavı

MADDE 15- (1) Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına tabi tutulurlar.

(2) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme komisyonun diğer üyeleri ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Mülakat sınav komisyonu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan adaylar başarılı olur.

(3) Mülakat sınav komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında “Fakülte öğrenci adayı olur”, başarısız adaylar hakkında “Fakülte öğrenci adayı olamaz” kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.

(4) Mülakat sınav komisyonu kararları kesindir.

(5) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlıkça ilan edilir. Kararın bir sureti adayın dosyasına konulur.

Sınav sonuç listesinin belirlenmesi ve ilanı

MADDE 16- (1) Adayların başarı sıralamasına esas Fakülte giriş puanı; yazılı sınav puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; yazılı sınav puanı, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

(2) Başarı sıralamasına esas giriş puanına göre erkek ve kadın adaylar için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Asıl adayların %30’una tekabül eden sayıda yedek aday listesi, en yüksek puandan başlanarak belirlenir.

(3) Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

(4) Sınav evrakı herhangi bir itiraz olmadığı sürece Dekanlıkça bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa kararın kesinleşme tarihine kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Sonrası Hususlar

Geçici kayıt ve yedek aday çağırma

MADDE 17- (1) Fakülteye öğrenci olarak kabul edilen adayların intibak eğitiminin başlangıcından itibaren Fakülteye geçici kayıtları yapılır. Geçici kayıtları yapılan adayların sağlık kurulu raporları incelenmek üzere Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili daire başkanlığı inceleme sonucuna göre raporunda eksiklik görülen adayların eksikliklerini tamamlatır, gerekirse öğrenciyi yeniden muayene edebilir veya ettirebilir, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre öğrenci olup olamayacağına ilişkin karar verir ve bu kararı gereği yapılmak üzere Başkanlığa bildirir.

(2) Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca hakkında “Öğrenci Olamaz” kararı verilen adayların Başkanın onayı ile ilişikleri kesilir.

(3) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği gereği aldırılan giriş raporu “Öğrenci Olamaz” kararı ile sonuçlanmış olan adaylar, Fakülteden ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere, Devlet hastanelerinden, Devlet eğitim ve araştırma hastanelerinden veya Devlet üniversite hastanelerinden kendileri tarafından alınacak ve ilişiklerinin kesilmesine neden olan sağlık sorunları açısından iyileştiklerini belirtir durum bildirir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurmaları halinde, bu rapor incelenmek üzere Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilir. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenmiş olan şartları sağladığı bildirilenler, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre giriş raporu aldırılmak üzere Başkanlıkça hastaneye sevk edilir. Yeniden aldırılan giriş raporunun Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca, adayın o anki mevcut sağlık durumuna göre Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda, hakkında “Öğrenci Olur” kararı verilenlerin 8 inci maddedeki şartları taşıyor olmaları halinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile Fakülteye planlamaları yapılır. Bu kişilerden, 38 inci maddede belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder.

(4) Geçici kayıt sırasında, Fakülteye giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, sınav sonuç listesinin ilanını izleyen günden itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa şahsen başvuruda bulunmayan veya intibak eğitiminden ayrılan ya da vefat eden adayların yerine, yedek adaylar sırası ile çağrılır. Çağrılan yedek aday, çağrı tarihinden itibaren en geç üç iş günü içinde Dekanlığa şahsen müracaat etmek zorundadır. 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silah altında bulunması nedeniyle müracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen adaylar, mazeretleri ne olursa olsun haklarını kaybetmiş sayılırlar. Eğitim-öğretimin başladığı tarihten itibaren en geç üç iş günü geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

(5) Fakülteye geçici kaydı yapılan öğrencilerin, iaşe, ibate ve sağlık giderleri Başkanlıkça karşılanır.

(6) Fakülteye geçici kayıtları yapılan ve intibak eğitimini tamamlayanlara Fakülte öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartlarının şekli, ebadı ve içeriği Başkanın onayı ile belirlenir.

(7) 7179 sayılı Kanuna göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adayların planlamaları, yazılı müracaatları halinde bir sonraki eğitim-öğretim yılına yapılır.

İntibak eğitimi

MADDE 18- (1) Fakülteye geçici kaydı yapılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu adaylar en çok bir ay süre ile intibak eğitimine tabi tutulurlar. İntibak eğitimi başlangıcından itibaren adayların güvenlik soruşturmaları ve arşiv araştırmaları yaptırılır ve sağlık kurulu raporu aldırılır. Bu raporlar Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre değerlendirilir.

(2) Sağlık kurulu raporu işlemleri ile güvenlik soruşturması ve araştırması işlemleri geçici kayıt tarihinden itibaren altmış gün içerisinde tamamlanmayan adayların planlamaları bir sonraki eğitim-öğretim yılına yapılır.

(3) Geçici kayıt süresince disiplin mevzuatına aykırı hareket eden adayların idari soruşturmaları Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

İntibak eğitimi döneminde çıkma veya çıkarılma

MADDE 19- (1) Adaylar, intibak eğitiminin herhangi bir aşamasında Fakülteye yazılı başvuruları ile çıkma isteklerini bildirerek ayrılabilirler. Çıkan adayların geri dönme istekleri kabul edilmez.

(2) Çıkan veya Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç çıkarılan adaylar bir daha Fakülte giriş sınavlarına başvuruda bulunamazlar. Bu durum, çıkan veya çıkarılan adaylara yazılı olarak tebliğ edilir.

(3) 8 inci maddede sayılan nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların ilişikleri, Başkanın onayıyla kesilir.

(4) İntibak eğitimi döneminde çıkan veya çıkarılan adaylar, bu dönemde kendilerine yapılan masraflardan sorumlu tutulmazlar.

Kesin kayıt-kabul

MADDE 20- (1) Geçici kaydı yapılan adayların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmaları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlıkça tamamlattırılır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre aldırılan giriş raporu sonucu olumlu olan adayların kesin kayıtları yapılır.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz olan, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımadıkları anlaşılan, kendi isteği ile ayrılan ya da vefat eden adaylar ile intibak eğitimi sonrası istenilen noter tasdikli Taahhütname ve Kefalet Senedini eğitim-öğretimin başladığı tarihe kadar getirmeyen adayların dosyası Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye alınmaları

MADDE 21- (1) İlgili devletlerle yapılacak ikili anlaşmalara bağlı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin ücretli/ücretsiz Fakülteye alınmaları Bakan onayı ile olur. Bu öğrencilerin Fakülteye kabullerinde sağlık raporu istenir.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakülteye sınavla veya sınavsız alınmaları hususunda EÖYK yetkilidir. Sınav yapılmasının gerekli görülmesi halinde, yapılacak olan sınavın şekli ve esasları da EÖYK tarafından belirlenir.

(3) Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere uygulanan kurallara uymakla yükümlüdürler.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe hazırlık eğitimi

MADDE 22- (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Fakültede eğitim-öğretime tabi tutulmaları için Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü tarafından Türkçe dil yeterlik sınavı yapılır. Sınav sonucunda altmış ve üzeri puan alanlar başarılı sayılarak Fakültede eğitim-öğretime başlatılır, başarısız olanlar ise bir eğitim-öğretim yılı süreyle Türkçe hazırlık eğitimine tabi tutulurlar. Türkçe hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlar Fakültede eğitim-öğretime başlatılırlar.

(2) Türkçe hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim yılı sonunda yapılacak olan Türkçe dil yeterliği sınavında başarılı olmaları gerekir. Ancak bu sınavda başarılı olamayan hazırlık sınıfı öğrencilerine Başkanlık tarafından belirlenen süre kadar ek dil eğitimi verilir ve bu süre sonunda yapılan sınavlarda başarısız olanlar ile eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan sınavlarda Türkçe hazırlık eğitimlerini tamamlayamayacağı değerlendirilenlerin ilişikleri Başkanın onayıyla kesilerek durumu ilgili ülke makamlarına bildirilir.

(3) Türkçe hazırlık eğitimine alınan yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe eğitim-öğretimine ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Hazırlık sınıfı

MADDE 23- (1) Fakültenin yabancı dil hazırlık eğitimi, bir eğitim-öğretim yılı süreli yabancı dil hazırlık sınıfını kapsar.

(2) Eğitim-öğretim yılının başında yapılan yeterlik sınavından altmış ve üzeri puan alan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

(3) Yabancı dil hazırlık sınıfı eğitim-öğretimine ilişkin diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.

Eğitim-öğretim esasları

MADDE 24- (1) Her türlü eğitim-öğretim faaliyetlerinde ve ders dışı zamanlarda öğrencilere mesleki davranış alışkanlıkları kazandırmak esastır.

(2) Eğitim-öğretimin kapsamı; sınıflarda, laboratuvarlarda, eğitim merkezlerinde, tesis ve arazilerde ilgili akademik program ile program ve dersin özelliğine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışması, bitirme tezi, staj, atış eğitimi, meslek uygulamaları, inceleme gezileri, araştırma, seminer, pratik çalışma ve benzeri öğretme-öğrenme etkinliklerinden oluşur.

 (3) Ders konularında yer almayan ve öğrencilerin öğrenmesinde faydalı olacağı değerlendirilen konularda konferans, seminer, sempozyum, panel ve diğer eğitim etkinlikleri düzenlenir.

(4) Fakülte Öğretim Kurulunun önerisi ve EÖYK kararı ile uygun görülen dersler uzaktan eğitim modeli ile de verilebilir.

(5) Uygulamalı derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, Fakülte Öğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır ve EÖYK tarafından onaylanır. Bu dersler Akademi yerleşkeleri dışında da yapılabilir.

(6) Lisans programında yer alacak zorunlu ve seçmeli derslere ilişkin hususlar, derslerin saatleri, AKTS kredileri ve not aralıkları ulusal ve uluslararası kurumlardaki standartlar dikkate alınarak Fakülte Öğretim Kurulu tarafından belirlenir ve EÖYK onayı ile yürürlüğe girer.

Eğitim-öğretim şekli ve süresi

MADDE 25- (1) Fakültede, lise ve dengi okulları bitiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenciler için lisans eğitimi yapılır.

(2) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakültede verilen derslerin en az %30’u İngilizce dilinde yapılır.

(3) Fakültede lisans eğitim-öğretim süresi yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, ders geçme esası ile sekiz yarıyıl, sınıf geçme esası ile dört öğretim yılıdır. Öğrencilere yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, eğitim-öğretim süresine ilave olarak iki yarıyıl veya bir öğretim yılı ek süre tanınır. Bu süre sonunda da başarısız olanların 4652 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince öğrenimlerine son verilir.

(4) Fakültede ilk dört dönem tüm dersler ortaktır. Dördüncü yarıyılı başarı ile bitirenler beşinci yarıyılda adli bilimler, psikoloji, sosyoloji, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler programlarından birisini seçerler ya da uygun programa Fakülte Öğretim Kurulunun önerisi ile EÖYK tarafından kayıtları yapılır. Öğrenciler, üçüncü ve dördüncü yıllarını kayıt oldukları lisans programında tamamlarlar.

(5) Öğrenciler hiçbir şekilde aynı sınıfı iki yıldan fazla tekrar edemez ve eğitim-öğretim süresi içerisinde birden fazla sınıf tekrarı yapamazlar. Öğrenimlerini hazırlık sınıfı hariç toplam beş yıl veya on yarıyıl içerisinde tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin bulundukları sınıfa bakılmaksızın Başkanın onayı ile Fakülteden ilişikleri kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanlar ise Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından üniversite sınavına girdikleri yıl aldıkları puanlarına uygun bir yükseköğretim kurumuna yerleştirilirler.

(6) PMYO Müdürlüklerinden dikey geçiş sınavı ile Fakülteye kaydolanlar öncelikle yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim-öğretime tabi tutulurlar. Bunlardan; hazırlık sınıfında başarısız olanlar ile hazırlık sınıfı hariç toplam üç yıl veya altı yarıyıl içerisinde lisans eğitimini tamamlayamayacağı anlaşılan öğrencilerin bulundukları sınıfa bakılmaksızın Fakülteden ilişikleri kesilir. Bu durumdakiler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılacak sınavda başarılı olmaları şartıyla Emniyet Teşkilatına polis memuru olarak atanırlar.

(7) Öğrencilerin ikinci bir bölümden mezun olmalarını sağlamak amacıyla Fakültede çift ana dal programı açılabilir. Öğrencinin çift ana dal programına başvurabilmesi için başvurduğu döneme kadar lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve disiplin notunun yüz olması gerekir. Çift ana dal programı ile ilgili diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.

Eğitim-öğretim dönemleri ve akademik takvim

MADDE 26- (1) Fakültede eğitim-öğretim her yıl ekim ayı içinde başlar, haziran ayında sona erer. Eğitim-öğretim dönemleri yarıyıl veya yıl esasına göre düzenlenir. Bir eğitim-öğretim yılı, sınav haftaları hariç on dört haftası güz dönemi, on dört haftası da bahar dönemi olmak üzere yirmi sekiz akademik ders haftasından oluşur. İki dönem arasında en az iki haftalık süre ile eğitim-öğretime ara verilir.

(2) Fakültede uygulanacak akademik takvim Dekanlığın teklifi ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(3) Yıllık eğitim-öğretim programı Fakülte Öğretim Kurulunun önerisiyle EÖYK kararı doğrultusunda Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

(4) Bir sonraki yıla ait eğitim-öğretim programı ve akademik takvim Fakülte Yönetim Kurulunun önerisiyle en geç mayıs ayı içinde EÖYK kararı doğrultusunda Başkanın onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla gerek görülmesi halinde ulusal bayram ve genel tatiller dışında cumartesi, pazar günleri ve/veya diğer günler ders ve/veya mesai saatleri dışında kalan saatlerde de ders ve/veya sınav yapılabilir.

Haftalık ve günlük eğitim-öğretim

MADDE 27- (1) Fakültede haftalık ders saat sayısı Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

(2) Ders süresi kırk beş dakika olup her ders arasında on beş dakika dinlenme arası verilir, ancak öğretim elemanlarınca dersler iki ders saatini geçmemek üzere birleştirilerek de yapılabilir.

(3) Ders dışı zamanlar, Fakültenin kuruluş amaçları ve öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda; günü birlik izin, araştırma, inceleme gezileri, sportif ve kültürel çalışmalar, konferans, seminer ve diğer eğitici çalışmalara ayrılır.

Eğitim-öğretime ara verme zamanları

MADDE 28- (1) Yaz tatili ve yarıyıl tatilinde eğitim-öğretime, resmî tatillerde öğretime ara verilir.

(2) Fakültede eğitim-öğretim yapılmasını önemli ölçüde etkileyecek olağanüstü durumlarda Dekanın önerisi Başkanın onayı ile eğitim-öğretime ara verilebilir. Bu şekilde ara verme süresi, bir haftada üç ders gününü geçerse, ara verilen süre döneme eklenir. Bu durumda, akademik takvim yeniden düzenlenir.

Dersler ve ders alma

MADDE 29- (1) Dersler; zorunlu, ortak zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur.

(2) Zorunlu dersler, öğrencinin kaydolduğu programda almakla yükümlü olduğu derslerdir. Ortak zorunlu dersler ise 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ile Yabancı Dil dersleridir. Seçmeli dersler, öğrencinin kayıt yaptırdığı programda yer alan, öğrencinin seçimine bağlı derslerdir. Fakültede okutulacak zorunlu dersler, mesleki ihtiyaç ve gelişmelere göre Fakülte Öğretim Kurulunun kararı ve Başkanın onayı ile belirlenir.

(3) Her eğitim-öğretim yılına ait dönemlerin başında öğrencilere, mesleki veya kültürel konularda gelişmelerini sağlamak amacıyla Dekanlıkça seçimlik dersler planlanabilir. Bu derslerin öğrenciler tarafından seçimi, not değerlendirmeleri ve diğer hususlar Başkanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.

(4) Fakültede okutulan dersler, Erasmus+ Programı veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programları veya ikili anlaşmalar gereği İngilizce de verilebilir.

(5) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği ders yükü, kayıtlı olduğu yarıyılın öğretim programında yer alan derslerdir.

Ders tanıtım formu

MADDE 30- (1) Her ders için ders tanıtım formu hazırlanır. Hazırlanan ders tanıtım formu, dönem başında öğrencilere ilan edilir.

(2) Ders tanıtım formunda; dersin amacı, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, ölçme araçları ve değerlendirme ölçütleri yer alır.

(3) Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanları tarafından bu Yönetmelik esaslarına göre belirlenir ve ders tanıtım formunda belirtilir.

(4) Ara ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama gibi değerlendirmelerin türü ile yüzdelikleri, dersi veren öğretim elemanları tarafından belirlenerek Fakülte Öğretim Kurulu kararı ve EÖYK onayına müteakip dönemin ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur.

Derslerin kredi değeri ve süresi

MADDE 31- (1) Her dersin kredisi eğitim-öğretim programında belirtilir.

(2) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, AKTS’ye karşılık gelen kredi değerleri ile yarıyıllara göre dağılımı Fakülte Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(3) Ulusal kredinin hesaplanmasında; teorik derslere o dersin haftalık ders saati sayısı kadar, uygulamalı derslere ise o dersin haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Uygulamalı ve teorik dersin kredisi; o dersin haftalık uygulama saatinin yarısıyla, teorik saatinin toplanmasından elde edilir.

(4) Eğitim-öğretim programında; her yılda/yarıyılda okutulacak dersler ile bu derslerin; zorunlu veya seçmeli oldukları, teorik ders saati, uygulamalı ders saati, ulusal kredisi, AKTS kredisi bilgileri yer alır. Ayrıca bu derslerin AKTS kredilerinin toplamı her dönem için en az 30 kredi olmak zorundadır.

(5) Bir eğitim-öğretim yılında derslerin yıllık kredi toplamı en az 60 AKTS’dir. Eğitim-öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç olmak üzere dört yıl için en az 240 AKTS olacak şekilde belirlenir.

Sınav esasları

MADDE 32- (1) Eğitimin ölçme ve değerlendirilmesi için yapılacak sınavlar; ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı, ek sınav ve mazeret sınavlarından oluşur. Her ders için, her dönemde bir ara ve bir dönem sonu sınavı yapılır. Bir günde en çok iki dersin sınavı planlanır.

(2) Sınavlar, öğretim elemanının ders yükü ve öğrencilerin sayısı da dikkate alınarak uygulamalı, yazılı, test, sözlü, ödev veya proje şeklinde yapılabilir. Burada sayılan sınav usulleri birlikte de uygulanabilir. Ancak dönem sonu sınavları teorik derslerde yazılı veya test, uygulamalı derslerde uygulamalı olarak yapılır. Sınavlar, ilgili ders öğretim elemanlarından oluşturulacak komisyonlar tarafından yapılabilir. Hangi sınavların komisyon tarafından yapılacağı, ilgili ana bilim dalı ve bölüm başkanlarının görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Sınavın ne şekilde yapılacağı dersin öğretim elemanı tarafından, komisyon oluşturulan sınavlar için ise Dekanlıkça oluşturulan ilgili komisyon tarafından, sınav haftasının başlamasından en az iki hafta önce gerekçesiyle birlikte Dekanlığa yazılı olarak bildirilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ara sınav: İlgili eğitim-öğretim döneminin öngördüğü derslerden dönem içinde yapılan sınavdır.

b) Dönem sonu sınavı: Dersin okutulduğu dönem sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır.

c) Bütünleme sınavı: Bütünleme sınavına girebilmek için öğrencinin bütün derslerinden yılsonu not ortalamasının 1.20’nin üzerinde (1.20 dâhil) olması ve bütünlemeye gireceği F notlarının bulunması gerekir. Bütünleme sınavları Başkanlıkça onaylanan takvimde belirlenen tarihte yapılır.

ç) Ek sınav: Bütünleme sınavı sonucunda bütün dersler yıl sonu not ortalaması 2.00 veya üzeri olan ancak borçlu olduğu dersler de dahil olmak üzere en fazla iki dersten F notu olan dördüncü sınıf öğrencilerine ek sınav hakkı tanınır. Ek sınavdan başarılı olabilmek için her bir dersten en az altmış not almak zorunludur. Ara sınav ve final sınavında alınan notlar dikkate alınmaksızın ek sınavda alınan not, başarı notu sayılır. Ek sınav sonucunda başarısız olan öğrenciler, ilgili ders/derslerden kalır. Ek sınav sonucunda başarısız olan ve o dersten kalan öğrencilerin eğitim-öğretimine bir yıl süre ile ara verilir. Bu öğrenciler ara verdiği sürede, bu ders/derslerle ilgili dönemdeki tüm sınavlara katılmak ve başarılı olmak zorundadır. Eğitim-öğretimine ara verilen öğrencilerin, sağlık giderleri hariç ara verilen süredeki iaşe, ibate ve diğer ihtiyaçları Devletçe karşılanmaz. Ek sınav sonucunda başarısız olan ve ilgili ders/derslerden kalan öğrencilerden önceki sınıflarda yıl kaybı olan öğrenciler ile eğitim-öğretimine ara verilen ve bu süre sonunda tekrar başarısız olan öğrencilerin Fakülteden ilişikleri kesilir.

(4) Ara sınav notunun %40'ı ve dönem sonu sınavı notunun %60'ının toplamı ile başarı notu elde edilir. Dönem sonu sınavı notu ve başarı notunun en az altmış olması gerekir. Bu şartı sağlayamayanlar bütünleme sınavına tabi tutulur. Öğrenci bütünleme sınavından dönem sonu sınavından almak zorunda olduğu notu almak zorundadır. Bütünleme sınavlarında en fazla iki dersten başarısız olan öğrencilere ek sınav hakkı verilir. Ek sınavdan başarılı olabilmek için her bir dersten en az altmış not almak zorunludur.

(5) Sınavlar, dersi okutan öğretim elemanı tarafından yapılır ve değerlendirilir. Sağlık, görevlendirme, tayin gibi zorunlu hallerde Dekan, sınav ve değerlendirme görevini başka bir öğretim elemanına verebilir.

(6) Sınavlara katılmak için; öğrencilerin devamsız duruma düşmemeleri şarttır.

(7) Sınavların hangi tarihlerde yapılacağı EÖYK tarafından karara bağlanan akademik takvimde belirtilir. Ulusal bayram ve genel tatiller dışında cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir. Sınav programları ve yeri Dekanlıkça tespit edilir ve sınavlardan en az beş gün önce ilan edilir. Sınavlarda, Akademide görevli tüm öğretim elemanları ve rütbeli personel arasından yeteri kadar gözlemci Başkanın onayı ile görevlendirilir.

(8) Sınavlarda, sınav gözlemcisi tarafından kopya çektiği, verdiği veya teşebbüs ettiği tespit edilenler ile sınav kâğıtlarının incelenmesi sırasında kopya çektiği veya verdiği öğretim elemanlarının tespiti ile anlaşılanlar hakkında disiplin soruşturması açılır. Soruşturma sonucunda; kopya çektiğine, verdiğine veya kopyaya teşebbüs ettiğine karar verilen öğrenciler o sınavdan sıfır puan almış sayılır ve disiplin cezası uygulanır. Kopya fiillerine karışmadığı anlaşılan öğrencilere bir sınav hakkı tanınır.

(9) Sınavlarda görevlendirilen personelin mazereti olması durumlarında, gözlemcilik görev değişikliği Başkanın onayı ile gerçekleştirilir.

(10) Sınavlar, yüz tam not üzerinden değerlendirilir. Kesirli notlar en yakın tam nota tamamlanır.

Ölçme değerlendirme ve sınıf geçme esasları

MADDE 33- (1) Fakültede ölçme-değerlendirme ve sınıf geçme esasları şunlardır:

a) Kredili derslerde başarı notu: Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında mutlak değerlendirme sistemi kullanılır. Kredili dersler için kullanılacak başarı harfleri ve ağırlık katsayıları aşağıda belirtilmiştir:

Başarı Notu Katalog Değerleri

PUAN                     BAŞARI HARFİ           AĞIRLIK KATSAYISI

90–100                               AA                                      4.00

85–89                                 BA                                       3.50

80–84                                 BB                                       3.00

75–79                                 CB                                       2.50

70–74                                 CC                                       2.00

65–69                                 DC                                       1.50

60–64                                 DD                                      1.00

59 ve aşağısı                      F                                          0.00

DZ: Devamsız

GR: Mazeretli sınava girmeme

MU: Muaf

b) Kredili derslerde başarı notu: Kredili derslerde başarı notu, ara sınav notunun %40’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınav notunun %60’ı toplanarak elde edilir. Kredili derslerden başarılı olmak için dönem sonu başarı notunun en az altmış olması ve dönem sonu sınavından veya bütünleme sınavından en az altmış alınması gerekir. Yüz tam puan üzerinden değerlendirilen kredili derslerde yılsonu başarı notunun başarı harfi karşılığı, mutlak değerlendirme sistemine göre belirlenen başarı notu katalog değerleri tablosuna göre belirlenir.

(2) Ağırlıklı not ortalaması (ANO): Bir öğrencinin belirli bir dönem içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı her öğrenci ve her dönem için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir dönemde aldığı derslerin her birinden elde ettiği başarı harf notlarının ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç o dönemdeki söz konusu derslerin kredi değerlerinin toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlanır.

(3) Akademik genel not ortalaması (AGNO): Bir öğrencinin ilk dönemden itibaren aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları ile bu derslere ait kredi değerleri ayrı ayrı çarpılır, elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünür. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlanır.

(4) Yılsonu not ortalaması: Belirli bir eğitim-öğretim yılı içerisindeki her iki dönemde alınan her bir dersin kredisi ile başarı harfinin ağırlık katsayısı çarpılarak elde edilen değerlerin toplamının, her iki dönemdeki toplam krediye bölünmesi ile elde edilir.

Mazeret sınavları

MADDE 34- (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Yönetmelikte belirtilen ve kabul edilen bir mazereti sebebiyle ara sınav, dönem sonu sınavı, bütünleme sınavı veya ek sınava giremeyen öğrenciler mazeretlerinin ortadan kalkmasını müteakip her ders için bir kez mazeret sınavına alınırlar.

(2) Mazeretsiz katılmama veya mazeretin Dekanlıkça kabul edilmemesi halinde mazeret sınavı yapılmaz. Bu durumda öğrenci sıfır puan almış sayılır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 35- (1) Öğretim elemanları sınav sonuçlarını, sınav takviminin bitiminden itibaren yedi iş günü içerisinde internet üzerinden OBS’ye kaydetmek ve sınav evrakını aynı süre içerisinde tutanakla Dekanlığa teslim etmek zorundadır. Sınav sonuçları Dekanlığın uygun göreceği zamanlarda ilan edilir. Öğrenciler sınav sonuçlarını, herhangi bir tebligata gerek kalmaksızın takip etmek zorundadır.

(2) Sınav evrakının zamanında tesliminden ilgili dersin öğretim elemanı sorumludur.

(3) Sınav evrakı, sınav döneminin bitiminden itibaren bir yıl süreyle, dava konusu olmuşsa davanın kesin karara bağlanmasına kadar ilgili birimde saklanır ve bu sürenin bitiminde tutanakla imha edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 36- (1) Öğrenciler sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç iki iş günü içinde OBS üzerinden itiraz edebilir.

(2) İtiraz üzerine sınav materyali, üç iş günü içinde ilgili komisyon tarafından incelenerek karara bağlanır ve bu karar OBS üzerinden öğrenciye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) İncelenen sınav materyaline ilişkin tekrar itiraz edilemez.

Sınıf geçme ve sınıfta kalma esasları    

MADDE 37- (1) Birinci yılın sonundan itibaren ve sonraki yıllarda bütün derslerden yılsonu not ortalaması 1.20’nin altında olanlar, doğrudan sınıfta kalır.    

(2) Bir üst sınıfa borçlu geçen öğrenci bulunduğu sınıfta borçlu geçtiği ders/derslerden geçer not almak zorundadır. Bu şartı gerçekleştiremeyen öğrencilerin Fakülteden ilişiği kesilir.

(3) Bütünleme sınavları sonucunda bütün derslerin yılsonu not ortalaması 2.00 veya üzerinde olan öğrenciler, iki dersten fazla F notu bulunmamak kaydıyla sınıfını geçer.

(4) Bütünleme sınavı sonucunda bütün derslerin yılsonu not ortalaması 2.00 veya üzeri olan, en fazla iki dersten F notu alan öğrenciler borçlu olarak bir üst sınıfa geçerler. Borçlu olarak üst sınıfa geçen öğrenci üst sınıfın bütün derslerinden başarılı olması halinde borçlu olduğu derslerden başarılı olamasa dahi bir üst sınıfa borçlu olarak devam eder. Borçlu geçtiği sınıfta borçlu dersleri de dâhil dördüncü bir dersten başarısız olan öğrenci sınıfta kalmış sayılır. Bu durumdaki öğrencilerden önceki sınıflarda yıl kaybı olanların doğrudan Fakülteden ilişikleri kesilir.

Devam mecburiyeti

MADDE 38- (1) Eğitim-öğretim süresince öğrenciler Fakülteye yatılı olarak devam etmek zorundadırlar.

(2) Öğrencilerin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmeleri zorunludur.

(3) Mazeretsiz olarak bir dönemde elli altı ders saatinden fazla eğitim-öğretime katılmayanlar ile Dekanlıkça kabul edilebilir mazeretleri olsa bile bir dönemde okutulan tüm derslerin toplam ders saatlerinin 1/3’ünü aşan sürede devamsızlık yapanlar, o döneme ait tüm sınav haklarını kaybederler ve başarısız sayılırlar. Bu durumdaki öğrencilere bir sonraki yılın eğitim-öğretim dönemine kadar izin verilir.

(4) Herhangi bir dönem boyunca, okutulan bir dersin toplam ders saatinin 1/3'ünü aşan sürede o derse devam etmeyenler, o dersle ilgili tüm sınav haklarını kaybederler ve o dersten başarısız sayılırlar.

(5) Devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, yurt dışı ve yurt içi müsabakalarda görevlendirmeler, Emniyet Teşkilatını veya Akademiyi sosyal veya sportif alanlarda temsil ile ilgili görevlendirmeler, Fakülteye yeni kayıt yaptıran ve mezun olacak son sınıf öğrencilerinin sağlık kurulu rapor işlemleri ile Fakülte içinde nöbet görevlendirmeleri dikkate alınmaz.

(6) Devamsızlık sürelerinin hesaplanmasında, derslerin ulusal bayram ve genel tatil günlerine denk gelmesi, dersler esnasında sınav yapılması, öğretim elemanının derse gelmemesi veya Dekanlık oluruyla derslerin işlenememesi durumları dikkate alınır ve bu durumlarda dersler işlenmiş ve öğrenciler derse katılmış olarak kabul edilir.

(7) Devam koşulu sağlanmasına rağmen başarısız olunan derslerin tekrar alınması durumunda, bu derslerle ilgili devam mecburiyeti aranmaz. Ancak öğrencinin bu derslerin değerlendirilmesinde kullanılacak faaliyetler ile ara sınav ve dönem sonu sınavına katılması zorunludur.

(8) Öğrencilerin devam durumu Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce takip edilir.

Öğrenci izinleri

MADDE 39- (1) Öğrencilere; ulusal bayram ve genel tatil, yarıyıl, yaz tatili, evci, günübirlik, hafta sonu, mazeret, yurt dışı ve hastalık izinleri verilir. Bu izinlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ulusal bayram ve genel tatil izni: Cumartesi, pazar ve diğer resmî tatillerde gündüz verilen izindir. Görevli veya cezalı olanlar hariç bütün öğrenciler izinli sayılır. Evci olmayan öğrenciler akşam Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce belirlenen saatte Fakülteye dönerler.

b) Yarıyıl izni: Öğrenciye eğitim-öğretim dönemleri arasında en az iki haftalık süre ile verilen izindir.

c) Yaz tatili: İki eğitim-öğretim yılı arasında, uygulamalı kamp eğitimi ve uygulamalı mesleki eğitim haricindeki süreyi kapsar.

ç) Evci izni: Anne, baba, eş veya kardeşinin Fakültenin bulunduğu şehirde ikamet ettiği tespit edilenlere ders yılı boyunca cuma günü ders bitiminden pazar günü akşam yoklamasına kadar, diğer resmî tatil günlerinde tatil günü başlayıp tatilin son günü akşam yoklamasına kadar Fakültenin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları dahilinde gece yatısına kalmak üzere verilen izindir.

d) Günübirlik izin: Öğrenciye herhangi bir mazeretinden dolayı Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce uygun görülen hallerde bütün veya yarım gün olarak verilen izindir. Ancak, bu izin toplamı eğitim-öğretim yılı içerisinde on ders gününü geçemez.

e) Mazeret izni: Öğrencilerin mazeretlerinden dolayı geçerli belgeye veya inandırıcı bilgiye dayanarak Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce bir eğitim-öğretim yılında en fazla on güne kadar verilen izindir.

f) Hastalık izni: Öğrencilere, hastalıklarından dolayı doktor raporuna istinaden rapor süresi kadar verilen izindir. Bu iznin Akademi dışında geçirilebilmesi ve hastalık iznine çevrilebilmesi iş ve işlemleri Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce yerine getirilir.

g) Yurt dışı izni: Eğitim-öğretim yılı içinde ve dışında öğrencilere mazeretlerinden dolayı Başkanın onayı ile ülke dışında geçirilmesi için verilen izindir. Yurt dışı iznine ek olarak verilen gidiş-dönüş yol izni süresi, yurt dışı izni kapsamı dışında değerlendirilir.

ğ) Hafta sonu izni: Evci olmayan öğrencilere, mazeretlerinden dolayı uygun görülen hallerde, cuma günü ders bitiminden pazar akşam yoklamasına kadar Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünce verilen izindir. Öğrencilerin bu izni kullanabilmesi için, büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde evci izninde belirtilen yakınlarından birinin yanında kalacağını ispatlaması zorunludur.

(2) İzinli çıkacak öğrenciye iznin türü ve süresini gösteren bir izin belgesi verilir.

(3) İzinli çıkacak öğrencilerin kılık-kıyafetleri kontrol edilir ve kusuru görülenlere kusur giderildikten sonra izin verilir.

Erasmus+ öğrencisi

MADDE 40- (1) Öğrencilere Erasmus+ Programı veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programlarından yararlanabilmeleri veya araştırma yapmaları ve tez hazırlamaları için Başkanlıkça yurt içi ve yurt dışı gerekli izinler verilir.

(2) Erasmus+ programı kapsamında yurt dışına gidecek öğrencilerin seçilmesi, yurt dışında alacakları dersler, bu derslerin Fakültede sayılması, notlarının hesaplanması, özlük hakları ve diğer konular Erasmus+ Üniversite Beyannamesi, Değişim Sözleşmesi ve Uygulama El Kitabında bulunan hükümlere göre Başkanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenen esaslara göre düzenlenir.

(3) Fakülteye gelen Erasmus+ öğrencilerinin veya Akademinin katıldığı benzer uluslararası eğitim-öğretim programları veya yapılan ikili anlaşmalar gereği Fakülteye gelen öğrencilerin iaşe ve ibateleri Başkanlıkça sağlanır.

(4) Erasmus+ öğrencilerine veya benzeri uluslararası eğitim-öğretim programları veya ikili anlaşmalar gereği Fakülteye gelen öğrencilere Dekanlıkça dersler planlanabilir veya bu öğrenciler ihtiyaç duydukları kredilere karşılık gelen dersleri her sınıftan alabilirler.

Öğrencilere araştırma-inceleme yaptırılması

MADDE 41- (1) Fakülte öğrencileri Dekanlıkça uygun görülen konularda inceleme/araştırma yapar ve tez hazırlarlar. Genel Müdürlük ilgili birim yöneticileri araştırmaları sırasında öğrencilere ilgili mevzuat hükümleri kapsamında gizliliği gereken bilgi ve belgeler hariç her türlü kolaylığı göstermek zorundadır.

(2) Bitirme tezi, kredili ders olarak yüz tam puan üzerinden geçme notu en az altmış olacak şekilde notla değerlendirilir. Bitirme tezinin kredi değeri Fakülte Öğretim Kurulunca belirlenir. Tez danışmanınca geçer not verilmeyen tezdeki yetersizlikler danışman tarafından verilen sürede giderilip geçer notla değerlendirilinceye kadar mezuniyet işlemleri ertelenir.

Sosyal faaliyetler

MADDE 42- (1) Öğrencilerin bilgi ve görgülerinin arttırılması amacıyla Fakültenin bulunduğu il sınırları içerisinde Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısından, il veya ülke sınırları dışında Başkanlıktan izin alınmak şartıyla eğitim ve kültürel amaçlı gezi, konser, seminer, konferans, panel, çalıştay, spor müsabakası ve benzeri faaliyetler düzenlenebilir.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 43- (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaştıkları güçlüklerin çözümüne yardımcı olmak üzere eğitim-öğretim yılı başında, Fakülte Yönetim Kurulunca öğretim elemanları ve rütbeli personel arasından danışmanlar görevlendirilebilir.

Uygulamalı eğitim kampı

MADDE 44- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere; dönem içerisindeki uygulama eksiklerini gidermek, mesleki disiplin kazandırmak, arkadaş ve meslek sevgisi kazandırmak, verilen kurumsal eğitimi uygulamaya çevirmek, irade, zor şartlara uyum sağlama, soğukkanlılık, fiziki kondisyon, moral, mesleki bilgi ve yüzme becerilerinin artırılması için en az bir kez uygulamalı eğitim kampı yaptırılır.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin kampa katılmaları, ilgili ülke makamlarının resmî yollardan yapacakları talepleri doğrultusunda olur. Bu öğrenciler kampa katılmaları durumunda, Türk öğrencilere uygulanan kurallara uymak, tabi tutuldukları sınavlara girmek ve başarılı olmakla yükümlüdürler.

(3) Uygulamalı kamp eğitimini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye bir defaya mahsus ek kamp hakkı tanınır. Yaptırılan ek kamp eğitiminden de başarısız olan öğrenci yetersiz kabul edilerek Fakülteden ilişiği kesilir.

(4) Uygulamalı eğitim kampının süresi, kamp yeri, kampta verilecek dersler, yeterlilik şartları ve kampa ilişkin diğer hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı Uygulamalı Eğitim Kampı Yönetmeliğine göre belirlenir.

Uygulamalı mesleki eğitim

MADDE 45- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilere; teorik eğitimlerden öğrendiklerini uygulamada görmeleri, meslek hakkında daha yakından bilgi sahibi olmaları, yapılan işlemleri öğrenmeleri ve amirlik vasıflarını kazanmalarını sağlamak amacıyla Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile belirlenen illerdeki uygun görülen birimlerde ve zamanda, Polis Akademisi Başkanlığı Uygulamalı Mesleki Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde uygulamalı mesleki eğitim yaptırılır.

(2) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, staj eğitimine katılmak zorundadırlar. Dekanlıkça kabul edilen mazereti nedeniyle staj eğitimine katılamayan ya da katıldığı staj eğitimini tamamlayamayan öğrenciler mazeretlerinin sona ermesinden itibaren staj eğitimine devam ederler. Ancak eğitim-öğretimin başlaması durumunda ise hafta sonu ya da yarıyıl tatilinde bu eğitimler Dekanlıkça tamamlattırılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 46- (1) Fakülte öğrenimini başarı ile bitiren öğrencilere, kayıtlı oldukları programın lisans diploması ve ilk derece amirlik sertifikası verilir. Diplomada ve sertifikada Dekan ile Başkanın imzaları bulunur.

(2) Öğrencilere, eğitim-öğretim yılı içinde ve mezuniyette not dökümü ve diploma eki bir defaya mahsus olmak üzere ücretsiz olarak verilir. Daha sonraki taleplerde Akademi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ücret karşılığında verilir.

(3) Diplomasını kaybedenlere, dilekçe ile başvurmaları halinde, Akademi Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen ücret karşılığında diploma yerine geçen mezuniyet belgesi verilir. Mezuniyet belgesinde kayıptan dolayı verildiği belirtilir.

Diploma derecesinin ve mezuniyet sıralamasının hesaplanması

MADDE 47- (1) Mezuniyet sıralaması, eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının değerlendirilmesiyle oluşturulan sıralamadır. Öğrencilerin mezuniyet sıralaması, eğitim başarı puanının %70’i ile disiplin notunun %30’unun toplamının en yüksek puandan itibaren sıralanmasıyla belirlenir.

(2) Mezuniyet sonrası yapılan eğitim sonu sınavında başarılı olunması şartıyla, Genel Müdürlük Personel Başkanlığının tahsis ettiği kontenjana göre ilk atama yerlerinin belirlenmesinde, mezuniyet sıralamasına göre öncelik ve tercih hakkı tanınır.

(3) Bütünleme sınavı sonucunda eğitim-öğretimini tamamlayan öğrenciler kendi aralarında mezuniyet sıralamasına tabi olur.

(4) Yabancı uyruklu öğrencilerin başarı sıralaması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerden ayrı olarak kendi aralarında oluşturulur.

Eğitim sonu sınavı

MADDE 48- (1) Öğrencilerin komiser yardımcısı olarak Genel Müdürlük kadrolarına atanabilmeleri için öğrenim süresini başarı ile tamamlamaları ve eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Fakülteden çıkma ve çıkarılma

MADDE 49- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında, tazminat ödemek şartıyla, yazılı başvuruları ile Fakülteden ayrılabilirler. Ayrılan öğrencilerin geri dönme istekleri kabul edilmez ve dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(2) İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla öğrencilerden;

a) Öğrenimlerini bu Yönetmelikte belirlenen azami süre içerisinde tamamlayamayanların,

b) Sağlık kurullarınca verilecek raporlara dayalı olarak Fakültede öğrenime devam imkânı kalmadığı Genel Müdürlük Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca belirlenmiş olanların,

c) 657 sayılı Kanuna göre memur olma niteliğini kaybedenlerin,

ç) Fakülteye giriş ile ilgili nitelikleri taşımadıkları öğrenimleri sırasında anlaşılanların,

Fakülte Yönetim Kurulu kararı, Dekanın teklifi ve Başkanın onayı ile Fakülteden ilişikleri kesilir.

(3) Disiplinsizliği nedeniyle ilişiği kesilen veya eğitim kurumundan çıkarma cezasını gerektiren tutum ve davranışı nedeniyle hakkında disiplin soruşturması devam edenler hariç olmak üzere, birinci ve ikinci sınıfı başarı ile tamamladıktan sonra öğrenimlerini süresi içerisinde tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler ile PMYO Müdürlüklerinden dikey geçiş yaparak Fakülteye kaydolup hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayanlar veya hazırlık sınıfı hariç toplam üç yıl veya altı yarıyıl içerisinde lisans eğitimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan öğrenciler, eğitim sonu sınavına alınırlar. Bu sınavda başarılı olmaları halinde polis memuru unvanıyla Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanırlar. Devam eden disiplin soruşturması sonucunda eğitim kurumundan çıkarma cezası verilmeyen öğrenciler de aynı şekilde eğitim sonu sınavına alınırlar. Başarılı olmaları halinde polis memuru unvanıyla Emniyet Teşkilatı kadrolarına atanırlar.

(4) Fakültenin ilk dört yarıyılını başarıyla bitirmiş olanlardan 4652 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c), (d), (e) ve (f) bentleri gereği kaydı silinenlere talepleri halinde Başkan ve Dekan tarafından imzalanan Polis Akademisi Ön Lisans Diploması verilir.

(5) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, Fakülteden çıkan veya çıkarılan diğer öğrenciler bir daha Fakülteye alınmazlar. Fakülteden çıkma hallerinde bu durum, çıkma talebinde bulunan kişilere yazılı olarak hatırlatılır. Dekanlıkça kendilerine yazılı olarak tebliğ edildiği andan itibaren öğrenciler Fakülteden çıkmış sayılır. Bu öğrencilerin dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

(6) Fakültedeki eğitim-öğretim süresi içinde, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen suçlardan dolayı aldığı cezalar nedeniyle disiplin notu altmış puanın altına inen öğrenciler hakkında verilen eğitim kurumundan çıkarılma kararı ve öğrencilerin işlemiş oldukları disiplinsizlik fiilleri nedeniyle Fakülte Öğrenci Disiplin Kurulu tarafından verilen eğitim kurumundan çıkarma cezası kararları Başkanın önerisi, Genel Müdürün onayı ile kesinleşir.

(7) Fakülteden çıkan veya çıkarılan öğrencilerin eğitim kurumundan ilişiklerinin kesilmesi, disiplin soruşturması açılmasına engel değildir.

(8) Fakülte öğrencilerinden herhangi bir nedenle vefat edenlerin dosyaları Başkanın onayı ile işlemden kaldırılır.

Mecburi hizmet ve yapılan masrafların geri alınması

MADDE 50- (1) Yabancı uyruklular hariç Fakültede lisans eğitimi yapan öğrenciler her eğitim-öğretim yılı karşılığında iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler.

(2) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Fakülteye kaydı yapılan öğrenciler, birinci fıkrada belirtilen yükümlülüklerine ek olarak, PMYO’da gördükleri her bir eğitim-öğretim yılı karşılığında ayrıca iki yıl süreyle mecburi hizmet yapmakla yükümlüdürler. Bunlardan;

a) Fakülte eğitim-öğretiminde başarısız olup ilişiği kesilenlerden, 4652 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince polis memurluğu kadrosuna atanmayı tercih edenlerin, Fakültede görmüş oldukları eğitim-öğretim süreleri mecburi hizmet hesaplamasına dahil edilmez. Bunlar PMYO öğrencilerinin tabi olduğu zorunlu hizmet süresine tabidirler.

b) Fakülte eğitim-öğretiminde başarısız olup ilişiği kesilenlerden, polis memurluğu kadrosuna atanmayı tercih etmeyenlerin ya da polis memuru olarak atandıktan sonra zorunlu hizmet süresini tamamlamadan ayrılanların Fakültede görmüş oldukları eğitim-öğretim süreleri, her bir eğitim-öğretim yılı için iki yıl olarak mecburi hizmet hesaplamasına dahil edilir ve Fakültedeki masrafları da yasal faiziyle birlikte bunlardan tahsil edilir.

(3) Fakülteden mezun olup olmadığına bakılmaksızın mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde, kendi isteği ile ayrılan veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren suç işleyenler, ölüm ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödemek zorundadırlar.

Disiplin

MADDE 51- (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, Polis Akademisi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Ders muafiyeti

MADDE 52- (1) PMYO Müdürlüklerinden dikey geçiş ile kaydolanlar hariç, öğrenciler eğitim programında yer alan dersler için muafiyet talebinde bulunamazlar.

(2) PMYO Müdürlüklerinden dikey geçiş yapan öğrencilerin eğitim programında yer alan derslere ilişkin muafiyet işlemleri EÖYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yürütülür.

Dikey geçiş ve lisans tamamlama

MADDE 53- (1) Dikey geçiş sınavı yapılmasına ve dikey geçiş sınavı ile Fakülteye alınacak öğrenci sayısına Dekanın teklifi ve Başkanın onayı ile karar verilebilir. Dikey geçiş sınavının tarihi EÖYK tarafından belirlenir. Sınavda başarılı olan PMYO öğrencileri Fakülteye kabul edilir.

(2) PMYO öğrencilerinin eğitim-öğretim dönemi içerisinde aldıkları tüm dersler dikkate alınarak hesaplanan eğitim başarı puanı ile disiplin notlarının değerlendirilmesiyle oluşturulan mezuniyet notları her eğitim-öğretim yılı sonunda PMYO Müdürlüklerince Başkanlığa gönderilir. Başkanlıkça mezuniyet notlarının en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmasıyla genel mezuniyet başarı sıralaması oluşturulur.

(3) Dikey geçiş müracaatında bulunabilmek için;

a) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, dikey geçiş sınavlarının yapılacağı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 24 yaşından gün almamış olmak,

b) Eğitim kurumundan çıkarma veya uzaklaştırma cezası gerektiren fiil ya da fiiller nedeniyle hakkında devam eden soruşturma işlemi bulunmamak ya da bu fiiller nedeniyle ceza almamış olmak,

c) Genel mezuniyet başarı sıralamasında %30’luk başarı dilimine girmiş olmak ve en az yetmiş beş not ortalaması ile mezun durumunda olmak,

şartları aranır.

(4) Müracaatı kabul edilen adaylardan, genel mezuniyet başarı sıralamasına göre dikey geçiş kontenjanı olarak belirlenen sayının iki katı öğrenci en yüksek puandan başlamak üzere aşağıya doğru sıralanarak mülakat sınavına çağrılır. Mülakat sınavında;

a) Adayların psikolojik yeterliliği; duygusal dengesizlik, dışa dönüklük, uyumluluk, sorumluluk, açıklık ve adayın polislik mesleğine istekli olması kıstaslarına göre psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu üye tarafından değerlendirilir ve bu değerlendirme komisyonun diğer üyeleri ile paylaşılır. Adaylara, Başkanlıkça belirlenecek soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın; konu hakkında bilgi düzeyi, kendisinden istenileni kavrama, özgüveni, ifade etme yeteneği ve beden dilini kullanma becerisi olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Mülakat sınav komisyonu üyelerinin verdiği puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan adaylar başarılı olur.

b) Mülakat sınav sonucu “Başarılı” ya da “Başarısız” şeklinde karar verilir.

c) Mülakatta başarılı olan adaylar mezuniyet notlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıralanır. Mezuniyet notunda eşitlik olması halinde, öncelikle disiplin notu yüksek olan, bunda da eşitliğin bozulmaması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilerek Fakülteye kaydı yapılır. Yedek aday belirlenmez.

ç) Mülakat sınav sonucuna itiraz edilemez. Bu sınavda başarısız olanlar eğitim sonu sınavına alınırlar. Eğitim sonu sınavında başarılı olanlar polis memuru unvanı ile Emniyet Teşkilatına atamaları yapılır.

d) Sınav sonuçları Başkanlığın resmî internet sitesinde ilan edilir.

e) Dikey geçiş ile ilgili tüm sınav süreci Başkanlık tarafından yürütülür.

Dikey geçiş sınavı komisyonları

MADDE 54- (1) Dikey geçiş sınavı ile ilgili komisyonlar Başkanlık tarafından aşağıdaki şekilde oluşturulur:

a) Müracaat kabul komisyonu: Müracaat kabul işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla görevli olan komisyon, biri en az emniyet müdürü düzeyinde üç rütbeli personelden oluşur.

b) Mülakat sınav komisyonu: En az ikisi emniyet müdürü düzeyinde polis amiri, dekan yardımcısı ya da bölüm başkanları arasından bir öğretim üyesi, biri öğretim elemanı (sivil veya emniyet müdürü), biri psikolog veya rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü mezunu olmak üzere beş personelden oluşur.

c) Soru hazırlama komisyonu: Sınav sorularının hazırlanması amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

ç) Soru denetleme ve soru bankası oluşturma komisyonu: Hazırlanan sınav sorularını denetlemek ve soru bankası oluşturmak amacıyla görevli olan komisyon, üç rütbeli personel ve sınav konularına göre yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur.

d) Merkezi sınav komisyonu: Üç emniyet müdürü rütbesinde personel ile iki öğretim elemanından oluşur.

(2) Oluşturulacak komisyonlarda görev alacak yardımcı personel sayısı her komisyon için yirmiyi geçmeyecek şekilde Başkan tarafından belirlenir.

(3) Başkanlıkça aday sayısı ve işlemlerin yoğunluğu dikkate alınarak her alanda birden fazla komisyon kurulabilir.

(4) Sınavların yapılması, hazırlanması, işleyişi, sınav sonuçlarının açıklanması işlemleri merkezi sınav komisyonu tarafından koordine edilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 55- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 56- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 57- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.