Bilindiği gibi, 7440 sayılı Yasa 12 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Konuyla ilgili Bakanlık tarafından uygulamaya yön veren 1 seri nolu Genel Tebliğ ise 25.03.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu genel tebliğ 196 sayfadan oluşmaktadır. Tebliğ ekinde Yasa’dan faydalanmak için müracaatla ilgili standart dilekçe örneklerine yer verilmiştir. söz konusu Yasa ve ilgili 1 seri nolu Genel Tebliğ kapsamında hangi mükellef gruplarının matrah artırımı hükümlerinden faydalanamayacağı belirtilmiştir.

Buna göre,

Kanunun yürürlüğe girdiği 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla;

- Haklarında, 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarının herhangi birinde, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinin (b) fıkrasında yer alan defter, kayıt ve belgeleri yok etme veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyma veya hiç yaprak koymama veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleme fiilleri ile aynı Kanunun 359 uncu maddesinin (ç) fıkrasında yer alan fiillerin işlendiğine yönelik hakkında tespit yapılan mükelleflerin,

- Terör suçundan hüküm giyenlerin,

- Haklarında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenlerin,

matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanmaları mümkün değildir.

Bununla birlikte, 12 Mart 2023 tarihi itibarıyla haklarında, Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinin (b) ve (ç) fıkralarında yer alan fiillerden hareketle yapılan vergi incelemesi devam edenlerin, matrah ve vergi artırımında bulunmaları halinde, bunların matrah ve vergi artırımı hükümlerinden yararlanabilmelerine yönelik detaylı açıklamalara, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin (V/E-7) kısmında yer verilmiştir.

Sonuç olarak, matrah artırımı mükelleflere belli koşullarda verilmiş bir haktır. Ancak, belli kısıtlamalar getirilerek, bazı mükellefler bu haktan mahrum bırakılmıştır. 31.05.2023 tarihine kadar yapılacak olan matrah artırımları hakkında Bakanlık tarafından belirlenen rehberin incelenmesinde fayda vardır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bazı mükellefler bu konuda matrah artırımından faydalanmak için ihtirazi kayıtla beyanda bulunarak vergi iptal davası açtıkları görülmektedir. bu durumda talepleri olumsuz olarak yanıtlanan mükelleflerin veri yargısının hakemliğine başvurarak matrah artırımlarını yapıp, dava açmaları bir çözüm olarak önerilebilir.