İstanbul Barosu'nda uzun yıllardır Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan yazarın eseri; "Staj Hukuku", "Avukatın Hak ve Yetkileri", "Avukatın Yükümlülükleri", "Avukatın Yasaklılık Halleri", "Avukatlık Sözleşmesi", "Avukatın Sorumluluğu" ve "Barolar ve Türkiye Barolar Birliği" bölümlerinden oluşmaktadır.

Çok sayıda kaynak, binlerce yüksek mahkeme ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararları incelenerek hazırlanan kitapta, kararların özleri sunularak, karar bilgisine dipnotta yer verilmiştir.

Kitabın sonunda, sürekli avukatlık hizmet sözleşmesi, özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri ve bu davaların maktu yahut nispi harca tabi olmalarına ilişkin çizelgeye yer verilmiştir.

Kitabın Konu Başlıkları

- Avukatlık Sözleşmesi

- Avukatın Azli ve İstifası

- Avukatlık Ücret Davaları

- Avukatın Disiplin Hukuku

- Avukatın Görev Suçları

Kitabın İçindekileri
Başlarken 
5
Sunuş 
6
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
35
Birinci Kısım
STAJ HUKUKU
I. STAJ 
37
A. Avukatlık Stajı İçin Gereken Şartlar 
37
1. Vatandaşlık Şartı 
37
2. Mezuniyet Şartı 
39
3. Stajyer Olarak Sürekli Staj Yapmaya Engel İşi Bulunmamak (Av.K. 16) 
39
4. Avukatlığa Kabulde Engel Hali Bulunmamak (Av.K. 16, 3/1–f) 
40
5. Staj Yapılacak Baroya Bir Dilekçe ile Başvurmak. (Av.K. 16) 
53
B. Avukatlık Stajı İçin Gerekli Belgeler 
53
C. İnceleme, İstemin İlanı, İtiraz ve Karar 
55
1. İnceleme (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5) 
55
2. İstemin İlanı (Av.K. 18/1, Av.Staj.Yön. 7) 
56
3. İtiraz (Av.K. 18/2, Av.Staj.Yön. 8) 
56
4. Karar (Av.K. 20, Av.Staj.Yön. 9) 
56
D. Stajın Başlangıcı, Yapılışı, Stajyerin Ödevleri, Stajyerlerin Yapabileceği İşler, Staj Raporları 
58
1. Stajın Başlangıcı 
58
2. Kimlik Belgesi (Av.Staj Yön. 26) 
58
3. Stajın Yapılışı (Av.K. 15/1) 
58
3.1. Mahkemelerde Staj (Av.K. 23, 24, Av.Staj.Yön. 11, 12, 13) 
58
3.2. Avukat Yanında Staj 
63
3.2.1. Stajın Başlaması (Av.K. 22, Av.Staj.Yön. 16, 17) 
63
3.2.2. Yanında Staj Yapılacak Avukatta Aranan Şartlar, Engel Haller (Av.K. 15/1, 4, Av.Staj.Yön. 14, 15) 
64
3.2.3. Avukatın Yükümlülüğü, Raporlar (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33) 
65
3.2.4. Stajın Yapılışı (Av.K. 23/1 Av.Staj.Yön. 18/2) 
65
3.2.5. Stajyerin Ödevleri (Av.K.23/2 Av.Staj.Yön.18/1, 25) 
66
3.2.6. Stajyerin Yapabileceği İşler (Av.K.26 Av.Staj.Yön.18, 19) 
67
3.2.6.1. Stajyerin Yapabileceği İşler 
67
3.2.6.2. Nüfus Kayıtlarının Alınması 
68
3.2.6.3. İcra Müdürlükleri 
68
3.2.6.4. İcra Mahkemeleri 
70
3.2.6.5. Asliye Hukuk–Ticaret Mahkemeleri 
70
3.2.6.6. Asliye Ceza Mahkemeleri 
70
3.2.6.7. Yetki Belgesi–Muvafakatname 
71
3.2.7. Denetim (Av.Staj.Yön. 21) 
72
E. Staj Eğitimi 
73
1. Baronun Staj Eğitim Görevi (Av.K.23/2, Av.Staj.Yön. 22) 
73
2. Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri (Av.Staj.Yön. 23) 
73
3. Staj Kurulları (Av.Staj.Yön. 24) 
74
4. Dosya Tutma Yükümlülüğü (Av.Staj.Yön. 27) 
74
5. Staj Eğitiminin Tamamlanması (Av.Staj.Yön. 29) 
74
F. Stajın Uzaması ve Sona Ermesi 
74
1. Stajın Uzaması (Av.K. 25, Av.Staj.Yön. 28) 
74
2. Staj Bitim Belgesinin Alınması (Av.Staj.Yön. 30) 
75
3. Stajın Nakli (Av.Staj.Yön. 31) 
75
4. Staj Listesinden Silinme (Av.K. 71, 8, Av.K.Yön. 25, Av.Staj.Yön. 32) 
75
II. AVUKATLIK MESLEĞİ 
76
A. Mesleğe Kabul Koşulları 
76
B. Avukatlığa Kabulde Engeller 
81
1. Mahkûm Olmama Koşulu 
81
1.1. Giriş 
82
1.2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
86
1.3. Memnu Hakların İadesi 
90
1.4. Memnu Hakların İadesi Kararı, Yüz Kızartıcı Suçlardan Mahkûmiyet Hallerinde de Avukatlığa Kabulde Engel Hali Kaldırır mı? 
93
2. Kesinleşmiş Bir Disiplin Kararı Sonucunda Hâkim, Memur veya Avukat Olma Niteliğini Kaybetmiş Olmak 
96
3. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak (Av.K. 11) 
97
C. Baro Levhasına Yazılma İstemi ve Eklenecek Belgeler (Av.K. m.6, Av.K.Yön. m.4) 
107
D. Başvuru Dilekçesinin Kaydı, İsteğin Kabul veya Reddi, İtiraz 
110
1. Başvuru Dilekçesinin Kaydı (Av.K.Yön.8) 
110
2. Karar (Av.K.7) 
110
2.1. İsteğin Kabulü (Av.K.Yön.9) 
110
2.2. İsteğin Reddi (Av.K. 8, Av.K.Yön.10) 
111
3. İtiraz (Av.K. 8, Av.K.Yön.10) 
111
4. İtirazın İncelenmesi (Av.K. 8, Av.K.Yön.11) 
111
5. İtirazın Sonuçları (Av.K. 10, Av.K.Yön.12) 
113
6. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği (Av.K. 9, Av.K.Yön.13) 
114
7. Yemin (Av.K. 9, Av.K.Yön.12) 
119
İkinci Kısım
AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ
I. AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.K.1, 2) 
121
II. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.K.35, Av.K.Yön.14) 
132
A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.K.63) 
134
B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.K.35, 63, Av.K.Yön.14, 15) 
139
III. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.K.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge) 
143
IV. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.K. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1) 
148
V. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.K. 39/2, 166/1) 
150
A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı 
150
B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı 
150
VI. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.K. 41, HMK 81, 82) 
150
VII. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.K. 46/1) 
151
VIII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.K. 2/3, 46/2) 
152
A. Kanunun Amacı ve Kapsamı 
152
B. Av.K. Özel Kanundur 
155
C. Noterde Bilgi ve Belge İnceleme 
156
D. Danıştay’da Dosya İnceleme 
156
E. Anayasa Mahkemesi’nde Dosya İnceleme 
157
F. Tapu’da Dosya İnceleme (Nüfus Bilgileri) 
157
G. Dava ve Takip Dosyası İnceleme 
165
H. İdari Yargıda Dosya İnceleme 
165
I. Ceza Soruşturması Dosyası İnceleme 
166
IX. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.K. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16) 
176
X. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.K.56/1, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2) 
176
XI. ONAYLAMA HAKKI (Av.K.56/2–3, Av.K.Yön. 18/1, 19/1–2–3) 
177
XII. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.K.56/4, Av.K.Yön. 19/4) 
179
XIII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.K.56/5, Av.K.Yön. 18) 
180
A. Vekaletname ve Yetki Belgesi 
180
B. Yargı Mercileri Dışında da Kullanılabilir 
180
C. Avukatlık Yetkilerine Haiz Olan Baro Levhasına Kayıtlı Avukatlara Tanınmış Bir Yetkidir 
181
D. Vekaletnamede Tanınmayan Yetkiler Kullanılamaz 
181
E. Yetki Belgesinin Akıbetini, Asıl Vekâletnamemi Avukatın Hukuki Durumu Belirler 
181
F. Avukatların Sorumluluğu 
182
G. Süre 
182
H. Ahzu Kabz Yetkisi 
182
İ. Vekaletname Pulu Yapıştırılmalıdır 
183
J. Yetki Belgelerinin Harca Tabi Olup Olmaması 
185
K. CMK ve Adli Yardım Görevlendirmelerinde Yetki Belgesi 
186
L. Elektronik Ortamda Yetki Belgesi 
186
XIV. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.K.36) 
187
Üçüncü Kısım
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.K.34) 
189
A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek 
189
B. Bakılan Davada Görev Savsanarak ya da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41) 
190
C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak 
190
D. Avukatın Ağırlaştırılmış Özen Borcu Bulunmaktadır 
191
E. Özen Borcu Objektif Sorumluluktur 
191
F. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek 
193
G. Araştırma Yükümlülüğü 
194
H. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü 
195
İ. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü 
196
J. Aydınlatma Yükümlülüğü 
200
K. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü 
201
L. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü 
202
M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk 
204
N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması 
204
O. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar 
205
P. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir 
212
II. DOSYA TUTMAK (Av.K. 52) 
214
III. DOSYA SAKLAMAK (Av.K.39) 
214
IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.K.53) 
215
V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.34) 
216
A. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır 
216
B. Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar 
217
C. İlamdaki Alacakların Ayrı Takibe Konulması 
223
D. Borçluya Uyarı Mektubu Gönderilmesi 
225
VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 4) 
230
A. Mesleki Yaşantıda 
231
B. Özel Yaşantıda 
234
C. Mahkeme Kalemlerinde, İcra Dairelerinde ve Her Türlü Mercilerde Çalışan Görevlilerle Olan İlişkilerinde de Meslek Onuruna ve Ağırbaşlılığına Uygun Tutum ve Davranışlarını Korumak (TBB Meslek Kuralı 25) 
237
VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
242
VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
247
A. Avukatın Başka Avukatı Yetkilendirmesi (Av.K. 171) 
247
1. Yetki Belgesi Verilmesi Halinde Hukuki Statü 
247
2. Yetkilendirme Halinde Sorumluluk 
248
3. Avukat Yanında Çalışanların İşlemlerinden Sorumluluk 
251
4. Yetkilendirme Halinde Ücret 
251
B. Müvekkilin Başka Avukatı Görevlendirmesi (Av.K. 172) 
253
1. İlk Vekilin Muvafakati ile İkinci Bir Vekilin Görevlendirilmesi 
253
2. Zımni Muvafakat 
254
IX. TALİMATLARA UYGUN İFA 
255
A. Avukat Kural Olarak Müvekkilin Açık Talimatına Uymakla Yükümlüdür 
255
B. Müvekkilin Talimatına Uymama Halleri 
256
1. Mesleğin Bağımsızlığına Aykırı, Haksız ve Yolsuz Talimatlar 
256
2. CMK Kapsamında Baro Tarafından Görevlendirilen Zorunlu Müdafi/Vekil 
258
C. Talimat Türleri 
259
D. İspat 
259
E. Talimat Aranması Gereken Haller 
260
X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
263
XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
265
XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME 
273
A. Bilgi Verme 
273
B. Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para veya Başkaca Değerleri Müvekkile Teslim Etme 
274
C. Borcun Doğumu, İspat 
279
D. Avans İsteme 
280
E. Giderleri Üstlenmeme 
280
F. Yönlendirme Yükümlülüğü 
281
G. İbraname 
282
H. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi 
284
XIII. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMAK 
285
XIV. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2) 
286
XV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
291
A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek 
291
1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14) 
291
2. Özel Görevlendirme 
293
2.1. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.K. 19, Av.Staj.Yön. 5) 
293
2.2. Stajyeri Kabul (Av.K. 22/2) 
293
2.3. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.K. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33) 
293
2.4. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.K.37/2–3) 
294
2.5. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi ile Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130) 
294
2.6. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur. 
295
2.7. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.K.64) 
295
B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü 
296
1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 13) 
296
2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15) 
297
3. Kişisel veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma, Durumundan Derhal Baroya Bilgi Verme (TBB Meslek Kuralı 21) 
297
4. Hâkimin, Savcının ve Başkaca Adalet Görevlilerinin Reddi veya Şikâyet Edilmesi Halinde Dilekçenin Bir Örneğini Baroya Vermek (TBB Meslek Kuralı 23) 
298
C. Başka Baro Bölgesinde İlk Kez Bir Davaya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanı’na Nezaket Ziyaretinde Bulunmaya Gayret Etmek (TBB Meslek Kuralı 28) 
298
XVI. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.K.34) 
299
XVII. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5) 
300
A. Mevzuat 
300
B. İddia ve Savunma Hakkı 
301
1. Şekil–Yer–Ölçülülük Şartı 
301
2. Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanma, Hukuki Açıklama Esaslarına Uygun Olma, Söylenmesinde Gereklilik, Hakkın Meydana Çıkartılmasına Katkı ve Objektiflik 
303
3. İddia ve Savunma Kapsamında Kalmayan Sözler 
307
4. İddia ve Savunma Kapsamında Kalan Sözler 
309
XVIII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6) 
314
XIX. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7) 
315
XX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK (TBB Meslek Kuralı 8) 
317
XXI. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK (TBB Meslek Kuralı 9) 
318
XXII. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10) 
318
XXIII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11) 
318
XXIV. HÂKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17) 
319
XXV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE, (…) MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB.’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20) 
331
XXVI. SAVUNMA İÇİN GEREKLİ OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22) 
334
XXVII. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24) 
335
XXVIII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER 
336
A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26) 
336
B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44) 
337
C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek (TBB Meslek Kuralı 27/1) 
337
1. Meslektaşı Küçük Düşürücü Beyanlardan Kaçınmak 
337
2. Kıdemli Meslektaş 
340
3. Masumiyet Karinesi Gözetilerek Meslektaş Suçlanmamalı 
340
4. Meslek Kuralına Aykırı Sözler 
341
5. İddia ve Savunma Sınırındaki Sözler 
347
6. Baroyu Eleştirmek 
353
D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek (TBB Meslek Kuralı 27/3) 
355
E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1) 
356
F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2) 
357
G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3) 
357
H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4) 
358
İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı ile Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31) 
358
J. Duruşma Esnasında Mahkemeye İbraz Ettiği ve Elektronik Ortamda Erişim İmkanı Bulunmayan Dilekçe ve Belgelerin Birer Örneğini Bu Konuda Ayrıca Bir Talebe Gerek Olmaksızın Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32) 
361
K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39) 
361
XXIX. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.37) 
365
XXX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.38) 
366
A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi 
367
B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu 
368
1. Giriş 
368
2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni ile Menfaat Çatışması 
372
3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması 
374
4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken 
378
5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme 
382
C. Önceden Hâkim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir 
386
D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir 
387
E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir 
388
F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2) 
389
XXXI. HÂKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.13) 
391
XXXII. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K.43) 
391
A. Büro 
393
B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.K.45) 
399
C. Avukatın Çalışma Şekilleri 
401
1. Büro Edinerek Serbest Çalışma 
401
2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.K.12/1–c) 
401
3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma (Av.K. 12/1–c) 
411
4. Kamu Kurumlarında Çalışma 
412
5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.K.44/A) 
412
6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.K.44/B) 
414
6.1. Giriş, Kapsam (Av.Ort.Yön. m.2) 
414
6.2. Tanım (Av.K.44/B) 
414
6.3. Nitelik (Av.Ort.Yön. m.4) 
414
6.4. Vergilendirme (Av.Ort.Yön. m.4) 
415
6.5. Unvan ve Adres (Av.Ort.Yön. m.13, Tip Ana Sözleşme m. 2) 
415
6.6. Süresi (Av.Ort.Yön. m.14, Tip Ana Sözleşme m. 3) 
416
6.7. Ortaklık Sözleşmesi (Av.Ort.Yön. m.5, 8, 12) 
416
6.8. Ortaklık Sözleşmesinin Tadili (Tip Ana Sözleşme m. 22) 
417
6.9. Ortaklık Payı (Av.Ort.Yön. m.6, 15, Tip Ana Sözleşme m. 4) 
417
6.10. Pay Devri (Av.Ort.Yön. m.16, 17; Tip Ana Sözleşme m. 11) 
418
6.11. Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7) 
419
6.12. Yabancı Avukatlık Ortaklıkları (Av.Ort.Yön. m. 11) 
419
6.13. Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında Başvuru Belgeleri (Av.Ort.Yön. m. 7, 11) 
420
6.14. Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22) 
421
6.15. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11) 
423
6.16. Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana Sözleşme m. 6) 
424
6.17. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7) 
425
6.18. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7) 
426
6.19. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9) 
426
6.20. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü (Av.Ort.Yön. m. 22, Tip Ana Sözleşme m. 10) 
426
6.21. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23) 
427
6.22. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12) 
427
6.23. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13) 
428
6.24. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14) 
428
6.25. Ortaklığın Sona Ermesi 
428
6.26. Tasfiye 
429
6.27. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19) 
430
6.28. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20) 
430
6.29. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21) 
430
6.30. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30) 
430
6.31. Tutulması Zorunlu Defterler 
431
6.32. Vekâletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39) 
433
6.33. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40) 
435
6.34. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41) 
436
6.35. Sonuç 
436
XXXIII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 66) 
437
XXXIV. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.K. 67) 
438
A. Başka Baroya Nakil: (Av.K. 68) 
438
1. Başvurma (Av.K. Yön. 21) 
438
2. İnceleme (Av.K. 69, Av.K.Yön. 22) 
439
3. Karar (Av.K. 69, Av.K.Yön. 23) 
439
4. İstemin Kabulü (Av.K. Yön. 24) 
440
5. İsteminin Reddi (Av.K. 70) 
440
6. Nakil Ücreti 
441
B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.K. 71, Av.K. Yön. 25) 
441
1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.K. 72) 
443
2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.K. 73) 
444
3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.K. 74) 
445
4. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma 
447
C. Avukatlar Listesi (Av.K. 75) 
447
XXXV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.K.65) 
449
Dördüncü Kısım
AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ
I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.K.11–12) 
451
II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K. 12/3–4) 
451
III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.K.14) 
454
IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.K.47) 
457
V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.K.48) 
460
VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.K. 51) 
462
VII. REKLAM YASAĞI (Av.K.55) 
463
A. Amaç ve Dayanak 
463
B. Unvan 
466
C. Kapsam 
468
D. Büro 
469
E. Tabela 
469
F. Basılı Evrak 
471
G. Telefon Rehberi 
475
H. Medya İlişkileri 
475
İ. İnternet 
481
J. İşbirliği 
489
K. Yükümlülükler 
490
L. Yönetmelik Hükümlerine Aykırılık 
491
Beşinci Kısım
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. TANIMI VE NİTELİĞİ 
495
A. Kendine Özgü ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir 
495
B. İş Görme Borcu Olduğundan, TBK Vekalet Hükümleri Uygun Düştüğü Müddetçe Uygulanır 
497
C. Serbestçe Kararlaştırılır 
497
D. Kayıtsız Şartsız Borç İkrarını İçermez 
498
E. Av.K. 35/A Mahiyetinde Değildir 
498
F. Yazılılık Şartı Yoktur 
498
G. Yalnız Avukatlara Ait Yetkilerin Kullanılması Gerekir 
499
II. KAPSAMI 
499
A. Hukuk Davalarında İşin Kapsamı 
499
B. Ceza Davalarında İşin Kapsamı 
503
C. Kanun Yollarında İşin Kapsamı 
504
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKÂLETNAME 
505
A. Sözleşmenin Kurulması 
505
1. Sözleşmenin Kurulma Anı 
505
2. Vekaletname Verilmesiyle Sözleşme Kurulmuş Sayılmaz 
506
3. Dosya İncelemek İçin Vekaletname İbrazı 
508
B. Vekaletname 
508
1. Hukuki Niteliği 
508
2. Şekli 
508
3. Kamu Avukatlarının Vekaletname İbraz Zorunluluğunun Bulunmaması 
509
4. İstifa Eden Avukatın Yeni Vekaletname İbrazı 
510
5. Vekaletname Çıkarma Yetkisi ve Özel Vekaletname 
510
6. Ceza Yargılamasında Vekaletname 
511
IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER 
511
A. Özel Yetkiyi Gerektiren Haller 
511
B. Ahzu Kabz Yetkisi 
513
C. Adli Sicil İsteme Yetkisi 
513
D. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davası 
514
E. Özel Yetkinin Kullanılması 
514
F. Sonradan İcazet 
515
V. İSPAT 
515
A. Avukatlık Sözleşmesini İspat Yükü, Sözleşmenin Varlığını İddia Edendedir 
515
B. Ücret Ödediğini İddia Eden Müvekkil, Bunu İspatla Yükümlüdür 
515
C. İspatın Şekli 
516
D. Elektronik Yazışmalar 
516
E. Sözleşmeye Yapılan Eklemeler 
517
VI. VEKÂLET AKDİ–HİZMET AKDİ 
517
VII. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
519
A. Tanımı ve Niteliği 
519
1. Karma Nitelikte Sözleşmedir 
519
2. İş Hukuku Uygulanmaz 
519
3. Ücret 
519
4. Sözleşme Serbestisi 
520
5. Tüzel Kişilikteki Bireylerin İşleri 
521
B. Süre 
521
1. Belirli/Belirsiz Süreli Sözleşme 
521
2. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret 
522
C. Sözleşmenin Feshi 
523
1. Müvekkil Tarafından Haklı Fesih 
523
2. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih 
523
3. Avukat Tarafından Haklı Fesih 
525
4. Avukat Tarafından Haksız Fesih 
525
D. Feshi Zorlaştıran Şartlar Geçersizdir 
526
E. Sözleşmenin Yenilenmesi 
526
F. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi 
527
VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 
528
A. Müvekkil 
528
1. Ehliyet 
528
2. Vasinin Yetkisi 
529
3. Vekilin Yetkisi 
529
4. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme 
530
5. Temsil 
530
6. Sigorta 
531
B. Vekil 
532
1. Avukat–Avukatlık Ortaklığı 
532
2. Ehliyet 
532
3. Bağlı Çalışan Avukatlar 
532
4. Birlikte Vekâlet 
534
5. Yetki Belgeli Avukat 
535
IX. SÜRE 
536
X. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR 
537
XI. DAVA NETİCESİNE KATILMA YASAĞI 
540
XII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER 
543
XIII. HUKUKİ YARDIMIN BELİRLİ OLMASI 
544
XIV. ÜCRET 
545
A. Avukatlık Ücretinin Niteliği 
545
B. Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi 
546
1. Avukatlık Ücreti Belirli Olmalıdır 
546
2. Maktu Ücret 
546
3. Nispi Ücret 
547
3.1. “Müvekkile Sağlanan Menfaat” Kavramı 
547
3.2. Davanın Esasına İlişkin Verilmeyen Kararlar 
548
3.3. Tavan Ücret 
549
4. Kademeli, İhtimalli ve Başarıya Göre Değişmeli Ücret 
550
C. Belirli Olmayan Ücret 
552
D. Belirli Olan Ücret 
553
E. Ücretin Doğması İçin Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir 
554
F. Avukatlık Ücretinin Muaccel Hale Gelmesi 
556
G. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma 
557
H. Kefalet 
558
İ. Cezai Şart 
558
J. Ücret Alacağının Temliki 
559
K. Ücrete Uygulanacak Faiz 
559
L. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı veya Geçersiz Olması 
561
1. Av.K. 164/4 
561
2. Dava Değeri, Harç Yatırılan Miktardır 
562
3. Maktu Harca Tabi Davalar 
563
4. Azilden Sonraki Islah Dava Değeri Olarak Kabul Edilmez 
564
5. Belirsiz Alacak Davaları 
564
6. Aynı Amaca Yönelmiş Birden Fazla İşlemde Ücret Tektir 
564
7. %10–%20 Oranında Ücret Belirlenmesi 
564
8. Serbest Meslek Makbuzu ile Ücret Belirlenmez 
566
9. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti 
567
9.1. İcra Takipleri 
567
9.2. Kamulaştırma Davaları 
567
9.3. Ceza Davaları 
569
9.4. İdari Davalar 
569
9.5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları 
569
9.6. Terekenin Tespiti 
570
9.7. Şufa Davaları 
570
9.8. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular 
570
9.9. Boşanma ve Ferileri 
570
9.10. Tapu İptali ve Tescil Davaları 
573
9.11. Kadastro Davaları 
573
M. Ücretsiz ve AAÜT Altında İş Üstlenme 
573
XV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ 
575
A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk 
575
1. Sorumluluğun Esasları 
575
2. Karşı Taraf 3. Şahıs Yalnız Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludur 
576
3. Sulh Olunan Meblağ 
577
4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır 
579
5. Sulh Her Türlü Delille İspatlanabilir 
580
7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh 
581
8. Boşanma Davalarında Sulh 
581
9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk 
583
10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak 
583
11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava 
584
12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü 
584
B. Hapis Hakkı 
586
1. Avukatlık Ücreti ve Giderler İçin Kullanılabilir 
586
2. Alacak Muaccel Olmalı 
586
3. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı 
587
4. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı 
588
5. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında Hapis Hakkının Kullanılması 
589
C. Rüçhan Hakkı 
590
D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi 
591
E. Yasal Vekâlet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez 
592
F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekâlet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu 
592
XVI. VEKÂLET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR 
595
XVII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
596
XVIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
596
A. Saygı Gösterme 
596
B. Ücret Ödeme 
596
C. Bilgi ve Belge Sunma 
596
D. Vekil ile Sürekli İletişim 
597
E. Yazılı Muvafakat Alma 
597
F. Harç ve Giderleri Ödemek 
597
G. Adres Değişikliğini Bildirme 
599
XIX. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
600
A. Kendiliğinden Sona Erme 
600
1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesiyle 
600
2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesiyle 
600
3. Ölümle 
601
3.1. Avukatın Ölümü 
601
3.2. Müvekkilin Ölümü 
602
4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle (BK 397, TBK 513/1) 
604
4.1. Müvekkil Yönünden 
604
4.2. Avukat Yönünden 
605
5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1) 
606
6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1) 
607
7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki 
607
8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.K. 172) 
608
B. Taraflarca Sona Erdirme 
608
1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma 
608
2. Fiilen Sona Erdirme 
609
3. İstifa 
609
3.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır 
609
3.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 
609
3.3. Örtülü İstifa 
609
3.4. Müvekkili Bildirimden İtibaren 15 Gün Daha Görev Devam Eder 
609
3.5. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler 
610
3.6. Önceden Vazgeçilemez 
611
3.7. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir 
612
3.8. İstifanın Sirayeti 
612
3.9. Haksız İstifa 
613
3.10. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmelidir 
614
3.11. Haklı İstifa 
615
3.12. İstifada Haklı Neden Müvekkilden Kaynaklanmalıdır 
616
3.13. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri 
616
4. Fesih 
617
5. Azil 
617
5.1. Tek Yanlı İrade Beyanıyla Kullanılır 
617
5.2. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur 
617
5.3. Örtülü Azil 
618
5.4. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez 
619
5.5. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır 
619
5.6. Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmeler 
620
5.7. Azlin Haklılığının İspatı 
623
5.8. Sözleşmeye Aykırı Her Davranış Haklı Azle Neden Olmaz 
624
5.9. Haklı Azil 
625
5.9.1. Niteliği 
625
5.9.2. Haklı Azil Halleri 
626
5.9.3. İşten Çıkartılan Avukatın Azli 
633
5.9.4. Haklı Azil Halinde Ücret 
633
5.10. Azlin Sirayeti 
634
5.11. Haksız Azil 
635
5.11.1. Haksız Azil Halleri 
635
5.11.2. Haksız Azil Halinde Ücret 
636
5.11.3. Haksız Azil Nedeni ile Ücrette İndirim Yapılamaz 
637
5.11.4. Haksız Azil Halinde Yasal Vekalet Ücretine de Hükmedilir 
637
5.11.5. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil 
638
XX. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI 
639
A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir 
639
B. Yasal Vekalet Ücreti Ayrıca Talep Edilmelidir 
640
C. Görevli Mahkeme 
641
D. Zamanaşımı 
645
E. Yetkili Mahkeme 
646
F. İhtiyati Haciz 
647
G. Akdi Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır? 
647
H. Tahkim 
650
1. Baro Hakem Kurulu 
650
2. Baro Yönetiminin Arabuluculuğu 
651
3. TBB Tahkim 
651
4. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 
652
5. HMK Hakem Şartı 
653
XXI. YASAL VEKÂLET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKÂLET ÜCRETİ) 
654
A. Niteliği 
654
1. Yargılama Giderlerindendir 
654
2. Talep Olmasa Dahi Resen Hükmedilir 
657
3. Aidiyeti 
657
3.1. Avukata Aittir 
657
3.2. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir 
658
3.3. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik ve Haczedilemez 
659
3.4. Azledilen Avukat Takibe Geçemez 
660
3.5. Hizmet Akdi ile Çalışan Avukat 
661
3.6. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması 
661
4. Yargı Mercilerince Hükmedilir 
662
5. Asıl Hakka Bağlıdır 
664
6. Vekâlet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez 
664
7. Müdahil Lehine Hükmedilmez 
665
8. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez 
665
9. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat 
665
10. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez 
666
11. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücreti 
666
12. Takdiri İndirim Hallerinde 
667
13. Avukatlık Ücretinin Sınırı 
667
14. Avukatlık Ücretinin Kapsamı 
667
15. Ücretin Tümünü Hak Etme 
668
15.1. Hükmedilmesi İçin Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir 
669
15.2. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir 
670
16. Müvekkilden İstenebilmesi İçin Kural Olarak Hükmedilip Tahsil Olunmalıdır 
671
17. Vergilenmesi 
672
18. Yasal Vekâlet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır? 
678
19. Davanın Ortak veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti 
678
20. Birden Çok Avukat ile Temsil 
679
21. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekâlet Ücreti 
679
22. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhta Ücret 
680
23. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret 
681
24. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret 
683
B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 
684
1. Hazırlanması 
684
2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler 
684
3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife ile Belirlenmez 
689
4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri 
690
5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı 
690
C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekâlet Ücreti 
691
1. Nispi Ücret 
691
2. Maktu Ücret 
692
3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret 
693
4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında 
694
5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret 
694
6. Maddi Tazminat Davalarında Ücret 
694
7. İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemelerinde Ücret 
695
8. Ceza Davalarında Ücret 
699
8.1. Uyarlama Davası 
699
8.2. Tavzihle Vekalet Ücretine Karar Verilemez 
700
8.3. Katılan Lehine Vekâlet Ücreti 
700
8.4. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti 
701
8.5. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti 
701
8.6. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti 
702
8.7. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık 
703
8.8. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil 
703
8.9. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekâlet Ücretinin Tahsili 
704
8.10. Atanan Avukat 
705
8.11. Atama Halinde Uygulanacak Tarife 
705
8.12. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler 
706
8.13. Sulh Ceza Hâkimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti 
706
9. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret 
707
10. Yasal Vekâlet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru 
711
11. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret 
714
12. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret 
714
13. İş Takibinde Ücret 
721
14. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret 
721
15. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret 
721
16. Uygulanacak Tarife 
721
17. Seri Davalarda Ücret 
721
18. Kötü Niyetli veya Haksız Dava Açılmasında Ücret 
728
19. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında Ücret 
729
20. Sayıştay ve Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret 
731
Altıncı Kısım
AVUKATIN SORUMLULUĞU
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU 
733
A. Disiplin Muhakemesinin Amacı 
733
B. Disiplin Cezaları İdari Yaptırımdır (Av.K.134, Av.K. Yön.63/2) 
734
C. Disiplin Yaptırımına Tabi Davranışlar 
735
1. Av.K. Aykırı Her Davranış Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu? 
735
2. Avukatın Ücret Uyuşmazlığı ve Özel Yaşamı Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu? 
737
3. Arabulucu Avukatlar 
738
4. Avukatın Sorumlu Olduğu Eylemler 
738
D. Disiplin Muhakemesinde Zarar Şartı Aranmaz 
738
E. Avukatın Kusurlu Olması Gerekir 
739
F. Disiplin Muhakemesinin İlkeleri 
740
1. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi 
740
2. Adil Yargılanma Hakkı 
740
3. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir 
743
4. Disiplin Hukukunda Lehe Hüküm Uygulanır 
744
G. Disiplin Muhakemesinde Kıyas 
745
H. Disiplin Muhakemesinin Tarafları 
747
1. Şikayetçi 
747
1.1. Şikayet 
747
1.2. Şikayetten Vazgeçme 
748
2. İhbarda Bulunan 
748
3. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı 
749
4. Şikayet Edilen 
749
4.1. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır 
749
4.2. Avukatlık Ortaklıkları 
750
4.3. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.K. Ek–1) 
751
4.4. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/1) 
751
4.5. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.K.138/2) 
752
4.6. Stajyer Avukatlar (Av.K.138/1) 
752
4.7. Avukat Yanında Bağlı Çalışan Avukatlar 
752
İ. Masraf Avansı (Av.K.161/3, Av.K. Yön. 65/3) 
756
J. Disiplin Muhakemesinde Yetki 
757
1. Yetki (Av.K.139) 
757
2. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.K. Ek–1) 
757
K. Disiplin Muhakemesinin Evreleri 
757
1. Disiplin Soruşturması (Av.K.141, Av.K. Yön.64, 65, 66, 67) 
757
1.1. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı 
757
1.2. Ön inceleme Aşaması 
758
1.2.1. İlk İnceleme Aşaması 
758
1.2.2. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi 
759
1.2.3. Bağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi 
759
1.3. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.K. 141/3, Av.K. Yön.67) 
760
1.4. Disiplin Soruşturmasının Süresi 
760
1.5. Delillerin Toplanması 
761
1.6. Savunma Hakkı (Av.K.137, Av.K. Yön.63) 
763
1.7. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması 
764
1.7.1. Disiplin Kovuşturması Açılması 
764
1.7.2. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.K. Yön. 68) 
765
1.7.3. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.K.142, Av.K. Yön.69) 
765
1.7.4. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu 
767
1.7.5. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme 
769
2. Disiplin Kovuşturması 
769
2.1. Başlangıcı (Av.K.141, Av.K. Yön.70) 
769
2.2. İncelemeye Hazırlık Evresi 
770
2.3. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.K.146) 
771
2.4. İnceleme Aşaması (Av.K.144) 
771
2.4.1. Duruşmasız İnceleme 
771
2.4.2. Duruşmalı İnceleme 
771
2.4.3. Gıyapta Duruşma 
772
2.4.4. Duruşma Tutanağı 
772
2.5. Delillerin Toplanması 
772
2.5.1. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi 
773
2.5.2. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi 
773
2.5.3. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması 
774
2.5.4. Tanık ve Bilirkişi Gideri 
774
2.5.5. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi 
774
2.6. Delillerin Serbestçe Takdiri 
774
2.7. Delillerin Hukuka Uygun Olması 
777
2.8. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri 
778
2.9. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması 
781
2.10. Kararların Tebliği 
781
2.11. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı 
782
L. Diğer Yargılama Alanları ile İlişkisi 
783
1. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri 
783
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
786
2.1. Disiplin Cezası Vermeye Engel Değildir 
786
2.2. Disiplin Cezası, Salt HAGB Kararına Dayanamaz 
790
3. Ceza Yargılamasında Takdir Olunan Süreden Çok İşten Çıkarma Cezası Verilemez 
795
M. İşten Yasaklanma (Av.K.153) 
797
1. Giriş 
797
2. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller 
800
3. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.K.155) 
800
4. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.K. 42) 
801
5. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması 
803
N. Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı 
803
O. Disiplin Cezaları (Av.K.135) 
808
1. Uyarma 
809
2. Kınama 
809
3. Para Cezası 
809
4. İşten Çıkarma 
811
5. Meslekten Çıkarma 
811
P. Cezaların Uygulanma Şekli 
812
1. Giriş 
812
2. TBB Meslek Kurallarına Aykırılık, Kanunun 6. Kısmına Aykırılık Teşkil Eder mi? 
815
3. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir? 
817
4. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı 
819
5. Birden Fazla Eylem Tek Suç Teşkil Eder mi? 
819
6. Zincirleme Suç 
820
7. Eylemin Birden Fazla Kuralı İhlal Etmesi 
821
8. Mütemadi Suç 
821
R. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İtiraz 
822
1. Giriş 
822
2. Disiplin Kararlarına İtirazda “Aleyhe Bozma Yasağı” İlkesi Uygulanır 
825
3. Disiplin Yargılamasında Yargılamanın İadesi ve Karar Düzeltme Gibi Müesseseler Bulunmamaktadır 
825
4. Disiplin Kararlarının Geri Alınması 
827
5. Baro Disiplin Kurulu Kararlarındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi 
827
S. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İdari Yargı Yolu 
828
1. Giriş 
828
2. İdari Yargıya Başvuru Öncesi TBB’ye İtiraz, Zorunlu Bir Müracaat mıdır? 
831
3. İdari Davaya Konu Olabilecek Disiplin Kararları 
833
4. İdari Davada Yetki 
834
T. Disiplin Kararlarının İnfazı ve Sicilden Silme 
835
U. Disiplin Cezalarının Affı 
837
V. Para Cezası veya Giderlerin Tahsili 
838
II. CEZAİ SORUMLULUĞU 
838
A. Avukatların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (Av.K.58, 59) 
838
B. Soruşturma/Kovuşturma İzni Verme/Vermeme Kararlarının Yargısal Denetimi 
844
C. Son Soruşturma 
846
D. Avukatın Görev Suçları 
847
1. Görevi İhmal 
847
2. Görevi Kötüye Kullanma 
853
3. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma 
857
4. Dolandırıcılık 
863
5. Gerçeğin Ortaya Çıkmasını Engelleme veya Yok Etme 
865
6. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs 
865
7. Genel Kanun (TCK)/Özel Kanun (Av.K.) İlişkisi, Zimmet ve İrtikâp Suçları 
865
8. Levhada Kayıtlı Olmayan/İşten Yasaklı Avukatın Mesleği İcrası 
868
9. Görev Nedeni ile İşlenen Suçtan Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma 
871
E. Avukata Karşı İşlenen Suçlar 
872
1. Kamu Görevlisi ve Yargı Görevi Yapan Kavramları 
872
2. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme 
873
F. Avukatın Önleme Aramasına Tabi Olup Olmayacağı 
874
G. Adliye Girişlerinde Cihazla Arama 
876
III. HUKUKİ SORUMLULUĞU 
880
A. Kusurlu Davranış 
880
B. İlliyet Bağı 
881
C. Zarar 
882
D. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk 
885
E. Manevi Zarar 
886
F. Avukatlık Ortaklığında Hukuki Sorumluluk 
887
G. Sorumsuzluk Anlaşması 
887
H. Mesleki Sorumluluk Sigortası 
888
İ. Dava 
888
1. Dava Açma Süresi 
888
2. Zamanaşımının Başlangıcı 
889
3. Ceza ve Disiplin Yargılaması Bekletilir 
891
4. HAGB Kararı 
891
5. İhtiyati Haciz 
891
Yedinci Kısım
BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
I. GİRİŞ 
893
II. BAROLARIN ORGANLARI 
902
A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 vd. Av. Kan Yön. 30 vd.) 
902
1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30) 
902
2. Görevleri: (Av. Kan. 81) 
902
3. Toplantılar: (Av.K. 86, Av.K. Yön. 31) 
904
3.1. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 vd. Av. Kan Yön. 31, 32) 
906
3.2. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.K. Yön. 33) 
906
4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.K. Yön. 34) 
907
5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.K. Yön. 32/son, 39/3) 
907
6. Yoklama Cetveli: (Av.K. Yön. 35) 
907
7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87) 
908
8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.K. Yön. 36) 
908
9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.K. Yön. 37) 
908
10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.K. Yön. 38) 
908
11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.K. Yön. 39) 
909
12. Toplantı Düzeni: (Av.K. Yön. 40) 
909
13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.K. Yön. 41) 
909
B. Yönetim Kurulu 
909
1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89) 
909
2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90) 
910
3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91) 
911
4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92) 
911
5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.K. Yön. 42, 43, 44) 
912
6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95) 
913
7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları 
916
8. Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Savunmak, Korumak ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmak Görevleri 
916
9. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler 
918
C. Baro Başkanlığı 
920
1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96) 
920
2. Görevleri: (Av. Kan. 97) 
920
3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler 
921
4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler 
922
5. Baro Başkanlar Kurulu 
923
D. Baro Başkanlık Divanı 
924
1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.K. m.98) 
924
2. Görevleri: (Av.K. 99) 
924
3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.K. 100) 
924
4. Baro Genel Sekreteri: (Av.K. 101) 
925
5. Baro Saymanı: (Av.K. 102, Av.K. Yön. 45/4) 
925
E. Baro Disiplin Kurulu 
925
1. Kuruluşu: (Av.K. 103) 
925
2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.K. 104) 
925
3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.K. 105) 
926
4. Toplantılar: (Av.K. 106) 
926
5. Görevi: (Av.K. 107) 
927
6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri: 
927
7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları 
928
F. Denetleme Kurulu 
929
1. Kuruluş ve Görevi: (Av.K. 108, Av.K. Yön. 57) 
929
2. Rapor Düzenlenmesi (Av.K. Yön. 58) 
930
3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.K. Yön. 59) 
930
III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ 
931
A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.K. Yön.45) 
931
B. Sorumluluk (Av.K. Yön.46) 
932
D. Başvurma (Av.K. Yön.48) 
933
E. Yetkili İmzalar (Av.K. Yön.49) 
934
F. Görevlendirme (Av.K. Yön.50) 
934
G. Tutulacak Defterler (Av.K. Yön.51) 
934
IV. SEÇİM (Av.K. Ek–3) 
935
A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.K. Yön. 52) 
937
B. Adayların Tespiti (Av.K. Yön. 53) 
937
C. Oy Pusulaları (Av.K. Yön. 54) 
937
D. Oy Verme (Av.K. Yön. 55) 
937
E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.K. Yön. 56) 
938
V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
941
A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.K.109) 
941
B. Birliğin Görevleri: (Av.K.110) 
941
C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.K.111) 
943
D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.K.112) 
944
E. Birliğin Organları (Av.K.113) 
944
1. TBB Genel Kurulu: (Av.K. 114) 
944
1.1. Toplantılar: (Av.K. 115) 
945
1.2. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.K. 116) 
945
1.3. Görevleri: (Av.K. 117) 
945
2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.K. 118) 
946
2.1. Seçim Dönemi: (Av.K. 119) 
946
2.2. Toplantılar: (Av.K. 120) 
946
2.3. Görevleri: (Av.K. 121) 
947
3. TBB Başkanlığı: 
948
3.1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.K. 122) 
948
3.2. Görevleri: (Av.K. 123) 
949
3.3. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri: 
949
4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.K. 124) 
950
4.1. Kuruluşu ve Seçimi 
950
4.2. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.K. 125) 
950
4.3. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.K. 126) 
950
4.4. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.K. 127) 
951
4.5. TBB Saymanının Görevleri: (Av.K. 128) 
951
5. TBB Disiplin Kurulu 
951
5.1. Kuruluşu: (Av.K. 129) 
951
5.2. Seçim Dönemi: (Av.K. 130) 
951
5.3. Toplantılar: (Av.K. 131) 
951
5.4. Görevi: (Av.K. 132) 
952
6. TBB Denetleme Kurulu 
952
SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 
953
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ 
955
UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR 
958
Kaynakça 
969
Kavram Dizini 
973