Bilindiği üzere, 7440 sayılı Kanunun 12.03.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Yasa için son müracaat tarihi 31.05.2023 tarihinde son bulmaktadır. Yasa hükümlerinden faydalanmak için ilgili vergi dairesine yazılı müracaat zorunlu olup, müracaatların da ilgili Genel Tebliğ ekinde yer alan standart form dilekçe ile yapılması gerekmektedir. Bazı başvuruların internet üzerinden veya posta kanalıyla yapılması da yeterli görülmektedir.

Standart başvuru dilekçeleri mükellefin durumuna göre aşağıda olduğu gibidir.

1. Kesinleşmiş vergi borcu olanlar için 7440 sayılı Yasa mad. 2 açısından dilekçe no Ek-2/A

2. İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar için: Ek-2/B

3. Spor kulüpleri için: Ek-2/D

4. 7440 sayılı Kanun yayım tarihinden sonra mahsup yoluyla ödeme isteyenler için:Ek-2/E

5. 7440 sayılı yasa yayım tarihinden önce yapılan mahsup yoluyla ödeme taleplerinden cayanlar için: Ek-2/F

6. En önemlisi, vergi yargısında devam eden mahkemelerde kullanılacak dilekçe formatı: Ek-3/A

7. Yine sıklıkla karşımıza çıkan ve yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibari ile kendilerine tebliğ edilmiş vergi ve ceza ihbarnameleri için talep dilekçe formu: Ek-4/A. Bu dilekçe henüz dava açma süresi geçmemiş vergi ve cezalı tarhiyatlar için kullanılacaktır.

8. Pişmanlıkla beyan için VUK mad. 371’ e göre pişmanlıkla tahakkuk eden alacaklarda kullanılacak form: Ek-4/B

9. Yine kendiliğinden yapılan beyanlar için form: Ek-4/C

10. Sıklıkla karşımıza gelebilecek matrah artırımları için 7440 sayılı Yas mad. 5/1-a,b açısından düzenlenecek form: Ek-5 (Gelir vergisi mükellefleri için)

11. Kurumlarda anonim ve limited şirketler dahil kooperatifler ve diğer tüzel kişiler açısından: Ek-6

12. Kurumlar açısından vergi artırımı ve matrah beyanı için stopaj yönünden mad. 5/1-d,e maddesi hükmüne göre form: Ek-7

13. Ücret ödemeleri için gelir stopaj vergisi artırımı (Mad. 5/2-a,b) talep formu: Ek-8

14. Serbest meslek ödemeleri için gelir stopaj vergisi artırımı formu: Ek-9

15. Kira ödemeleri için gelir stopaj ve kurum stopaj artırımı için: Ek-10

16. Yıllara yaygın inşaat onarım işleri sebebi ile yapılan istikak ödemeleri için gelir veya kurumlar stopaj vergi artırımı: Ek-11

17. Çiftçilerden satın alınan tarımsal ürünler için yapılan ödemelere özgün gelir stopaj artırım formu: Ek-12

18. Vergiden bağışık esnafa yapılan ödemeler için gelir vergisi artırım formu: Ek-13

19. Sene içindeki bütün dönemlere ait beyannamelerini veren ve bütün dönemlerde hesaplanan KDV çıkan mükellefler için KDV artırım formu: Ek-14

20. Yıl içinde 12 dönemden az, 2 dönemden çok beyanname veren mükellefler için KDV arıtırım bildirimi: Ek-15

21. Yıl içinde hiç beyanname vermemiş veya yalnızca 1 ya da 2 dönem beyanname verenler ile vergilendirme dönemleri 3 aylık olup, hiç beyanname vermeyen mükellefler için KDV artırım bildirimi (Nakliyeciler için) form: Ek-16

22. İstisnalar veya tecil/terkin kapsamına giren işlemler ile bazı dönemlerde hesaplanan KDV’si çıkan mükellefler için KDV artırımı: Ek-17

23. 7440 sayılı Yasa’ya göre mad.6/1 stok beyanında bulunacak vergi sorumluları için: Ek-18 (Bkz: Burada 2 nolu örnek bir KDV beyannamesi verilmiştir)

24. Envanter listesi (işletme mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlara yönelik) : Ek-19

25. ÖTV beyannamesi (7440 sayılı Kanun 6/1-e mad. göre stok beyanında bulunacaklara özgü) : Ek-20

26. KDV beyannamesi (Ek) (7440 sayılı Kanun mad. 6/2-a göre beyanda bulunanlar için): Ek-21

27. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede olmayan kasa mevcudu ve ortaklardan net alacaklar için vergi beyannamesi (mad. 6/3) form: Ek-22

Sonuç olarak, 31.05.2023 tarihine kadar yukarıda yer verilen dilekçeler ile mükelleflerin başvuru yapmaları gerekmektedir. Mükellefin durumuna uymayan dilekçe ile müracaat yapması halinde vergi dairesi tarafından mükellefe yeni tebligat yapılarak, dilekçe formatının değiştirilmesi yönünde yazı tebliğ edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla verilen ilk dilekçe yanlış bir format olsa bile, söz konusu dilekçenin doğru format ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Özetle, mükellefin vermiş olduğu dilekçe geçersiz sayılamaz.