SAĞLIK'TA ŞİDDET KANUNU, AYM ÖNÜNE GELDİ

Sağlık’ta Şiddet Yasası olarak bilinen, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 12. Maddesi’ne eklenen 2nci Fıkra’nın (a) ve (b) Bentleri’nin Anayasa’ya aykırılığı iddiası, Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

Bakılmakta olan dava, Özel Hastane’de görevli Sağlık Personeli’ne karşı işlendiği iddia edilen Tehdit ve Hakaret Suçları’na ilişkin idi.

SAĞLIK'TA ŞİDDETTE KAMU-ÖZEL AYIRIMI YAPILAMAZ

Anayasa Mahkemesi, Oybirliği ile verdiği Kararı’nda; ilgili mevzuatın “özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen Tehdit (TCK. 106), Hakaret (TCK. 125) Suçları” bölümü yönünden (cezaların arttırılmasına ve şartlar oluşsa dahi hapis cezasının ertelenmesinin uygulanmamasına dair hükümlerin) Anayasa’ya aykırı olmadığına Karar verdi. Karar, 23.02.2022, Çarşamba (Bugün) tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı

>> Sağlık Çalışanlarına Karşı İşlenen Bazı Suçlarda Cezanın Artırımını ve Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa'ya Aykırı Olmadığı

Anayasa Mahkemesi Kararı’nın 31. Paragrafı’nda; “İtiraz konusu kurallar diğer kamu görevlilerinden farklı olarak sağlık çalışanı olan kamu görevlilerine karşı işlenen tehdit ve hakaret suçlarında yarı oranında bir artırım yapılmasını ve anılan suçlardan verilen cezalarda ertelenme hükümlerinin uygulanmamasını öngörmektedir. Sağlık hizmetleri niteliği itibariyle belirli bir düzen içinde sunulması gereken, kişilerin ve toplumun varlığı ve huzuru yönünden vazgeçilemez, ertelenemez ve ikame edilemez hizmetlerdendir. Kanun Koyucu’nun sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlarda son yıllarda artış olduğunu değerlendirerek itiraz konusu kuralları öngördüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla kuralların sağlık personeline karşı anılan nitelikteki suçların işlenmesini önleme amacıyla düzenlendiği açık olup bu amaçla öngörülen farklı muamelenin makul ve nesnel bir temele dayanmadığı söylenemez.” ifadeleri yer aldı.

AYM DAHA ÖNCE DE SAĞLIK'TA ŞİDDETE GEÇİT VERMEMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi; kamu sağlık kurum kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen kasten yaralama ve hakaret suçlarında cezanın yarı oranında artırılması ile bunlar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin kasten yaralama, tehdit, hakaret suçları yönünden uygulanmayacağını öngören kuralların Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın reddine karar vermişti. Kararda; “Kurallarla getirilen daha ağır cezalandırma ve hapis cezasının ertelenmemesi yöntemi, belirtilen amacın gerçekleştirilmesinde elverişli ve gerekli bir yoldur.” denilmiş idi. Anılan Karar, 10.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

>> Sağlık Çalışanlarına Karşı Görevleri Nedeniyle İşlenen Suçlarda Ceza Artırımını ve Hapis Cezasının Ertelenmemesini Öngören Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

AYM KARARI’NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYM Kararı’nın Sağlıkta Şiddet’in Önlenmesi ile ilgili yeni mevzuat hazırlıkları açısından açıklayıcı ve yol gösterici olacağını belirten HukukiHaber.Net yazarı Av. Arb. Ümit Erdem; “Hekimler’in ve Sağlık Çalışanları’nın hedef alındığı suçların yaygınlaşması, sağlık hizmetinin verimli şekilde verilmemesine de neden olacağından, düzenlemenin “kamu yararı” amacıyla öngörüldüğünden kuşku yoktur. Anılan kurallar ile, hekimlere ve yardımcı sağlık personeline karşı anılan suçların işlenmesinin önlenmesinin amaçlandığı, bir diğer anlatıma bu suçlar yönünden caydırıcılığın sağlanmak istendiği belli ve nettir. Ayrıca; suçlar için öngörülen yaptırımların niteliği ve ağırlığı ile Kanun Koyucu’nun Anayasa’ya bağlı kalmak kaydı ile Ceza Siyaseti’nin bir parçası olarak Takdir Yetkisi kapsamında öngördüğü kurallarla ulaşmak istediği amaç birlikte gözetildiğinde, düzenlemedeki ceza artırımının orantılı olmadığı söylenemez. Tüm bu hususlara değinen ve açıklayan Anayasa Mahkemesi Kararı çok olumludur, tatmin edicidir, soru işaretlerini de gidermiştir.” dedi.

Av. Arb. Ümit Erdem; “Bu anlamlı ve önemli karar ışığında, (kamu-özel ayırımı olmaksızın) hekimlere ve yardımcı sağlık personeline karşı sağlıkta şiddetin önlenmesi için, caydırıcılık etkisi yüksek olacak yeni kanuni düzenlemelere ihtiyacın her geçen gün arttığını” sözlerine ekledi.

SAĞLIK BAKANI’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA …

Anayasa Mahkemesi Kararı’nın Resmî Gazete’de yayınlanmasından dakikalar önce, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, Ankara’da meydana gelen Sağlık’ta Şiddet Vakası ile ilgili paylaştığı Twitter Mesajı’ndaki; “SAĞLIK HİZMETİ VERENLERİ KORUYACAK YASAL DÜZELEMELER YAKIN.  ŞİDDET SUÇLULARINI GÖZÜMÜZ UZUN SÜRELER GÖRMEYECEK. YERLERİ HAPİSTİR.” ifadeleri, Hekim ve Yardımcı Sağlık Personelleri tarafından ilgi, umut ve heyecan ile karşılandı.