Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

SİGORTA VE REASÜRANS İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL TABLOLARININ SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını uygulayarak düzenleyecekleri konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloların biçim ve içerikleri ile bunların dipnot ve açıklamalarıyla birlikte kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, Türkiye’de kurulu sigorta ve reasürans şirketleri, yabancı sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrası ile 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 inci maddesine ve Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Kurum: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

b) Şirket: Türkiye’de kurulmuş sigorta ve reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiye’deki şubeleri ile emeklilik şirketlerini,

c) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları ile Katılım Finans Muhasebe Standartlarını ve bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri,

ç) Yönetmelik: Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Finansal Tablolar

Finansal tabloların amacı

MADDE 4- (1) Finansal tablolar ile şirketin gerçekleştirdiği işlemler, şirketin finansal durumu ve şirketi etkileyen diğer olaylar belirli bir yapı içerisinde sunulur.

(2) Finansal tabloların, kullanıcıların ekonomik karar almalarına yardımcı olacak şekilde şirketin finansal durumu, performansı ve nakit akışı hakkında bilgi vermek üzere hazırlanması zorunludur. Bunu sağlamak üzere finansal tablolar bir şirketin;

a) Varlıkları,

b) Yükümlülükleri,

c) Özsermayesi,

ç) Gelir, gider, kazanç ve kayıpları,

d) Özsermayede gerçekleşen değişiklikleri,

e) Nakit akışı,

f) Kâr dağıtımı,

hakkında bilgi verecek şekilde düzenlenir. Bu bilgiler, finansal tablo dipnotlarında belirtilen bilgiler ile birlikte finansal tablo kullanıcılarının şirketin gelecekteki nakit akışları ve özellikle nakit ve nakit benzerlerini elde etme zamanı ve olasılığı hakkında tahminlerde bulunmasına yardımcı olur.

Finansal tabloların kapsamı

MADDE 5- (1) Finansal tablolar aşağıdaki tablolardan oluşur:

a) Bilanço (Finansal Durum Tablosu).

b) Gelir (Kâr veya Zarar) Tablosu ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu.

c) Nakit Akış Tablosu.

ç) Özsermaye Değişim Tablosu.

d) Kâr Dağıtım Tablosu.

(2) Dipnotlar ve dipnotlarda yer alan muhasebe politikaları hakkındaki açıklamalar da ilgili finansal tabloların bir parçasını oluşturur.

(3) Finansal tablolar, şekil açısından tablo ve dipnotlar olmak üzere iki kısımdan meydana gelir ve Ek-1’de yer alan şekil ve standartlarda hazırlanır.

(4) Finansal tablolardan üretilen ancak finansal tablolardaki ayrıntıların yer almadığı özet tablolar bu Tebliğ kapsamında finansal tablo olarak kabul edilmez.

(5) Sigortacılık Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde veya diğer düzenlemelerde meydana gelen değişikliklerin finansal tabloları veya dipnotları etkilemesi durumunda; yeni finansal tablo veya dipnot biçimleri, Kurumca şirketlere duyurulur.

(6) Cari ve karşılaştırmalı dönem bakiyeleri sıfır olan kalemlere finansal tablolarda yer verilmeyebilir.

Finansal tabloların nitelikleri

MADDE 6- (1) Finansal tablolar; şirketin finansal durumunu, performansını ve nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda gerçeğe ve ihtiyaca uygun olarak yansıtacak şekilde hazırlanır. Ayrıca finansal tablolarda yer alan bilgilerin şeffaf, güvenilir, anlaşılabilir, karşılaştırılabilir ve tutarlı olması gerekir.

(2) Bu Tebliğe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına tamamen uygun şekilde hazırlanmamış finansal tablolar, Kurumun standartlarına uygun şekilde hazırlanmış finansal tablolar olarak kabul edilmez.

(3) İşlem ve olayların finansal tablolara bu Tebliğdeki hükümler çerçevesinde yansıtılmayıp yalnızca dipnotlarda açıklanması söz konusu işlem ve olayların uygun şekilde finansal tablolara yansıtıldığı anlamına gelmez.

(4) Şirketin kanuni defterleri, Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanır ve şirket genel kurulunun onayına sunulur.

Finansal tabloların yapısı ve içeriği

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ uyarınca hazırlanacak finansal tablolar, şirketin sunduğu diğer bilgilerden kolayca ayrıştırılabilecek şekilde sunulur.

(2) Finansal tabloların üzerinde aşağıdaki bilgilere yer verilir:

a) Finansal tablonun adı.

b) Şirketin ticaret unvanı.

c) Finansal tabloların konsolide olup olmadığı, paranın cari satın alma gücü cinsinden hazırlanıp hazırlanmadığı.

ç) Finansal tablonun tarihi veya kapsadığı dönem.

d) Hazırlandığı para birimi ve tutarların yuvarlanma derecesi.

e) Bağımsız denetimden geçip geçmediği.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dipnotlar

Dipnotların yapısı

MADDE 8- (1) Şirketler, finansal tablolar ve dipnotlarını Ek-1’de yer alan şekil ve içeriğe göre hazırlar.

(2) Finansal tabloların dipnotlarında aşağıdaki hususlar yer alır:

a) Bu Tebliğ ile dipnotlarda açıklanması zorunlu tutulan bilgiler.

b) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan finansal tabloların hazırlanma ve sunum esaslarına ilişkin mevzuat hükümleri çerçevesinde açıklanması gereken dipnotlar.

c) İlgili diğer mevzuat veya kurum ve kuruluşlar tarafından finansal tablo dipnotlarında açıklanması zorunlu tutulan bilgiler.

ç) Finansal tabloları hazırlama esasları ile önemli işlem ve olaylar için kullanılan muhasebe politikaları hakkında bilgi.

d) Finansal tabloların gerçeği doğru bir şekilde yansıtması için gerekli olan ancak finansal tablolarda yer almayan diğer bilgiler.

Dipnotların sunumu

MADDE 9- (1) Dipnotlar sistematik bir yapı içerisinde, finansal tablolarda ilgili olduğu hesap kalemine referans verilmek suretiyle sunulur.

(2) Birden fazla tabloyu ilgilendiren bilgilerin topluca verilmesinin gerekli olması durumunda, ilgili bilgi ilk tabloyla ilgili dipnotlarda verilir ve diğer tablolarda ilgili maddeye referans verilir.

(3) İlgili dipnot kapsamında; şirketçe açıklanacak bir husus bulunmaması durumunda, söz konusu dipnotun açıklanması şartı aranmaz.

Dipnotlarda muhasebe politikalarının sunumu

MADDE 10- (1) Dipnotların muhasebe politikaları ile ilgili açıklamaların yer aldığı bölümde aşağıdaki açıklamalara ve bilgilere yer verilir:

a) Finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme ilkeleri.

b) Finansal tabloların uygun bir şekilde anlaşılması için gerekli olduğu ölçüde, kullanılan muhasebe politikaları.

(2) Finansal tabloların hazırlanmasında her bir varlık ve yükümlülük grubu için kullanılan değerleme ilkeleri ayrıca açıklanır.

(3) İşlem ve olayların şirketin finansal durumuna ve performansına nasıl yansıtıldığının anlaşılmasında finansal tablo kullanıcılarına yardımcı olacak muhasebe politikaları dipnotlarda açıklanır.

(4) Finansal tablolara alınan kalemlerin tutarını büyük ölçüde etkileyen muhasebe politikalarının uygulanmasında finansal tabloları hazırlayanlar tarafından kullanılan tahmin ve varsayımlar dipnotlarda açıklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Finansal tabloların karşılaştırmalı olarak düzenlenmesine ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2024 yılı içerisinde hazırlanacak finansal tabloların önceki dönem finansal tabloları ile karşılaştırılmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 11- (1) 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No: (2008/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız