Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Dekan: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Fakülte: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

ç) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü (Başhekimini),

e) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara ayaktan veya yatırılarak ağız, diş ve çene sağlığı hizmeti vermek.

b) Diş hekimi ve yardımcı sağlık personeli eğitimine destek vermek, bilimsel eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama olanağı sağlamak amacıyla başta Fakülte olmak üzere, Üniversitenin sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren diğer fakülte, enstitü, yüksekokul, uygulama ve araştırma merkezleri ve diğer kurumlarla iş birliği yapmak.

c) Eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini arttırmak.

ç) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak.

d) Çağdaş işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkez bünyesinde; ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanlık disiplininin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak.

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunmak.

c) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda iş birliği yapmak.

ç) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkan sağlamak.

d) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi, davranış ve eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek.

e) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek.

f) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu kurumları ve özel sektör kuruluşları ile iş birliği yapmak.

g) Ulusal ve uluslararası kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek.

ğ) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri basımları yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

h) Rektörlüğün ve Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür (Başhekim).

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür (Başhekim)

MADDE 8- (1) Müdür (Başhekim), Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Fakülte bünyesinde tam zamanlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür (Başhekim) yeniden aynı usul ile görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Müdürü (Başhekimi) süresinden önce görevden alabilir.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Merkezin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda gelişmesi için gerekli tedbirleri almak, gerekli düzenleme ve çalışmaları yapmak.

b) Merkezin düzenli, uyumlu, etkin, sürekli ve verimli biçimde çalışmasını sağlamak.

c) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

ç) Merkez personelinin yönetim, koordinasyon, denetim ve genel gözetimini yapmak.

d) Merkezin gerekçeli bütçe, ödenek, kadro ve personel ihtiyaçlarını ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

e) Merkez hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli her türlü cari mal ve hizmet alımı ile cihaz ve diğer demirbaş malzeme temin ve bakım-onarım ihtiyacının, bina bakım-onarım ihtiyacının tespiti, zamanında temin edilmesi ve yapılması için gerekli tedbirleri almak, koordinasyonu sağlamak ve gerekli girişimde bulunmak.

f) Merkeze alınacak her türlü cari mal ve demirbaş malzemenin ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde giriş-çıkış, yılsonu devir ve düşüm işlemlerinin yapılması ile kurulacak muayene kabul komisyonlarının görev ve işlemlerini izlemek.

g) Merkez döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi, gelir kaybının azaltılması ile giderlerinin rasyonel olarak yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak, tedbirleri almak ve gerekli girişimlerde bulunmak, bünyesinde hizmet veren anabilim dalı, bilim dalı faaliyetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek.

ğ) Merkez hizmetlerinin hizmet içi programlara, toplam kalite yönetimine ve kurum kültürü çalışmalarına uygun olarak yürütülmesini temin etmek.

h) Rektör tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) ve görevi

MADDE 10- (1) Müdüre (Başhekime) çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültede tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişi Müdürün (Başhekimin) önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak görevlendirilir. Müdürün (Başhekimin) görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının (başhekim yardımcılarının) da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcısının (başhekim yardımcısının) görevi; Merkezin hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre (Başhekime) yardımcı olmak ve ilgili mevzuat çerçevesinde kendisine verilen görevleri yerine getirmektir. Müdür (Başhekim) görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini Rektörün onayı ile vekil olarak bırakır.

Yönetim Kurulu

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün (Başhekimin) başkanlığında, Rektör tarafından görevlendirilen bir Fakülte dekan yardımcısı, Hastane Müdürü ve farklı anabilim dallarından olmak üzere Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen üç öğretim üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez Başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Müdür yardımcıları (başhekim yardımcıları) oy hakkı olmaksızın toplantıya katılabilir. Başkan, gerekli gördüğü hallerde ilgili birim sorumlularını ve yöneticilerini, oy hakkı olmadan toplantılara davet edebilir.

(3) Yönetim Kurulunun almış olduğu kararlar Rektör tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya konulur. Yönetim Kurulu, bütün kararların uygulanmasında Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve işletilmesi için gerekli kararları almak.

b) Müdür (Başhekim) tarafından hazırlanan çalışma raporlarını ve istatistiki verileri değerlendirmek ve gerektiğinde Merkez faaliyetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kararlar almak.

c) Merkezin daha iyi sağlık hizmeti verebilmesi için gerekli olan birimleri, poliklinikleri, laboratuvarları, hastalara yönelik tanı ve tedavi üniteleri ile eğitim birimlerini kurmak ve bu birimlerin yönetim esaslarını ilgili birimlerle iş birliği içinde hazırlamak.

ç) Merkezin faaliyette bulunan poliklinik, klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin etkin çalışması için yerleşim planlarını yapmak ve koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde çalışma grupları kurmak.

d) Merkezin kadro ve mali kaynaklarını, performansa dayalı olarak inceleyerek gerekli kararları almak ve her yıl sonunda birimlerin hizmet performanslarını inceleyerek ertesi yıl için teşvik yönünde tedbirler almak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Rektörün veya Rektörün olmadığı hallerde Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısının başkanlığında, Dekan, Müdür (Başhekim), Fakültenin anabilim dalı başkanları, Hastane Müdürü ve Üniversitenin araştırma görevlilerinin ve diş hekimliği uzmanlık öğrencilerinin arasından Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam on dört üyeden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Başkanın daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hastane Müdürü

MADDE 14- (1) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında bir kişi Rektör tarafından Hastane Müdürü olarak görevlendirilir. Hastane Müdürü; Müdürün (Başhekimin) görev ve sorumluluk alanlarıyla sınırlı olmak üzere Merkezin idari, mali ve teknik konularında planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim gibi temel yönetim işlevlerinde yetkili olup, Müdüre (Başhekime) karşı sorumludur.

Personel ihtiyacı

MADDE 15- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdür (Başhekim)’dür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18- (1) 14/9/2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.