Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Mütevelli Heyet: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ç) Rektör: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Türk Hava Kurumu Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Türk Hava Kurumu Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında yaşam boyu öğrenme kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda düzenlenecek eğitim, kurs, sertifika programları, sınav organizasyonları, toplantılar, bilimsel görüş, danışmanlık, ulusal ve uluslararası iş birlikleri yoluyla bireysel, kurumsal ve toplumsal niteliklerin geliştirilmesine, eğitim ve kültür düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası standartlar ve düzenlemelere uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri kapsamında belgelendirme hizmeti sunmak.

b) Seminer, konferans, kongre, panel, sempozyum, çalıştay, alan araştırması ve sınav organizasyonları yapmak.

c) Türkiye’nin gelişme ve kalkınma sürecinde oluşabilecek yeni iş alanlarını tespit etmek ve nitelikli iş bulma imkânı sağlayıcı sertifika programları düzenlemek.

ç) Yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumları, bilimsel araştırma merkezleri, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile yapılacak iş birliği protokolleri kapsamında eğitim, belgelendirme ve meslek faaliyetleri yürütmek.

d) Mesleki, deneme, seviye tespit, görevde yükselme, unvan değişikliği ve benzeri ölçme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.

e) Basılı ve elektronik kitap, dergi, broşür ve benzeri malzemeler üretmek, yazılım geliştirmek.

f) Mütevelli Heyet, Rektör ve Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektörün önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişi Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde Müdür Yardımcısının değiştirilmesini Rektöre teklif edebilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı durumlarda yardımcısını vekil olarak bırakır. Müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda Müdür, Yönetim Kurulu üyelerinden birini yerine vekil olarak bırakır. Göreve vekalet altı aydan fazla sürerse aynı usulle yeni Müdür görevlendirilir.

(3) Müdür Yardımcısı, Merkezin faaliyetlerinden Müdüre karşı sorumlu olup Müdürün vereceği işleri yürütür.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve yönetmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, yönlendirme ve denetlemeleri yapmak.

d) Merkezin, Üniversitenin akademik ve idari birimleriyle koordinasyonunu sağlamak.

e) Merkezin araştırma, uygulama, denetim, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek.

f) Merkezin ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Rektörlüğe bildirmek.

g) Merkezin ihtiyacı halinde Üniversite içinden veya dışından bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak.

ğ) Merkez personelinin, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesi için Rektöre teklifte bulunmak.

h) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görev ve sorumluluklarının etik ve bilimsel kurallara uygun olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre sürdürülmesini denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan veya görevi sona eren üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine üç ayda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Toplantılarda çekimser ve vekâleten oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

(3) Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste iki kez veya bir yılda üç defa katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararıyla sona erer. Müdürün görevinin sona ermesi halinde, Yönetim Kurulunun görevi de kendiliğinden sona erer.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin mali planlamalarını hazırlayarak Mütevelli Heyete iletilmek üzere Rektörlüğe sunmak.

c) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

ç) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği bütün işleri değerlendirerek karar almak.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında verilen diğer görevleri yapmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 12- (1) Merkezin amaçlarının gerçekleştirilmesi için farklı faaliyetleri yürütmeye ve verimliliği artırmaya yönelik olarak, Müdürün önerisi, Yönetim Kurulunun kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla çalışma grupları ve uygulama birimleri oluşturulabilir.

(2) Çalışma grupları ve uygulama birimlerinin görevleri, görev süreleri ve üyeleri Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 14- (1) Merkezin faaliyet alanı kapsamında yürütülen işler için talep edilecek alet, araç, ekipman ve demirbaşlar Rektör tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır. Mütevelli Heyet Başkanı bu yetkisini uygun gördüğü takdirde Rektöre veya Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun, ilgili diğer mevzuat hükümleri, Yükseköğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Mütevelli Heyet, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 18/10/2016 tarihli ve 29861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Yaşamboyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.