Bilindiği üzere 2022 takvim yılı içerisinde elde edilen menkul sermaye iratlarının bazılarının beyanı 2023 yılı Mart ayı içerisinde beyan edilmesi zorunludur. Buna göre; gelir vergisine tabi 7 gelir unsurlarından biri olan menkul sermaye iratları için GVK’ nun geçici 67. Maddesi’nde ‘’ kaynakta tevkif’’ usulü belirlenmiş olup, madde hükümlerinin uygulama süresi 7256 sayılı Kanun ile 31.12.2025 tarihine kadar uzatılmıştır. Mevcut vergileme sisteminde bazı durumlarda, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunluluğu vardır. Aşağıda yer verilen açıklamalarımıza göre; MSİ dışında beyanı gereken başka gelirlerin olmadığı, duruma göre hazırlanan aşağıdaki liste göz önünde bulundurulmalıdır.

1) Mevduat Faizleri: Beyan dışındadır. Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

2) ÖFK (Katılım Bankası) ödenen kar payları: Beyan dışındadır. Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

3) Repo Gelirleri : Beyan dışındadır. Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

4) 01/01/2006 tarihinden itibaren ihraç edilen devlet tahvili ve Hazine bonolarının faiz gelirleri: Beyan dışındadır. Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

5) 01/01/2006 tarihinden itibaren yurt içinde ihraç edilen özel sektör tahvillerinin faiz gelirleri (yurt içinde ihraç edilen kira sertifikaları dahil) : Beyan dışındadır. Vergi kesintisine tabi tutulmuştur. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

6) 07/10/2001 tarihinden önce düzenlenen şahıs sigorta poliçeleri nedeniyle elde edilen menkul sermaye iradları: Beyan dışındadır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

7) Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarları: Beyan dışındadır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

8) Kurumların karlarını sermayeye eklemek suretiyle gerçekleştirdikleri kar dağıtım işlemlerinde gerçek kişi ortaklarca elde edilen kar payları:  Beyan dışındadır. Tutarı ne olursa olsun beyan edilmeyecektir.

9) Kurumlar vergisi mükelleflerince 31/12/1998 ve daha önceki tarihlerde sona eren hesap dönemlerinde elde edilen kazançların dağıtımı halinde, gerçek kişilerce elde edilen kar payları:  Beyan dışındadır. İstisnadır.

10) 01/01/2006 tarihinden önce ihraç/iktisap edilen hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller: 3.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 3.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

11) İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar: 3.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 3.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

12) Her çeşit senetlerinin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri: 3.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 3.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

13) Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri: 3.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 3.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

14) Yurt dışından elde edilen diğer menkul sermaye iratları(faiz, repo, kar payı vb.): 3.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 3.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

15) Her türlü alacak faizleri: 3.800 TL’yi aşması halinde tamamı beyan edilecektir. Tevkifat ve istisna uygulanmayan gelirlere ilişkin 3.800 TL’lik beyan haddinin aşılması halinde beyan edileceklerdir.

16) 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (TL cinsinden): İndirim oranı 1’den büyük çıktığı için beyan edilmeyecektir. Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 70.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

17) 01/01/2006 tarihinden önce ihraç edilen her türlü tahvil ve Hazine bonosu faiz gelirleri (dövize, altına veya başka bir değere endeksli): İndirim oranı uygulanmayacak olup, toplam tutarı 70.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır. Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 70.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

18) Eurobondlardan elde edilen faiz gelirleri: İndirim oranı uygulanmayacak olup, toplam tutarı 70.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır. Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 70.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

19) Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahviller ve tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler toplam tutarı 70.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır. Toplam tutarı 70.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır. Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 70.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

20) 1999-2002 tarihleri arasında sona eren hesap dönemlerinde elde edilen, kurumlar vergisinden istisna kazançlar ile yatırım indirimi istisnasından yararlanan kazançların dağıtımı halinde gerçek kişiler tarafından elde edilen kar payı: Elde edilen kar payının net tutarına bu tutarın 1/9 ‘u eklenerek bulunacak tutarın yarısı Gelir Vergisi’nden istisna olup, kalan tutar 70.000 TL’yi aşıyorsa beyanda bulunulacaktır. Tevkifat uygulanan gelirlere ilişkin 70.000 TL’lik tutarı aşması halinde beyan edilecektir.

21) Her türlü hisse senetlerinin kar payı: Elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı GV istisnası olup, kalan tutar 70.000 TL’yi geçiyor ise beyanname verilecek.

22) İştirak hisselerinden doğan kazançlar: Elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı GV istisnası olup, kalan tutar 70.000 TL’yi geçiyor ise beyanname verilecek.

23) Kurumların idare meclis başkan ve üyelerine verdikleri kar payları:  Elde edilen kar payının brüt tutarının yarısı GV istisnası olup, kalan tutar 70.000 TL’yi geçiyor ise beyanname verilecek.