T.C.

Yargıtay

3. Hukuk Dairesi

2023/3007 E., 2024/1072 K.


"İçtihat Metni"


MAHKEMESİ : Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi
SAYISI : 2023/467 E., 2023/494 K.
İLK DERECE MAHKEMESİ : Yozgat 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
SAYISI : 2022/294 E., 2022/651 K.

Taraflar arasındaki ceza mahkemelerinde uygulanan zorunlu müdafilik nedeniyle manevi tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.

Kararın davacı asıl tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı asıl tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:


I.DAVA
Davacı asil; Yozgat Barosuna kayıtlı avukat olan davalının kendisine zorunlu müdafi olarak atandığını, bu dosyada 1 yıl 15 gün hapis cezası aldığını, kararın HAGB'ye çevrildiğini, danışmak için davalıyı aradığını, kendisiyle konuşmayan davalının tarafına aşağılayıcı şekilde davrandığını, aldığı hapis cezasına itiraz etmediğini, bu cezadan dolayı psikolojisinin bozulduğunu, davalının gururunu rencide ettiğini ve adının iftiracıya çıktığını ileri sürerek 263.000,00 TL manevi tazminat ödetilmesini talep etmiştir.

II.CEVAP
Davalı cevap dilekçesi vermemiştir.

III.İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; "davacı asilin Yozgat 1. ASCM 2013/63 Esas sayılı yargılamasında alınan savunmasında işlediği suçu kabul ettiği, hagb kararı verildikten sonra ihlal edilmesi üzerine hükmün açıklandığı, davacı sanığın kararı temyiz ettiği ve başvurunun reddine karar verilerek kararın onandığı, davalı hakkında görevi ihmal suçundan herhangi bir ceza yargılamasının veya disiplin soruşturmasının bulunmadığı, itiraz edilmesi halinde kararın değişme ihtimalinin davacı sanığın suçunu ikrar etmesi sebebiyle mümkün olmadığı hususları dikkate alındığında zorunlu müdafinin görevini yerine getirmediği sabit ise de davacının manevi zarar olarak nitelendirilecek bir zararı bulunmadığı" gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

IV.İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı asıl istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri
Davacı asıl; haklı davalısını kaybetttiğini, iftira suçuyla sürekli zarar gördüğünü ve yerel mahkemenin yeterince araştırmadan karar verdiğini belirterek davanın kabulüne karar vermesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararıyla; "Dosyada bulunan bilgi ve belgelere, istinaf edilen nihai kararda ayrıntıları yazılı açıklama, yasal sebep ve gerekçelere göre, mahkemece delillerin değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı, kanıtların taktirinde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı," gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.


V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı asıl temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri
Davacı asıl istinaf sebeplerini tekrarlayarak kararın bozulmasına karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, manevi tazminat istemine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk
1. TBK m. 58; "Kişilik hakkının zedelenmesinden zarar gören, uğradığı manevi zarara karşılık manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesini isteyebilir." şeklindedir.

2. BK'nun 102 ve devamı maddeleri.

3. Değerlendirme
Tarafların iddia, savunma ve dayandıkları belgelere, uyuşmazlığın hukuki nitelendirilmesine ve kararda belirtilen gerekçelere göre, davacı asılın iftira suçundan yargılandığı davada zorunlu müdafi olarak davalının atandığı, bu yargılamada davacının suçunu ikrar etmesi neticesinde cezalandırılmasına karar verildiği ve hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığı, davalının HAGB'ye itiraz etmesi halinde bile ikrarı neticesinde sonucun değişmeyeceği gözönünde bulundurulduğunda davacı asılın temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan kararın onanmasına karar vermek gerekmiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun'un 370 inci maddesi uyarınca ONANMASINA,

Hükmü temyiz eden davacının adli müzaheret kararı almış olduğundan harç alınmasına yer olmadığına,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

11.03.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.