Süleyman Demirel Üniversitesinden:

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez (Hastane): Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Başhekimini),

e) Rektör: Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,

f) Senato: Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,

g) Üniversite: Süleyman Demirel Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Fakültenin lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim programları kapsamında yapılması gerekli klinik uygulamalara ve araştırmalara olanak sağlamak.

b) Üniversite bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarla Merkezin faaliyet alanları ile ilgili iş birliği yapmak.

c) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini arttırmak.

ç) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

d) Çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkeze başvuran tüm hastalara çağdaş, bilimsel ve güvenilir ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak.

b) Diş hekimliğinde uzmanlık tedavi protokolleri kapsamında tüm girişimsel diş hekimliği ve cerrahi tekniklerini uygulayarak lokal ve genel ameliyathanelerde hastaların ayakta veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlamak ve konuyla ilgili gerekli birimleri oluşturmak.

c) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunmak, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dahilinde toplum ağız ve diş sağlığı çalışmalarını yürütmek.

ç) Tüm disiplinlerle toplum ağız ve diş sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ağız ve diş sağlığı konusunda ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak.

e) Ağız, diş ve çene sağlığı araştırma ve uygulamalarının en üst düzeyde gerçekleştirilmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

f) Ağız ve diş sağlığıyla ilgili konularda gerektiğinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

g) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve anlaşmalar yaparak eğitim programları düzenlemek, diş hekimlerine mezuniyet sonrası eğitim vermek, paneller, seminerler, kurslar, kongreler ve benzeri faaliyetler organize etmek ve bilimsel görüşler sunmak.

ğ) Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren sağlık personeli yetiştiren fakülte ve diğer eğitim-öğretim birimleri öncelikli olmak üzere; sağlık araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin alt yapıyı hazırlamak.

h) Merkezin amaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan ve Üniversitede tam gün çalışan diş hekimi, profesör ve doçentler arasından, Dekanın önerisi üzerine, Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) Rektör tarafından yeniden görevlendirebilir.

(2) Müdüre (Başhekime) Merkez çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede tam gün çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla üç kişi Müdürün (Başhekimin) önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilebilir. Müdürün (Başhekimin) görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün (Başhekimin) görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkez hizmetlerini yürütmek.

b) Merkezin verimli çalışması için gerekli tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak.

c) Hastaneye bağlı idari, sağlık ve teknik tüm personelin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

ç) Merkezin ödenek, kadro ihtiyaçları ve bütçesi ile ilgili önerilerini ve görüşülecek diğer konuları tespit ederek gerekçesi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.

d) İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı, cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacı ile bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

e) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

f) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

h) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Rektörün başkanlığında, Dekan, Müdür (Başhekim), Müdürün (Başhekimin) önereceği bir müdür yardımcısı, Merkezde görev yapan profesör, doçent ve doktor öğretim üyelerinin kendi aralarından seçeceği birer temsilciden oluşan üç öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu Merkezin karar organıdır. Rektör, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Rektörün bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kuruluna hastaneden sorumlu Rektör Yardımcısı, Rektör Yardımcısının katılmadığı toplantılara Dekan, Dekanın da katılmadığı toplantılara Müdür (Başhekim) başkanlık eder.

(4) Yönetim Kurulu; Başkanın daveti üzerine ayda en az bir kez olağan veya en az iki üyenin gündemi belirten yazılı başvurusu üzerine olağanüstü olarak salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İlgili mevzuat doğrultusunda Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Merkezin faaliyette bulunan kliniklerinin ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için Müdür (Başhekim) tarafından yapılan yerleşim plânlarını değerlendirip onaylamak ve koordinasyonu sağlamak.

c) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistikî verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak.

ç) Rektörlüğe sunulacak faaliyet raporunu görüşmek.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını inceleyerek bütçe tasarısı ve personel ihtiyacı hakkında Rektöre sunulmak üzere görüş hazırlamak.

e) Merkezle ilgili olarak hazırlanan projeler hakkında kararlar almak.

f) Müdürün (Başhekimin) getireceği diğer konularda karar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Rektörün başkanlığında, Dekan, Müdür (Başhekim), anabilim dalı başkanları ve Müdürün (Başhekimin) önerisi üzerine Merkezin idari birimlerini temsilen bir kişi ve Üniversite dışından bir kişi olmak üzere Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen toplam on üç üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilirler.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçları ile ilgili konularda görüş bildirmek.

b) Yeni çalışma alanları belirlemek.

c) Ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik öneriler getirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkez ünitelerinin ve birimlerinin çalışma usul ve esasları

MADDE 13- (1) Merkez üniteleri ve birimlerinde çalışanlar yürüttükleri hizmetler açısından Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

 (2) Merkez idari ünite ve birimlerinin görevleri, buralarda görevlendirilecek kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve çalışma şekline ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 15- (1) 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Süleyman Demirel Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü yürütür.