Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden:

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ DEVREK BASTONU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5- (1) Merkezin amacı; Devrek bastonu ile ilgili uygulamaya yönelik teorik, deneysel çalışmalar yapmak ve projeleri üretmek, bu faaliyetleri ülke ekonomisine katkıda bulunmak üzere uygulamaya geçirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6- (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Baston konusunda özel teşebbüslerin karşılaştıkları sorunların çözümlerine yönelik araştırma ve incelemeler yapmak, görüş bildirmek, rapor hazırlamak, bilirkişi hizmeti vermek, proje ve benzeri çalışmalar yapmak.

b) Devrek bastonu konusunda araştırma ve uygulama yapacak öğrenci yetiştirmek.

c) Baston yapımında çalışacak eleman yetiştirmek üzere uygulamalı faaliyetlerde bulunmak.

ç) Tarihi bastonların envanterlerini çıkarmak ve restorasyon projelerini hazırlamak.

d) Baston kültürü ile ilgili olarak daha önceden hazırlanmış yazılı ve görsel materyallerin toplanıp, tasnifinin yapılarak kullanıcıların hizmetine sunulmasını sağlamak.

e) İlgili konularda kurslar düzenlemek.

f) Devrek bastonunun ulusal ve uluslararası arenada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesine akademik ve teknik destek sağlamak.

g) Ulusal ve uluslararası seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları yapmak.

ğ) Bülten, kitap ve dergi çıkarmak.

h) Merkezin kuruluş amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmalar yapmak.

ı) Rektörlükçe verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8- (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunman Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitenin öğretim elemanları arasından iki kişi Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllık süre için müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir. Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdür yardımcıları Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Müdürün kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler. Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9- (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kurulu ile Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

c) Her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki yıllık çalışma raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlük onayına sunmak.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun periyodik toplantılarının yanı sıra gerekli hallerde yapılacak toplantılar için gündem maddelerini oluşturmak, bu kurulları toplantıya çağırmak ve bunlara başkanlık etmek, bu kurulların kararları ile çalışma programının ve Merkezin diğer çalışmalarının Merkezin amaçları doğrultusunda yürütülmesini sağlamak.

d) Merkez ve Üniversitenin tüm birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar arasında Merkezin amaçları doğrultusunda iş birliğini sağlamak.

e) Merkezin faaliyet alanları kapsamında yer alan ulusal ve uluslararası tüm etkinliklere Merkezin temsilcisi olarak katılmak veya Merkezi temsil edecek personeli görevlendirmek.

f) Gerekli durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

g) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanlar ve stajyer öğrencileri belirlemek ve görevlendirmek için Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe öneride bulunmak.

ğ) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirlemek ve Yönetim Kurulu kararıyla Rektörlük onayına sunmak.

h) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte Yönetim Kurulu kararı ile Rektörlüğe bildirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Toplantılara Müdürün daveti üzerine müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın katılabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak ve kararlar almak.

b) Müdür tarafından her yılın ocak ayının ikinci haftasının son iş günü hazırlanan yıllık çalışma program taslağını ve tahmini bütçe önerilerini değerlendirerek karara bağlamak.

c) Müdür tarafından her yılın aralık ayının ikinci haftasının son iş gününe kadar ya da Rektörün isteği üzerine, talebin geldiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkında hazırlanan yıllık çalışma raporunu karara bağlamak.

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda Merkez ile Üniversitenin tüm birimleri ile kamu kurum ve kuruluşları veya özel kuruluşlar arasında iş birliğinin sağlanmasında Müdüre yardımcı olmak.

d) Gerekli durumlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alanlarla ilgili bilim insanı, araştırmacı, uzman, eğitimci, idari ve teknik personelin görevlendirilmesini karara bağlamak.

e) Gerekli durumlarda Merkezde görev yapacak, yarı-zamanlı, tam-zamanlı, gönüllü uzmanların ve stajyer öğrencilerin görevlendirilmesini karara bağlamak.

f) Merkezin ödenek ve akademik, idari ve teknik personel kadro ihtiyaçlarını karara bağlamak.

g) Bir yıl içinde verilecek hizmetleri, yapılacak tüm etkinlikleri, bu hizmet ve etkinliklerde görev alacak kişileri belirleyerek karara bağlamak.

ğ) Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bu görevlerini düzenlemek.

h) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevi

MADDE 12- (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan kamu kurumları veya özel sektör kuruluşlarındaki kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Görev süresi sona eren üye tekrar görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az iki kez ve gerekli durumlarda Müdürün daveti üzerine üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin faaliyetleri ile ilgili konularda değerlendirmeler yapmak, görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

İş birlikleri

MADDE 14- (1) Merkezin yapacağı eğitim ve faaliyetlerin planlanması, yürütülmesi, eğitimcilerin görevlendirilmesi, gezi, proje, araç, gereç, malzeme temini, sponsor ve mali destek sağlanması konularında; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlar ve benzerleri ile iş birlikleri yapılabilir. Yapılacak iş birlikleri protokollerle belirlenir.

Harcama yetkilisi

MADDE 15- (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17- (1) 16/9/2014 tarihli ve 29121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Bastonu Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.