Milletvekillerinin Teklif’in tümü üzerindeki değerlendirmelerinin ardından maddelere geçilmeden önce söz alan Birlik Başkanı Sağkan, düzenlemenin 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda değişiklikler öngören maddelerine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

İlk olarak torba yasa sisteminin getirdiği etki analizi yapılmamasından kaynaklı eksikliklere dikkat çeken Sağkan, “Avukatlık Kanunu’nda da değişiklik yapılmasını öngören huzurdaki teklife ilişkin çalışmaları savunmanın çatı örgütü olarak biz de basından öğrendik” eleştirisinde bulundu.

Sağkan, Kanun Teklifi'nin mesleğin ilk beş yılında baro keseneğinin alınmamasını öngören 13. maddesine ilişkin olarak, Baroların Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklı görevlerini hatırlatarak, gerek bu yükümlülükleri yerine getirmek için gerekse avukatlata sunulan hizmetler bakımından baroların başlıca gelir kaleminin baro keseneği olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde bir avukatın ortalama aidat miktarının yıllık 1012 TL. olduğunu ve mevcut düzenleme uyarınca da mesleğin ilk beş yılında olan avukatların bunun yarısını iki parça halinde ödediğini, bunun da aylık olarak 41 TL.’ye tekabül ettiğini kaydeden Sağkan, “Düzenleme, meslektaşlarımız bakımından hiçbir ekonomik katkı getirmemektedir. Ancak Barolar bakımından toplamda önem arz eden bir gelirdir. Bu nedenle düzenleme, Baroların güçsüzleşmesine ve meslektaşlarımız için gerçekleştirdiği çalışmaların sekteye uğramasına neden olabilecektir” dedi.

Sağkan, TBB ve Barolar olarak, genç meslektaşların içinde bulunduğu ekonomik sorunları çözüme kavuşturacak önerileri daha önce ilgili bakanlıklara ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilere çok sefer ilettiklerini ancak bir ilerleme kaydedilmediğini, avukatlar ekonomik olarak desteklenmek isteniliyorsa kısa vadede;

- Avukata dönük şiddet ve avukatların sosyo-ekonomik sorunların çözümü için meclis araştırma komisyonu kurulması, şiddetle mücadele için Adalet Bakanlığı’na sunulan önerilerin ivedilikle hayata geçirilmesi

- Depremden etkilenen illerdeki meslektaşlarımızın çalışma alanlarının hayata geçirilmesi için destek paketlerinin hazırlanması, vekalet pulunun bu kapsamda bir sefere mahsus arttırılması ve bir yıl geri ödemesiz düşük faizli kredi puanı gibi şartların aranmadığı kredi tahsisi yapılması

- Kamu avukatlarının özlük haklarının mesleğin onuruna yaraşır seviyeye çıkartılması, bu kapsamda verilen sözlerin mevcut pakette hayata geçirilmesi

- 125 bin olarak uygulanan hukuk fakülteleri başarı puanı sıralamasının 50 bine yükseltilmesi, kontenjanların ihtiyaç analizi yapılarak belirlenmesi

- Stajyer avukatlara ilk aşamada asgari ücret tutarında devlet katkısı verilmesi

- Bir yıllık genç girişimci prim muafiyetinin beş yıla çıkartılması

- İlk beş yıl için serbest çalışan avukatların asgari ücrete kadar olan gelirlerine vergi muafiyeti sağlanması

- Uzlaştırmacılık müessesesinin insan hakları eylem planında da belirtildiği üzere yalnızca hukuk fakültesi mezunlarına tahsisi

- CMK ücretlerinin mesleğin onuruna yaraşır seviyeye çıkartılması

- Adli yardım ve CMK hüzmetlerinde KDV’nin %1, tüm avukatlık işlemlerinde ise %8 olarak uygulanması

- Birikmiş adli yardım ücretlerinin ödenmesi gibi önerilerin hayata geçirilmesi gerektiğini,

Orta vadede ise avukatların iş alanlarının genişletildiği, Avukatlık Kanunu 2. Maddenin uygulanmasının önündeki engellerin kaldırıldığı ve münhasıran avukatlık mesleğine tanınan işlere dönük saldırıların engellendiği bir Avukatlık Kanunu’nun uygulamaya sokulması gerektiğini kaydetti.

Teklif’in görüşmelerinde TBB tarafından şu öneriler dile getirildi:

- Avukatlık mesleğinin ve meslektaşlarımızın anayasal teminatı olan baroları yaşayamaz hale getirecek baro keseneğine ilişkin düzenleme bakımından, keseneğin Hazine bütçesinden karşılanması, bunun mümkün olmaması halinde madde hükmünün tekliften geri çekilmesi veya düzenlemenin genç girişimci prim muafiyeti ile paralel şekilde değerlendirilerek mesleğin ilk bir yılını kapsamayacak içerikte düşünülmesi.

- Adli yardım gelirlerinin artırılmasına olanak veren madde teklifinde oranın yükseltilmesi.

- Geçmiş dönem birikmiş adli yardım ücretlerinin ödenmesini teminen bir kereye mahsus ek ödenek yaratılması.

- Meslektaşlarımızın büro kurma giderlerinin karşılanması için sağlanacak finansman desteğinin usul ve esaslarının belirlenmesinde meslek örgütü olarak TBB’ye de yer verilmesi.