Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 51 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“h) CMK,”

“Başkanlık, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin düzenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirleri alır.”

“Barolar, defter kayıtlarını ve dayanağı belgeleri, elektronik ortamda da tutabilirler. Başkanlık, sistemin güvenliğini sağlamak suretiyle defter kayıtları ve dayanağı belgelerin elektronik ortamda tutulması, yedeğinin alınması ve düzenli bir şekilde saklanması için gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “belgelerin” ibaresinden sonra gelmek üzere “fiziksel veya elektronik ortamda” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasının (ı) bendinde yer alan “CMUK” ibaresi “CMK” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.