Gelir Türü

Açıklama

Beyan Sınırı

Mesken Kira Geliri

İstisna Kira Gelirleri Toplamına Bir Defa Uygulanacak.

9.500,00

İş Yeri Kira Geliri

İşyeri Kira Gelirlerinin Brüt Tutarı Üzerinden

70.000,00

Kar Payı Geliri, İştirak Hisse Geliri

Elde Edilen Kar Payı'nın Brüt Tutarının Yarısı İstisna

70.000,00

Ücret Gelirleri

Tek işverenden Elde Edilen

880.000,00

Birden Fazla İşverenden Elde Edilen

70.000,00

Sosyal Medya Gelirleri (Youtube, Tik Tok, İnstagram)

İstisna Belgesi Olanlar

880.000,00

Değer Artış Kazançları

 25.000,00

Arızi Kazançlar

 58.000,00

Eurobond Faiz Geliri

 70.000,00

Yurt Dışından Elde Edilen Menkul Sermaye İratları (Faiz, Repo, Kar Payı Vb.)

 3.800,00

Devlet Tahvili, Hazine Bonusu

(Döviz veya Altın Cinsinden)

İhraç Tarihi 1 Ocak 2006 Tarihinden Önce Olan Ve Kazancı 70.000 TL'yi aşanlar.

(TL Cinsinden)

Beyan Edilmesine Gerek Yok.

Mevduat Faiz Geliri

 Beyan Edilmesine Gerek Yok.

Katılım Bankasından Elde Edilen Kar Payları

 Beyan Edilmesine Gerek Yok.

Repo Gelirleri

 Beyan Edilmesine Gerek Yok.

2022 Yılı Kira Gelirlerinin 2023 Mart Ayında Beyanı Sırasında  Dikkat Edilecek Noktalar

1. 2022 yılı içerisinde tahsil etmiş olduğu toplam mesken kira geliri 9.500,00 TL, işyeri kira geliri 70.000,00 TL üzeri olanlar beyanname vermek zorundadırlar.

2. Bu istisna sadece tek mesken için uygulanacak olup birden fazla mesken kirası elde edenler için istisna kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacaktır.

3. Mesken veya işyerinde birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.

4. Sadece mesken kira geliri elde etse bile ticari, zirai veya mesleki kazancından dolayı mükellefiyeti bulunanlar istisnadan faydalanamazlar.

5. İşyeri ve mesken kirası elde edenler götürü veya gerçek gider yöntemini seçebilirler. Fakat götürü gider yöntemini seçen mükellefler 2 yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine geçemezler.

6. 01.01.2022 tarihi itibariyle başlayan işyeri kira ödemelerindeki stopaj oranı %20 olarak  beyan  edilmelidir.

7. Götürü gider yöntemini seçenlerin kira gelirinden istisna düşüldükten sonra %15 oranında indirim uygulanır.

8. Gerçek gider yöntemini seçenler sahibi bulunduğu gayrimenkulü kiraya verip, kendisi de kirada oturuyorsa 2022 yılı içinde ödediği kira tutarını gider olarak yazabileceklerdir.

9. Gerçek gider yöntemini seçenler kiraya verdikleri gayrimenkuller için yapılan borç ödemelerinin sadece faiz kısmını gider olarak yazabilirler.

10. Gerçek gider yöntemini seçenler sadece kiraya verilen gayrimenkulleri için elde ediliş tarihinden itibaren 5 yıl boyunca iktisap bedelinin %5'i tutarında gider olarak gösterebilirler.

11. Gerçek gider yöntemini seçen mükellefler yaptıkları giderlerle ilgili belgeleri 5 yıl boyunca saklamak ve istendiğinde ibraz etmek zorundadırlar.

12. 2022 yılı içerisinde  9.500,00 TL üzeri mesken kira gelirinizin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiğiniz ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarınızın gayri safi tutarları toplamının 250.000,00 TL’yi geçmesi halinde 9.500,00 TL’lik mesken istisnasından yararlanamazsınız.

13. Mükellefler 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait beyana tabi kira gelirini 31 Mart günü akşamına kadar beyan etmek zorundadırlar.

14. Beyannameler, hazır beyan sistemi ile internet üzerinden, mükelleflerin bağlı oldukların vergi dairelerinden  veya  3568 sayılı kanuna göre yetki almış meslek mensupları aracılığı ile e-beyanname üzerinden verilebilir.

15. 2022 yılında elde edilen kira gelirlerinin; 2023 yılı içerisinde Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere; 1.taksit damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2023 tarihine kadar, 2.taksit ise 31 Temmuz 2023 tarihinde kadar ödenmesi gerekmektedir.

16. Ödemelerini, anlaşmalı  bankalardan, herhangi  bir vergi dairesinden, PTT işyerlerinden veya www.gib.gov.tr üzerinden kredi kartı ile elektronik ortamda ödeyebilirler.