Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ARTMER): Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına destek sağlamak.

b) İleri teknolojiye sahip projeleri yürütmek ve uygulamak için Avrupa Birliği normlarına uyumlu analiz, test ve ölçümleri gerçekleştirmek.

c) Üniversitenin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasında modern teknik ve yöntemlerin uygulanmasına katkı sağlamak.

ç) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarıyla iş birliği yaparak problemlerin çözümüne yönelik analiz ve ölçümlerin yapılmasına ve teknoloji geliştirme ve uygulama projelerine destek olarak bölge ve Ülke ekonomisine katkı sağlamak.

d) Laboratuvar cihazlarının günün koşullarına ve ilgili standartlara göre geliştirilmesini sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Bölgenin ve Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olacak bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli laboratuvar alt yapısını hazırlamak, araç ve gereçlerin teminini sağlamak.

b) Üniversitelerdeki araştırmacıların araştırma-geliştirme çalışmalarına destek sağlamak.

c) Kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının istekleri doğrultusunda gerekli analiz ve ölçümleri yapmak ve gerektiğinde raporlarını hazırlamak ve yorumlamak.

ç) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

d) İleri analiz, test ve ölçme teknikleri konusunda çeşitli yayınlar yapmak, konferans, panel, kurs, seminer, kongre, bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içinde ve yurt dışında bu tür etkinliklere katılmak.

e) Yönetim Kurulunca belirlenecek bedel karşılığında, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının isteği üzerine araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak.

f) Disiplinler arası ve sanayi ile ortak projeler üretmek için teknokent ve benzeri kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde laboratuvarların akreditasyonu için çalışmalar yapmak.

ğ) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak.

c) Merkezin ve Merkez personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yılın çalışma programı taslağını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Toplantılara Müdürün daveti üzerine müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak.

b) Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemek.

c) Merkezin faaliyet konularında Üniversite birimleri arasında iş birliğini gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için protokolleri düzenlemek, gerektiğinde çalışma grupları kurmak.

ç) Müdürün hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde Rektörlüğe sunmak.

d) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak.

e) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilkelerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak.

f) Eğitim programlarına katılanlara verilecek belge ve sertifikalar konusundaki usul ve esasları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile iş birliği yaparak belirlemek.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez ve gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 13- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 14- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16- (1) 17/11/2008 tarihli ve 27057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.