Yıldız Teknik Üniversitesinden:

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BLOKZİNCİR VE METAVERSE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Blokzincir ve Metaverse Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Yıldız Teknik Üniversitesi Blokzincir ve Metaverse Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (YTÜ METAM): Yıldız Teknik Üniversitesi Blokzincir ve Metaverse Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Yıldız Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; artırılmış gerçeklik ve mobil uygulamalar, artırılmış gerçeklik ve tasarım, sanal gerçeklik ve bilişim teknolojileri, sanal gerçeklik ve mobil uygulamalar, animasyon ve oyun teknolojileri, karma gerçeklik ve hololens teknolojileri, sanal ortam tasarımı, etkileşimli içerik tasarımı, metaverse teknolojileri, blokzincir teknolojileri, genişletilmiş gerçeklik teknolojileri ve uygulama alanları konularında bilimsel araştırmalar, incelemeler, uygulamalar yapmak ve eğitim vermek, bu çalışmaları desteklemek, sunmak ve yayımlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye ve yabancı ülkelerdeki üniversiteler ve ilgili kurumlar ile Üniversite arasında bilimsel ve akademik iş birliğini geliştirmek, bu kurumlarla Üniversite arasındaki hareketliliğin artmasına katkıda bulunmak.

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve kültürel etkinlikler, çalıştay, kurultay, kongre, seminer, sempozyum, bienal, sergi, yaz okulu ve benzeri düzenlemek.

c) Ulusal ve uluslararası düzeyde yayın ve benzeri çalışmaları yapmak.

ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde ortak eğitim ve araştırma etkinliklerini geliştirmek.

d) Faaliyet alanı ile ilgili bilgi ve belge birikimi oluşturmak.

e) Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, projeler geliştirmek.

f) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu ve özel sektör projelerine, proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti vermek.

g) Değerleri-nitelikleri ortaya çıkarmak, belgelendirmek.

ğ) İlgili mevzuatla verilen Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanları ile ilgili deneyimi olan Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından  üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla görevinin başında bulunmaması halinde görevi kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür, Merkezin amacı doğrultusundaki çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün etkinliklerinin gözetim ve denetiminin yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık etmek.

b) Merkezi temsil etmek.

c) Bütçe taslağını ve personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

ç) Araştırma ve proje çalışma ekipleri kurmak.

d) Merkezin faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesini sağlamak.

e) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak.

f) Merkezin yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak.

g) Merkezin çalışma programına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, çalışma raporlarını oluşturmak ve bunları Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

ğ) Her üç ayda bir Merkezin çalışmaları hakkındaki raporu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektöre sunmak.

h) Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde oluşturulan bütçeyi, Rektör onayı ile kullanmak.

Müdür yardımcıları

MADDE 10- (1) Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi üç yıl için Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda kendisine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdür yardımcılarının görevleri

MADDE 11- (1) Müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

a) Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek.

b) Müdürün verdiği görevleri yapmak.

c) Müdürün görevde bulunmadığı zamanlarda Müdür adına Merkezi temsil etmek.

ç) Müdür ile iş birliği içerisinde Merkezin etkinliklerini yürütmek.

d) Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet etmek.

e) Müdürün verdiği görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim elemanları ile birlikte toplam altı üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine, aynı usulle görevlendirme yapılır. Görevi sona eren üyeler tekrar görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, en geç üç ayda bir üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak.

b) Merkezin yıllık çalışma programını onaylamak.

c) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve sonuçlarını rapor halinde Rektöre sunmak.

d) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla yapılacak iş birliğinin esaslarını tespit etmek.

e) Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

f) Bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını değerlendirmek ve Rektörlüğe iletmek üzere karara bağlamak.

g) Merkezin bütçesini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

ğ) Eğitim programları sonunda katılanlara ilgili mevzuata göre verilecek sertifika, başarı belgesi ve benzeri belgelerin düzenlenme koşullarını belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 14- (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili deneyimi olan Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim üyeleri ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilen en fazla 5 üyeden oluşur. Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kez toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda görüşlerini bildirir ve yeni çalışma alanları üzerinde Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.