Bilindiği üzere, 7103 sayılı Yasa ile 3065 sayılı KDV Kanununa eklenen geçici 39. Mad. hükmüne göre Bakanlar Kurulu tarafından saptanacak yeni makine ve techizatların alınması durumda KDV ödenmeyecektir. Buna göre; 6948 sayılı sanayi Sicil Yasası kapsamında, Sanayi Sicil Belgesine sahip KDV mükelleflerine özgü üretim, imalat sektöründe kullanılmak üzere 31 Aralık 2019 tarihine kadar yapılan teslimler KDV’den müstesnadır. (Bkz: 01.05.2018 gün ve 7103 sayılı Yasa)

I-KDV’siz Makine ve Techizat Almak İçin Firmalarca Hangi İşlemler Yapılacaktır?

a-İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvururlar. Bu başvuruyla birlikte istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme yükleme yapılmalıdır.

b-İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilir.

c-Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak muhafaza edilecektir.

d-Söz konusu istisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makina ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtir. İstisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme yükleme yapılır.

e-İstisna uygulanan teslimler nedeniyle yüklenilen KDV, satıcılar tarafından indirim konusu yapılabilir. İndirim yoluyla telafi edilemeyen KDV satıcılara talep edilmesi halinde kendilerine red ve iade edilecektir.

f-İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanacaktır

g-Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

II-Makina ve Teçhizat, 3 Yıl İçinde Saptanan Faaliyetler Haricinde Kullanılması Halinde Cezalı İşlem Uygulanacaktır

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren 3 yıl içinde; imalat sanayii dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlamaktadır.

III-KDV’siz Makine Teslimleri, Satıcı Firmalarca Vergi Dairesine Nasıl Beyan Edilecektir?

1-Bu istisna kapsamında KDV hesaplanmayan teslimler, KDV beyannamesinde yer alan "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda 332 kod numaralı satır aracılığıyla beyan edilir.

2-Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimlerin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alım ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmalıdır.

3-İstisna kapsamında mal alan mükellefler, istisna belgesinin bittiği tarih itibarıyla istisna belgesini vergi dairesine ibraz ederek kapattırmak zorundadır. Vergi dairesi istisna belgesinde yer alan makina ve teçhizat listesinin satıcılar tarafından doldurulup doldurulmadığını ve faturalarla uyumunu kontrol ederek istisna belgesini kapatır.

IV-KDV’siz Makine Teslimleri İçin Satıcı Firmalarca KDV İadesi Nasıl Alınacaktır?

Bu istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler istenir.

1. Standart iade talep dilekçesi,

2. İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,

3. İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,

4. İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,

5. Satış faturaları listesi,

6. Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği.

Mahsup Yoluyla İade Alınması İşlemleri :

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgelerin ibraz edilmiş olması halinde miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat gerekmeden iadeler yerine getirilir.

Nakden İadelerde Gerekli Koşullar Nedir?

Mükelleflerin bu gibi iadelerinde 5.000 TL’ye kadar  VİR ve YMM raporu veya teminat istenmemektedir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısım VİR veya YMM raporuna göre çözümlenir. Teminat gösterilirse iade yapılır. Teminat bilahare VİR veya YMM raporuna göre çözümlenir.

31 Aralık 2019 Son Gün

Yukarıda yapılan açıklamalara göre 7103 sayılı Yasa kapsamında 1 Mayıs 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ve KDV kanuna geçici mad. 39 olarak eklenen hüküm gereği yeni makine ve techizatın Sanayi Sicil Yasasına göre Sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine özgü üretim sanayinde kullanılmak amacıyla 31 Aralık 2019 tarihine kadar KDV alınmayacaktır. Bu hüküm süreli olup, faydalanılmasında yarar görülmektedir.