Tarım ve Orman Bakanlığından:

SARMALIK KIYILMIŞ TÜTÜN MAMULÜ TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2023/14)

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, Türk Standardı (TS) 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının tarifler başlığı altında yer alan sarmalık kıyılmış tütün mamulünü kapsar.

TS 13599 standardı

MADDE 2- (1) Piyasaya arz edilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinin Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının tadilatları ile birlikte yürürlükteki haline uygun olması zorunludur.

(2) İhraç amacıyla üretilen sarmalık kıyılmış tütün mamullerinde, TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardında belirtilen şartların varlığı aranmaz.

İdari yaptırım

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Teknik Düzenleme Tebliği (Tütün Mamulleri Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Piyasaya arz izni bulunan ve TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olmayan sarmalık kıyılmış tütün mamulü çeşitleri 31/12/2023 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve piyasaya arz uygunluk belgeleri güncellenebilir.

(2) TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olmayan sarmalık kıyılmış tütün mamullerine ait piyasaya arz uygunluk belgeleri 31/12/2023 tarihinde iptal edilmiş sayılır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamında piyasaya arz edilen mamulat çeşitleri 30/6/2024 tarihine kadar piyasada bulunabilir. Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üreticileri bu tarihten sonra TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının yürürlükteki haline uygun olmayan sarmalık kıyılmış tütün mamulü çeşitlerinin piyasada bulunmaması için gerekli tedbirleri alır.

(4) TS 13599 Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamulü Standardının tadilatları ile birlikte kabul edildiği 30/9/2022 tarihinden önce Tarım ve Orman Bakanlığına yapılmış olan sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz izni başvuruları, başvurunun yapıldığı tarihteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. Bu fıkraya göre verilecek izinler de bu madde hükümlerine tabidir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.