Bilindiği gibi, derneklerde yıldan yıla yıllık bildirim 1-30 Nisan 2024 tarihine kadar yapılmaktadır. Kapanan geçmiş takvim yılı ile ilgili yıllık bildirim ertesi yılın 4 ‘üncü ayın sonuna kadar yani, 30 Nisan ‘a kadar verilmesi zorunludur.

Yıllık bildirimlerde, derneğin ünvanı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve varsa diğer bilgiler ayrıntılı olarak hem kağıt ortamda ve hem de elektronik olarak ilgili valiliğin dernekler müdürlüğüne yollanması zorunludur. Bu zorunluluk süresi içerisinde yerine getirilmediği takdirde 8.322,00 TL cezası mevcuttur.

Dernekler ve iktisadî işletmeleri dahil olmak üzere, yıllık bildirim ile ilgili yükümlülükleri kısaca aşağıda olduğu gibidir;

1) Derneğin kapanan geçmiş takvimi ile ilgili yıllık bildiriminin, ertesi yılının 30 Nisan tarihine kadar verilmesi gerekir.

2) Bildirim formunun derneğin durumuna göre bütün tabloların eksiksiz olarak doldurulması gerekir.

3) Derneğin yıllık bildiriminin doldurulması sırasında tuttuğu defterin sınıfı (bilanço-işletme) mutlaka belirtilmesi gerekir. Buna göre de, gelirler ve giderler bölümleri bir önceki yılın devreden hesapları da dikkate alınarak doldurulmalıdır.

4) Dernek şubeleri yönünden mülk idare amirliğine verecekleri beyannamenin bir örneğini bağlı bulundukları derneğin genel merkezine de yollamaları gerekecektir.

5) Yıllık bildirimlerin mutlak surette yönetim kurulu tarafından incelenerek tasdik edilmesi ve tasdik ile ilgili kararın tarih ve sayısının beyannamenin sonunda ki bölüme mutlaka yazılması zorunludur.

6) Derneğin varsa iktisadî işletmesi ile ilgili bilgilerde bu bildirime aktarılacaktır.

7) 31.03.2005 gün ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinin 01.05.2013 tarihinde yürürlüğe konulan 83 ‘üncü maddesinin 4 ‘üncü fıkrası gereğince, Bilanço esasına göre defter tutan derneklerin beyannamelerinde belirtilen malî bilgiler ile gerekli gördükleri diğer bilgileri bulunması halinde derneğin internet sayfasında yayımlamaları gerekmektedir.

8) 23 Ocak 2013 tarihli ve 28537 sayılı RG ‘de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmelik hükümlerinin incelenmesinde yarar vardır. Bu yönetmelikte dernekler ile ilgili, (evrak düzeni, uluslar arası projeler, aynî yardımlar, alındı belgeleri, lokal açılması ve izinleri hakkında) konularında önemli düzenlemeler yapılmıştır.